ESZTERGOM XV. évfolyam 1910

1910-08-28 / 35. szám

* A vármegyeház ügye. A vármegyeház építésének az ügye már régóta akadozik, a múlt­koriban pedig egészen megakadt. A megakadás­nak az oka a sok fellebbezés és a minisztérium húzása halasztása. Amint halljuk, most Perényi Kálmán dr. alispán akarja kihúzni a kátyúból a megrekedt ügyet s e végett Budapesten is volt a minisztériumban. * A beiratások a vízivárosi zárda elemi és polgári leányiskolájában f. évi szeptember hó 1, 2. és 3. napjain, d. e. 8—12 óráig tartatnak. És pedig 1-én és 2-án csakis a helybeli katholi­kus vallású növendékek, 3-án pedig a más val­lásúak és a vidékiek jelentkezhetnek. Minden tanuló köteles keresztlevelét és iskolai bizonyít­ványát magával hozni. Azok a tanulók, akik az elemi V. VI. osztályból a polgári II., illetve III. osztályba kivannak átlépni, tartoznak a magyar­ból, németből, szám- és mértanból különbözeti vizsgát tenni. A felvételi, pót- és javitó vizsgála­tok a beiratások napjain délután 3 órától 6-ig lesznek megtartva. Szept. 4-én d. e. ünnepélyes Veni Sancte, 5-én kezdődnek az előadások. — Az értesítőben közölt tankönyv-jegyzék megválto­zott, a javított jegyzék Buzárovits G. könyv­kereskedésében kapható. Az elöljáróság. * Eljegyzés. Berényi Zsigmond dr. orvos a napokban tartotta eljegyzését Neubauer Elzával, Neubauer Sándor vágújhelyi gyáros leányával. * A Buzárovits-eég kitüntetése. Budapes­ten, a városligeti iparcsarnokban ez idén megtar­tott országos tanszerkiállitáson a Buzárovits-cég is résztvett saját kiadású népiskolai tankönyveivel •és egyéb tanszereivel. A jury-tanács a céget a kiadásában megjelent Győrffy-féle természetrajzi falitáblákért (három nagy fali-abrosz 135 élet­hűen színezett ábrával az állat- és növényvilágból) elismerő oklevéllel tüntette ki. * Tényleg nyugalomban van Hollady Jenő nagytapolcsányi plébános, a ki már az anya­könyvek vezetését is a s. lelkészekre bizta. A nagytapolcsányiak nem sajnálnák, ha de iure is nyugalomba vonulna és helyet engedne nemcsak dolgozó tudó, hanem dolgozni akaró, agilis papnak. * Az ázsiai kolera terjedéséről mindinkább nyugtalanítóbb hirek érkeznek. Az oroszországi pestis kerülő úton Italia dél vidékére ment át, szórványos esetek pedig Galíciában és Bécsben is előfordultak. A hatóságok már is akcióba lép­tek. A belügyminiszter egy általános rendeletben oktat ki a teendőkre. A város közegészségügyi hatósága nálunk már két héttel előbb kiadta ren­deletét a legsürgősebb teendőkre nézve, mint amilyenek: az udvarokban felgyülemlett szemét -és trágya kihordása, az emésztögödrök haladék­talan kitisztítása, a kitisztított pöcegödröknek karbololdattal, rézgáliccal vagy mészoldattal való kéthetenkénti fertőtlenítése, stb. A járványkórhá­_zat is sürgősen rendbehozták. A veszedelemmel szemben a közönségnek is meg kell tenni minden óvintézkedést, mert a rendeletek végrehajtásánál a legnagyobb veszély a közönség nemtörődömsé­gében rejlenek. * Halálozás. Csernó József, Esztergom város nyugalmazott levéltáros élete 78-ik, boldog házas­ságának 55-ik évében, f. hó 21-én reggel 5 óra­kor, a haldoklók Szentségeinek ájtatos felvétele után elhalálozott. A belvárosi sírkertből temették kedden, e hó 23-án délután 5 órakor nagy rész­evét mellett. * A papi nyugdij-intézet közgyűlése. Az újonnan szervezett papi nyugdij-intézet augusz­tus hó 26-án a papnevelde dísztermében tar­totta harmadik rendes közgyűlését Rajner Lajos püspök elnöklete alatt. Az előadói tisztet dr. Robit­sek Ferenc töltötte be. A közgyűlésnek alap­szabályszerinti megalakulása után megválaszta­tott a tisztikar. Alelnök lett: Skarda József. Ház­nagy : Haliezky Z. Béla. Jegyzők: Leszkay Sándor, dr. Machovich Gyula és Ernyei Lajos. Jegyzőkönyv hitelesítők: Boda Gábor és Perger Lajos. Mindenekelőtt felolvastatott Ö Eminenciá­jának a papi nyugdíj-intézetre vonatkozó ötrend­beli intézkedése. Majd az előadó beszámolt a kp. bizottságnak 1907. aug. hó 30-án tartott utolsó közgyűlés óta kifejtett hasznos működéséről, melyet minden mozzanatában jóváhagyóleg vett tudomásul a közgyűlés. Az alapkezelőség jelentést tett az intézetnek nem épen ragyogó vagyoni állapotáról s az intézetnek jótevőiről, kik között első sorban említendő Vaszary Kolos bibornok hercegprímás, ki az utóbbi 3 évben összesen 6000 .koronát, Csernoch János csanádi püspök 2000 koronát, Rajner Lajos püspök 1000 koronát, Kohl Medárd 1200 koronát, gróf Pongrác Adolf c. püspök 720 koronát, továbbá Andor György érs. irodaigazgató 400 koronát adományoztak a nyugdij-intézetnek. A felfolyamodások elintézése után megválasztatott az uj középponti bizottság, melynek névsorát a jövő számunkban fogjuk kö­zölni. Indítványok a közgyűlésen nem tárgyaltat­tak, mert a benyújtott indítványok közül kettő későn érkezett be, az egyiket arra jogosulatlan terjesztette be, s a negyediket végre* mely a nyug­dijak felemelését tárgyalta, az intézet vagyoni állapotának figyelmen kivül hagyásával, vagy legalább is kellő mérlegelés hiányával terjesztette be az illető indítványozó. Ha a közgyűlés tagjai saját ügyeik iránt jobban érdeklődtek volna, azt hisszük — az alapszabályok megfelelő rendelke­zései értelmében felszerelt, s kellően megindokolt indítványok kerülhettek volna a közgyűlés elé. Ha tehát egyesek rég táplált igényei a jelen köz­gyűlésben kielégítést nem találtak, úgy csak ön­magukra vessenek; mert vagy nem terjesztettek indítványt a közgyűlés elé, bizva abban, hogy helyettük megteszi más valaki, vagy pedig beter­jesztettek indítványt, de azt oly formában tették, hogy a tárgyalásra alkalmatlan^volt. * Bortermelők figyelmébe. A városi fo­gyasztási adóhivatal figyelmezteti azokat a szőlő tulajdonosokat, kik saját termésű boraikra a bor-italadó kedvezményes fizetése céljából az 1892. évi XV. tc. 3. szakaszán alapuló igényüket érvényesíteni akarják, ebbeli szándékukat f. évi szeptember hó 1-től 15-ig Esztergom szab. kir. város fogyasztási adóhivatalánál az utca és ház­szám pontos bemondása mellett bejelenteni annál is inkább el ne mulasszák, mert a későbbi beje­lentések figyelembe nem vehetők. * Beiratás a városi iskolákba. Az Eszter­gom sz. kir. város közönsége által fenntartott elemi iskolákban a beiratások szeptember hó 1., 2., 3. és 4. napjain d. e. 8—12 óráig lesznek. Az ismétlő fiú- és leányiskolákban pedig szept. hó 8. és 11. napjain d. e. 8—12 óráig iratnak be a tanulók. Szept. 5-én reggel 8 órakor lesz a tanévet megnyitó „Veni Sancte". Miután az ingyenes népoktatásról szóló törvény a jelen iskolai évvel életbe lép, a beiratás alkalmával minden gyermek után csak 50 fillér lesz fizetendő! * Az óbudai Jő Pásztor zárda hármas ünnepe. F. hó 19-én első izben ünnepelték meg a Jó Pásztor kongregációk első alapitójoknak, a mult évben boldoggá avatott Eudes Jánosnak, a Jézus és Mária sz. Szive tisztelete lánglelkü apos­tolának emléknapját. Óbudán az ünnepélyes sz. misét a zárda templomában d. e. 9 órakor dr. Kohl Medárd püspök tartotta. A sz. misét igen megható szertartás követte. 3 Magdolna jelöltnek a Magdolnák ujoncruhájába való beöltözése és 3 Magdolna újoncnak fogadalom tétele. 6 ifjú lélek Istennek ajánlja fel életét, hogy éveit haláláig bünbánatban töltse. E szertartást meg­előzőleg a püspök a bűnbánat szükségességé­ről, üdvösséges és magasztos voltáról szólt. Atyai szeretet áradt ki buzdító szavaiból. Nem az első sz. mise és szertartás volt az e napi, amit Kohl Medárd püspök a Jó Pásztor templomában végzett; de oly fényes és kedves még egy se volt, mint ez. A budapesti papság sorából, akik igaz tisztelettel és ragaszkodással viseltetnek a püspök iránt és a Jó Pásztor zárdának is jó akarói, hacsak akadályozva nem voltak: azok megjelentek ez ünnepre. Megjelentek pedig azért, hogy a július 25-én pappá szentelésének 25-ik év­fordulóját Innsbruckban megünnepelt püspök űr­nek eme nyilvános ünnepélyes sz. miséjét, amely Lourdesből való visszatérése után a koronázó templomban tartott hivatalos isteni tiszteleteket nem számítva Budapesten az első, megjelenésük­kel és segédkezésükkel ezüst miséjévé avassák. E végből jöttek össze a templomban a sz. Alajos társulatának s hölgybizottságának tagjai is. A püspök a szent misénél a Jó Pásztor zárda által ezüst miséjére felajánlt ezüst himzésü értékes fehér selyem misemondó ruháját használta és azokat a fehér pontificális keztyüket, amelyekkel a püspöknek a sz. Alajos-társulat segitő egyesülete, mint védnökének és tiszteletbeli elnökének, ezüst miséje alkalmára kedveskedett. A segédkezésben részt vettek: Infulások: dr. Várady Árpád c. püspök, miniszteri tanácsos és Krizsán Mihály apát, józsefvárosi plébános. Archidiaconus : Sag­müller József ó-budai esperes-plébános. Hono­rarius diaconusok: Melles Emil gör. sz. apát, erzsébetvárosi plébános és Dedek Crescens Lajos, cs. és kir. udv. káplán. Tényleges diaconusok: Doby Vince, kiérd, plébános és Bozóky Géza, sz. széki tanácsos. A fényes assistencia többi tagjai a következők voltak: Bán Sándor ferencvárosi plébános, dr. Csárszky István pápai kamarás, hercegprimási titkár, Tálos Gyula II. ker. -plébá­nos, Holler Konrád sz.-benedekrendi főgymná­ziumi tanár, a püspök unokaöccse, Marczinka Imre, a VII. ker. népszövetség elnöke, Knapp Nándor, a II. ker. legényegylet elnöke és Latz­kovits Bezső nagykörösi káplán, Fischer Ágos­ton pápai tb. káplán, kiérd, plébános és Hofbauer György, III. ker. legényegyleti elnök s a Tanonc­Otthon igazgatója. Jelen voltak még dr. Nemes Antal praelatus, apátplébános és Tihanyi Károly sz. Rókus-kórházi plébános. A terv az volt, hogy e sz. misén az idősebb, lehetőleg 25 éves jubi­lánsok és e 25 éven már túllévők segédkezzenek. Kár, hogy többen Budapesttől távol voltak, mások pedig, a Budapesten maradtak közül különféle okok miatt nem jelenhettek meg. A megjelentek nevében az isteni tisztelet után a zárda termé­ben a jubiláris pontifikánst dr. Várady Árpád c. püspök üdvözölte. Üdvözölték ő Méltóságát a zárdabeliek is, de még előző napon, amikor a Magdolnák hivatalos vizsgálata végett a zár­dát meglátogatta. Nem száraz és hivatalos ün­neplések voltak ezek, hanem a Jó Pásztor és a zárda iránt jóindulattal viseltető papság együtt ünneplése, együttes örömének családi jellegű önkéntes megnyilatkozása. Boldog Eudes Já­nos ünnepét, délután fél 4-kor litánia és 4-kor 6 beszéd zárta be. A litániát az intézet lelkésze Fischer Ágoston végezte segédlettel, a sz. beszé­det B. Búzna jézustársasági atya mondotta bold. Eudes Jánosnak Jézus és Mária sz. Szive iránt való szeretetét mutatva be. * Az őszi megyebizottsági tagválasztásra már most kellene készítenünk a népet szóval és az általa olvasott hetilapokban előkészítenünk. A nyitrapereszlényi körzetben ez már megtörtént; a munkapárti jelöltek megbuktatására már megálla­podtak a néppárti jelöltek személyében: Pirchala Imre fökáptalani gazdatiszt, Konyakovszky Fe­renc suránkai plébános, Fiebig Alajos nyitraszer­dahelyi plébános a néppárt jelöltjei. Mozogjunk, nehogy mozgásunk post festa legyen. Qui prior tempore, potior iure. * Az elemi iskolák portalanitása. Most, az iskolaév közeledtével, újból és sürgősen felhívjuk elemi iskoláink iskolaszékének figyelmét arra, hogy milyen áldásos és egészségügyileg rendkívüli fontos intézkedés volna az elemi iskolák tanter­meinek portalanitása, amihez többféle portalanító padlómáz is van, egyik jobb, mint a másik. Tessék csak elképzelni, micsoda levegőben ülnek a gyer­mekek és tanit a tanitó meg hitoktató a tízórai szünet után, mikor a beözönlő gyermekek magukkal hozzák és fölverik a padlóban levő rengeteg port! És azt kell nyelniök 11, esetleg 12 óráig! A portalanító eszközök pedig már sok-sok helyen üdvösen beváltak. * Eljegyzés. Fehérvári Sándor kecskeméti siketnéma-intézeti tanár eljegyezte Feledi János magánzó és neje szül. Nagy Mária leányát Man­cikát. * Munkapárti orgonát kap Závada hitköz­ség azon igyekezeteért Vozák ottani h. plébános­nak, hogy összes választóit iparkodott behozni a nagytapolcsányi munkapárti jelölt táborába. Vozák különben oly feltűnő ügyetlenséget árult el, hogy a választásra zsidó boltossal egy kocsin jött be Nagytapolcsányba. A jobb érzületű hivek restelik, hogy Júdás orgonájuk lesz. * Adózók figyelmébe. A budapestvidéki kir. pénzügyigazgatóságnak körrendelete értelmében Esztergom szab. kir. város adópénztára közhírré teszi, hogy az állami költségvetés törvényen kívüli állapot megszűnvén, a közadó tartozások besze­dése azonnal megkezdendő, illetve a hátralékok behajtása azonnal erélyesen foganatosítandó. Ehhez képest felhivatnak mindazon adózók, kik adó­tartozásukat érzékeny vagyoni károsodás nélkül egyszerre befizetni nem képesek, hogy a folyó év első felére eső egyenes adótartozásukrahalasztást kérni el ne mulasszák. A halasztás engedélye­zésére irányuló kérelmek 1910. évi szeptember hó 10-ig a kir. pénzügyigazgatóságnál, vagy a városi adóhivatalnál adhatók be. Kizárólag csak a folyó év első felére eső adótartozásokra vonat­kozó halasztási kérvények bélyegmentesek. — Továbbá közhírré teszi a város adópénztári hiva­tala, hogy a folyó 1910. évre kivetett földadó; /., IL, III. és IV. oszt. kereseti adó, tőke­kamat és járadékadó, hadmentességi dij ki­vetési lajstromok az 1883. évi XLIV. t.-c. 16. illetve 18. §-a értelmében folyó évi augusztus

Next

/
Oldalképek
Tartalom