ESZTERGOM XXXVI. évfolyam 1931

1931-03-08 / 27. szám

2100 P. — Gerendás Józseftől meg­vett Szabó Lajos és neje Gerendás Teréz diósvölgyi szántót 240 P. — kölcsönt is tudtak az igénylőnek nyújtani. A terménynek, ha nem is volt az ára magas, de vevője min­dig volt. A mai nyomott árak mel-! Kiffer Jánostól megvett Szabó La­lett még a vevő is hiányzik. Nagy j jos és neje Gerendás Teréz diós­könnyebbsége volt akkor a gazda-1 völgyi szántót 150 P. — Novi Irma, nak az is, hogy a nyerstermény, Rezső, Margit és özv. Novi János­áraival arányban állott a feldolgo-1 nétól megvett Bádi András és neje zoít áru is. Ma, amikor a nyerster- i Gál Anna közös erdőrészt 220 P. menynek alig van ára, sőt egyes, Stefanek István és neje Pásztor Bor­mezőgazdasági terményekben a ke-! bálától megvett Nádler Rezső és reslet is hiányzik — az iparcikkek; neje Winkler Irma hátulsó rétföld­magas áron állanak. Méginkább \ dűlői szántót 800 P. — Mitter La­súlyosbitja a helyzetet az is, hogy a mezőgazdasági termények, amikor a gazdához, a földműves munkáshoz feldolgozva visszakerülnek, arány­talanul drágák. Amikor üdvözöljük a pénzügy­miniszter nemzetmentő törvény­javaslatát, meg vagyunk róla győ­ződve, hogy a gazdákon kivül az iparon és kereskedelmen is lendit vele, annak a reményünknek adunk kifejezést, hogy az tényleg az is lesz, aminek készült. Reméljük, hogy a segitő akcióban semilyen mellék­tekintetek és protekció nem fog érvényesülni és a bürokratizmus sem fogja hátráltatni a mentés nemzeti munkáját. V. I. Az elmúlt héten nagy ingatlanfor­galom volt Eszter­gomban. Esztergom város területén az el­múlt héten a következő ingatlanok cseréltek gazdát: Vétel jogcímén: Fiedler Gusztáv­tól és Fiedler Győzőtől megvett Újvári Ferenc és neje Patkó Bor­bála házat, udvart és kertet 6400 P. Prettnek János és neje Timer Ro­záliától megvett Pándi Ignác és neje Baják Teréz a házát és az udvart 5500 P. — Özv. Horváth Józseínétől és Horváth Dezsőtől megvett dr. Bencze Győző és neje Hollósy Emilia Kossuth Lajos-utcai házát és josné sz. Tóth Borbála és társától megvett Kis Imréné sz. Szóda Er­zsébet laposi II. dűlői szántót 2200 P. Balog Józsefné sz. Tóth Júliától megvett Burány Ferenc és neje Lepcsán Erzsébet beltelki házat és udvart 1900 P. — Bábszki János és társaitól megvett Fekete Etel szán tót 800 P. — Szenczi Lajostól meg­vett Burány János szántó 167 P 50 fillér vételár mellett. Csehországi mesék Magyarország fél­milliós titkos had­seregéről. A Narodni Dennik „Titkos katonai szervezetek Magyarországon" cim­mel cikksorozatot közöl Magyar­ország állítólagos hadi készülődései­ről. A cikksorozat irója egy Buda­pestről megszökött állítólagos magyar újságíró. A cikk szerint a magyar zsoldos hadsereg 27.000 főből áll. A cikk szerint a testnevelési tanácsban 12.000 aktív tiszt van s Magyar­ország két hadihajóját Olaszország­ban rejtegetik. Magyarország titkos légi flottája számára 5000 rendesen kiképzett egyén áll rendelkezésre. A MOVE-nak 13.000 főből álló had­serege van. A frontharcosok szö­vetségének 180.000, a nemzeti munka­védelmi kirendeltségnek 100.000, az emléklapos katonatisztek szövetsé­gének 12.000, a vitézi rendnek 4000 HIRE K. Éjjeli szolgálatot március 7 13-ig Kerschbaummayer Károly „Megváltó"­hoz címzett gyógyszertára (Kossuth Lajos-utca) teljesit. Mint Krisztus. Irta: Peterdi Andor. Ügy nyújtanám feléd kezem S hinném : testvérem vagy nekem, Testvér, mint Krisztus mondaná, De elveszed a kenyerem, A kunyhóm és a fekhelyem, Az erdőm, bányám és szenem : Román, szláv, angol, francia. És megnyitnám a srivemef, Hogy lásd, mily emberin szeret, Testvér, a szenvedés tanít, De elveszed a kincsemet, A lovamat, az ekémet, A rongyomat, az ingemet : Román, szláv, angol, francia. Ügy kész a jóra életem, S te nem vagy jósággal velem ! Testvér, erezz föl, légy derék, De letépnéd a csillagot, Mely vityillóm fölött ragyog : Román, szláv, angol, francia. Óh, neked van szülőhazád, S birod a kincsét, aranyát, S honomnak nincs mit adnia.: Itt nincs vigasz és nincs remény, Szelet őr'l a molnárlegéhy, S nincs már se fid, se fa, se szén Román, szláv, angol, francia. A hercegprímás Budapesten. Dr. Serédi Jusztinián bíboros-herceg­prímás hétfőn délután Budapestre utazik és kedden reggel a lelki­gyakorlatukat befejező országgyű­lési képviselőket áldoztatja meg a Manréza kápolnájában. A főpásztor még kedden délelőtt hazatér szék­városába. 25 év a város szolgálatában. Némethy László városi számvevő tegnap töltötte be 25-ik évét a vá­ros szolgálatában. Ez alkalommal tiszttársai meleg ünneplésben részesí­tették a kitűnő és közszeretetnek mányi ülésének natározatából febr. 24-i kelettel hozzám intézni méltóztatott s a jókívánságokat, melyekkel elhalmoz. Kedves ez az üdvözlet nekem, mert kedves városból jő és érté­kes, mert az a ^Irsaság küldi, mely annyi lelkesedéssel és kitar­tással szolgálja Esztergom vég­várában a magyar irodalom és művészet ügyét, melynek magam is szerény munkása vagyok. Még egyszer köszöni szives so­raikat s az érzést, amiből fakad­tak, s igéri, hogy a társaság cél­jaihoz mindig hű marad Budapest, 1931 március 1. Babits Mihály. Az Esztergomi Ipartestület közgyűlése. Esztergom sz. kir. me­gyei város Ipartestülete f. hó 8-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Kath. Legényegylet nagytermében tartja rendes évi közgyűlését, amelynek tárgysorozatában a rendes évi je­lentéseken kívül szerepel az elnök­választás, a számvizsgáló-bizottság k és az elöljáróság tagjainak meg­választása, a mestervizsgáló-bizott­ságok megválasztása, az 1931. évi költségvetés megállapítása, továbbá Fritz György örökös előljárósági tag oklevelének átadása. A Credo vallásos férfiegyesü­let alakuló ülését f. év március 22- én (vasárnap) délután 4 órakor fogja tartani a Belvárosi Kath. Ol­vasókörben. A nagyarányú gyűlésre meghívók küldetnek szét, de azon minden tisztességes, jóravaló ember megjelenhetik Jótékonycélú vallásos film­bemutatás lesz f. évi március hó 23- án és 24-én. a Kultur-mozgóban. Bemutatásra kerülnek az „Árpád­házi Szent Erzsébet élete" és „Az édes mostoha" c. filmek nemcsak ^ a felnőttek, hanem az iskolások számára is. A tiszta jövedelem a nyomorban lévő hadiárvák és hadi­özvegyeké' lesz. Kulturestet rendez az Iparos­örvendő tisztviselőt. Az Esztergomi Oltáregyesület Jfyok és Földműves leányok Mária a szokásos havi szentségimádását Kongregációja folyó ho 8-án este fc udvart ?2500 P. — Pándi Jánosné' s a leventéknek kb. 250.000 katonai- folyó hó 8-án (II. vasárnap) tarja a fél 7 órai kezdettel a Belvárosi Ol­és Baják József beltelki há zát 5400 P. — Molnár Ignácné és áh" társaitól megvett özv. Kopcsák Lászlóné Szokob Anna házát és az udvart 2000 P. — Farkas Erzsébettől megvett Kara Ferenc és neje Fa­ragó Erzsébet házrészt 900 P. — Hulla Antal és nejétől megvett özv. Szóda Imréné sz. Farkas Erzsébet kender esi szántót 600 P. — Id Bábsz­ki Ferenctől megvett Paulai Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Vizivárosi Zárda erdőilletőséget 30U P.Özv. Cserép János és társaitól meg­vett Kovács István és neje Holop Erzsébet kenderesi pincét 1010 P. Jódobronya Istvánné Cserép Erzsé­bettől megvett özv. Cserép Jánosné és társa kenderföldi szántót 3500 P. Özv. Cserép Jánosné és társaitól megvett Jódobronya István és neje Cserép Erzsébet kistódűlői szántót miiiimiimiiimiiiimiiiiiimiiiimmm Zeneiskolai növendékek hang­versenye. A helybeli államilag en­gedélyezett és városilag segélyezett zeneiskola Büchner Antal zene­iskolai igazgató vezetésével most vasárnap, 8-án délután 5 órakor tartja meg ezidei első növendék­hangversenyét a főgimnázium dísz­termében. A hangversenyen az ének-, zongora-, hegedű- és csel ló ­tanszak növendékei fognak bemu­tatkozni. A műsoron Mozart, Bee­thoven, Mendelssohn, Schumann, Bellini, dementi, Lichner és Popper művei szerepelnek. A zeneiskola vezetősége ezúton hivja meg a kedves szülőket, valamint a zene­kedvelő közönséget. Belépődíj nincs, műsor ára 20 fillér. Takarékos háziasszony CSÁKVÁRY-nál vásárol. zárdában. Ugyanott március 24—27. napjain lelkigyakorlatot tart, mely­ről a részletes programm később fog napvilágot látni. Babits Mihály levele a Balassa Bálint Társasághoz. Megírtuk, hogy a Balassa Bálint Irodalmi és Művészeti Társaság legutóbbi vá­lasztmányi ülése üdvözölte Babits Mihályt, a Társaság tiszteletbeli tag­ját abból az alkalomból, hogy iro­dalmi működésének elismeréséül a francia becsületrenddel tüntették ki. Az üdvözlő iratra a neves író a következő választ küldötte a Tár­saság elnökségének. A Balassa Bábut Irodalmi és Művészeti Társaság tekintetes Elnökségének Esztergom. Igen tisztelt Elnökség! Hálásan köszönöm a szives és meleg üdvözlő sorokat, melyeket a Balassa Bálint Társaság választ­c. 5 felvonásos római dráma az ős­keresztény korból. Előadás a Szentföldről. Ritkán láttuk olyan zsúfoltnak a gimná­zium dísztermét, mint f. hó 5-én, csütörtökön, amikor d. u. 5 órai kezdettel v. Bozóky Gyula vezér­kari ezredes tartott ott vetítettképes előadást a Szentföldről. Előadását abból az alkalomból tartotta, hogy még április hó folyamán nemzeti zarándoklat indul Jeruzsálembe, amely átadja rendeltetésének a magyar nemzet Mária-tiszteletének egyik legmeghatóbb bizonyítékát, a jeruzsálemi magyar kápolnát, amelyet a Bold. Szűz mennybevéte­lének helyén álló nagyszerű temp­lomban létesítettek. Az előadó szá­zat meghaladó vetített képei saját felvételei voltak, amelyeket a leg­utóbb gr. Zichy Gyula kalocsai ér­sek vezetése mellett induló szent­földi zarándoklat alkalmával készí­teti. A szép képek mellé adott lel­Hangszere! gramophonok, legjobb gyártmányú gramophon-lemez újdonságok, sláger zongora-kották:, az összes hangszerek iskolái, valamint az összes játékárúk a legolcsóbban GIEGLER FERENC cégiéi S Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom