Esztergom és Vidéke, 1913

1913 / 59. szám

1913. július 27. ESZTERGOM és VIDÉKE. 3 századból (1881.) Cantionale et passi­onate Hungaricum. (1882.) Ősi egy­házi énekeink. (1882 —1885) Őseink buzgósága (1888.) Szegedi Ferenc Lénárt egri püspök énekeskönyve. (1885.) Nagy feltűnést keltett műve to­vábbá az „Első eredeti magyar rap­szódia,“ melyhez régi virágénekek dallamait használta fel Bogisich. Buzgalma ritka sikereket is szer­zett neki. Ő felsége a király még mint káplánnak gyémántokkal köri­tett smaragd főpapi gyűrűt küldött emlékül. Vilmos német császár az „Őseink buzgósága“ c. énekeskönyvé­ből kért egy példányt tőle és minisz­tériuma utján mondott köszönetét Bogisichnak a becses munkáért. Fer- dinánd bolgár király a bolgár rend csillaggal díszített középkeresztjét sajátkezűleg nyújtotta át neki Garam- szentbenedeken, midőn ősét, báró Koháry Istvánt, a lévai hőst, uj sír­boltba tétette. Mi esztergomiak Bogisichot min­denhol ott látjuk, ahol a polgárság szive is megdobban. A megye és a város fórumán, az ünnepélyeken, a jótékony egyesületekben Az ő telkes fáradozása tette az immár ország­szerte hires esztergomi Szent István ünnepséget nívóssá, az ő -lángbuz- galma fejleszti az esztergomi Szent Erzsébet egyesületet városunk legvi- rágzóbb jótékonv intézményévé, az ő nagy tudása segíti a feléledt Eszter­gom vidéki Régészeti is Történelmi Társulatot közhasznú tudományos működésében s az ő szives előzé­kenysége teszi feledhetetlenné az Esztergomban való tartózkodást azon idegeneknek, kik útmutatásai nyo­mán szemlélik meg a főszékesegy­ház gazdag kincstárát. Bogisich és Esztergom közönsége Sajnáltalak. Mikor már mindenkit el- bolonditott, otthagyta az egész bolond világot. Mit szólsz hozza, Lorándom ! Válaszomat meg sem várva, oda suttogott a pincérnek: — Hozzon valódi francia pezsgőt! Mikor a frakkos ganiméd eltűnt, folytatta: — Mulassunk mi is! Csap­junk poétikus szimpóziont! ahogy költeményeidből idézem. Csaljuk meg egyszer mi is ezt a képmutatást követelő álarcos világot a szilaj jó­kedv álarcával . . . — Beszélj Jolánkám Kamilláról . . . kezdtem vegre szóhoz jirni. — Kikkel mulatott olyan fényesen ? — Ne félj Lorándom ! — suttogta tündérem illatos pezsgő áramlattal — Kamilla egész korrektül viselkedett. Más felesége másként végezte volna veszedelmes szerepét. De azt ne fir­tasd kértek, kivel mulatott. Nem illik az a te lovagiasságodhoz sehogysem. Hanem azért megnyugtatlak Légy nyugodt! Kamilla éppen azokkal mu­latott, akikkel magam is. Igyunk! Éljen a szeretem ! Koccintottunk. Mintha mérget nyeltem volna. Az arab tünemény hevesebben folytatta: — Egyébként tegyünk ez órában őszinték. Hidd el Lorándom, ha iró is vagy, költő is vagy, mégse tehetsz kivétel azok közül a férjek közül, akik szegény feleségüktől teljesen visszavonult életet követelnek, mig ők érzelmeiket úgy válogatják, mint uj ruháikat . . . egyek a munkálkodásban, midőn városunk korszerű fejlődéséről, felvi­rágzásáról van szó. Kell, hogy egyek tegyenek ma az örömben is. A mariazelli bazilika ezüst kegy­oltáránál felhangzik ma az ötven év előtt először elsóhajtott zsoltár : — És bemegyek Isten oltárához, ki megvidámitja ifjúságomat. Hálát adok neked citerán óh Isten . . . És a buzgó hálaima, mely az ősz főpap ajkáról elhangzik, az égi trónus előtt egyesül egész Esztergom tisztelő népének forró imájával... Bogisich Mihály arany miséjére. Irta: Dr. Kőrösy László. Ünnepi örömmel és őszinte tisztelettel emlékezünk meg ma Bogisich Mihály c. püspök és praelatus kanonok nevezetes aranymiséje alkalmával az ő nevezetes érdemeiről. Főkáptalanunk egyik előkelő disze ma boldogan tekinthet életcélja megvalósulására. Az egész országban megzendülnek templomainkban az ő által gyűj­tött régi magyar egyházi énekek. Serkentő lelkesedés, kiváló zenei műveltség és teremtő buz­galom gyümölcsei vallásos zene- történetünk legérdekesebb feje­zetei. Hosszú éveken keresztül búvárkodott mig fölfedezte a rég elnémult fölséges Mária-éneke- ket és egyházi énekeink egyéb remekeit. A Tudományos Akadémia megfelelően méltatta Bogisich De hát minden jól van, úgy ahogy van ! — valljuk meg most ezt pezs- gős hangul ltunkban ! — Koccintsunk újra. —; Éljenek a férfiak ! — Éljenek a nők! — vetettem közbe rettentő hangulatomban. — Éljenek a megcsalatott nők és a csalódott férfiak is ! — Ne folytasd Jolánkám, ha van még egy kis jószived — sóhajtottam és egyiptomi cigarettára gyújtva az első füstkarikában kutattam az én aranykarikám titkait. Bajadérom azonban rendületlen vidámsággal harmadszor is öntött. Ekkor mar csupa láng lobogott benne. A fekete atlasz álarc alól két vesze­delmes tündöklő csillag ragyogott fe­lém. Azt hittem, hogy a Vezúv tüzes kráterja mellett vagyok. Páthosszal suttogva, szavalta : — Éljen a házasétet! Koccintás közben mind a két pezsgős pohár tartalma a ruhánkra ömlött. Ekkor mar háborogni kezdett valami bennem is. — Éljen a házasság ! — mond­tam halkan. — De egészítsd ki leg­alább azzal, hogy a boldog házasság! Most pedig kímélj meg kegyetlen tű­szúrásaidtól, melyekre nem akartam eddig reagálni. Ismersz. És most már haza is megyek, mert a feleségem nem alhatik távoltetemben . . . — Sohase busulj miatta, Lorán­dom — foly atta bajadérem ugyan­azzal a törhetetlen harcikedvvel. — Kamillád annyira kifáradt, hogy most különleges zenetörténeti mun­kássága értékes vívmányait, mi­dőn tagjai közé választotta. Évtizedek előtt, mikor még Bogisich Budapesten végezte egyházi és tudományos szolgá­latát, a magyar tudományos akadémia termében eredeti föl­olvasásaival vonta magára a tudós világ és a közvélemény figyelmét. Bogisich ugyanis nem­csak világos élőszóval, hanem saját zenekiséretével és saját énekével mutatta be hallgatói­nak a megható régi magyar egyházi emlékeket. Bogisich ilyen előadása az ő zengő bariton hang­ján valóban belézengett közön­sége leikébe és igy feledhetetlen hatást gyakorolt. Csakhamar méltatni kezdte sajtónk is Bogisich buvárlatának és interpretálásainak érdemeit és zengeni kezdtek fővárosi temp­lomainkban a török világ rab magyarjainak bánatos Mária-fo- hászai. Ekkor vettük észre, hogy a tudós akadémia református tag­jai is gyönyörrel élvezték a föl­támasztott régi magyar szent énekeket. Bogisich Mihály azonban mindig kitért minden ünnepel- tetes elől. A közönség tapsait is nem szívesen köszönte meg. Minden jutalmát saját komoly hivatásában és sikereiben találta meg. A népszerű és kedvelt fő­városi pap nimbuszt szerzett annak a karnak, melynek egyik tehetséges és kiemelkedő tagja volt. Aki ismeri Bogisich hires könyvét, az tisztában van azzal, nagyszerűen alszik. Lovagi as férj pe­dig ilyenkor nem zavarja csöndesen szendergő felesége álmát. Maradj ! Úgyis utoljára vagyunk igy együtt! Pincér még egy üveg pezsgőt! Vérkeringésem mar rettentő forra­dalmi volt. Vérmes hangulatomat elő­ször is az elit-álarcosbál izgalmai, másodszor a francia pezsgő tüze, harmadszor bucsuzkodó hölgyecském forró lehelem, tüzes szeme, cirógató bársonykeze és perzselő karjai idéz­ték elő. Újra koccintottunk. .Ekkor már olyan végletes és végzetes helyzetbe sodródtam, hogy sötét bánatom fel- legei elvonultak s a jókedv csintalan angyala megcsókolt és rögtön vidám­má avatott engem is, a könnyen lob­banó fiatal irót. Végre kivágtam a skízt. Ámulva ragyogtak ream Jolánka bűvös szemei. — Éljen az én ismeretlen imá- dottam! — zengtem félig tréfásan, felig persze már mámorosán. — És éljen az én ismeretes köl­tőm ! — suttogta közbe a koccintás után lázasan, — Jolánkám ! — sóhajtottam líri­kus lágysággal. — Ne mondd ki mégegyszer ezt a szót! Hát valahára mégis rámis­mertél ? Pedig nem is vetted észre, hogy rózsádat . . . — És vele szivemet elraboltad? Édes Jolánkám ! Első szerelmem! Hajdani édes percek ismétlődő üd­vössége ! hogy évtizedek fáradozását iga­zolja. Végtelen tárgyszeretet és lankadatlan lelkesedés kellett hozzá, hogy régibb nyelv- és zeneemlékeinkből kibányászta számunkra a legszebb egyházi énekeket. „ Őseink óuzgósdga(i úttörő munkájának cime, mely 1888- ban jelent meg. Százhatvan ősi dallam gazdagítja az értékes kö­tetet, melyben föltámadnak a rég elnémult egyházi énekek. Alaposan áttanulmányozta az első kéziratos vagy nyomtatott és ma már ritka, régi magyar gyűjteményeket. Sorra megje­lennek előttünk Kisdi Benedek (1651), Szegedy Ferenc (1674), Szelepchényi (1675), Náray Gy. (1695), Bozóky Mihály (1797) és Kovács Márk (1846) arany­bányái. A százhatvan régi ének közül huszonhárom még a hit­újítás előtt ismeretes volt. Bogisich szeretettel irt ala­pos és becses művében igy nyi­latkozik munkájáról : „célom a magyar katholikus templomi éne­keknek uj lendületet adni, vagyis a régi írott és nyomtatott köny­vek sárguló lapjain szunnya- dozó énekeket uj életre ébresz­teni.“ És ez a kinyilatkoztatása valóban valóra vált. Ma már összes templomainkban újra zen­genek a rég elnémult szenténe­kek. Újabb iskolai énekesköny­veink átveszik Bogisich átiratait és igy országszerte szálldogál­nak őseink buzgó énekei az áhítatát szárnyain. Aki valamikor Liszt Ferenc kedveltje volt, abban nem kö­zönséges zenei géniusz lakozott. — Szeretsz-e még? — Örökre. És épen olyan szom­jas vagyok üdvödre, mint szerelmedre. Maradj meg mindörökre eszményi kedvesemnek! — Éljen ! Helyes! Éljen az örök szeretem ! Az első szeretem ! Igyál betyár, múlik a nyár! — Éljen az eszményi szeretem... és ekkor kicsúszott kezemből a gyil­kos pohár és öngyilkosságában dara­bokra törött az asztal széliben. Jolán is hevültebb tett, de még nem mámoros. Mert engem itatott és mindenáron nyilatkozatot akart ki­venni belőlem. Éjfél után az álarcosbál vidám­sága csöndesebbé kezdett válni. Az álarcosok létjoga lejárt. Távozni kezd­tek. Én pedig fesztelenül ott ültem a kecses tünemény előtt és szive dobo­gását hallgattam. Sokkal szebb zene volt ez, mint a szünórai, szordinás, szerelmi vallomások özöne rendelésre a cigányprímás vonójából. Kéz a kézben, szív a szivén, gon­dolat a gondolatban, érzés a kölcsö­nös érzésben Az idilli csöndes ábrán­dozást egyszerre csak megszünteti bajadérom hirtelen elhatározása. Föl­pattan hevesen, megcsókol, mindkét karjával erősen átölel, egy rózsát tűz kebléről keblemre és elfut a nagy terembe. (Folyt, köv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom