Esztergom és Vidéke, 1901

1901-09-26 / 77.szám

a többit eltartani segíti, egészet, többi­nek felet. Legyen egy kenyér az agjáriu­soké, de jusson az állam gondozásából az ipar és kereskedelemnek stb. is egy fél. A vámkérdésnél arra kérte hallgatóit, hogy bizzák a nehéz kérdés eldöntését a képviselőházra; érzelmi motívumokra nem szabad hallgatni. Ha ő képvisel­heti a várost, végső határozathozatal előtt részletesen megismerteti azt a vá­lasztókkal s nézetüket meghallgatja. Aki nálunk az agrár érdekeket a merkantil érdekekkel vagy viszont állítja szembe s istápolni, akarja, áz elfogult, sezt meg­győzően bizonyítja. A tisztviselők fizetések javításának kér­dését illetőleg a többkiadás csökkenthető lesz, ha óvakodunk a létszám emeléstől s •e fizetésemelés csak azon rangosztályok­nál történik, amelyeknél a tisztességes •megélhetés követeli. Az adóreform nagy munkája, biztosan állithatja, befejezéséhez közel áll. Itt azután helyi vonatkozású dolgokra tért át. Mindenekelőtt kívánatosnak ta­lálta, hogy városunk küzelében gyárak létesitessenek, ami nagy jövedelmi forrá­sunk lenne, csakhogy erre — mint más városnak — nekünk is kellene áldoza­tot hozni. E tekintetben Örömmel jelzi, hogy a kórmánytanácsban legközelebb o'y férfiú foglal majd helyet, aki — mint küldött zászlója is mutatja — kiválóan érdeklődik városunk iránt. Óhajtása: kerekitessék ki, illetőleg nagyobbitass ék meg megyénk s ezntán tegyünk lépéseket arra nézve, hogy vá­rosunk Önnálló törvényhatóságát, törvény­székét visszanyerje. A város közigazga­tása — tekintve a mai nagy tisztviselő kart — akkor sem fog nevezetesebben többe kerülni. Majd adatokkal cáfolta a meg azon vádat, hogy az országgyűlésen az ipa­rosok és kereskedők érdekeit védi, de a földmivesekét nem. Végül Szélit lelkesen éltetvén, óhajtotta, legyen necsaktiszta, de nyugodt választás, az igaz szabadelvűség egyik alapkövetelmé­nye szerint: tiszteljük nemcsak egymás személyét, hanem egymás meggyőződé­sét is és vezéreljen bennünket alkotmá­nyos jogunk és kötelességünk teljesíté­sében nemcsak a hazaszeretet, hanem a városunk és annak belbékéje iránti sze­retetünk is. Üdvözlő táviratok. Az elküldött táviratok szövege a kö­vetkező volt: Nagyméltóságú Széli Kálmán Úrnak Magy. Kir. Miniszterelnökünknek Budapesten. Frey Ferenc Esztergom sz. kir. vá­rosának országgyűlési képviselője be­számolóját és programmbeszédét a a választó polgárok lelkes éljenzése mellett ma elmondván, a jövő ország­gyűlésre szabadelvűpárti programmal közfelkiáltással újra jelöltetett. Esztergom városának egyesült sza­badelvűpártja ez alkalommal Nagy­méltóságodat, a jog, törvény és igaz­ság magasztos elvein alapított poli­tikája iránti tántoríthatatlan bizalom­mal üdvözli és azon óhajnak ad kife­jezést, hogy Nagyméltóságod az or­szág jólétének felvirágzását célzó ha­zafias és önzetlen elveit, a korona ma­gas bizalma és a népképviselet nagy többségének összetartó és egységes támogatása mellett meg is valósit­hassa. Esztergom sz. kir. város szabad­elvű pártja megbízásából: dr. Feichtinger Sándor királyi tanácsos, pártelnök. Nagyméltóságú báró Podmaniczky Fri­gyes Úrnak az országos szabadelvűpárt elnökének Budapesten. Esztergom város országgyűlési kép­viselője Frey Ferenc beszámolóját és programmbeszédét ma a választó pol­gárok lelkes érdeklődése mellett el­mondván, az új országgyűlésre badelvűpárti programmal közfelkiál­tással újra jelöltetett. Városunk egyesült szabadelvűpártja ez alkalommal Nagyméltóságodat, az országos szabadelvűpárt bölcs elnökét bizalommal és tisztelettel üdvözli. Esztergom sz. kir. város szabadel­vűpártjának megbízásából: dr. Feichtinger Sándor királyi tanácsos, pártelnök. Erre szept. 22-én este 8 órakor kö­vetkező válasz érkezett : Nagyságos dr. Feichtinger Sándor kir. tanácsos pártelnök Urnák ! Megtisztelő bizalmi nyilatkozatukért fogadják kérem hálás köszönetemet, minek kifejezése mellett igaz örömmel veszem tudomásul Frey Ferencnek újból történt jelölését. Podmaniczky pártelnök. Választási campagne. O A köbölkúti kerületből. Kobek Ist­ván képviselőjelölt, mint sajnálattal értesü­lünk, az utóbbi napokban történt meghü lés következtében, tüdőlobbja miatt, orvosi rendeletre, az ágyat Őrzi, ami akcióját rendkívül megnehezíti. A köbölkúti jelelő gyűlésből küldött s olvasóinkkal már ismertetett üdvözlő táviratokra a következő válaszok ér­keztek : Szabadelvű pártnak Bátorkeszin. A lelkes és meleg szavakat, melyek oly közvetlen és melegen tolmácsolják érzelmeiket, nagy örömmel vettem. Üdvözletüket szivből viszonozom. Igen értékes előttem az önök bizalma, tá­mogatása, amit erőforrásul tekintek az előttünk álló nehéz feladatok tel­jesítésére. Kérem is ezt a szives támo­gatást és fogadják legmelegebb vi­szont üdvözletemet. Széli. A szabadelvű párt végrehajtó bizotsá­gáuak Bátorkeszin. Kobek István ujboli jelöltelését örömmel veszem tudomá­sul. Podmaniczky pártelnök. Bonicz Ferenc, a néppárti jelölt, mint tudósítónk irja, f. hó 18. délután 5 óra­kor akarta Köbölkúton programbeszédjét megtartani; minthogy azonban csak tiz választó jelent meg a kitűzött időben, — s közülök egy sem volt néppárti — a-, programmbeszéd megtartását kénytelen volt • szeptember 2p re halasztani. Szauder Károly programmbeszédjének meghallgatására Bátorkeszin 3, mondd három egyén jelentkezett, minek folytán [ természetesen a beszéd megtartásától a jelölt elállott, s tovább kocsizott. Egyéb­ként a Szauder-párt látva, hogy tisztes­séges eszközökkel nem győzhet, terrori­zálni kezdi az ellenpárti választókat. KübÖlkuton 22 és 23 íka között való éjjel a zászlókat letépték, a vasúti sínekre fektették, s a Kobek-párti választók ab­lakait beverték. Igy magyarázák őt a szabadságot és egyenlőséget!! A vizs­gálat megindult. O Választási harc Bajnán. Folyó évi szeptember hó 20-án tartotta Szaczelláry György szabadelvű jelölt, mint levele­zőnk irja, bevonulását Bajna községbe s fogadása szépen folyt le. A község fel­világosodott választó polgárai mind ki­bontott zászlaja mellé sorakoztak. A fő­téren megtartotta programm beszédjét az egybegyűlt választó polgárok éljenzései közt. Tiszteletét lette herceg Metternich Sándornénál, hol hosszasabban időzött s a hercegasszony ő Méltósága részéről szives fogadtatásban részesült. Sajnos, hogy a néppárt is hatalmas akciót fejt ki Hermán József plébánossal az élén s segítő társai Kristóf József és Némethi nevü káplánok, továbbá Kicsindi nevű tanitó. Vasárnap tartotta volna meg Ber­ezel Béla néppárti jelölt programm be­szédjét, de az minden lehetett volna, csak programmbeszéd nem. A néppárti jelölt főhadiszállását Hermán József plé­bános lakásán tartja s onnan indul ki útjára, amely azonban eredményekben nem oly gazdag, mint azt a néppárt kö vetői híresztelik. Itt van mindjárt Epöl község, ahol bizony nem a legszívesebb fogadtatásban részesült, sőt Nagy-Sáp községben meg programmbeszédjét sem tarthatta meg. Hermán József és társai egyszóval nagy akciót fejtenek ki, a nép­párt érdekében ; a plébánia kapui szive­sen bocsájtják be a néppárt híveit. O Felekezeti izgatás. Egy tekintélyes helybeli ügyvéd a napokban Csolnokon járt s beszédbe ereszkedett egy értelmes gazdával. Fog-e Szaczelláryra szavazni, kérdezte tőle. — A ná; nekünk csak a néppárti kell. Aztán Szeczelláry zsidó. — Az nem igaz ! — De már bizony igaz ; sógor azzal a Stern Markuszszal; azért viszi magával. A plébános úr is mondta, a Perczel úr is . . . íme, a tisztességes választási fegyver. Felekezeti izgatás ily hazugsággal. Egy­általán Perczel a beszédjeiben tajtékozóan antiszemita annyira, hogy Doroghon, az intelligencia, amely hallgatta, megbotrán­kozva hagyta ott beszédét. Hát nem akadt törvénytudó férfiú közöttük, aki egyebet is tett volna ? . . . "T"T""T"T Bg ^ I "* l'-jT" Esztergom, szeptember 25. Felkérjük olvasóinkat, hogy a szerkesz­tőt illető minden ügyben és kérdésben, — szerkesztőnk betegségének tartama alatt — dr. PROKOPP GYULA (Sis­sai-köz. 485. sz.) úrhoz fordulni szíves­kedjenek. — Személyi hir. Horváth Béla főis­pán f. hó 27 én városunkba érkezik s itt marad a választások befejezéséig. — Dr. Mátray emlékezete. Az Orszá­gos Orvos Szövetség nevében annak el­nöke : dr. Kétly Károly egyetemi tanár rendkívül meleg hangon kondoleált dr. Mátray Ferenc özvegyének, felemlítve a szövetség legbuzgóbb igazgatósági tag­jának a szövetség életében maradandó érdemeit. -— Itt emiitjük meg, hogy dr. Mátray az idén ünnepelte volna megyei szolgálata negyedszázados jubileumát s ez alkalommal királyi kitüntetés volt neki szánva. — Rózsaszínű rovat. Megemlékeztünk már vármegyénk egyik földbirtokos csa­ládjának ünnepéről. Most erről a követ­kező jelentés ad hirt: »Revisnyeí Re­viczky Margit — városfai és felsőzsidi Németh Béla jegyesek. Bikol. — Bor­bélya.. — Reitter Alajos városunk fia Budapestről jegyet váltott Horválh Ma­riskával, Horváth András háztulajdonos szép leányával. — A bíróság köréből. Dr. Kovács Gyula győri törvényszéki jegyző a muzs­lai járásbírósághoz albiróvá neveztetett ki. — Dr. Adolf Sebestyén, vármegyénk jeles fia, a budapesti Ítélőtábla elnöki­titkára — ritka gyors előmenetellel — ugyancsak a budapesti táblához — bí­róvá neveztetett ki. — Gyász. Mélységes gyász érte váro­sunk nagyérdemű erdőmesterét Nozdro­viczky Miklóst. Neje: született Weisz Mária hosszas, csodálatos és megható béketűréssel viselt nehéz szenvedés után lehunyta fáradt, áldott szemeit. Csupa áldás száll utána ! Még csak 51 évet élt s ebből húszat egészen a családi kör­nek szentelt. Holnap d. u. 5 órakor te­metik a kir. városi temetőben levő csa­ládi sírboltba. — A járási tanítóegyesület szombaton választmányi ülést tartott Pelczer Lipót esperes-tanfelügyelő elnöklete alatt. A napirend előtt az elnök megemlékezett azon súlyos veszteségről, mely az egye­sületet Major János világi elnök halálá­val érte, ki hosszú évek során éltető eleme, fáradhatlan tisztviselője volt az egyesületnek. Majd megállapították az őszi rendes közgyűlés idejét és helyét, mely ez évben október másooMk felében Nyerges-Újfalun lesz megtartva a követ­kező tárgysorozattal : 1. Elnöki megnyitó, mondja : Pelczer Lipót. 2. Jegyzőkönyvek felolvasása. 3. Számvizsgálók jelentése. 4. Emlékbeszéd néhai Major János­ról. Tartja: Szölgyémi Gyula eszter­gomi tanitó. 5. Bozóky Mihály emlékezete, tartja : Karácsonyi Béla esztergomi tanitó. 6. Tisztújítás. 7. Indítványok. — A Polgári Egyesület szombaton este Dóczy Ferenc elnöklete alatt vá­lasztmányi ülést tartott. Dóczy Ferenc kívánatosnak tartja, hogy most, midőn az egyesület új, kényelmes helyiséggel rendelkezik, nagyobb mozgalmat indíta­nak új tagok gyűjtésére, ami elől eddig a helyiség szűk volta miatt el kellett zárkózni. Örvendve vették tudomásul, hogy a szept. 8-iki estély tiszta jöve­delméből egy igen ízléses kis színpadot szerzett be az egyesület. Kimondották még, hogy okt. 6 án az aradi vértanuk halálának évfordulóján a kegyúri temp lomban tartandó gyászistentiszteleten testületileg vesz részt ez a d^rék, roha­mosan fejlődő egyesület. — Halálozás. Cathry Szaléz dunai hi­daink építője, mint a fővárosi lapokban olvassuk, f. hó 23-án elhunyt. — A tiszti főorvosi állásra a var­megyénél a pályázat rövidesen ki lesz hirdetve. Ez állás elnyerhetésére az egye­temes orvostudori oklevélen kivül tiszti orvosi vizsga is szükséges. Ilyennel bír­nak városunkban: dr. Berényi Gyula, dr. Gönczy Béla és Horacsek Gyula, a megyében: dr. Rohrich Béla Bátorke­szin s dr. Vertner Mór Muzslán. — Városi közgyűlés. A város !képvi­selőtestülete f. hó 27-én délután 3 óra­kor kezdi meg rendkívüli közgyűlésében a jövő évi költségvetés tárgyalását. Ugyanez alkalommal határoz a kenyér­mezei és a szentgyörgy mezei iskola fe­lett. — Szüreti vakáció. A nagyoknak évek óta több csalódást, mint örömet okoz a szüreti idő, csak az a—b—ab s a kis alkotmánytan apró lovagjai találnak benne változatlan Örömet, ha nincs is módjuk szép tűzcsillagokban, sistergő üstökösök­ben gyönyörködni, meg-megijedni a pász­tor harci kedvétől. Kijár azért a mus­tos időben minden esztendőben a szü­reti vakáció. Az idei hétfőn kezdődött és ma este bizony mar befejeződik. Ha­nem azután e három napban a szőlős­kertekben egy-két kilo szőlő lecsúszott ezekbe a kicsi gyomrokba ! — Az ipariskolai tantestület szept. 21-én tartott ülésén beszélte és állapí­totta meg az új tanévre vonatkozó teen­dőket és intézkedéseket. Szőllosy János új igazgató üdvözlése után beigtatták az új tanerőket: Bárdos Gyulát és Kovács Istvánt; Kaán János volt rajztanárnak pedig odaadó munkásságáért jegyző­könyvileg köszönetet nyilvánítottak. Az ipariskolai felügyelő-bizottságba Halmai János tanítót küldték ki 3 évi időtar­tamra. Hogy a vasárnapi szt. misén a tanítók és tanulók is részt vehessenek, elhatározták, hogy a rajztanítás fél 9-től fél íi ig történik, amit jóváhagyás végett a város tanácsával is közölni fog a tan­testület. — Helyettes jegyző. Kakass László főszolgabíró Dömös község helyettes jegyzőjévé Langhammer Manót nevezte ki. — Névcsere. A sajtóhiba, forduljon elő bármilyen közleményben, legyen egy betűcsere, bosszantó. Hogy ne bántaná, sőt szinte felháborítaná az olvasót, de nem kevésbbé a szerkesztőt, ha az ilyen hiba például egy kegyeletes közzété­telbe furakodik be, Igy történt pedig lapunk legutóbbi számában a Farkas­család köszönetnyilványitásában, ahol az alolirottak között János név helyett

Next

/
Oldalképek
Tartalom