Esztergom és Vidéke, 1937

1937-09-23 / 75.szám

A kisgyűlési tagok közül termé­szetesen senkisem ellenezte az anyagi hozzájárulást, csak arra vo­natkozólag hangzottak el kívánságok, hogy a székház ne Esztergomban, hanem Tataióvároson vagy Koma rom szabad királyi megyei város­ban épüljön fel ós az erre vonat­kozó konkrét indítványokat alátá­masztották azzal az igen nyomós argumentummal, hogy Komárom vá­ros vagy Tata ós Tóváros községek bizonyára hajlandók a Vitézi Rend iránti megbecsülésből kifolyólag és városfejlesztési szempontból is ingyen telket felajánlani s így a megye hozzájárulása és az egyéb rendelke­zésre álló összegek megmaradnának magának a székház építéseinek költ­ségeire, tehát annál impozánsabb, a Vitézi Rendhez méltóbb épületet le­hetne létesíteni, mig a Vitézi Rend beadványa szerint Esztergomban 9000 P kell csak a telek vételére. Természetesen mind a kisgyűlésen elnöklő főispán, mind az alispán és az ügyhöz hozzászóló vitéz Szivós­Waldvogel József ny. tábornok rá­A legutóbb tartott közigazgatási bizottsági ülésen történt jelentések a következők: A vm. m. kir. gazdasági felügyelő augusztus thavi jelentése szerint a hó első felében az időjárás száraz, az évszakhoz viszonyítva is igen meleg, mig a második felében gyak­ran voltak zivataros záporesők és némileg a meleg is csökkent. A csép­lési munkák, *bár a nagyobb gazda­ságokban az esős időjárás késleltette, mégis zavartalanul befejeződtek. A cséplési eredmények elérték a mult hóban jelentett termésbecslést, vagyis vármegyei átlagban katasztrális hol­dankint 80 kilogrammos hl. súlyú búzából 7.5 q, 72 kg-os hl. súlyú rozsból 7.4 q, 62 kg-os hl. súlyú árpából 5.6 q, 45 kg-os súlyú zab­ból 8 q. Szalmatermésünk közepes. Kapásaink jó termést ígérnek és pedig tengeriből 20 q t, burgonyából 70 q-t és cukorrépából 150 q-t. A korai burgonyák kiszedését és be­takarítását befejezték, a korai ten­geri törését is megkezdték, a késői tengeri is kezd érni, de további me­leg időre van még szüksége. A szá­las takarmányfélók általában jó ter­mést adtak. A lóhere és lucerna maghozama azonban igen gyenge. Egy-két községben az évelő takar­mánytáblákon nagy mértékben el­szaporodott a mezei pocok. Az elle­nük való védekezés megindult. Kerti veteményeink betakarítása is meg­kezdődött, az eredmény igen jó. Gyü­mölcstermésünk, főleg az alma és körte a nedves időjárás következté­ben már a fákon erősen romlik. A legelők még mindig elegendő táplá­lékot nyújtanak a kijáró jószág ré­szére. A jószágállomány kondíciója jó. Mezőgazdasági munkásaink a folyamatban lévő mezőgazdasági munkáknál elegendő munkaalkalmat találtak. Az esős időjárás következ­ményeként a szőlő erősen rothad, úgy, hogy sok helyen megkezdték a kényszerszüretelést. A minőségi buzavetőmóg-akció lebonyolítása fo­lyamatban van, cca 27 vaggont igé­nyeltek, amelyhez szükséges vető­mag a megyebeli szaporitóknál ren­delkezésre áll. A termény- és állat­árak általában jók és szilárdak voltak. A m. kir. államépitészeti hivatal augusztus havi jelentése szerint az állami ós tövényhatósági kezelésben lévő közutak forgalomképes állapot­ban voltak, habár a rendellenes zápor­esők több helyen csak nagy költ­séggel eltakarítható eliszapolódást okoztak. Az állami burkolási munkák közül megkezdték az Esztergom— Dorog közötti útszakaszon a bazalt mutattak arra, hogy a rendház a dolog lényegénél és az érvényben lévő statútumoknál fogva csak Esz­tergomban, a vármegyének és a vár­megyei székkapitányságnak a szék­helyén épülhet fel és a kisgyűlés ezt méltányolva, lelkesedéssel ajánlotta fel a 9000 pengőt telekvótelre. Ezzel lehetővé vált az, hogy Esztergom­ban a vitézek telket szerezhessenek ós a saját erejükből felépülhessen a székház, amely Esztergomot egy újabb szép ós nagy középülettel fogja gazdagítani. Amily hálás köszönettel fogadják a vitézek a vármegye szeretetének és áldozatkészségének ezen impozáns megnyilvánulását, oly biztossággal számítanak arra is, hogy Esztergom város közönsége is méltányolva a fentieket, vagy megfelelő telek, vagy azzal egyenértékű készpénz, vagy épü­letanyag felajánlásával siet a vité­zek támogatására, nehogy az a szemrehányás érhesse bárki részéről, hogy amit a vármegye másik városa és két községe felajánlott, azzal Esz tergom adós maradt. kiskőburkolat előkészítő- és anyag­szállítási munkáit. A megyei építke­zések közül folyamatban voltak a Budapest—esztergomi út Esztergom —Dömös közötti szakasza, az Esz­tergom—dobogókői út, a Felsőgalla —tarjáni ós a Mocsa—naszályi vici­nális utak és Csolnok községben az átkelési szakasz rendezése. Befejez­ték Ács községben a 4 km-es át kelési szakasz cementmakadám bur­kolatának készítését. Rövid időn be­lül megkezdődik a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter hathatós támogatása mellett az Esztergom— budai th. út Esztergom város terű létére eső vámos szakaszának mo­dern burkolattal való ellátása. A vármegyei m. kir. tanfelügyelő augusztus havi jelentése szerint mi­niszteri döntéssel teljes befejezést nyert az évek óta húzódó és sok izgalmat kiváltott tatai izraelita ta­nító Ügye, akit a miniszter dorgá­lásra itélt. A vármegye kultúrintéz­ményeinek száma szaporodni fog, amennyiben a kultuszminisztérium 5000 p^ngő segélyével a dági róm. kat. elemi iskolánál egy új tanterem épül. A politikai község, 1.000 négy­zetölet enged át a községháza mel­lett, a terrágiumot élvező községi lakósok 10.000 pengőt, mig az esz­tergomi székesfőkáptalan 2.000 pen­gőt ajánlott fel, az ekként össze­jövő 17.000 pengőből egy három tantermes iskola fog épülni. Egybei ismertette a tatai önálló gazdasági népiskola ügyét. A vármegyei tiszti főorvos havi jelentése szerint a k. e. e. várme­gyék egészségügyi viszonyai augusz­tusban kielégítők voltak. A szokásos nyárvégi betegségeknek, a tífusznak és vérhasnak száma sehol sem multa felül az előző években előfordult megbetegedések számát. A hatósági orvosok a hó folyamán tartott ellen­őrző vizsgálataik alkalmával súiyo­sabbb szabálytalanságokat nem ész­leltek. A m. kir. pénzügyigazgatók jelen­tése szerint az összes adónemekre vonatkozó kivetés a pénzügyminisz­téiium által megállapított terv sze­rint befejeztetett. A behajtási ered menyek a komáromi m. kir. pénz­ügyigazgató jelentése szerint az ál lami egyenes adóknál a mult év augusztusához viszonyítva 194.000 pengő, a bélyeg- és jogiíletóknél 23.000 pengő, az illeték egyenérték­nél 280 pengő, a közúti gépjármű­vek közúti adójánál 1.600 pengő, az általános forgalmi adónál (az egész évi eredmény) 214.000 pengő több­letet mutat, mig a fényűzési for­galmi adónál 5000 pengővel keve­sebb folyt be. A budapestvidéki m. kir. pénzűgyigazgató kimutatása sze­rint a behajtási eredmény az állami egyenesadóknál mult év augusztu­sához viszonyítva 29.000 pengővel kevesebb, bélyeg- és jogilletékeknél 950 pengővel, a közúti gépjárművek közúti adójánál 1.650 pengővel, az általános forgalmi adónál (az egész évre) 112.000 pengővel több, á fény­űzési forgalmi adónál 123 pengővel kevesebb. A közigazgatási bizottság megnyugvással vette tudomásul ezen kedvező jelentést. A törvényhatósági m. kir. állator­vos augusztus havi jelentése sze­rint a fertőző állatbetegségek közül uralkodott: ivarszervi hólyagos ki­ütés 2 községben, rühösség 5 köz­ségben, sertéspestis 5 községben és sertésorbánc 9 községben. Állatkivitel volt a vármegye terü­letéről Ausztriába 15 vágómarha, 744 vágósertés, Csehszlovákiába 162 vágó­sertés, Franciaországba 266 vágó juh, Jugoszláviába 2 tenyószmarha, Olasz országba 52 vágómarha és Mexikóba 20 tenyészsertés. Lapunkat támogatja, ha hirdetőinknél vásárol. H M IC B K A vizsla és az ember Abban a pillanatban lépett ki a vizsla vasárnap este a Fürdő Szálló kivilágitott halijából az utcára, amikor az ember (pallér vagy szobafestősegéd lehetett) a villany­lámpa alatt nyolcvan fillért nyúj­tott át az asszonynak a más­napi kosztra. Elegánsan, lábait hosszan, kényesen elnyújtva jött kifelé a vizsla. Mögötte más vizslák sorakoztak idegesen szimatolva az idegen szagokat. Az ember köze­lebb jött az asszonnyal a villany­lámpa alá, hogy jobban lássa a a nyolcvan fillért, miközben kissé a vizsla elé került. — Ohó, barátom, — vigyázzon! szólalt meg a vizsla gondozója a vizsla helyett. Körülnézett az em­ber erre és ekkor látta, hogy a vizslaszemek mind őt nézik. Oko­san, élesen, kutatón, de jóindu­lattal. — Igen, igen, barátom — foly­tatta az előbbi leereszkedő hang — még a tyúkszemére talál lépni valamelyiknek! Ezután kezével távolabb kérve a kíváncsiskodókat, széles helyei biz­tosított a vizslának. — Százasbankókból érdemelne ez a vizsla takarót. Olyan ver­senyző ez! Érti? Százasbankók­ból! Az ember kissé zavartan hát­rált, kezében a nyolcvan fillérrel, — a vizslák meg úgy nézték, mintha zsebük volna és ez most tele lenne sok pénzzel s mintha ezt az embert bár mikor a mellény­zsebükből kifizethetnék. Igy nézett a vizsla az emberre. (Egy pillanat', urak, hölgyek, ci­garettafüst, pár szenvedélyes szó a verseny Lédájáról és Mikójáról, majd előáll az autó és helyet fog­lal benne a vizsla.) Egyszer még erre nézett a vizsla az autó üvegablakán keresztül — hangtalan, néma előkelőséggel. Azt láttam végül, hogy az em­ber gyorsan odaadta az asszony­nak a nyolcvan fillért és röstel­kedve elsietett a villanylámpa alól . . . Hát ilyen világot élünk ma. I (-•) A hercegprímás a péliföld­szentkereszti eucharisztikus kon­gresszuson. A dorogi, esztergomi, bajóti és csolnoki esperesi kerülethez tartozó harmincnégy plébánia Actio Catholica szervezetei Serédi Juszti­nián, hercepriraés részvételével ok­tóber 10-én kerületi eucharisztikus kongresszust rendeznek a péliföld­szentkereszti ősi búcsújáróhelyen. A misét a hercegprímás pontifikálja, utána pedig sor kerül a nagygyű­lésre, amelyen dr. Serédi Jusztinián mond bevezetőt és Mihalovits Zsig­mond, Radocsay László főispán, Schmidt Sándor, dr. Lepold Antal prelátus, Drahos János szól a hívek­hez. Eyssen Irén a tatai Zeneiskola énektanára. Mint értesültünk, a ta­tai Gróf Esterházy Ferenc Zeneisko­lának sikerült megnyerni a kultusz­miniszter közbenjárásával az ének­tanszakra Eyssen Irént, a városunk­ban is előnyösen ismert kiváló ének­művésznőt. Lipovniczky Pál Esztergomban. Vasárnap városunkba érkezett Pas­sauból kajakon a magyar evezős vi­lág ismert kedves egyénisége, Lipov­niczky Pál, a külügyminisztérium fő­tisztviselője, aki feleségével együtt Passauból evezett végig idáig a Du­nán. Innen másnap továbbmentek Budapest felé. Hivatalátvétel. Vitéz Szabó Ist­ván kir. tanfelügyelő nyári szabad­ságának lejártával e hó 21-én a tan­felügyelőség vezetését átvette. Az edinburgi egyetem magyar bencés-professzora itthon. Dr. Roller Pius, a szombathelyi születésű fiatal tudós bencés-tanár, aki az edin­burgi egyetem tanára, szülei láto­gatására hazájába érkezett. Előbb Pannonhalmára utazott és jelentést tett Kelemen Krizosztom főapátnak külföldi munkásságáról, majd Szom­bathelyen szüleit kereste fel. A fiatal tudós legközelebb Amerikába uta­zik az edinburgi egyetem megbizá­sából, örökléstani kutatásokra. Égy évig lesz a kaliforniai Pasadenában. Orvosi hir. Dr. Takáts József or­vos szabadságáról hazaérkezett és rendelését Simor János u. 26. szám alatt megkezdte. A fővárosi Szent Gellért ün­nepségek. Az OSztGE az itteni Szent István ünnepséggel kapcsolat­ban szeptember 26-án áldoz az első magyar vértanú, Szent Gellért emlé­kének. A vértanú püspök, a székes­főváros védőszentje, kinek emlékét áhítatos kegyelettel ünnepli egész Budapest népe. Az OSztGE-ünnep­ség műsorát az alábbiakban ismer­tetjük: 1. D. e. 11 órakor Ünnepség a Szent Gellért szobornál az oszlo­pos félkörben. 2. Este 7 órakor ,, Kultuszóra" a Szent Gellért kegye­lethelyen (sziklatemplom mellett), a litánia után. 3. Fél 9-kor kultusz­est a Szent Gellért-szállóban. Ünnepi szónok Bozóky Gyula vk. alezredes, de beszélni fognak más közéleti ki­válóságok is. Az ünnepély lefolyá­sáról a fővárosi lapokban olvasha­tunk terjedelmes beszámolót. Elindult a harmadik bencés­misszionárius Braziliába. Markos János bencés ujmisés kedden elin­dult Brazíliába, missziós küldetésben. Pannonhalmán elutazása előtt a nö­vendékek bensőséges ünnepséggel vettek búcsút Markos Jánostól, aki­vel háromra emelkedett a brazíliai bencés misszionáriusok száma. Újból megnyílt Dankó Sári zongoraiskolája. Dr. Borbély Zol­tánná Dankó Sarolta zongoraiskolája ismét megkezdte működését. Jelent­kezni lehet egész nap lakásán KÖ1­csey-utca 20 sz. alatt. Intézeti szövetek, blúzanyag, ruhagombolók, tornafelszerelés elő­írás szerint, legolcsóbban Keménynél, Vármegyei havi jelentések

Next

/
Oldalképek
Tartalom