Esztergom és Vidéke, 1911

1911-07-16 / 55.szám

lásnak a közönséges jogtól eltérő szabályozásával pedig az otthonnak a családban való állandó megmaradását és életképességét kívánja biztositani. Ez által egyrészt továbbterjeszti a végrehajtási törvényekben, nevezetesen legutóbb a végrehajtási novellában már felállított mentességeket, másrészt bizonyos kis fekvőségeknek megkötöttségét teszi lehetővé nemcsak a tulajdonos életében, de halála esetére is. A tervezetnek eszerint nemcsak gazda­sági, hanem társadalmi szempontból is nagy jelentősége van. — Állategészségügy. Bajnán, Leányvárott, Kisujfalun a ragadós száj- és körömfájás, Fámá­don a lépfene fellépett, Búcson a veszettség, Ná­nán a száj- és körömfájás megszűnt. — Vasárnapi csendélet. Vasárnap éjjel 11 és 12 óra között hangos mulatozás folyt a Nemes­féle szigeti korcsmában. Az ^esztergomi legények legbicskásabbjai, a hires Bábszky István és Fe­rencz, Lőrincz Mihály, Páva István, Gerendás Ferencz, Gruber István és Zsák Mihály ittak ott. Midőn már fejükbe szállt az ital, a két Bábszky bicskát rántott, majd a többiek is és olyan parázs verekedést rögtönöztek, hogy három sebesült ma­radt a csatatéren. A rendőrség összeszedte a megszurkáltakat és a kórházba szállította, mig a többieket a rendőrségi épület felé terelte. Útköz­ben, a Központi kávéház előtt újra kitört belőlük a virtus s az egyik a combjába szúrt az előtte haladónak. A kávéházi közönség megbotránkozva nézte a garázda legényeket. — Kifogott hulla. A mult vasárnap a Dunába fult Langszammer Ferencz 14 éves fiúnak holttestét Nógrádverőcénél kifogták. — Katonai gyakorlatok. F. hó 21-én házi­ezredünk Győrben állomásozó zászlóaljai több más csapatokkal együtt harcszerű éleslövészetet fognak tartani, 29-én dandárgyakorlat lesz a vi­déken, amelyet Kralicek Rezső tábornok vezet. Szeptember 4-én és 5-én hadosztálygyakorlatok lesznek huszársággal és tüzérséggel. Vezető: Fáth Henrik komáromi hadosztály-parancsnok lesz. A rendkívüli érdekes látványosságnak Ígér­kező gyakorlatokra már most felhívjuk a közön­ség figyelmét. — Egészségügyi statisztika. Esztergom­vármegye területén f. évi június havának I-ső felében előfordult hevenyfertőző kórokról: Hasi­hagymáz; Esztergom város, Sárisáp, Bajna. Hökhurut: Esztergom város. Kanyaró: Dorog, Pilismarót, Bátorkeszi. Torokgyik: Esztergom vá­ros. Roncsoló toroklob: Esztergom város, Nagyölved Fültösmlrigylob: Dorog. Vörheny: Esztergom város, Tokod Dorog, Sárisáp, Pilisszentlélek, Bátorkeszi. Klinikai vizsgálatok a stuttgarti Katalin­kórházban megállapították: A legkülönfé­lébb betegeknél a természetes Ferencz József-keserüviz épp oly biztosan, mint enyhén ható hashajtónak bizonyult. Még az emésztő-csatorna gyuladásos állapota is, mely más hashajtó vizek használatát gyak­ran lehetetlenné teszi, a Ferencz József­keserüviz alkalmazását megengedi. — Kap­ható gyógytárakban és füszerkereskedések­ben. A Szétküldési-Igazgatóság Buda­estenp. — Eladott gyógyszertár. Zsiga Zsigmond közkedveltségnek örvendő, városszerte becsült gyógyszerész a napokban adta el gyógyszertárát Roschütz Artúr ugyancsak helybeli gyógyszerész­nek. A jó „Zsiga bácsi" tehát, aki már oly sok ember baján segített, nyugalomra vágyik, átadja helyét fiatal kollégájának. — Tüz a megyében. Kedden nagy tűz­vész pusztított Pilismaróton. Öt ház és gazdasági épület égett le. A kár 14.000 korona, melyből 5000 korona térül meg biztosítás révén. A tüzet a kéményhasadékon kiszálló szikra okozta. — Szerdáról csütörtökre virradó éjjelen Taton Mé­száros Pál udvarán a szénakazal és pajta, ki­gyulladt és elhamvadt. A pajtában aludt Lóringer Mihály 60 éves ebedi lakos, utazó, aki bennégett. A tüz valószínűleg ugy keletkezett, hogy az utazó égő szivart dobott el, amelytől a szalma meg­gyuladt s ő is ott veszett. — A szülésznő büne. Patus Jánosné, a város egyik kocsisának felesége anyai örömöknek nézett elébe a mult héten. Midőn a kritikus pil­lanat elérkezett, a megszokott bábáért küldöttek, de azt nem találták odahaza. Elküldöttek tehát egy másik, majd egy harmadikhoz legalább négyszer-ötször, azok azonban nem akartak feléje nézni a vajúdó asszonynak. Végre akadt vagy két-három óra múlva egy szülésznő, aki elment a beteg nőhöz. Látván a veszedelmes állapotot, melybe azóta a szegény asszony jutott, azonnal orvost hivatott, akinek intézkedésére hordágyon a kórházba szállították Patusnét. A kórházi főorvos azonnal megoperálta a kínlódó nőt, aki azonban a nagy vérveszteség miatt uj szülöttjével együtt meghalt. Az orvos konstatálta, hogy a szülésznők vonakodása, késedelme miatt vérzett el a szegény asszony, mert ha csak félórával előbb, viszik a kórházba, akkkor megmenthető lett volna. Az el­hunyt nő hozzátartozói a bíróságnál feljelentették a lelkiismeretlen bábákat, akik kötelességmulasz­tásukkal két emberélet elpusztulását okozták. — Baleset a barackszedésnél. Szuchi János napszámos kedden Pleva Ferenc szőlőjében barackot szedett az egyik fáról. Szedés közben a vékony ág letörött alatta s a vigyázatlan munkás leesett oly szerencsétlenül azonban, hogy mell­kasával egy kiálló szőlőkaróba zuhant. A „Kolos" kórházban ápolják. Állapota súlyos. A háziasszonynak legyen gondja arra, hogy a Persil mosópor előnyeit megismerje, hasz­nálható a többek között függöny, csipkebluz és más egyéb női finom fehérnemű tisztítására, ame­lyek az ezelőtti mosóporok által annyira rongálva lettek. A Persil az ő kényelmes és könnyű kezel­hetősége által a konyhában való kismosáshoz is igen alkalmas, miután egy félórai főzés a Per­sillel és egyszeri könnyű átdörzsölés egészen tiszta lesz. — Dohányemelés. I. utcaseprő: Nini, ott egy szivarvég a kövezeten! II. utcaseprő: Pszt, ne kiabálj, mert jön a finánc és fölemeli! — Drágább lesz a pálinka. Ha az anti­alkoholista törekvéseknek hasznára válik, akkor csak dicsérhetjük azt a rendeletet, amely szerint szeptembertől kezdve 20 koronával felemelik a szesz hektoliterjét. — Kevesebb lesz az — apelláta. Egy konkrét esetből kifolyólag a belügyminiszter érdekes elvi határozatot hozott. Eme határozat szerint, ha valamely község képviselőtestülete a község vagyoni ügyében határozatot hoz és azt a határozatot a megye, mint ellenőrző törvény­hatóság jóváhagyja, magánfelek ez ellen nem fölebbezhetnek. A községi képviselőtestületek határozatai ellen ugyanis a kihirdetett záros határ­időn belül föl lehet szólalni. Ennek az időnek elmultával, mikor már a törvényhatóság is jó­váhagyja a határozatot, az a magánfelek által meg nem apellálható. — A „Vasárnapi Újság" július 16-iki száma 53 képével s válogatott szépirodalmi tar­talmával valóban páratlan gazdaságban jelent meg. A hét szomorúan aktuális eseményét, a kecskeméti földrengéstj tiz képben mutatja be, élénk képet adva arról a rengeteg pusztulásról, mely a derék magyar várost érte. Többi illusztrációi között pompás képekben ismerteti Farkas Zoltán az orosz festőmüvészetet, dr. Bozóky Dezső tengerész orvos Makkaóból közöl képeket és cikket, yz utrechti egyetem ünnepé­ről, melynek érdekes magyar vonatkozása is van, Montenegró hadikészülődéseiről, a Ludovika­akadémia sportversenyéről, a legújabb távolba­látó-készülékről szintén találunk képes ismertetést. E szám uj eredeti regényt is kezd: Kaffka Margitnak, a kiváló magyar Írónőnek „Szinek és szivek" cimü regényét s e mellett a „Rezanov" cimü fordított regény folytatását közli. Novellát Kanizsay Ferenctől, költeményt ifj. Szász Bélától találunk az uj számban. Tárcacikk a hétről s a rendes heti rovatok. Irodalom és művészet, sakk­játék, stb. — A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona, a „Világkróniká"-val együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV. ker., Egyetem-utca 4. Jszám). Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fillér. *E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Eladó birtok. Esztergommegyében, közvetlen a vasút­állomás mellett 142 holdas birtok eladó, vagy hosszabb időre azonnal bérbe vehető. A birtok egymáshoz 200— 300 méter távolságra eső — három parcellában 130 hold első és másodosz­tályú szántóföldből és 12 hold elsőosztályu rétből áll. Az érdeklődők forduljanak Zsemlye Péterhez, Búcson. — Nyomtatványokat, úgymint: levélpa­pírokat, borítékokat, számlákat, különféle meghí­vókat, memorandumokat, eljegyzési kártyákat, gyászjelentéseket, legdivatosabb névjegyeket, táb­lázatokat, falragaszokat, stb. a legszebb előállítás­ban jutányos áron és gyorsan készít Gondos Vil­mos könyvnyomdája, Párkány. — Eladó cséplőgép. Egy tiz lóerejü Mayer-féle benzinmotor, kétéves Hoffer és Schrantz-féle cséplővel eladó. Kitűnően mű­ködik. Hitelképes egyéneknek részletfizetésre is. Bővebbet a kiadóban. — Figyelmeztetjük a gazdákat, hogy őszi trágyázáshoz a Thomassalak foszforsavas mű­trágya olcsóbb lett. Beszerzés előtt szíveskedjenek árakat kérni a Csehországi Thomas müvek eladási irodájától, László Marcell, Budapest, VI., Eötvös­utca 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom