Esztergom és Vidéke, 1933

1933-06-04 / 44.szám

A régi Jó világ" nagyon egyoldalú, szűk látókörű volt. Sokat, igen sokat foglalkoztak az emberek a földdel, s csakis a földdel; feledték, nagyon is elfeledték a másik hazát, egy szebb, boldogabb világot, a mennyei otthont. Csak földi jólét, nyugodt életbiztosítás volt a jelszó: „Ede, bibe, lüde, post mortem nulla voluptas" — aranysza­vak sziréna hangjai altatták el a fölü­letes lelkeket. Elfeledték az élet igazi célját, el a célhoz vezető eszközöket. S midőn jött a fordulat, a szenvedé­sek egymásutánja, a lélek próbaideje, a a próba nem sikerült, mert nem volt lélek, nem jó. kitartó, erős lélek. En­nek következtében lett ezer és ezer megtorpanás, célttévesztett szertenézés, jött az elernyedettség, kedvvesztés, szárnyszegettség, életuntság, koravén­ség, elégedettlenség — testi-lelki össze­roppanás. Igen! A megpróbáltatás, a nélkülö­zés, a lemondás nem talált erkölcsi erőre, erős lélekre — s lett egyedek­nek, társulatoknak, közületeknek nagy megsemmisülése a lélekromlások rom­halmazán. A jelen élet sokszor kegyetlen, na­gyon is kegyetlen harcának megvívá­sára, a nehéz keresztek elviselésére az emberi élet folytonos küzdelmeihez — nemcsak a mindennapi kenyér, anyagi élethez, de az erkölcsi (egyéni és közös) küzdelemhez is — jó lelkület, erős lé­lek, acélos akarat, jellem kell. Ezt a küzdelmet, ezt a harcot csak azok áll­ják meg, akikben erős lélek munkál­kodik. A gyengék elesnek, elpusztulnak, elvesznek. El most, s méginkább a jövőnek mindig erősbödő, kemény har­cában ! A keresztény léleknek eme küzde­lemben, lelki, sokszor testi harcban is ki lehetne biztosabb, csalhatatlanabb segítőtársa, vigasztalója, bátorítója, erősítője, mint egyedül az Erősség Lelke, — a Szentlélek ? Mi lehetne a jelen egyéni és közös életének kise­gítő talaja, a jövőnek biztos építő­alapja, mint a Szentlélek kegyelmeivel megmunkált lelkiség, az erős lélek! A szebb és jobb jövő Boldogság — Bazili­kája az erős, szentléleki lelkeken épül föl! Ez tudja visszaadni az emberisé­get igaz önmagának, ez tudja vissza­zökkenteni a rendes útjáról lecsúszott világot. Az Erősség Lelkére, pünkösdi lelkekre van szükség, mert ezekben, s csak ezekben van meg az összetartó erő, amely egybe tudja tartani az em­ber-atomokat, meg tudja akadályozni a meglévő társadalmi s nemzeti egység teljes szertehullását, a végleges össze­omlást. Lelkiség nélkül hiábavaló min­den genfi malterozás, összehabarcsolás, erős lélek nélkül csak levegőverdesés, homokraépítés van ! Piros pünkösd ünnepén, a lelkek lelkének, a Szentléleknek ünnepén, mi más lehetne óhajunk, vágyunk, kéré­sünk, mint az, hogy szinte az egész életünket átfogó átalakító új, istenes, erős lélek hasson át mindnyájunkat, hogy ne csak a ruhánk, a külső legyen rajtunk, körülöttünk pünkösdi, de le­gyen erős, pünkösdi a lelkünk, a szi­vünk is! Horváth Anselm XI. Pius pápa 76 Ik születés­napja. XI. Pius pápa, aki 1857 má­jus 31-én született, szerdán ülte meg hetvenhatodik születésnapját. A Szent­atyát a világ minden részéről sze­rencsekívánatokkal árasztották el. A születésnap alkalmából a pápa egész nap audienciákat tartott. Annak elle­nére, hogy a Szentév alkalmából, úgyszólván, minden nap tömegesen fogadja a zarándokokat, s egyéb te­endői is rendkívül igénybe veszik, a Szentatya a legkitűnőbb egészségnek örvend. A hercegprímás Budapesten. Őeminenciája, a biboros hercegprí­más résztvett a kormányzó kerti ünnepélyén, melyet a külföldi újság­írek tiszteletére rendezett, elnökölt a vallás- és tanulmányi alapokat ellenőrző bizottság negyedévi ülésén és a Szent Vince Szeretetegyesület közgyűlésén. A pannonhalmi főapát győr­megye törvényhatósági bizottsá­gának örökös tagja. Győrmegye törvényhatósági bizottsága egyhangú lelkesedéssel a törvényhatósági bi­zottság örökös tagjává választotta Ke lemen Krizosztom pannonhalmi fő­apátot. Troykó Béla nyugalomba vonu­lása. Troykó Béla tatai főbíró, mint megirtuk, nyugdíjaztatását kérte. A törvényhatóság a kérést teljesítette és 100 %-os nyugdíjjal augusztus 1­től nyugalomba helyezi. Az ellenörzőbizotság elisme­rése. Most ült össze az ellenőrzőbi­zottság és letárgyalta a zárszámadást. Ezzel kapcsolatban megvizsgálta a vá­rosi gazdaságot és azt a legnagyobb rendben találta. A bizottság elismeré sét Zwillinger Ferenc fejezte ki és el­ismeréssel nyilatkozott Schalkház Fe­renc intézőnek szakszerű és gondos munkájáról is. Reviczky István főbíró kérelme. Reviczky István komáromi főbiró azt a kérelmet terjesztette a törvényha­tóság elé, hogy helyezzék át Koma romból Tatára. A törvényhatósági bi­zottság a kérelmet teljesítette. Esküvő. Tóth Margit és Bartók Kálmán f. hó 5-én, pünkösd hétfőn délután fél 1 órakor tartják esküvő jüket a belvárosi plébánia-templom­ban. A főszékesegyházi ének- és zenekar műsora. Pünkösdvasárnap: Introitus és Communió koraliter. Mit­terer: Graduale. Sequ. Veni JSancte Spiritus korál. Haller: Confirma offertorium. Rheinberger : Mise C-dur. Pünkösdhétfőn : Introitus, Graduale, Sequ. Veni Sancte és Communió koraliter. Goller : Intonuit, offertorium. Goller: Lorettói mise. A turista mise egyházi zenéje pü ikösd vasárnapján és hétfőjén. 1. ó Szentlélek (Naray gyűjteményéből 4 szólamra Büchner A.) 2. Veni Cre ator (Korális) 3. Handl Gallus : Con­firma kor. (4 sz.) 4. Téged kérünk Atyaisten (népének Naray gyűjtemé­nyéből. 1695.) 5. Jöjj el Jézus (nép­ének Bozóky gyűjteményéből. 1797.) 6. Baini: Tanis Angelius. (4. sz.) 7. Handl Gallus: Haek dies (8. sz.) Énekel az érseki tanítóképző int. énekkara. Vezényel Pántol Márton dr. énektanár. Orgonán kiséri Sámson György. Eljegyzés. Kubányi Klárát el­jegyezte Kiss István dr. (Minden külön értesítés helyett) Pünkösd a belvárosi plébánia­templomban. A kegyúri plébánia­templom ének- és zenekara a pün­kösdi 9 órai nagymisén P. Gries­bacher „Stella maris" miséjét Op. 141. adja elő. Offertoriumra: „Jöjj el Szentlélek" népének. A mise vé­gén pápai himnusz. Eljegyzés. Büchler Ilonkát elje­gyezte Kertész Imre Budapestről. (Minden külön értesítés helyett.) Trianoni gyásznap az OSzTGE rendezésében. Városunk társadalmi osztályai összhangú egységben tart­ják meg a június 4-i trianoni gyász­napot. Az OSzTGE is belekapcso­lódik a polgárság gy iszünnepjbe és e napon este 7 órakor a Hősök emlékművénél fejezi ki tiltakozását Trianon ellen. Palkovics alispán portréja. A vármegye törvényhatósága elhatározta hogy megfesteti az elhunyt Palkovics László alispán képét, erre a célra 500 pengőt szavazott meg. Eljegyzés. Porgesz Annus (Esz­tergom) és Rónai Imre (Budapest) jegyesek. (Minden külön értesítés he­lyett.) Tanítógyüíés. A Komárom és Esztergom vármegyék Ált. Tanító Egyesülete f. hó 8-án délelőtt fél 9 órakor Komáromban a m. kir. áll. polgári leányiskola tornatermében tartja ezévi rendes közgyűlését pe­dagógiai szemináriummal egybekötve. Harisnyák, kesztyűk, nagy vá­lasztékban feltűnő olcsón Illésnél. Nyári árajánlatunk! NŐI ruha divatripsz bájos pasztellszínekben — — Bourette női costümre a legdivatosabb színekben 1.28 Gyöngy panama teher és divatszinekben 1.28 Szarvasbőr ablaktisztitd — — — — — Weekend párna tömve 88 f inér 96 fin ér 98 füiér 25fni ér 98 finer Bársony comót QU filctalpú 470 Gummitalpú vászonclpök 1 78 felnőtteknek fillér Cserkész- és Levente-vászon fillér Mosó vászon férfi ruhára fillér 98 88 Férfiöltöny bourette QQ erős használati minőség 1.28 ós sima szürke és mintázott doubl. fillér Gyermek börcipök 1 94 19-től 23-ig sz ig léggömbbel Gyermek lábhajtány Ugrálókötél gyermekeknek — 98 fillér — 48 fillér Nöi divatcipók U 98 legújabb kreáció szav. 7.50 és ^ # Bouclé mintás bútor creton 1.28 Női selyemblous Viskósa műselyem meleg pasztell színekben — — 2 68 Férfi divatclpök ű 80 legújabb kreáció szavatolással Női és férfi divatkeztyü svéd imitáció 1.28 és Freskó és oxford inganyag végben 88 fi!., maradékokban Férfiöltönyre mosó kamgarn 140 cm széles divatszinekben Regatta tiszti vászon Cower coát mosó kamgarn 140 cm széles szav. minőség Kabát lüszter 140 cm sz. kiprób. min. 7.90 és Gyapjú tennisz 100 cm széles NŐI kefekészlet 1 nyeles hajkefe, 1 drb csiszolt tükör, 1 kisfésű csinos dobozban adjusztálva — — — Gyékény lábtörlő ovális alakú sűrű fonású 50 cm széles Férfi kefekészlet 1 fodrászkefe, 1 tükör fémkeretű 1 fodrászfésű csinos dobozban adjusztálva — — Kascha divatnadrág-szövet 140 cm széles Pejácsovics vászon tiszti nadrágra Tengerésztiszti vászon 140 cm sz. drótszerű szöv. Vadász vászon (celt) 140 cm széles, tiszta len Munkakőppeny női és férfi klott és fehér köpperből 5 80 96 füiér 5 8 fii| é r 2.98 3. 98 6. 80 2. 78 88 finer 29 «Her Sezlón takaró 80 16 legújabb kimintázás AVM Női és férfi divaternyők A 80 kipróbált jó minőség 6. 50 S. 98 Divatpaplan törökmintás és sima 7.80 és Flanell takaró jó használati minőség 98 H 7. 90 2. 48 4. 98 4. 98 fillér Reklámcikkek: Csipkebetét kb. 10 mtr az egész 28 fillér Férfizokni selymezett — 48 fillér Kézi cirokseprü fényezett nyelű 29 fillér FÜggöoy etamin kb. 55 cm sz. 34 fillér 2 drb Üvegtisztitó szörpamacsos 25 fillér Aluminium fogas 25 fillér Gummi kötény 88 fillér Ping-pong készlet 98 fillér Kalapfátyol divatos 30 fillér Öves harisnyatartó szines — 88 fillér Számológép 25 fillér Rövid alsónadrág szines 94 fillér Divatfreskó ing kitűnő mosó 298 és 2 48 Panama apacsing 3.20 és 2.58 73 fillér 25 fillér 48 fillér 38 fillér 78 fillér 98 fillér Műselyem harisnya — • Toilett papírtartó — ­Lepkefogó Háziszőttes edénytörlő Fekete sportnadrág Háztartási gumikeztyű­Eladásra kerülnek még a legújabb és legdivatosabb női és férfi divatszövetek óriási tömege valamint a divatselymek csodás színválasztéka közismert alacsony árainkon. WEISZ MOR Posztóáruház Esztergom, Széchenyi-tér 15. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom