Hídlap, 2005. január-március (3. évfolyam, 1-62. szám)

2005-01-15 / 10. szám

8 HÍDLAP • 2005. január 15., szombat SPORT Szakmai Napok esztergomi szemmel Baranya István nyíltan beszélt a Mészöly kontra Matthäus ügyről Ottavio Bianchi és Baranya István LABDARÚGÁS Egy héttel ezelőtt a Magyar Lab­darúgó Szövetség Szakmai és Edzó'képző Központja szervezésé­ben már hatodik alkalommal került sor a Szakmai Napokra. A Tatai Edzőtáborban ott volt az esztergo­mi Baranya István megyei instruk­tor is, aki nyíltan beszélt a Híd lap­nak az ott történtekről. A szakem­ber elmondta, hogy a Mészöly Kál­mán kontra Lothar Matthäus ügyet nagyon felfújta a sajtó.- Milyen hangulatban telt a Szakmai Napok? Pár nappal később az újságok csak Mészöly Kálmán és Lothar Matthäus vitájáról cikkeztek.- Szokás szerint minden év január első hétvégéjén kerül sor a Szakmai Napokra. Hatodik alkalommal ren­dezték meg, és csak meghívóval vehet­tek rajta részt az edzők, elsősorban a válogatott csapatoknál dolgozó után­pótlás- és felnőtt edzők, az élvonalbeli csapatoknál dolgozó trénerek, az NB I B-s csapatok vezető- és pályaedzői, va­lamint a megyei instruktorok.- Milyen volt a három nap programja?- A három napnak szoros, zárt programja volt. Január 7-én Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövet­ség (MLSZ) elnöke nyitotta meg a konferenciát. Beszédében érintette Esztergomot, két szempontból is. Az egyik az volt, hogy a nyilvános­ság előtt köszöntött és bejelentette, hogy az MLSZ elnökségének a jóvá­hagyásával engem választottak a Szakmai és Felnőttképzési Intézet­nek igazgatójává.- Milyen tanszékről, szakmacsoportról van szó?- Ez egy olyan szakmai és felnőtt- képzési intézet, amely az állam által elfogadott iskolarendszeren kívüli oktatással foglalkozik. Az európai normák szerint 18 év felett távokta­tással és felnőttképzéssel foglalko­zik, és szakképzési bizonyítványt ad. Négy szakmacsoport van, az edzőképző, melyet Mezey György vezet, a labdarúgó menedzseri, Dé­nes Ferenccel az élen. Van még a fizikoterapeutás (masszőr) szakma- csoport Kovacsics Imre vezetésével, a negyedik pedig a labdarúgó-játék- vezetőké, ezt Győry László felügye­li. Folyamatban az intézmény és a program akkreditálása.-Mi volt a másik dolog Esztergommal kapcsolatban, amelyet Bozóky Imre említett?- Előrehaladott tárgyalások van­nak azzal kapcsolatban, hogy Eszter­gom adjon helyszínt az MLSZ tech­nikai és edzőképző centrumának. Két nagy cég finanszírozná a befek­tetést, a Mól Rt., közösen az OTP- vel és az UEFA. Hatalmas kuriózum lenne, legalább hat-hét műfüves, fü­ves pályával, villanyfénnyel, fedett műfüvessel, kisebb stadionnal, ötszáz fős konferenciateremmel, orvosi la­boratóriummal, szállodával. Szlovák ellenféllel készülnek a Dorog ellen RÖPLABDA A Kazincbarcikai Vegyész röplab- dázói a szlovák első osztályban ját­szó Zvolen ellen játsznak oda-vissza- vágós felkészülési mérkőzést. A ta­valyi bajnok a két meccs között „élesben” is pályára lép a Dorog el­len január 15-én, szombaton a Ma­gyar Kupában. A mérkőzés tétje a legjobb 16 közé kerülés.- Mennyire előrehaladott dolog ez az ötlet?- Nevesítve vannak a dolgok, pu- hatolódzó tárgyalásokat folytatunk. Mindenki pozitívan áll a dologhoz, sőt a látványtervek is elkészültek. Három helyszínt néztünk ki: a Szi­getet, a Duna-kanyarra néző lankás részt és a Suzuki úton a Lovas pályát. Ez a befektetés a városnak nem ke­rülne pénzébe, ő csak a területet ad­ná. Hatalmas fellendülést hozna ez Esztergomba, itt lenne az egész ma­gyar labdarúgás központja. Régi álom valósulna meg ezzel a tervei.- Térjünk vissza a Szakmai Napokhoz.- Az elnök úr köszöntője után Lothar Matthäusnak volt egy elő­adása, „A magyar válogatott egy éve és a további feladatok” címmel. Két részből állt: először adott egy álta­lános tájékoztatást az eddigi tevé­kenységéről, majd egy kérdez-fele- lek következett. Szinkrontolmács fordította, tehát abszolút hiteles volt. Nem itt történt az ominózus Mészöly féle eset.- Véleményed szerint is közhelyes volt Lothar Matthäus beszámolója?- Ez egy szakmai fórum volt, szak­emberek ültek ott, a közhelyeknek, az általánosításoknak - „fogjunk ösz- sze” - nem sok jelentősége van. Ha csak azt nézem, ott ült a sorokban öt, volt szövetségi kapitány - Csank Já­nos, Mezey György, Garami József, Glázer Róbert, Gellei Imre - mind az elődei voltak, akik több-kevesebb sikerrel irányították a nemzeti tizen­egyet. Itt nem lehet mellébeszélni. Matthäus elmondta, hogy hiányzik a mentalitás, az összefogás, hogy a klu­bok nem segítik munkáját, szóval pa­naszkodott. Elmondta, hogy lát még esélyt arra, hogy kijussunk a világ- bajnokságra. Én úgy éreztem, nem volt szakmai a tájékoztató. Mindenki árgus szemekkel figyeli a válogatot­tat, mert Jenei Imre óta nem volt kül­földi edzője Magyarországnak.- Kérdeztek a kapitánytól a jelenlévők?- Összesen négy kérdés hangzott el, nem igazán volt precíz és pontos Matthäus válasza, és egy kis csipke­lődés is felfedezni véltem, úgy tett, mintha nem értené a kérdéseket. Pe­dig szakmai kérdések voltak, teljesen jó szándékúak.- Rajta kívül ki tartott még előadást?- Dajka László az NB I-es őszi eredményekről adott számot, sor­rendbe állítva minden együttest. Si­mon Antal az NB 1 B-s gárdákról be­szélt. Este nyolc óra tájban Egervári Sándor, Garami József és Szieben László tartott beszámolót és elő­adást. Az élvonalbeli edzők panaszai is elhangoztak, ugye többen is peres­kednek. Pintér Attila a Ferencváros­sal, Csank János a Székesfehérvárral, Tornyi Barnabásnak a Diósgyőrrel áll harcban. Azért volt ez érdekes, mert Szieben László, a Magyar Lab­darúgó Liga (MLL) elnöke orvosol­hatja ezeket a problémákat. Meg­egyezés nem született, de megígérte, hogy megvizsgálja a dolgokat.- Mi történt másnap?- Olasz nap volt, külföldi vendé­gekkel. Ottavio Bianchi, a Nápoly és Maradona egykori edzője, többszö­rös olasz válogatott beszélt - az olasz futballról. Megdöbbentő adatott mondott: Olaszországban egymillió- ötszázezer igazolt labdarúgó van (Magyarországon kb. 104 ezer, és eb­ben benne vannak az öregfiúk, a női futballisták, az utánpótláskorúk és a teremlabdarúgók). Utána Giancarlo Camolese tartott előadást. Ő még egy héttel a Szakmai Napok előtt versenyben volt a Lazio vezetőedzői posztjáért, de végül egy görög szak­ember kapta meg a karmesteri pál­cát. A másik olasz híresség Stefano Di Ottavio volt, aki ízig-vérig szak­ember, a futball edzők élettanával foglalkozik. Különböző mérésekkel, terhelésekkel, diagnosztikai vizsgála­tokkal, amik az edzői tevékenységet segítik. Erről tartott egy elméleti és gyakorlati előadást. Az utóbbit a Győri ETO fiataljaival végeztette, polár órákkal mérte a szívfrekvenciá­kat, terheléseket és egyből adott út­mutatót az edzőknek, hogy miként kell ezeket használni. Visszatérve az előadóterembe értékeltük a gyakorla­ti útmutató mikéntjét, majd ötször annyi kérdést tettek fel az egybe­gyűltek, mint Lothar Matthäusnak. Nem volt olyan fagyos a hangulat.- Ezután következett az ominózus pil­lanat, Mészöly Kálmán szót kért...- Amit az újságok írtak, az egy picit túlzás, nem volt akkora súlya az egész­nek. Tudni kell, hogy voltak Tatán olyan edzők is, akik nem kaphattak vol­na meghívást. Détári Lajos és Reszeli Soós István nem tagja a Magyar Edzői Testületnek. Ez egy jelképes dolog, de a szabály, az szabály Döme egy külön­leges személyiség, játékosként is az volt és trénerként is az. Mészöly Kál­mánnak van egy sajátos stílusa, bár rengeteg jóindulat van benne, nagyon jó közösségformáló egyéniség, de van­nak olyan helyszínek, ahol nem lehet ilyen egyértelműen nyilatkozni. Elő­ször Détárit és Reszelit említette, hogy ha már itt vannak, akkor ki kéne békül- ni ezzel a rendszerrel és a többi tréner­rel. Ez közös érdek.-Egy idő után szóba került Lothar Matthäus is...- Nem támadta Mészöly Kálmán a kapitányt, de nehezményezte, hogy az a beszámoló, amit ő is meghallga­tott, nem volt kielégítő. Eltelt egy nap, egy éjszaka a kapitány és Mé­szöly Kálmán felszólalása után, és napvilágot láttak az igazi tények. Matthäus azt mondta, nem kap segít­séget az élvonalbeli edzőktől. Kide­rült, hogy egyetlen élvonalbeli csa­patnál volt mindössze. Másrészt egy ilyen nagy tekintélyű, hatalmas sportmúlttal rendelkező edzőt azért hoznak Magyarországra, hogy kive­zesse a csapatot a VB-re. Ez a fő cél, a többi mese. Amit ő kért a magyar szövetségtől - amely nem dúskál az anyagiakban - mindent megkapott. Nyugatiasabbnál nyugatiasabban van fizetve, nem a szegény ország szerepét játsszuk el, nagyon gavallér az MLSZ Matthäus felé. Az egész stábot kicserélhette, ő döntötte el milyen színű szerelésben tréningez­zen, játsszon a csapat. O diktál a saj­tónak, de ő csak egy alkalmazott. Van egy cél, amit el kell érnie.- Mit mondott még Mészöly Kálmán?- Amiben még igaza volt, hogy mi az, amit magyar edző ne tudott vol­na hasonlóan csinálni, mint Matthäus? Mivel vagyunk előrébb? Nem támadni akarta a kapitányt, csak elmondani, hogy lehet, nem az edzőkben van a hiba, hanem nin­csenek olyan képességű játékosaink, akik a csoportból tovább tudnák jut­tatni a válogatottat.- Miben volt igazuk az edzőknek?- Talán szerencsésebb lett volna, ha Mészöly Kálmán akkor mondja el ezeket a dolgokat, mikor ott van a szö­vetségi kapitány. Ez lehet az egyedüli dolog, amiért támadni lehet Mészölyt.- Lesz-e folytatása a Szakmai Napoknak?- Mindig is lesz Szakmai Napok. Azért kerül januárra, mert ilyenkor nincs bajnokság és az edzők eljöhet­nek. Tervezünk egy hasonló konfe­renciát, de azt az utánpótlásedzők számára rendeznénk meg. • Nagy Balázs í A párkányi Flamengó címvédésre készül TEREMLABDARÚGÁS Vasárnap az első fordulóval kez­detét veszi a III. Ister-Granum Határmenti Kisrégió Teremlabdarú­gó Kupa. A tavalyi győztes, a pár­kányi Flamengó idén is szeretné el­hódítani a kupát. A párkányiak a Privát Color Ku­pán is bejutottak a döntőbe, de ott a Jamaica győzedelmeskedett. A nagy rivális a Rozgonyi Miklós Emléktor­nán is az élen végzett, de nemsokára újra találkozhatnak egymással. Ter­mészetesen csak akkor, ha mindket­ten eljutnak a döntőig. A címvédő Flamengó, Detven Fe­renc csapatvezető szerint, megvéd­heti első helyét.- Logikus, hogy szeretnénk meg­nyerni a tornát. Nem is lehet más cé­lunk, csak az első hely. A technikai értekezleten kiderült, hogy sok jó csapat jelentkezett az idei megméret­tetésre, jobb lesz a rendezvény, mint tavaly. Új neveket is felfedeztem, ter­mészetesen nem hagyhattam figyel­men kívül, hogy legnagyobb riváli­sunk, a Jamaica is ott lesz a 18 csapat között. Sok minden történhet, de döntőbe szeretnénk jutni - nyilatko­zott a csapatvezető. Detven Ferenc elárulta a kezdőcsapat összeállítását is: Golán Attila, Tamasek Imre, Schmida Tibor, Kovács Zoltán, Márton László, Kianek Zsolt. • Haidú Máté Czink a fináléba jutott Élete legjobb eredményét érte el Czink Melinda WTA-versenyen. A magyar teniszezőnő korábban még elődöntőkig sem jutott, most pedig már a fináléban van, miután legyőz­te a korábban Kapros Anikót bú­csúztató Lindsay Lee-Waterst. Czink ellenfele a fináléban éppen az az Ivanoivics lesz, aki a torna selejte­zői során legyőzte a magyar lányt. Eredmény: Czink Melinda-L. Lee- Waters (amerikai) 7:6 (1), 7:6 (4). Gubacsi is szépen menetel Az ausztrál nemzetközi teniszbaj­nokság selejetzőjének második for­dulóját is sikerrel vette Gubacsi Zsófia. A világranglista 177. helyén álló magyar teniszezőnő három játszmában verte az észt Marét Anit, így egv lépésre van a főtáblára jutás­tól. A következő fordulóban az ame­rikai Jennifer Hopkins lesz Gubacsi ellenfele. Eredmény: Gubacsi Zsófia-Maret Ani (észt) 3:6, 6:2, 6:4 Kétéves börtön jár a NOB alelnökének Jogerősen kétéves börtönre és 760 800 dolláros pénzbüntetésre ítélte a dél-koreai legfelsőbb bíróság Kim Un Dzsongot, a Nemzetközi Olim­piai Bizottság (NOB) dél-koreai alel- nökét. A sportvezetőt korrupció és több, mint 3 milliárd dolláros sik­kasztás vádjában találták bűnösnek. Kim egy évvel ezelőtt letartóztatása­kor beismerte, hogy sikkasztott az ál­tala irányított Nemzetközi Tekvondó Szövetségtől (WTF), továbbá kenő­pénzért „protezsált be” embereket hazája olimpiai bizottságába. Nedved visszatér a válogatottba A válogatottságot korábban lemon­dó, 32 éves Aranylabdás cseh közép­pályás - úgy tűnik - megváltoztatja döntését, és visszatér a nemzeti ti­zenegybe. „Ügy gondolom, a kis pi­henő után egyre inkább érzi, meny­nyire kötődik a nemzeti együtteshez, ezért visszatér hozzánk” - nyilatkoz­ta a Pravo című cseh napilapnak Ka­rol Brückner szövetségi kapitány. Elszállt zebracsíkos kuparemények Az Olasz Kupa nyolcaddön- tőjének legnagyobb szenzációja, hogy a sztárok garmadát felvonulta­tó Juventus kikapott a sereghajtó Atalantától, így búcsúzni kénysze­rült a további küzdelmektől. A Atalanta ásza Andrea Lazzari volt. A mindössze 20 esztendős támadó triplájával sikerült ikszre hoznia a mérkőzést és egyben megszerezni a továbbjutást az Atalantának. Pécsi győzelem az Euroligában A nőikosárlabda-Euroliga 10. for­dulójában a MiZo-Pécsi VSK 86-76- ra legyőzte a Dinamo Moszkvát, ez­zel visszavágott az orosz csapatnak az idegenbeli mérkőzésen elszenve­dett vereségért. Az Európa-kupa ne­gyeddöntőjének első mérkőzésén a ZTE-Zala Volán nyolc ponttal ka­pott ki az orosz Orenburg otthoná­ban, míg a Szeged fölényesen verte a német Dorstent. Eredmények: MiZo-Pécsi VSK - Dinamo Moszkva 86-76, Orenburg - ZTE-Zala Volán 63-55, Szeviép-Szeged - Dorsten 91-68.

Next

/
Oldalképek
Tartalom