ESZTERGOM XXXVI. évfolyam 1931

1931-03-04 / 25. szám

Az Esztergomi Oltáregyesület a szokásos havi szentségimádását folyó hó 8-án (II. vasárnap) tarja a vizivárosi zárdatemplomban. Másnap (március 9-én) délután 4 órakor választmányi ülés lesz a vizivárosi zárdában. Ugyanott március 24—27. napjain lelkigyakorlatot tart, mely­ről a részletes programm később fog napvilágot látni. Kinevezés. A kormányzó úr Őfőméltósága Szabó János eszter­gomi kir. járásbirót a m. kir. igaz­ságügyminiszter előterjesztésére az esztergomi kir. járásbíróság alelnö­kévé nevezte ki. Tanulmányi kirándulás. Az esztergomi érs. tanítóképző intézet IV. és V. éves növendékei hétfőn délután autóbuszon négy tanár ve­zetése mellett Budapestre utaztak és este megtekintették a m. kir. Operaházban Erkel: „Bánk báni­jának előadását, amelyre az Opera­ház igazgatósága Pántol Márton hittanár lelkes utánjárása folytán kedvezményes jegyeket bocsátott az intézet rendelkezésére. A teljesen új díszletekkel bemutatott gyönyörű magyar opera felejthetetlen benyo­másokat keltett a jelenvolt képzősök lelkében. Az EHE közgyűlése. Az Eszter­gomi Hajós Egylet szombaton, márc. 7-én d. u. 6 órakor tartja a Szé­chenyi Kaszinóban évi közgyűlését. A közgyűlés után társasvacsora lesz, melyre 2 P 60 filléres jegyek a Ka­szinó és az egyleti szolgánál vált­hatók meg. Előadás Jeruzsálemről vetí­tett képekkel. Bozóky Gyula ve­zérkari ezredes márc. 5.-én, délután 5 órakor a gimn. dísztermében elő­adást tart Jeruzsálemről s különö­sen az ottani magyar kápolnáról melyet épen most állítottak ki Bu­dapesten, a szent ferencrendiek templomában. Április havában in­dul a zarándoklat, mely a szent ol­tárt leviszi Jeruzsálembe. Szives megjelenést kér a Bencés Gimná­zium Kongregációja. Lúgkövet ivott. Varga Júlia annavölgyi leány, ki f. hó 25-én esztergomi szolgálati helyét beje­lentés nélkül elhagyva hazautazott, egy őrizetlen pillanatban lúgkőol­dattal megmérgezte magát. A sze­rencsétlen leány egy napi kínlódás után meghalt. A csolnoki csendőr­őrs a tragikus eset okának kiderí­tésére a nyomozást megindította. A rendőrség kérelme a közön­séghez. Szíveskedjék jelentkezni a rendőrkapitányság 3. számú szobá­jában az, aki felvilágosítást adhat egy 30 év körüli magas, sovány, barna arcú, iparos külsejű férfi kilétéről, aki február 27-én d. e. 12 óra tájban a Héviz-utcában, ne­vezetesen a 6. számú házban járt. Az is jelentkezzék, akinél ezen férfi egy drb. fehér csipke zongoraterí­tőt, egy drb. katonai látcsövet és két drb. 15X15 centiméternyi ara­nyozott rámájú kézimunkatájképet kínált eladásra. természete $£mteMu&smaSam kenti auvernyo­•fct, •e|wMettalt}iájáit hmeftá tolja az érelmmesct'éil A Szent István lövészegylet megkezdte szereplését. Kedvező auspiciumok között kezdte meg ezévi szereplését a Move E. S. E. Szent István lövészcsapata a mű­egyetemi F. C. vasárnapi fedett­pálya versenyén. A verseny első és értékes nagy dijának, egy hatalmas öqésscséqes haj titka ELIDÄ SHAMPOO darabja 30fillér. ezüstserlegnek birtokába jutott a csa­pat, fölényes eredménye alapján. A lövészcsapat eddigi eredményeivel a Csonkaország legjobb lövészcsapa­tává küzdötte fel magát. Gratulá­lunk és sok kitartást kívánunk! Tilos a köpködés. Az esztergo­mi rendőrkapitányság közli, hogy lakott területeken a közönség hasz­nálatára szánt utakon, parkokban, kertekben, valamint a közönség rendelkezésére álló minden közle­kedési eszközön köpni csak az e célra esetleg rendelkezésre álló edénybe szabad és az orrot szabadon r (kendő használata nélkül) kifújni tilos. Aki ezen rendelkezéseket megszegi, ki­hágás miatt 200 pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntethető. Egy szomorúvégü árverés. Gyászbaöltözött fiatalasszony jelent meg szerkesztőségünkben, Lővy Béláné, akinek a férje, — mint hírt adtunk róla — pénteken felakasz­totta magát. — Elmondom kérem itt is, mint a rendőrségen, hogy mi kergette szegény férjemet a kétségbeesésbe — kezdte az asszony. — Árverés volt kitűzve ellenünk pénteken délelőtt fél 10 órára kény­szeregyezségből kifolyólag. Az ár­vereztető dr. Bencze Győző eszter­gomi ügyvéd volt. Az uram hala­dékért könyörgött, de nem kapott. Az árverés folyt, azonban vevő nem jelentkezett, a tárgyakat dr, Bencze Győző tartotta meg. — Egy varrógép 1 pengőért, füg­gönyök, abroszok 20—30 fillérjével kótyavetyélődtek el. — Szegény férjem már az óráját odaajánlotta az ügyvédnek, hogy az árverést hagyja abba, azonban nem használt semmit. — Tessék, kérem, betenni az újságba, hogy a közönség lássa, mi volt az oka annak, hogy férjem az árverésről a padlásra rohant és ott felakasztotta magát, — fejezte be sírva a szerencsétlen asszony. - rszet&s wt^JmémMmáta csodálatos és -«•'"•-> ősszatéielénél fogva a világ legelső keserfivize 1 Plébános urak figyelmébe! Templomképek és falfestmények restaurálását elvállalja egy képző­művészeti akadémiát végzett festő­művész. Cím a kiadóhivatalban. Takarékos háziasszony CSÁKVÁRY-nál vásárol. MOVE-lövészek, bajtársak! A MOVE esztergomi osztálya március hó 8-án (vasárnap) délelőtt 11 órakor tartja a városháza kistanács­termében XI. évi rendes közgyű­lését, melyre a Move Szent István lövészcsapat tagjait ezúttal hívja még és minél számosabb megjele­nést kér a MOVE Szent István lövészcsapat parancsnoksága. (Kü­lön meghívók nem bocsájtatnak ki.) A legrettenetesebb pillanat. A színjátszás legszebb és legrettenete­sebb pillanatairól érdekes nyilatkoza­tot tesznek a hires színészek és színésznők a Délibáb legújabb számában. Rengeteg cikket, képet, riportot, tréfát, egyfelvonásos szín­darabot, novellát, verset közöl a népszerű színházi képeslap, amely 72 oldal terjedelemben jelent meg. Egy szám ára 20 fillér. Eltűnt egy kovácssegéd. Valcz József, 25 éves, felsőgallai lakos, kovácssegéd, munkásruhában szülei lakásáról eltávozott még e hó ele­jén és azóta semmit sem tudnak róla. Valcz 170 cm. magas, kerek, telt arcú, világosbarna szemű, szőke, baloldalt választott hajú. Bajusza: nyírott. Ruházata: szürke tányér­sapka, barna, hosszú nagykabát, fekete pantalló és puhaszárú csizma. A rendőrség az eltűnt kov ácsegédet keresi. Esztergom ismertetése egy angol útikalauzban. Az 1847 óta megjelenő „Bradshaw' s Continen­tal Handbook" c. 834 oldalas úti­könyv most megjelent uj kiadásá­nak 256-ik oldalán Esztergomról meleghangú közlemény olvasható Az értékes megemlékezést Tábori Kornél, az Idegenforgalmi Szövet­ség sajtófőnöke teljesen díjtalanul helyeztette el a híres útikalauzban, amelyért méltán megérdemli az esztergomiak őszinte háláját és elismerését. 113 nap múlva vége a világ­nak?! Sőt addig se igen élünk már, mert a „Rendkívüli kiadás" január hó 23-án látott napvilágot. Jelesül a vasmegyei falvak házain, csirizzel felragasztva biztatja az embereket ez az röpirat. Ez a röpirat azt mondja: Parisban csillagászok állapították meg ezt a végzetes dá­tumot, amikor is felfordul az egész világ, kibillen tengelyéből és a rajta szaladgáló emberek belehulldo­gálnak a semmibe,, mint őszkor az ablakról a legyek. Éppen ezért Paris­ban már senkise dolgozik, csak Alkalmi vétel folytán a legfinomabb férfi-szöveteket, női szö­veteket, női tavaszi kabátokat, csodás szép kivitelekben, továbbá fehérnemű­anyagokat, bámulatos olcsó árakban kaphatja: IfCDlLieC árúházában, Esztergom, VbKmELO Kossuth Lajos-utca 10. esznek-isznak az emberek, a banká­rok pedig teli marokkal szórogatják a nép közé a pénzt, mert hiszen úgyis ördögé már a lelkük rövid napok múlva. Azt ajánlja a röplap, hogy nálunk is vigadozzék mindenki, ejhajcsuhajt rikoltva, (elhagyva a sohase halunkmeg-et) dolgozni nem muszáj most már. — A rendkívüli csodabogár, amibe mindez le van írva ékesen, rendes újság nagyságú nyomtatvány és tartalmaz a fenti bolondgombán kívül rendes híreket, sőt hirdetéseket is. Lehet, hogy valami kommunista miskulánciáról van szó, éppen ezért a csendőrség keresi a „Rendkívüli kiadás" terjesz­tőit. RADIO Kedd, március 3-án d. u.: 5.00. Majthényi György novellái. 5.30. Pertis Jenő cigányzenekarának hangversenye. . 6.30. Francia nyelvoktatás. 7.00. Gyorsíró tanfolyam. 7.25. A m. kir. Operaház előadásának ismertetése. 7.30. A bolygó hollaűdi. Dalmű 3 felvo­násban. Zenéjét és szövegét szerzetté Wagner Richárd. Az első felvonás szüne­tében : A helyszínéről részletes tudósítás a Santelli vivóakadémia magyar-olasz mér­kőzéseinek eredményeiről. Utána: Pontos időjelzés, hirek. Majd: A Fejes szalonzenekar és Jazz­band, valamint Toll Árpád és Toll Jancsi cigányzenek arának hangversenye. Szerda, március 4. 9.15. Hangverseny. 9.30. Hirek. 11.10. Vízállásjelentés. 12.C0. Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05. Szalonzenekari hangverseny. 12 25. Hirek. I. 00. Pontos időjelzés, 2.45. Hirek. 3.30. Morse-tanfolyam. 4.00. Kuhárszky L: „A csók története. 4 45. Pontos időjelzés, hirek. 5.00. Böszörményi Jenő novellái. 5.30. A folyamőrség zenekarának hang­versenye. 6.30. Olasz nyelvoktatás. 7.00. „Közgazdasági tájékoztató. Az ered­ményes üzletvezetés kellékei. Amerikai példák." 7 30. Joanne Marie Darré zongoraestje. Utána: Pontos időjelzés, hirek. Majd: Kurina Simi cigányzenekarának hangversenye. Közben : 10.45. Horváth Lóránd dr. angolnyelvű előadása. Csütörtök, március 5. 9.15. Gramofonhangverseny. 9.80. Hirek. II. 10. Vizállásj elentés. 12.00. Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05. A honvédzenekari hangverseny. 12.25. Hirek. 1.00. Pontos időjelzés. 2.45. Hirek. 4.00. Rádió Szabad Egyetem. A Wald­bauer vonós legyes. Szukováthy Imre dr. : „A szabadtéri játékok." Utána: Pontos időjelzés. 5 10, Kern Hermann: „A növényvédelmi törvények és rendeletek helyes értelme­zése és gyakorlati alkalmaaásuk." 5.40. Killián Zoltán: Amerikai diákélet. 6.00. Orgonahangverseny a szegedi fo­gadalmi templomból. 7.15. Angol nyelvoktatás. 7.50. Látogatás Bajor Gizinél. A hely­színi közvetítés. 8 30. A bécsi rádióállomás műsorának közvetítése. Utána : Pontos időjelzés, hirek. Majd: Bura Károly cigányzenekarának hangversenye. BÁBSZKY FERENC képesítő tt kőműves-mester, építési vállalkozó. ESZTERGOM, Major-utca 8. sz. Elvállal az építési szakba vágó mindennemű munkát és tatarozá­sokat teljes szavatosság mellett. Tervekkel, rajzokkal, költségvetések­kel szivesen szolgál. — Levélbeli megkeresésekre személyesen meg­jelenik a t. ópíttetöknól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom