Hídlap, 2005. január-március (3. évfolyam, 1-62. szám)

2005-01-04 / 1. szám

LSTER-GRANUM EURORÉGIÓ Drágább lett az utazás Amíg a MÁV egységesen 4-%-kal emelte árait, addig a távolsági buszjegyárak 4,5%-kal, a helyi tarifák 25%-kal emelkedtek ............................................................3. OLDAL 2005. január 4., kedd TITUSZ, LEONA Szí. Titusz, Szí. Angéla és Szí. Renáta napja Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 4lt Ft / 7 Sk Új útvonalon az autóbuszok Az év elejétől megváltozott az autóbuszközlekedés Párkányban, több megállóhely megszűnt és változott a járatok útvonala ...........................................................5. oldaC A Jamaica győzelme A Privát Color Kupa győzelme után a Jamaica a Rozgonyi Miklós Emléktornán is az első helyen végzett ...........................................................8. OLDAL Egyedülálló segítség az esztergomi újszülötteknek Megszületett az új év első kisbabája Esztergomban ESZTERGOM Kapuvári Roland január í-jén, szombaton 20.45 perckor, Szabó Gellért Gábor január 3-án, hétfőn 11 óra 26 perckor látta meg a nap­világot az esztergomi Vaszary Ko­los Kórházban. Roland 2900 gramm súlyú, 49 centiméter hosz- szú, Gellért Gábor 3700 grammos. A babák és édesanyjuk jól vannak. Az idei első esztergomi újszülöttek elsőként kerülhetnek be a Szent Mik- lós Alap az Esztergomi Gyermeke­kért programba. Mint ismeretes, a program 2005- ben indul a városban. Az önkor- mánvzat vezetésének célja, hogy az esztergomi gyermekeknek nagykorú­vá válásuk után segítsen a továbbta­nulásban, az otthonteremtésben, a családalapításban. A 100 millió forinttal induló alapba a település önkormányzata minden Esztergomban születő gyermek szüle­tésekor 500 ezer forintot helyez letét­be. Az induló félmillió forintot a város minden évben 50-50 ezer forinttal egé­szíti ki. így huszonegy év múlva, az akkorra felhalmozódó hatmilliárdos alapból, fejenként 2-2,5 millió forint segíti az esztergomi fiatalokat önálló egzisztenciájuk megteremtésében. A „Szent Miklós Alap az Esztergo­mi Gyermekekért” országosan egye­dülálló kezdeményezés. Nem titkolt célunk, hogy az esztergomi gyerme­kek támogatása és a város jövőjének tudatos megalapozása mellett a prog­ramot, követendő példaként is állít­suk minden magyarországi város, te­lepülés elé - mondta a kezdeménye­zés életre segítője, Meggyes Tamás esztergomi polgármester A programba azok az esztergomi gyermekek kerülnek be, akiknek a szü­lei állandó lakóhellyel rendelkeznek a városban. A fejenként összegyűlt mintegy 2-2,5 millió forinthoz olyan fiatalok juthatnak hozzá, akik középfo­kú végzettséget vagy szakmai képesí­tést szereztek 21-éves korukra. Az alap esélyt teremt a rpmák felemelkedésé­re, minél magasabb szakmai végzett­ség megszerzésére ösztönzi őket, Icitö- rési lehetőséget biztosítva számukra. 100-150 év óta működnek nyugdíj- rendszerek az idősekre gondolva, el­jött az ideje, hogy takarékoskodni kezdjünk a felnövekvő gyerekek javá­ra is, hogy egyáltalán megszülethesse­nek és felnövekedhessenek. A Szent Miklós Alap esetében nem szociális intézkedésről van szó, hanem Eszter­gom városának hosszú távú sorsáról. Saját jövőjével tudatosan foglalkozó, fejlődő várost akarunk, ahol gyermek­ként, felnőttként egyaránt jó élni. Ahol érdemes gyökeret verni, ahol fészket, otthont lehet teremteni. Ahol az álmok valóra válnak.” - foglalta össze a Szent Miklós Alap hitvallását Meggyes Tamás polgármester. • SE Harang-tolvajok Szakszerűen, egy kongatás nélkül lopták el a templom harangját ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Rosszul kezdődött az új esztendő Sárkányfalván. Szilveszter napján a falu polgármesteréhez azzal zörget­tek be, hogy harangozni szeretné­nek a szentmisére, de nincs mivel.- Szilveszter délután három óra táj­ban azzal kerestek fel a falubeliek, hogy harangozni szeretnének az év vé­gi hálaadó szentmisére, de nincs mivel. A haranglábat ugyanis feltörték, és a kisebb lélekharangot valaki elvitte. Azonnal értesítettem a rendőrséget, akik kikérdezték a helybelieket és a kö­bölkúti plébánost, Szabó Miklóst is, aki ki szokott járni ide misézni. Köze­lebbit azonban senki sem tudott az ügyről. Annyit azonban a lakosok el­mondtak, hogy szerdán, azaz decem­ber 29-én több mint két órán át idegen gépkocsikat láttak a településen köröz­ni, nem érsekújvári rendszámtáblával - tájékoztatta lapunkat Markó Rozália, Sárkányfalva polgármestere. Annyi bizonyos, hogy a legutóbbi szentmise alkalmával, karácsonykor még megvolt mindkét harang. A polgármester asszony elmondása szerint szakszerűen szerelték le a mintegy ötvenkilós, százéves haran­got, hiszen egyetlen kongatás sem volt hallható. A harang virágokkal volt dí­szítve, rajta az adományozó nevével. Sajnos arra kevés esély van, hogy megkerüljön az eltulajdonított tárgy, ami valószínűleg már külföldön van. Markó Rozália a rendőrségtől meg­tudta, hogy speciális társaság foglalko­zik az ilyen tárgyak begyűjtésével. Sze­rinte biztosan nem a vasgyűjtőbe fog kerülni a harang, ilyen értékes tárgyat ugyanis egyetlen gyűjtő sem merne át­venni, a falubeliek pedig egyébként is tiszteletben tartják értékeiket. A tette­sek munkáját semmi sem zavarta, hi­szen a harangláb a templomkertben ta­lálható, amerre senki sem jár. A falu polgármestere lapunknak továbbá elmondta: a községben gya­koriak a lopások, a vízóra évente két­szer eltűnik, két éve a községhez tar­tozó gyivai halottasházból tulajdoní­tották el a csillárt, de feltörték példá­ul a község villanyszekrényét is. Markó Rozália elmondása szerint minden szilveszterre jut egy lopás. — A rendőrség ilyenkor már időpon­tot rezervál a számunkra. Tegnap pél­dául egy magánszemélytől 16 tyúkot is eltulajdonítottak. Arra azonban ál­momban sem mertem volna gondolni, hogy valaki a templom harangját lopja el - mondta a község polgármestere. A lopásból származó kár mintegy ötvenezer korona. • CzM ! Jól teljesített Szlovákia a NATO-ban SZLOVÁKIA Juraj Liska honvédelmi miniszter szerint Szlovákia a NATO-ban el­töltött tíz hónap alatt jól teljesített és minden szempontból eleget tett a szövetséggel szembeni kötele­zettségeinek. „A felkészülési folyamatot becsüle­tesen és komolyan végrehajtottuk. Tisztában voltunk és vagyunk a lehe­tőségeinkkel. A kötelezettségeinket pedig nagyon jól teljesítettük” - álla­pította meg Liska. Elmondta, hogy Szlovákia tanítómesterei azok a ko­rábban csatlakozott országok voltak, akik Szlovákiához hasonlóan nem rendelkeztek felkészülési tapasztala­tokkal. A honvédelmi miniszter tájé­koztatott, hogy a szövetség elégedett mind a szlovák hadsereg külföldi missziós tevékenységével, mind az USA-ban és Brüsszelben állomásozó szlovák katonák munkájával. Liska szerint egyre jobb a szlovák katonák idegen nyelv tudása is. „A fegyveres erők nagy figyelmet szentelnek arra, hogy katonáik megfelelő szinten bír­ják az idegen nyelveket. Elmondhat­juk, hogy egyre több katona képes kommunikálni idegen nyelven, amely leginkább az angol nyelvet je­lenti” - jegyezte meg a miniszter. • RGA Titkos megállapodás az LS-HZDS és az SDKÚ között? SZ LOVÁKIA Bugár Béla, az MKP elnöke nem tartja kizártnak, hogy az LS-HZDS és az SDKÚ között létezik valamifé­le megállapodás. „Feltételezem, hogy akik az első körben a kormánykoalíció jelöltjére szavaztak, azok a második körben is ugyanezt cselekedték. A második körben Ján Jasovsky, az LS-HZDS jelöltje mégis 15 szavazattal kapott többet” - mondta Bugár, aki Milan j Hortnak, az SDKÚ frakcióvezetőjé­nek kijelentésével ért egyet. Milan Hort úgy véli, hogy az első körben 19 képviselő nem adta le a szavaza­tát, míg a második körben Jasovsky 15 szavazattal kapott többet. Bugár szerint kézzelfogható bizonyítékok tanúskodnak arról, hogy az LS- HZDS és az SDKÚ között létezik egy megállapodás. Ügy véli, a két párt abban is megállapodott, hogy a következő kormányban az LS- HZDS vagy a Smer is helyet fog foglalni. Bugár arra is felhívta a fi­gyelmet, hogy a két párt a közel­múltban tárgyalásokat folytatott a Nyitra megyében létrehozandó ma­gyarellenes koalícióról is. • RGA i Keresik a magyar turistákat (H) Megérkezett Budapestre a Maldív-szigetekről a Malév járata, amely a katasztrófa miatt ottrekedt magyar turisták közül 148-at hozott haza. Polgár Viktor, a Külügymi­nisztérium szóvivője közölte: már csak néhány magyart keresnek, de ennek ellenére még nem lehet kizár­ni, hogy magyar halálos áldozatai is vannak a délkelet-ázsiai szökőárnak. A Baptista Szeretetszolgálat ma­gyar alapítású gyermekotthon létre­hozását tervezi Srí Lankán. A szökő­ár sújtotta szigetországból hivatalos felkérés is érkezett, hogy a szeretet­szolgálat segítsen a körülbelül száz­ezer rászoruló gyermek, köztük több tízezer árva ellátásában. Változott a minimálbér (H) Január elsejétől 57 ezer forintra emelkedett a teljes munkaidőben foglalkoztatottak minimálbére. Ta­valy a minimálbér 53 ezer forint volt. Ezzel a legkisebb bérek megkö­zelítik az átlagkeresetek felét, de még nem érik el az Európai Charta ajánlásában szereplő 60 százalékot. Lottónyeremények (H) . A hatos lottón telitalálatos szel­vény nem volt, az 5 plusz egyesekre 7 millió 483 ezer 171, az ötösökre 162 ezer 824, a négyesekre 4 ezer 176, a hármasokra 953 forintot fizetnek. Az ötös lottón sem volt telitalálat. A négyesek nyereménye 1 millió 964 ezer 731 forint. A hármasok 14 ezer 494, a kettesek 836 forintot érnek. A totón nem volt 13 plusz egyes, a 13-as 3 millió 383 ezer 747. a 12-esek 87 ezer 511, a 11 -esek 6 ezer 696, a tí­zesek pedig 1.507 forintot fizetnek. • (MR) Szilveszteri balesetek (SK) Több balesetet jellemezte Szlová­kiában az év utolsó napját. Pozsonyligetfalun egy lány esett ki barátja lakásának ablakából, a höl­gyet életveszélyes sérülésekkel szállí­tották kórházba. Nvitrán bombát ke­restek a tűzszerészek, de volt hogy egy idős hölgyet az utcán raboltak ki. Több szórakozóhelyen rendőrségi beavatkozásra volt szükség, hogy az ittas vendégeket szétválasszák. Kassán született meg az új év első gyereke (SK) A kassai Pasteur Kórházban jött világra a 2005-ös esztendő első szlo­vákiai gyermeke. A majd három kilo­grammos csöppség egészségesen szü­letett, édesanyja is jól van. Az év első ikerpárja a nagyszombati (Trnava) egyetemi kórházban született meg. A Brestovanyból származó anyuka két fiúgyermeknek adott életet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom