Esztergom és Vidéke, 2004

2004-01-30 / 1. szám

www.esztergomesvideke.hu Alapíttatott 1879-ben - Alapító főszerkesztő: dr. Kőrösy László Megjelent 1944-ig POLGÁRI HETILAP E-mail: esztergomesvideke@vnet.hu Ij sorozat — XIX. évfoham. L szám - 2U01. január I. Ára: 75 Ft Jön a rali- és versenyautó-gyártó központ is! A MONSTER International Hungary Bt. múlt év nyarán fordult Esz­tergom polgármesteréhez, Meggyes Tamáshoz azzal a kérésével, hogy a város egyre több vállalatnak otthont adó, dinamikusan bővülő ipari parkjában telket kíván vásárolni, és azon egy üzemet felépíteni. A 23 300 m 2 területű telken a cég olyan műhelyeket épít meg ez év vé­géig, amelyben később a Rali Világbajnokság versenyein induló csapat kocsijait építik és készítik fel a versengésre. A négy pilótával induló Suzuki-csapat a múlt évi világbajnokságban a kategória 2., 3., 4. és 6. helyezését érték el kétkerék-meghajtású, 1600 cm 3-s autóikkal, idén a csapat négy új pilótával, és már az Esztergomban gyártott ötajtós Ignis alapjaira - még egyelőre Japánban - épített ko­csikkal vág neki a szezonnak. Az eddig Japánban alkalmazott csúcstechnikát és technológiát tele­píti a cég Esztergomba, amellyel 2005-től már teljes egészében a város­ban készülnek a versenyautók. A cég szándéka a folyamatos fejlesztés mellett egy legalább 20-50 főt foglalkoztató, autósporttal kapcsolatos komplexum kialakítása is, ezért a mostani szerződéshez vezető vételi ajánlatában is jelezte, hogy a későbbiekben bővíteni kívánja a telephely területét. A vállalkozás Magyarországon mindezidáig egyedülálló össze­tett tevékenységet folytat majd a 92 millió forintért megvásárolt telken, amelybe a rali- és versenyautó-gyártáson kívül a sportalkatrész-gyártás, szériaautók tuningolása is beletartozik, és a tervek szerint ez a gyár lesz a bázisa a rali-vb-n induló csapatnak, valamint otthont ad egy bemuta­tóteremnek is. Részvénytársaság az élményfürdő üzemeltetésére Októberben kezdődött meg a Finta Építészeti Stúdió tervei alapján az esztergomi Élményfürdő építése a Prímás-szigeten, a Mária Valéria hídhoz vezető út mellett. A 3,6 milliárd forintos beruházással kapcsolat­ban ismét tárgyalt Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-tes­tülete, és elfogadta azt az előterjesztést, amely a 2005-re elkészülő fürdő bonyolítói és üzemeltetői feladatait végző részvénytársaság megalakítá­sáról szól. A megalakuló Rt. a 2005-ös átadást követően bérleti díjat fizet Esz­tergom városának a fürdőkomplexum használatáért. A beruházás teljes körű lebonyolítását és a társaság által a tulajdonos önkormányzattól bérbe vett Elményfürdő üzemeltetését végző száz százalékban Eszter­gom Város tulajdonában lévő részvénytársaság vezérigazgatójának Len­gyel Józsefet választották a képviselők. Lengyel József korábban a sze­gedi fürdőt, annak rekonstrukcióját, élményfürdővé és európai színvo­nalú gyógyászati központtá alakítását vezette, aminek során több fon­tos, az esztergomi fürdő számára építése során is hasznosítható tapasz­talatot szerzett, amelyet fel kíván használni esztergomi munkájához. Az idegenforgalmi szakember elmondta, fő célja, hogy a fürdő, megépülésé­vel és az abban nyújtott sokoldalú szolgáltatással, valamint a majd ah­hoz kapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatások hozzájáruljanak ahhoz, hogy Esztergom visszanyerje régi turisztikai szerepét, súlyát. Egyesület a reneszánsz vízgép újjáépítésére Az Esztergomi Érsekség az 1470-es években építtette meg egyedi, vi­tathatatlan történeti jelentőségű reneszánsz vízgépét, amely a Vár víz­ellátását szolgálta több száz éven keresztül. A vízemelő szerkezet kuta­tása, és a rekonstrukciós munkálatok megvalósítása előzetes becslések alapján nyolcmillió forintba kerül. A vízemelő rendszer rekonstrukció­jának előnye annak tudományos jelentősége, turisztikai hasznosítható­sága, és újjáépítésével az esztergomi Várhegy történelmi, műemléki kör­nyezete újabb elemmel bővül, így növekszik annak esélye, hogy az esz­tergomi Várhegy a világörökség részévé váljék. Esztergom képviselő-testületének Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága októberi és novemberi ülésein több alkalommal foglal­kozott a vízemelő témájával, és a bizottság tagjai annak megvalósítását szükségesnek, és kívánatosnak tartották, ezért javasolta a bizottság, hogy Esztergom Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetésében egymillió forintot különítsenek el a gép megépítésének előkészítésére. A Városfejlesztési Bizottság decemberi ülésén szintén támogatandónak tartotta a programot, és javasolta, hogy. a kutatás, helyreállítás munkái­nak koordinálására Észtergom Város Önkormányzata hozzon létre egy egyesületet, amely képes pályázatok elkészítésére, az helyreállításra ér­kező adományok fogadására, a rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos megbízások kiadására. Fontosnak tartotta a bizottság annak biztosítá­sát, hogy a reneszánsz vízgép kutatása, rekonstrukciójának megvalósí­tása teljes egészében Esztergomhoz kötődjön. Az alapító Esztergom Város Önkormányzata, és alapító tagként való közreműködésre kérik fel a Rosenberg Kft.-t, amely már korábban tá­mogatta a rekonstrukciós munkát előkészítő kutatásokat és dr. Kolumbárt Györgyöt, aki néhány hete mutatta be a vízgép működő mo­delljét, melynek terveit Evlia Cselebi török utazó leírása alapján készí­tette el. A képviselők elfogadták azt az indítványt, hogy az egyesület többi alapító tagját a képviselő-testület jelölje ki, és javasolták, hogy az egye­sület elnevezése „Esztergomi Reneszánsz Vízgép Egyesület" legyen. Az egyesület alapszabályát 2004. január 20-áig készítik el, és jóváha­gyására a képviselő-testület a Pénzügyi Ellenőrző és Ügyrendi Bizottsá­got kérte fel, az alapszabály aláírására pedig Meggyes Tamás polgár­mestert hatalmazta fel. (Takács) Ünnepség és tudományos értekezés Becket Szent Tamás emlékére JhHk a ...yj fcí . M (Pálos) Canterbury XII. századbeli mártírhalált halt érsekére emlékeztek vasárnap délután az esztergomiak és az idezarándokolt vendégek. Dél­után háromkor a Szent Tamás-hegyen álló kápolna előtt a hívek jelenlét­ében Ladocsi Gáspár püspök vezetésével ökumenikus istentiszteletet tartottak, majd elhelyezték az emlékmécseseket a kápolnában. Egy órával később a Mindszenty Csarnokban ünnepi ülés kezdődött. A többszáz résztvevő orgonakísérettel énekelte el az angol és a magyar himnuszt, majd Kápolnai Dezső, a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egye­sület elnöke előadásában elevenítette fel az 1153-ban történteket. Ekkor VII. Lajos francia király 70 ezres sereggel vonult át a Szentföldre Esztergomon keresz­tül, itt táboroztak a Kincses-pa­tak, Szent Anna, Hévíz falvak mentén. Bánffy Lukács későbbi esztergomi érsek Párizsban egye­temi társa volt Becket Tamásnak, mélységes barátságot kötöttek. Miután az angol király kancellár­ját, Canterbury érsekét meggyil­kolták, rá három évvel már szent­té avatták, és emlékére Eszter­gomban kápolnát emeltek. Erre a mély történelmi barátságra kezde­ményezte dr. Kiss-Rigó László plé­bános, teológusprofesszor, a Hit­tudományi főiskola főigazgatója az évenkénti megemlékezést. A történelemtudományi elő­adások sorát Thomas Glaser, az EU-delegáció kommunikációs igazgatója nyitotta meg: Tisztelgés • Becket Szent Tamás előtt. Meggyő­zött bennünket mélységes keresz­tény gondolkodásáról, szomorúsá­gát fejezte ki, hogy az unió alkot­mánykészítésénél egyáltalán meg­kérdőjelezték a kontinens gyöke­reit. Az EU delegáció tagjaként az elkövetkezendő hónapokban azon fog munkálkodni, hogy a konvent előkészített alkotmánytervezeté­be méltó hangsúlyt kapjon a kétévezredes kereszténység. Sólyom László jogtudós, az Al­kotmánybíróság volt elnöke Közös keresztény hagyomány címmel tar­totta szabadon nagy sikerű elő­adását. Jól érthetően vezette le a XII. századtól kezdődően az egy­ház és az állam szétválását. Meg­nyugtatta a hallgatóságot azzal, hogy a konvent által elkészített al­kotmánytervezetben az 50. sza­kasz tartalmazza egyértelműen az európai tagállamok és a bennük működő egyházak kapcsolatát. Esztergomban különleges ze­nei élményben is részesültünk az emlékülésen. Önálló műsort adott az Új Haydn Vonósnégyes, tagjai Horváth János, Sárosi Péter, Por Zsolt György és Magyar Gábor. Ök a, Nemzeti Filharmonikusok és az Állami Operaház zenekarának művészei. Lajtha László II. vonós­négyesét adták elő. Lajtha volt az a magyar'zeneszerző, aki London­ban 1948-ban a Becket Szent Ta­más emlékére készített film zené­jét szerezte. Rev. Denis Moss atya, az Angli­kán Egyház Közép-európai terüle­ti esperese gyakori vendég a kirá­lyi város Szent Anna plébániáján. Most őszinte örömmel újságolta, hogy az elmúlt hetekben a buda­pesti anglikán egyházközösségük istentiszteleti helyiséget kapott. 12 évvel ezelőtt jöttek át Bécsből, azóta van Magyarországon a kö­zép-európai székhelyük. Ebben az időszakban istentiszteleteiket hol katolikus, hol református templo­mokban tartották. Védőszentjük Skóciai Szent Margit, egyházuk 120 éve került hazánkba. Hálás köszönetet mondott Paskai László bíborosnak és Kiss-Rigó László te­ológusnak azért, hogy Magyaror­szágon önálló templomukhoz ju­tottak Budapest belvárosában. A tudományos történelmi em­lékülés zárszavát Paskai László bí­boros, nyugalmazott prímás, ér­sek tartotta. Kihangsúlyozta a ke­reszténység kétévezredes hasz­nosságát az emberiség történeté­ben. Részleteket olvasott fel a II. században kelt ismeretlen szerző­től származó levélből, mely a ke­resztény emberek jellemét, maga­tartását, szociális érzékét taglalta. Ebben többek közt a következőket olvashatjuk: „A keresztények öltöz­ködésben, táplálkozásban a lakos­ság szokásaihoz alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos és mindenki számára hihetetlen­nek látszó életmódot folytatnak. Saját szülőhazájukban úgy élnek, mint jövevények; mindenben részt vesznek, mint polgárok; mindent eltűrnek, mint idegenek; minden idegen táj a hazájuk, és minden haza idegen föld nekik. Házassá­got kötnek, mint mások; gyermeke­ik születnek, de nem ölik meg mag­zataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk nem. Testben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de hazájuk az égben van. A fennálló tövényeknek engedelmes­kednek, de életmódjuk felülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeret­nek, őket azonban mindenki üldö­zi. Nem is ismerik, mégis elítélik őket, de életre támadnak. Megszé­gyenítik őket, és a szégyenben éri őket a dicsőség; rágalmaik vissza­hullnak amazokra. Hírnevüket megtépázzák, de fényesen bebizo­nyul igaz életük. Szidalmazzák őket, de ők áldással felelnek erre. Megvetik őket, de ők tiszteletet ad­nak mindenkinek. Jót tesznek, mégis mint gonoszokkal bánnak velük. Egyszóval: ami a testben lé­lek, azok a keresztények a világ­ban. " * A rendezők az est második ré­szében a több mint 200 fős vendég­sereg részére fogadást adtak. A közélet jeles személyiségei voltak ott. Londonból érkezett Bogyay Katalin, az ottani Magyar Kultu­rális Intézet igazgatója, William de Gelsey nemzetközi tekintélyű pénzügyi befektető. Ott volt Her­nádi Zsolt, az ország legnagyobb vállalatának, a MOL Részvénytár­saságnak elnök-vezérigazgatója, továbbá Bogsch Erik állami díjas mérnök, a Richter Gedeon Rt. irá­nyítója és a térség számos cégveze­tője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom