ESZTERGOM XV. évfolyam 1910

1910-01-01 / 1. szám

XV. évfolyam. Esztergom, 1910. január 1. 1. szám. ESZTERGOM POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. lŐfizetési árak: Egész évre 10 kor., fél évre 5 kor. Egyes szám ára 16 fillér. Jóakarat: boldog újévet! Esztergom, 1909. december 31. Olvastam egy bécsi professzor munká­it. A világokat és a létcélokat akarja meg­smerni, közelebb hozni uj utakon, uj mó­okon. Analógiák, homológiák: hasonlatos­ágok, megfelelő voltok az alapjai. A szel­mi világát az akarat valósitaná a szemé­riségben, az értelemmel háttérben. És az karat a tartómnak, az emlékezetnek felelne leg az anyagi, a pszichikai és a művészi tletnek az eszményi rendben, az eszmék ilágában. Mellette a szeretet húzódik meg lint olyan, melynek az érvényesülésben 5sze van. És igaz. Az akarat számitó és ideg, az észnek synderesis-e, belátásai mel­;tt csak katasztrófákat, összeütközéseket, serencsétlenségeket, meghiúsulásokat okoz­at az érvényesülésben, ha nincs mellette 3 vele és benne a szeretet. Létet, érvénye­ilést, előrehaladást, kifejlődést okozhat ez ^arat maga is, de csak olyat, mint az iktromok áramlása: csupa ütközés, patta­,s, robbanás. Sima lefolyása a dolgoknak nyiló kifejlődése a lélek, a szellem vilá­ban a jóakarathoz, mint hatótényezö­>z van kötve. De hát mi az a jóakarat? Az erkölcs­>lcseletek egyenesvonalas, kockás kimuta­sai, táblázatai nem mondják meg. Ride­;k a keretek és hidegek a betűk. Az életet >rdozó, fejlesztő, virágoztató tényezőt csak maga megjelenésében, az élet által, az ettél, az Isten adta életben értjük meg. KI „ESZTERGOM" TÁRCÁJA. Újévi álom. 1910. Mennyi remény fűződik hozzá, s mennyi omorúság lesz belőle ! * =t= * Csendesen nyugszik az indiai királyleány a ili tóra nyiló sátrában. Mellette rabszolganője; .rja, mig szemeire száll a boldogító álom! — Mesélj valamit, Gingalin, nem küldi sze­eimre Isten az álmot. — Miről szóljak, felséges úrnőm ? Szóljak-e tiszta vizéről, a rajt 1 ringadozó vizi rózsákról, gy a tündérekről, melyek éjfélkor lebegik körül, zböl kikelve, sátrunkat! — Nem Gingalin, nem. A boldogságról regélj, ert boldog akarok lenni. — A boldogságról úrnőm? Arról sokan iszélnek és sokat beszélnek. Én is hallottam ég kislány koromban szép meséket. Mindig gondolkoztam rajta, mindig szerettem volna egérni. No de te királyleány vagy. Veled meg­rténhetik, hiszen királyleányról szól úgyis a ólam. Azt mesélték nekem kislány koromban, hogy >lt egy királyleány, kinek mindene megvolt, észsége, jóléte, pénze; atyja, a király is szerette ; lyja, a királyasszony is csókolta, simogatta. S a királyleány mégsem volt boldog. Jöttek ssszeországból szebbnél szebb királyfiak, délceg Szerkesztők: ROLKÓ BÉLA és DVIHALLY GÉZA. Onnan hangzik a füleinkbe édes harmó­niában a bethlehemi mezőkről; nem gép­gyártotta papiroson, oson szemeink elé, ha­nem a születő Jézus örömével angyali ajkakról rezg sziveinkbe: jóakarat! Össz­hangja és összehangzásanem csupán szivünk benső, kitéphetlen vágyaival van, hanem az Isten dicsőségével is! A kettő korrelativ csak egymás mellett és egymással érvénye­sülhet: az Isten dicsősége és a sziveknek jóakarata. Az Isten nagy ténye a terem­tésben és megváltásban, mely Isten sze­rető akaratából jött és az Isten dicsőségére szolgál és a szerető akaratnak tovább rez­gése a teremtésen és teremtésben, mely az Isten szeretetéből gyökerezik és az Isten dicső­ségét célozza: a jóakarat az emberekben. Az Isten dicsősége, az Isten akarata, az Isten tervei csak a jóakarat által érvé­nyesülhetnek a létrendekben. Ez az a varázserő, mely a létben csak többletet jelent s az Isten akaratának érvé­nyesülését ! És mintha ebből az isteni varázserő­ből, mely az Isten lelkéből táplálkozik, volna körülöttünk a legkevesebb! A tudományban, a kutatásban versen­gés, gyanusitás, félreértés és szándékos meg nem értés akasztja az Isten gondola­tainak feltárását, érvényesülését. Piaci lárma zsibong benne és féltudomány: gyermekes féltékenység és büszke önteltség, mely a szemet, a lélek szemeit homályositja. A művészetekben az elvek kihegye­zése, alanyi idegbeteg érzések kivetitése ta­leventék, udvarához csatlakoztak a királyleánynak, bókoltak, hódoltak neki, kegyét keresték, kezét szerették volna megkérni. De a szép királyleányt még ez sem boldogította. Atyja, anyja mindent kigondoltak, csak kedvét találják, örömét fokozzák. De nem jött mosoly az ajkára. Duskálkodott arany­ban, ezüstben, jólétben, gazdagságban, udvarlókban és udvaroncokban, s mégis mintha valami hiányzott volna neki. Úgy feküdt álmatlanul díszes kerevetén, miként te is mostan, felséges úrnőm. Elhivatták az ország bölcseit, orvosait, megparancsolták az udvari bohócoknak: vidámítsák fel a királyleányt. Nem tudtak rajt' segíteni. Végre a királyleány álmot látott. Mintha messze, messze szállt volna tündérszárnyakon úgy repült, oly könnyedén úszott a levegőben. Már messziről látta, hogy nagy fényességhez közeledik, nagy hegyen, szép város feküdt, s a várost körülvevő fal kapuján e szókat olvasta: Gas Gadza Giklel. S amint be akarta nyitni a város csodakapuját, felébredt. Aztán ezen a három szón törte az egész királyi udvar a fejét. Biztosak voltak benne, hogy ha megfejtik, boldoggá teszik a király leányt . . . Gingalin meséje álmot hozott az indiai királyleány szemére. Ott feküdt a déli tóra nyiló sátrában. Csendesen aludt, csak ajkai mintha azt a három titkos szót rebegnék . . . Gingalin kiosont a sátorból a tó partjára. Éppen éjfél volt, az újév fordulója. Megjelentek a tó tündérei és Gingalinnak megmagyarázták a három szó értelmét... Lágyan suttogott a szellő ... A vizi rózsák integettek a játszó tündéreknek és észre sem vették, hogy kelet felől pirkadni kezd s felvirrad az újév hajnala . . . Szerkesztőség: Ferencz József út 57. sz. Kiadóhivatal: Káptalan-tér, hová az előfizetések küldendők. Hirdetések felvétetnek Buzárovits Gusztáv könyv­kereskedésében. pasztaiható nagy elveknek, melyek valósá­gokat hordoznak. Vonalaknak remek alak gyanánt és félig kész, félig sikerült alak­csoportoknak nagy művészi feltalálások gya­nánt való kiadása, epés lebecslések és meg nem érdemlett lángész felmagasztalások napi­renden. Kapkodás, ötletszerű próbálgatás az irányokban: és a szép, az igaz szép, mely az életet édessé van hivatva tenni, szenved alatta. A közéletben csak a lökés és nem a törtetés vezeti előbbre az embereket. A köz­pályán meddő és unalmas az élet, a tár­sadalmi érintkezésben nyegleség és öntelt nagyzás érvényesül. Nem a hivatásbetöltés nemes, Istentől a férfi lélekbe oltott esz­ményi tudata vonzza az embereket, hanem a tömeg, a megélhetés után keresők száma taszítja. Mulatni vágyás és könnyű élet a jelszó sokaknál. A társadalmi kérdések kialakulásában pedig olyan a helyzet, mint Faust lombik­jában : forr, sistereg benne minden és attól lehet félni, hogy a következő pillanatban felrobban. Szétveti nemcsak azt, mi látszó­lag összetartja: az elméleteket, hanem azt is, ami benne van: a társadalmi osztályo­kat. Idöelötti átalakitásvágy, jogszakitás, erő­szak: hogy érvényesül ezek között a fejlő­dés, átalakulás isteni kéz csinálta törvénye? Politikai életünkben pedig mintha éppen lidércek játszanának, mintha Mefisztó ke­verné a kártyát; nem tudjuk, hányadán vagyunk. Jót alig tudunk várni és kétkedő szemmel nézünk a jövőbe. Addig pedig benn szép álmot álmodott a királyleány, szép városról, s benne szép királyfiról, s a királyfival szép családról és szép családnak szép váráról és a szép várnak szép népségéről, s a szép népségnek szép szokásairól, amely ugyan­csak e hármas szóból állott, de az utolsó betűnél kezdve. S reggelre kelve, királyleány és rabszolga­nője, mindketten tudták a boldogság kulcsát. így kezdték meg az újévet. * * * Az újévben új terveink kelnek, az újévben újat akarunk és örülünk az újév hajnalának, mint a kisgyermek az ő játékának. Mintha örök volna. Pedig minden boldogság csak akkor boldogság, ha magunk tesszük azzá, ha megvan a — boldog­ság városának kulcsa —< megvan: lelki gazdag­ságunk. __ ._, ö Monostory Kázmér. Újévi gondolatok. Irta: Mészáros Antal. Elgondolkodva ülök Íróasztalomnál, s. a késői alkony fekete köntösén keresztül szűrődő hal­vány fény mellett, a szobám sejtelmes világa, különös gondolatokat ébreszt bennem. Az év óra lapja fölött, gyorsan rohan az idő arany mutatója, gyors vágtatásában egymásután maradnak vissza a napok, a szomorúság, a vigság, a kétség, az öröm órái. Ismét lepergett egy év nagyobbítva eggyel az elmultak számát és útjára indul fiatalon — reményteljesen az uj. A természet e válta-

Next

/
Oldalképek
Tartalom