Esztergom és Vidéke, 1927

1927-07-31 / 60.szám

gyászolók sokasága. Hiába,, a halál­ban, a gyászban sem természetes, sem mesterséges határok nincsenek. Pilismarót felől nagy sötétlő tömeg jön. Papjaik vezetésével jött Nagy­maros, Visegrád, Dömös és Pilis­marót gyászoló népe. Minden üzlet zárva, csendes ün­nepi képet vett fel a város. Nincs hétköznapi zaj, gyász van, mely nemcsak a mienk, a primási szék­városé, még csak nem is Csonka­Magyarországé, hanem a részben elalélt Nagy-Magyarországé is. Bazilika hatalmas tere kezd meg­telni. Vonulnak a küldöttségek fel a temetés szinterére. Csak jeggyel lehet bemenni a Bazilikába. Az egyházi rendezőség tudva azt, hogy a mére­teiben nagy Bazilika sem tudja be­fogadni a gyászolók tömegét, elosz­totta azt. Egymásután érkeztek a különböző méltóságok, testületek, egyesületek. Legelsők között volt a temesvári 10 tagú küldöttség Steiner Ferenc volt országgyűlési képviselő vezetése alatt. Egy feketeinges, arany válpaszo­mányú, katonai kitüntetésekkel bő­ven ékített, szíjderékőves Szittyák, a magyar fascisták táborának küldött­sége vált ki, majd cilinderes, fekete­ruhás diplomáciai kar lepte el a ha­talmas oszlopcsarnokot. Helybeli egyesületek felvonulását sűrűn tarkították az ország előkelő­ségei. Mágnások, püspökök*, más egy­házi méltóságok, az országgyűlés mindkét háza, miniszterek, magas hivatalok vezetői, tábornokok érkeztek Pontban tizenegy órakor érkezett meg a Kormányzó nejével, József kir. főherceg, József Ferenc főherceg nejével Anna szász főhercegnővel és Albrecht kir. főherceg, Vass József dr. népjóléti miniszter, helyettes mi­nisztereinők több minisztertársával. Pápai nuncius több püspökkel. A Kormányzó baráti dr. Huszár Aladár főispán és szenkviczi Palko­vics László alispán között vonult be s helyet foglalt a kijelölt díszhelyen. Ugyancsak feketével bevont helye­ken foglalt helyet a kir. főhercegi család. A Bazilika főkapujánál fogadta a főpapság Szmrecsányi Lajos teme­tési szertartást végző egri érseket. Felbúgott a Bazilika hatalmas or­gonák és requiembe kezdett Büchner Antal karnagy vezetésével a székes­egyház énekkara. A főoltárnál nagy papi segédlettel gyászmisét mondott Szmrecsányi Lajos egri érsek. Mikorra a főoltárnál elhangzott a „Requiescat in pace", kint mintegy 20 ezer ember szorongott a kordo­non kivül ós várta a primás utolsó vonulását. Bent pedig kezdték bon­tani a koszorúhalmokat, hogy a be­szentelő püspökök a ravatalhoz fér­jenek. Glattfelder Gyula csanádi, gróf Mikes János szombathelyi, Rott Nán­dor dr. veszprémi, Radnai Farkas c. érsek beszentelési szertartása után Szmrecsányi Lajos egri érsek szen­telte be a halott hercegprímás tete­mét és végezte el a temetési szer­tartást. Megindult a halottas menet. Leg­elői vitték koszorúikat a megjelent méltóságok és testületek diszbeöltö­zött hajdúi. A cserkészfiúk azok koszorúit vitték, akik koszorúvivés felől nem rendelkeztek. Közvetten utánuk haladt mintegy 150 fehér karinges pap, akiket felsőbb papság hosszú sora követett. Majd közvet­len a koporsó előtt két fehér karin­ges pap haladt, kik két bársony pár­nán vitték az érdemrendeket. Magasan emelkedett ki a menet­ből a hatalmas érckoporsó, melyben nyugodott a főpásztor bebalzsamo­zott hült teteme. Papjai vitték s két oldalt égő gyertyákkal kezükben her­cegprimási tisztek haladtak. Megtör­tént aranymiséje alkalmával kifejezett kívánsága. Tízezrek kisérték oda, ahová bevonult, de ahonnét kijönni nem fog soha. Az első kisérő a kormányzó volt, akit a pápai nuncius követett. A kir. főhercegek teljes díszben, migakor­mányzóné és Anna főhercegnő mély gyászban haladtak. Magas egyházi és világi méltóságok közül sikerült feljegyeznünk a kővetkező résztve­vőket : Vass József h. miniszterelnök, Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz­ter, Pesthy Pál igazságügyminiszter, Valkó Lajos külügyminiszter, gróf Csáky honvédelmi miniszter, Bud János "pénzügyminiszter, Orsenigo Cesare pápai nnncius Fedeligo Fio­retti volt és Alberto Levame jelen­legi uditore kíséretében, Glattfelder Gyula csanádi, gróf Mikes János szombathelyi, Fettser Antal győri, Rott Nándor veszprémi, Hanauer Á. István váci, Virág Ferenc pécsi me­gyéspüspök, Bárdos Rémig pannon­halmi főapát, Radnai Farkas c. érsek, Zichy Aladár gróf, Csekonics Iván gróf, Érnszt Sándor, Pokorny Emá­nuel, Kollányi Ferenc, Árvái Nagy Bálint, Lindeberger János, Révay Tibor, Jeszenszky Kálmán. Schwartz Gusztáv prelátusok, Grosszman Ferenc felszentelt püspök, Hellebrandt Antal, Mátyás Sándor tábornokok, Kruchina Manó altábornagy, Gévay-Wolff Nán­dor államtitkár, Tormay Cécile, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet­ségének országos elnöke, Raskó Ist­ván kúriai biró és neje, a szegedi Katholikus Nővédőegyesület elnök­nője, Lampel Vilmos, Janovecz Lajos, Angeli Róbert és Magyary Zoltán miniszteri tanácsosok, Pokorny Her­mann tábornokok, Forster Gyula báró v. b. t. t., Csávossy Elemér, a jezsuita rend tartományfőnöke, Vin­kovics Viktor ferences házfőnök, a Pázmány Péter Tudományegyetem képviseletében Trikál József és Wol­kenberg Alajos prelátus, valamint Pataki Arnold tanár, egyetemi pro­fesszorok, Mátrai Rudolf székesfehér­vári cisztercita főigazgató, Pékár Mi hály egyetemi tanár, felsőházi tagok, Simon Elemér, Huszár Aladár főis­pánok, Józan Miklós unitárius püspök, Abdul L-itif, a magyarországi törökök főpapja, Bózóky Kálmán, Magyari Géza, Steiner József, Steinekker Fe­renc, Artner Edgar, Torday Árpád egyetemi tanárok, Szőke József tábla­bíró, Kuna P. András, Strausz Is f­ván, Frühwirth Mátyás országgyű­lési képviselők, Wagner Manó kor­mányfőtanácsos, Madarász István, Bednarz Róbert, Schlager Árpád, Val­nicsek Béla apátplébánosok, Zsem­bery István dr., az Orsz. Kath. Szö­vetség alelnöke, Fekete Márton kor mánytánácsos, vitéz Zalán Zoltán, Sziklay János, az Orsz. Pázmány Egyesület alelnöke, Baranyay Lajos vezérigazgató, Tóth László, Cavallier József és Hivatal József szerkesztők, Szűcs Károly posta főtanácsos, Egry Péter Pál ny. főkapitányhelyettes, Astoffy Sándor polgármester, Mócsy István ügyész, Hindy Zoltán dr., Szukováthy Imre, a cserkésszövetség képviseletében, Répás József szemi­náriumi alkormányzó stb. Vidékről a következő küldöttségek érkeztek: Szakolcáról, az elhunyt hercegprímás szülővárosából, Gödö'lő község, Rákospa'otai Plébánia, Ve­csóstelepi Plébánia, Kalocsa város, zirci Apátság, Diósgyőri Állami gép­gyár, Szegedi Katholikus Nőegyesü­let stb. A diplomáciai testület tagjai közül D'Avigon belga ügyvivő, a szerb kö­vetség részéről Dabitz Tihamér, a holland követség részéről Bentinck, a török követség részéről Vahid bej, az amerikai követség részéről Wright, a francia követség részéről Devienne, a spanyol követség részéről Grazia del Real, az osztrák követség részé­ről Calice, az angol követség részé­ről Barclay követ jelent meg. Egykori kadedrálisát halva kerülte meg, élő híveinek ezreivel Magyar­ország hercegprímása, hogy bevo­nuljon kis rezidenciájába, a Bazilika örök nyugalmat nyújtó esendes, né­ma kriptájába. Csak a bányászzene­kar gyászindulója hangzott a néma gyászban. Még egy beszentelés, felhangzó egyházi gyászdal és megcsikordul az ajtó, az élet és halál küszöbén. A gyászoló méltóságok, lélekben velük gyászoló ezernyi néppel elvo­nulnak. Gyászban mindegyek voltak. A veszteség érzetében nem volt rang és vallás különbség. Mi kivül marad­tunk küzdeni tovább s ő lent ma­radt pihenni, de lelke erősíteni fog mindnyájunkat és harcolni fog ve­lünk azért, amit ő vesztett el velünk egyetemben. HIRE Vízivárosi búcsú. Lojolai szent Ignác, a vizivárosi plébánia templom védőszentjének ünnepe az idén vasár­napra esvén, a szokásos templom­búcsú is e napon, július 31-én lesz megtartva. A rendes többi istentisz­teleti idő betartásával a főistentisz­telet Ünnepélyes szentmisével fél 11 órakór lesz. Előző napon, a 6 órai litánia előtt vízszentelés lesz. Előző napon, a 6 órai litánia előtt vízszen­telés lesz szt. Ignác rítusa s erek­lyéje mellett. Csernoch requiem. Boldogult dr. Csernoch János bíboros-herceg­prímás és érsekért a vizivárosi plé­bánia templomban hétfőn reggel 8 órakor lesz az ünnepélyes gyászmise. Ifjúsági oktató-képző tanfolyam felállítása. A vármegye törvény­hatósági testnevelési bizottsága f. é. augusztus hó 16-tól kezdődőleg 3 hetes ifjúsági oktató képző tanfolya­mot állit fel. A tanfolyamon részt venni óhajtók (21 évet betöltöttek) ebbeli szándékukat a város testne­velő vezetőnél (Városház, I. e. 5.) személyesen jelentsék be, hol a tan­folyamra vonatkozó részletes infor­mációkat kapják. November hóban felállítandó tanfolyamra a vonatkozó értesítés annak idején lesz közölve. Dr. Prohászka Ottokár bronz­plakettje. A Szociális Missziótársulat tagjainak sürgető kérésére ekészít­tette Istenhez hazatért Püspökatyjá­nak, dr. Prohászka Ottokárnak bronz dombormű plakettjét. A jól sikerült dombormű, mint szobrászati alkotás is kiváló. Bronzba öntött, finoman cizellált, patináit tökéletes mű, mely támasztóval biró, 20 mm fekete belga csiszolt márványon nyugszik. A Szo­ciális Missziótársulat által kibocsátott plakettek ovális és körformában S. M. jelzéssel ellátva kerülnek forgalomba. A plakettek nagyságai: I. 22x32 ovális nagyság 28x42 fekete belga márványlapon 169 P. II. 14x21 cm. ovális nagyság 20x29 cm. fekete belga márványlapon 80 P. III. 7X11 cm. ovális nagyság 10x15 cm. fe­kete márványlapon 30 P. A kör­plakettek méretei a fentiekhez ará­nyítva kerülnek (három méretben forgalomba. A mű megrendelhető a Szociális Missziótársulatban (Buda­pest, Krisztina-körút 125.), vagy azoknál az ügynököknél, akik a Szociális Missziótársulat megbízóleve­lével vehetnek csak fel megrendelé­seket. Versenytárgyalás a vármegye­házán. Komárom-Esztergom ideig­lenesen egyesitett vármegyék alis­pánja az ászár-tárkányi községi köz­lekedési (vicinális) közút kiépítésével kapcsolatosan létesítendő öt darab műtárgy építési munkáira verseny­tárgyalást hirdetett. Az ajánlatokat zárt boritókban f. évi augusztus 10. napjának d. e. 10 órájáig az alis­páni hivatalban kell benyújtani. A feltételek az esztergomi m. kir. állam­építészeti hivatalban a hivatalos órák alatt megtudhatók. Megnyílt ismét a Központi Ká­véház. F. hó 20-án, szombaton nyilt meg a Központi Kávéház teljesen újonan átalakítva. Az új bérlő Al­berti József, a „Három Szerecsen" vendéglő volt jónevű bérlője, kinek neve elég garancia arra, hogy a „Központi Kávéház 0 ismét a szóra­kozni vágyó közönség kedvenc ta­lálkozó helyévé váljék. A kávéház­ban esténkint a hírneves Váci Kiss Károly zenekara hangversenyes. Turistáink figyelmébe. Értesiti az osztály elnöksége a tagokat, hogy új tagsági igazolványok érkeztek. Áz új igazolványok a Szövetségbe tartozást is igazolják, s mindazok akik ezzel [birnak, igényt tarthatnak a Turista Szövetség részére biztosí­tott kedvezményekre. Nevezetesen a vasúton egész évben kedvezmén­nyel mehetnek, ha legalább 6 (hat) személy van együtt. A MFTR hajóin pedig — június, július és augusztus hónapokat kivéve — minden túra napon 50 személyig kapható ked­vezmény az igazolvány felmutatása mellett. A régi barna igazolványok ezentúl is érvényesek, de ezekre ked­vezményt nem adnak, Mindenki, aki más, kedvezményre jogosító igazol­vánnyal nem rendelkezik, s az új igazolványra reflektál, jelentse be az osztály jegyzőjénél (Városháza). Az igazolvány ára régi tagok részére 1 P, új tagok részére 1.60 P. Ebben bent foglaltatik a szövetségi tagsági jegy ára is, 40 f.) melyet minden évben meg kell újítani. Az igazol­vány fényképpel és az egyesületi szá­razbélyegzővel láttandó el, különben nem érvényes. A .kedvezményeket mindig bizonyos határideig kell kérni, ennek módozatait később fogjuk kö­zölni. Ingyen lakhat Budapesten, ha előfizet az „Esztergom és Vidé­kéire, mert lapunk havonta kisor­sol előfizetői között egy szállodai utalványt, melynek tulajdonosa a sor­solás hónapjában, tetszés szerinti időben három napon át díjmentesen kap a kiváló hírnévnek örvendő Park Nagyszállodában (Budapest, VIII. Ba­ross-tér 10. a Keleti Pályaudvar érkezési oldalával szemben) elsőrendű szobát. Az Ilik sorsolást aug. 6-án fogjuk megejteni és eredményét aug. 7-iki számunkban tesszük közzé. Kérjük azon új ós régi előfizetőin­ket, kik ezen sorsolásban részt óhaj­tanak venni, ezen igényüket jelentsók be mielőbb szerkesztőségünkben. Vasárnap is lehet trafikárut kapni. A kereskedelemügyi miniszter a dohánynemüek vasárnapi és szent­istvánnapi árusítását ujabb rendelet­ben szabályozta. Eszerint dohányt, cigarettát, szivart, gyufát, papirt, szipkát, [posta és okmánybélyegeket vasárnapon ós Szent István napján reggel 7 órától este 8 óráig, vasúti és hajóállomásokon pedig egész nap lehet árusítani, Az árusítást azonban csak az üzlettulajdonos maga, esetleg házastársa, gyermekei, testvérei vagy unokatastvérei igénybevételével vó­Virág és Szántónál nagy maradékvásár! •««••"«** »<> "n*

Next

/
Oldalképek
Tartalom