Esztergom és Vidéke, 2005

2005-01-13 / 1-2. szám

Szent cJMtnási SKiilőoiieöza CL nemzeti e(/jjjéq lwle*ője f jelképe és szúlgálé jii! POLGÁRI HETILAP www.esztergomesvideke.hu E-mail: esztergomesvideke@vnet.hu Alapíttatott 1879-ben Alapító főszerkesztő: dr. Kőrösy László Megjelent 1944-ig LXV évfolyam * Új sorozat XX. évfolyam, 1-2. szám 2005. január 13. 8 oldal Ára: 75 Ft Polgár... - Hivatal Babibi Mihály Városi KöEyvtár 2500 Essrtergom, Táncsics M. m. 5. Telít 33/311-945 6 $ VIP 6 fc G 0Váltatjuk! Jíapunk áj sorozatúnak (X/X). évfolyamát új felmon­dottál indítjuk. JlLegyg őzödé lünk., hogy ennek a jelmondat­nak a megfogalmazására és használatára maya a történe­lem jogosít fel bennünket. JHert ki vitatná azt, hogg a maygarság nemzetté formáló­dúsának kezdetei (}éza fejede­lem és Szent Istvún király, netté liez fűződnek, akik itt hozták léire uralkodói székhelyüket, s akik megszüntették a törzsi el­különülés hagyományút. Qlemzeli történelmünk di­csőséges fejezetei és. tragédiái Esztergom történetében mindig, különös, intenzitásjjal fejeződ­tek ki, és különös élességgel tük­röződtek vissza. 3Ci oltatná azt, hogy az esztergomi r()úr és. az esztergomi Tfóid sorsa. nemzett sorsunk és egyszersmind nemze­ti életképességünk szimbóluma. <5i oégül ki vitatná azt, hogy a határúinkon tál élő magya­rok kettős állampolgárságáról szóló népszavazás esztergomi eredménye a nemzeti eggség vállalásának és szolgálatának megnyilvánulása voltl (Új jelmondatunk annak ki­fejezője, hogy Esztergom — az ezeréves város — és annak pol gárai büszkén és nyíltan vállal­ják ezt a történelem által reá rótt megtisztelő szerepel. Esztergom és. ^Vidéke. Szerkesztői JHahelye Esztergom és Canterbury testvérvárosi szerződést kötött (T.l.) Ron Pepper, a canterbury-i képviselő-testület elnöke, valamint Meggyes Tamás, Esztergom város polgármestere december 29-én a Vármúzeum Lovagtermében aláírta a két város testvérvárosi szerződését. Köszöntőt Martin Vye, Canterbury főpolgármestere mondott. Esztergom és Canterbury a XII. század óta kulturális és vallástör­téneti kapcsolatban áll egymással. Mindkét település érseki központ, főpapjai révén szoros együttműkö­dés szövődött a két város között. Becket Tamás canterburyi és Bánfy Lukács esztergomi érsek személyes barátsága alapozta meg a két város közötti jó viszonyt. Az angol király 1170-ben megölette Becket Tamás érseket, mert szi­lárdan kiállt az egyház autonómiá­ja mellett. Becket Tamás halála után Jób érsek prépostságot alapí­tott Esztergomban a vértanú tisz­teletére. Lékai László bíboros kez­deményezésére minden év decem­ber 29-én, Becket Tamás meggyil­kolásának napján, gyertyát gyúj­tanak Esztergomban a szent erek­lyéje előtt. Az ünnepségeken részt vesz Nagy-Britannia nagykövete és az anglikán egyház képviselője. 2002 végén Kiss-Rigó László püs­pök kezdeményezésére a két város kapcsolatának elmélyítéséről kezd­tek párbeszédet a két egyházmegye vezetői. Mind Kent Megye Püspök­sége, mind az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye vezetése támoga­tásáról biztosította az együttműkö­dést. 2004. október 24-én ,,Magyar Magic - Hungary in Focus 2004" címmel szervezett rendezvénysoro­zat záróünnepségének Canterbury adott otthont. Az eseményen Margit hercegnő, Mádl Ferenc, Meggyes Ta­más és Alex Perkins, a canterbuiy-i képviselő-testület elnöke megállapo­dást írt alá a települések testvérvá­rosi szerződésének megkötéséről. A 2004. december 29-én ünne­pélyes keretek között megkötött testvérvárosi szerződés aláírását követően Becket Tamás emlékün­nepséget tartottak a Szent Ta­más-hegyen (alsó fotónkon), ahol megjelent Nagy-Britannia nagy­követ§ is, majd a Mindszenty Jó­zsef Altalános Iskola dísztermé­ben Kereszténység és Európa cím­mel konferencián emlékeztek meg a vértanúról. (Ezekről az eseményekről az 5. oldalon külön is tudósítunk!) Pályázat: 280 millió forint a város elektronikus közigazgatási rendszerének kialakítására 280 millió forintot nyert Esztergom a Hírközlés Minisz­térium pályázatán elektronikus közigazgatási rendszerének fej­lesztésére. A 2006-ra kiépülő elektronikus közigazgatási rendszer lehetővé teszi a lakos­ság és az üzleti vállalkozások számára a közigazgatás tulaj­donában lévő adatforrások, va­lamint a szolgáltatások egysze­rű, gyors és áttekinthető eléré­sét. A közigazgatási és informá­ciós portálrendszer kialakítása Esztergom és vonzáskörzeté­nek elektronikus társadalomba történő bekapcsolását, a gazda­sági és társadalmi esélyegyenlő­ség és versenyképesség javítá­sát, a határon átnyúló regioná­lis kapcsolatok erősödését ered­ményezi. Esztergom évszázadokon ke­resztül országos jelentőségű vá­ros volt. A rendszerváltozás óta a település visszakapta regioná­lis-központ szerepét. A Ma­ria-Valéria híd újjáépítésével megteremtődtek a határon át­ívelő Eurorégió kialakulásának közlekedési és logisztikai feltét­elei is. Esztergom vonzáskörze­te megújult, regenerálódott, 2003 őszén megalakult az Ister-Granum Eurorégiós együttműködés, melynek közel 50 szlovák és 50 magyar telepü­lés a tagja. Európa közepén, Kö­zép-Európa szívében, népek vándorútjának, kultúrák talál­kozásának metszéspontjában fekszik az Ister-Granum Eurorégió, ahol három folyó - a Duna, a Garam és az Ipoly - ta­lálkozik. Esztergom dinamikus fejlő­dése statisztikai mutatókkal is alátámasztható. A 25 ezer la­kosnál nagyobb települések kö­zött Esztergomban a legna­gyobb az egy főre jutó beruhá­zások összege, az útépítésben az előkelő második helyet fog­lalja el Hódmezővásárhely után. A város költségvetése 10 év alatt 2 milliárdról 13 milli­árdra nőtt. Kevés település di­csekedhet lakosság-gyarapo­dással. Esztergom tavaly átlépte a bűvös 30 ezres lélektani ha­tárt, az elmúlt években másfél­ezerrel nőtt a lakosság száma. 2000-2002 között kiépült a városban a szélessávú interne­tezést lehetővé tevő csillagpon­tos optikai kábelhálózat és az ADSL-hálózat is. Az elektronikus önkormány­zati rendszer bevezetésével a vá­ros az itt letelepült vállalatok­nak, mint a Suzuki, TYCO, Diamond, Sumimoto, és az újabb vállalkozásoknak a versenyképességüket alapjaiban befolyásoló módon tud segítsé­get nyújtani. Takács István

Next

/
Oldalképek
Tartalom