Esztergom és Vidéke, 1936

1936-04-23 / 33.szám

viselő, a Keresztény Párt fővárosi szervezetének elnöke arról a frázis­ról beszélt, mely a parlamentarizmus csődjét hangoztatja. Ennek megol­dásánál nem lehet figyelmen kivül hagyni azt, hogy a program nem determinálhatja egy kormány mű­ködését, az élet dolgozik abban s a programnak az életet kell szol­gálnia. A programnál éppen ezért fontosabb, hogy kik intézik az ország ügyeit, az egyén szelektálása a meg­bízhatóság, jellem, a tudás. A par­lamentarizmus kríziséről beszélünk, pedig talán az egyének oda nem valóságáról kellene nyíltan beszél­nünk. — A parlamentarizmus helyett mi sem a fasizmust, sem a hitlerizmust nem hozhatjuk át, mert a magyar lelket nem lehet megváltoztatni. Sze­reti a szabadságot, az autonómiát. A magyar alkotmány jó volt ezer éven keresztül, és fejlődésre képes, az életkörülményekhez alakitható, de fontos, hogy ki képviseli a ke­rületet. Fontos, hogy a képviselő kellő súllyal és tekintéllyel rendel­kezzék. Egy fiatal képviselőnek ne­héz a helyzete. Mi törekszünk az az ifjúság ügyét előbbre vinni, a kiválóság, a tudás alapján. — Egy politikai élet gazdag ta­pasztalatát nem nélkülözheti a köz­élet. A miniszterelnök és az ellen­zék is örvendezni fog, ha Ernszt Sándor ott lesz a parlamentben és biztos, hogy amit a megfontolt po­litikus kérni fog, azt Esztergom meg is kapja. — A miniszterelnök egyszer fel­vetette a kérdést, miért van az, — mondotta Wolff — hogy én Wolff Károllyal nem vagyok egy táborban „Getrennt maschieren, vereint schla­gen" idézte Moltket. Azért, mert keresztény alapon állok, ezt követem megalkuvás nélkül s a nemzetnek csak akkor lehet jövője, ha ezt az irányt követi. Marx nem adhat az emberiségnek semmit. Keresztény országban mi nem alkalmazkodunk a törpe kisebbség törvényeihez, ők hajtsanak fejet! Békéért küzdünk, de békét nem lehet kívánni addig, amig egy bizonyos kisebbség el­nyomja a nemzetet. Nem helyes, hogy a hitbizományokat elvesszük, de ugyanakkor a pénzhitbizományt meghagyjuk. — A keresztény irányzat le fogja törni a kartel- és a bankuralmat, mely lehetetlenné teszi a kisiparost és kiskereskedőt. A béke és együtt­működés csak akkor jön el, ha a törpe minoritás helyett a keresztény irányzat fog uralkodni ebben az or­szágban. — Ha Ernszt Sándort Esztergom beküldi a parlamentbe, nem neki hoznak hasznot, neki csak munkát adnak, az ő mandátuma a város nyeresége lesz. — Czettler Jenő, a képviselőház volt alelnöke, a párt agrárprogram­ját ismertette, mely egyidős a párt­tal. Az agrárprogram nemcsak föld­birtokpolitika, az agrárpolitika piac­politika, hitelpolitika és oktatási po­litika. A város érdeke, hogy azt az embert küldje parlamentbe, aki gaz­dasági téren is szolgálni tudja a várost. Nincs Magyarországon még egy ember, aki gazdasági kapcsola­tainkat a külfölddel úgy ismerné, mint Ernszt Sándor. A gyűlés lelkes hangulatban, a jelölt általános éltetésével ért véget. Délután 3 órakor Esztergom-Tá­borban, 5 órakor pedig Szentgyörgy­mezőn volt népes gyűlés, ahol fel­szólalt Kócsán Károly volt orszgy. képviselő is. Szentgyörgymezőn Nád­ler István pápai kamarás, tanítónő képző intézeti igazgató és dr. fióka Imre plébános is felszólaltak. Ács István ismertette a városrész pana­szait, az értékesítésre, a fővárosi piac megnyitására és gazdasági kér­désekre vonatkozóan. A Nemzeti Szocialista Párt választási propagan daja és gyűlései A gróf Festetics Sándor vezetése alatt álló nyilaskeresztes mozgalom Esztergomban is állított jelöltet Vargha Károly személyében. A je­ToTí támogatására szombaton, a Ma­gyar Királyban tartott program is­mertetésre Esztergomba érkezett Meskó Zoltán, dr. Bozóki Lajos, ny. főszolgabíró, ifj. dr. Meskó Zoltán lapszerkesztő, *"dr. Dücső Jánosné és a pártnak több vezető tagja, akik vasárnap a Szentgyörgymezőn, Táborban és ismét a Magyar Ki­rályban tartott gyűléseken is felszó laltak. Vargha Károly beszédében ismer­tette azokat az okokat, melyek a mozgalmat megindították. Hangoz­tatta a rendszerváltozás szükséges­ségét, melyhez a nép összefogása szükséges. Ki kell szabaditani a nemzetet a kartel és bankrabszol­gaságból, meg kell teremteni a munka, a dolgozók államát. Kárhoz­tatta a tízéves rendszert, a politikai felelőtlenséget, a diktatúrát, melyből sem burkolt, sem nyilt formájában nem kérnek. Uj erkölcsi alapokon akarják felépíteni a társadalmi és politikai életet, melyből kiirtva a spekulációs szellemet, mindenki meg­találja a megélhetését. A mozgalom konstruktív, alkotó. A földből, a nemzet keretein belül meglévő ér­tékekből akar alkotni, üj idők új elgondolásokat, az új elgondolások új embereket termelnek ki. Gerinces­ségre, az elvek mellett bátor kiál­lásra, hivja fel a hallgatóságot. Dr. Meskó Zoltán ny. államtitkár a mozgalom keresztény jellegét hang­súlyozta. Kijelentette, hogy a Keresz­tény Párt és a mozgalom között vallási kérdésben különbség nincs, nem is lehet. Nemcsak a templom­ban keresztények, azt kiviszik az utcára is, harcos keresztények, nem hunyászkodnak meg senki előtt. A mozgalom százszázalékban ma­gyar. Nem ültetnek Ledermann Mó rok mellé Pintér kanonokokat, Scheftsik Gyurka mellé Hevesi fő rabbit. Egységes nemzetre, de a dolgozó, verejtékező keresztény magyarság egységére van szükség. Az én idea lom is Prohászka — mondotta töb­bek között — aki ennek a város nak falai között irta gyönyörű köny veit és cikkeit, melyekben keresz­ténységet követelt minden téren nemzeti alapon. Prohászka az első nemzeti szocialista, aki rámutatott elsőizben a liberalizmus bűneire, A mozgalom szociális téren a krisztusi evangélium alapján áll. Követeli a hitelkérdés rendezését, a bankok és pénzintézetek államosí tását. Egészséges telepítést és föld reformot követel, a föld azé, aki megműveli. Fájdalmas és szomoiú dolog, amikor magyar községeknek Budapestről kell inségbúzát küldeni Annak kell segélyt küldeni, aki szántja, veti, boronálja a földet. Nem lehet részletmegoldásokkal életet teremteni, a fajtáért mindent meg kell tenni. Ez az ország a honfog­laló keresztény magyarságé. Dr. Dücső Jánosné a gyermekne velés fontosságát hangsúlyozta. Meg­élhetés biztosítását, munkaalkalma^ kat követel. Egyke ellen küzdenek mikor a meglévőknek nincs fedél ligeti padokon kell éjszakákat eltöl­teni. Munkát és a munkáért kenye­ret követel a Nemzeti Szocializmus Dr. Bozóky Lajos kéri, hogy tá­mogassák ezt a mozgalmat, mely a magyarság jövőjéért küzd. Ifj. dr. Meskó Zoltán lélekbemar­koló szavakkal mutatott rá a ma­gyarságot fenyegető veszedelemre. Romániában 12 %, Szerbiában 9.9 °/o, az ipari Csehszlovákiában 6.9 %, Magyarországon 5.5 %> az évi sza­porulat. Fel kell rázni ezt a népet, nert elveszik. Harminc évvel ezelőtt Rákosi Viktor a Korhadt fakeresz­tekben vészesen megjósolta, hogy Erdély elveszik. Nem hittek. Most másodszor hangzik el az a velőkig ható figyelmeztetés: pusztul a ma­gyarság. Össze kell fogni ezt a né­pet, különben elveszik. Végül Polacsek István szólt a választókhoz, kérte támogatásukat. A gyűléseket sokan hallgatták végig, majd a hallgatóság rendben szétoszolt. Emléket akar állíttatni a hercegprímás XL Ince pápának Budavára visszafoglalásának két­százötven éves fordulója alkalmából Serédi Jusztinián dr. bíboros-érsek, Magyarország hercegprímása, felhí­vással fordult a magyar katolikus társadalomhoz: — Az idén kétszázötven eszten­deje annak, — mondja a hercegprí­más felhívása, — hogy Magyarország fővárosa, majd ennek nyomán las­san az egész ország felszabadult a török uralom alól és ezzel függet­lenségét és keresztény kulturális mű­velődésének lehetőségét is vissza­szerezte. Ennek a hatalmas ország­szabaditó tettnek kitervezője, lelke, sürgetője, pénzelője és 'legigazibb végrehajtója XI. Ince pápa volt, aki egész Európára kiterjedő hatal mas diplomáciai munkájával, szün telén buzdítással és tömérdek pénz­áldozattal vitte diadalra a lehetet­lennek látszó feladatot : Magyaror szág felszabadítását a török iga alól. Ezt a történelmi tényt minden ko moly történetismerő elismeri. Annál sajnálatosabb, hogy ennek a nagy országmentő pápának Budapesten eddigelé semmiféle méltó emléke nem áll. — A székesfőváros, amely köz­vetlenül a legtöbbet köszönhet XI. Ince pápának, a maga részéről ís hajlandó az emlékmű anyagi felté­teleihez hozzájárulni. Mégis illő és méltányos, hogy ebből az áldozatkész­ségből a magyar katolikus társada­lom kivegye a részét. Ezért a püspöki kar tavaszi konferenciáján ugy ha­tározott, hogy valamennyi egyház megye templomi gyűjtést rendeljen el, hogy a katolikus hivek — ha­csak flillérekkel is —• áldozzanak a szobor céljaira. A hercegprímás főegyházmegyéje területére a gyűjtést április 26-ra rendelte el. A Győri Kereskedelmi és Iparkamara költségve­tését jóváhagyta a miniszter A Győri Kereskedelmi- és Iparka­mara decemberi közgyűlésén a ka mara 1,936. évi költségvetését 92,642.39 pengős keretben állapította meg, mely keretben az egyensúlyt két módon: a bevételek fokozása val és a kiadások csökkentésével kívánta biztosítani. —• A bevételek emelésére szolgál a kamarai illeték­kulcsnak hat százalékban való meg­állapítása, amely kulcsot az előző évben a felügyelő hatóság a kamara tiltakozása ellenére szállította le öt és fél százalékra. A kiadások csökkentése terén nem volt könnyű feladat megfelelő hatá­rozatot hozni, mert a dologi kiadá­sok, valamint a kereskedelem és ipar célját szolgáló kiadások már tovább nem csökkenthetők és az aktiv tiszt­viselők javadalmazása is ötven szá­zalékát sem teszi ki már a korábbi tisztviselők fizetésének, igy a kamara vezetőségének megállapítása szerint nem maradt más megoldás, mint az aránytalanul magas nyugdíj terhek leszállítása. Ezért az 1936. évi költ ségvetésbe Szendrői Mórné, Kemény Rezső és Wennes Irén nyugdíját kb. húsz százalékkal csökkentett összeg ben, Józsa Ignác nyugdiját pedig ennél nagyobb mértékben csökken tett összegben állították be, utóbbi­nál azért eszközöltek nagyobb csök kentést, mert az ő nyugdiját eddig még nem redukálták. Az 1936. évi költségvetés egyéb rovatainál csak kisebb eltérések voltak az előző évi költségvetéshez képest. A kamara költségvetésére vonat kozóan most érkezett le a felsőbb hatóság leirata, mely a költségvetést teljes egészében, a legkisebb változ­tatás nélkül jóváhagyta, a kamarai illetékkivetési kulcsot pedig az 1936 évre a kamara kérelméhez képest hat százalékban állapította meg. Az érdekelt kamarai nyugdijasok föllebbezésében előadott azt a kérel­met, hogy nyugdijaiknak a kamara által javasolt csökkentését mellőzze, teljesíthetőnek nem találta a minisz­ter, mert — mint a leirat mondja — a költségvetés az illetékkivetési kulcs­nak hat százalékra történt föleme­lése ellenére is csak a nyugdijak csökkentése mellett volt egyensúlyba hozható. UM jgjn ju E héten a Rochtitz-gyógyszer­tár (Rákóczi-tér) tart éjjeli szol­gálatot Angol képviselő Esztergomban. Major Henry A. Procter angol kép­viselő és kerületi pártelnöke J. Hind­ley Walker, Nagy Emil volt igaz­ságügyminiszterrel és Schmidt-Papp Ernővel, a Revíziós Liga titkárával pénteken városunkban tartózkodtak és megtekintették nevezetességeinket és az ásatásokat. Lelke bensejéig meghatva hallgatta Mr. Procter an­nak elmondását, hogy az Árpádházi királyok alatt Esztergom volt a ki­rályi székhely az ország szivében s most az átkos Trianon révén az el rabolt színmagyar területekkel az or­szág szivéből határvárost csináltak s úgy lementek a határral egészen Szobig, hogy onnan messzehordó ágyukkal elérhessék az ország mai fővárosát. Ezt a nagy benyomást kiegészítette azoknak az új ásatá­soknak a látása, amik napvilágra hozták a magyar nemzet dicső múlt­ját, Esztergommal mint királyi szók­hellyel, ahol ma útlevél nélkül rá sem szabad lépni a dunai hidra. Mr. Procter révén mindez meggyőző mó­don fog az az angol képviselők sze­me elé állíttatni. Széchenyi-emlékvacsora a Ka­szinóban. Az esztergomi Széchenyi­Kaszinóban folyó hó 30-án, csütörtö­kön este 8 órakor lesz a hagyomá­nyos Széchenyi-emlékvacsora, me­lyen az emlékbeszedet Ernszt Sán­dor dr. prelátus-kanonok, városunk képviselőjelöltje, mondja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom