ESZTERGOM VIII. évfolyam 1903

1903-11-22 / 47. szám

Sáp melletti Domonkos-puszta, Béla és Párkány. Kanyard: Esztergom. Torokgylk: Esztergom, Köbölkút. Roncsoló toroklob: Párkány, Farnád. * Népmozgalmi statisztika. Esztergomban az állami anyakönyvi hivatal adatai szerint f. hó 11-tői 18-ig : Születtek: Majer Erzsébet r: k. földm. leánya, — Fábián János r. k. csizmadiamester fia, —­Kraljevacsky Margit r. k. lakatossegéd leánya, — Kabók Katalin r. k. kisbirtokos leánya, —­Nagy Etel ev. ref. mázoló leánya. Kihirdetés végett jelentkeztek: Dudás József r. k. napszámos Bajóth és Petro Borbála r. k. házi cseléd Esztergom, — Nemes Károly ev. ref. szabósegéd és Fülöp Róza r. k. Esztergom, — Schrank Salamon izr. nagybirtokos, szesz- és ecet­gyáros és özv. dr. Fritz Józsefné szül. Perl Ferike izr. Esztergom. Házasságot kötöttek: Petróczi István r. k. földm. és Kicsindi Ilona r. k. házicseléd Esztergom. Meghaltak: Tóth László 24 napos béres fia (gyengeség), —• Babindai Józsefné szül. Jakál Katalin r. k. 38 éves kocsis neje (tüdővész), Özv. Szűcs Jánosné szül. Sándor Rozália r. k. 86 éves (végelgyengülés), — Gerendás Istvánné szül. Bagi Julianna r. k. 77 éves (végelgyengülés), — Gulyás István ev. ref. mozdonyvezető fia (gyermekaszály), — Putz Lőrinc r. k. 65 éves magánzó (májlob), — Erős József r. k. 16 napos földm. fia (görcsök), — Zsiros Anna r. k. 3 hónapos, kocsis leánya (aszkór), — Özv. Kubovics Mihályné szül. Lovas Klára 73 éves (aggkór), — Özv. Peisli Jánosné szül. Füleki Erzsébet r. k. 93 éves kéregetőnő (agy­hüdés — agylágyulás miatt), — Braunberger József r. k. 2 hónapos dajka fia, (rángó görcsök), — Tőkei Pál r. k. 56 éves földm. (májrák), — Herka János r. k. 27 éves napszámos (kimerülés —tüdő­vész miatt), •— Róth Margit r. k. 10 napos vár­megyei irnok leánya (veleszületett gyengeség). = A közönség" figyelmébe ajánlom teljesen modern és minden igényt kielégitő Széchenyi­téri férfiszabó üzletemet. A legfinomabb angol és francia szövetekből nagy raktárt tartok a nagy­érdemű közönség rendelkezésére. Tisztelettel Pe­tényi Ignác férfiszabó. Irodalom és művészet. Franciaország- lourdesi kegyhelye. Irta Lasserre Henrik, fordította Talabér János, át­dolgozta Conner Lajos. Bizonyára mindenki előtt ismeretes ez a világhírű könyv, mely korunk egyik legfeltűnőbb eseményét irja le és a bol­dogságos Szűz tisztelőinek legkedveltebb olvas­mánya. Mivel a magyar fordítás példányai el­fogytak, azért a folyton jelentkező óhajtásnak megfelelni akart Cenner Lajos és ismét sajtó alá rendezte. Átdolgozása azonban a művön változ­tatást nem tett, hanem a kedvelt fordítást csak a modern Ízléshez alkalmazta. Igy aztán meg­maradt az eredeti hűség mellett és élvezetes alakban nyújtja a lélekemelő olvasmányt. A mű kapható 7 koronáért a szerzőnél Balassa-Gyar­maton. (Nógrádm.) A „Zászlónk" ifjúsági lap III. száma követ­kező gazdag és változatos tartalommal jelent meg : Fadrusz János, Izsóf Alajostól. A művész összes na­gyobb alkotásainak: Mária Terézia emlék, Mátyás szobor, Wesselényi szobor, Erzsébet szobor pályá­zat és feszülete képeivel. A Rákóczi embere. Elbeszélés 3 nagy képpel. Szerelemhegyi Tivadar­tól. Szent Imre napján. Költ. Roskovics Sz. Imré­jével Pannontól. A vad népek vallása. Értekezés 6 képpel dr. Platz Bonifáctól. Egy trombita tit­kaiból. Elb. Kincs Istvántól 3 képpel. Béka-egér harc. Befejezés 4 képpel Gyulás Ferenc S. J. fordításában. Megjegyzések a Béka-egér harchoz. Eszt. ért. u. a.-tól. Valami az anagrammokról. Muki viselt dolgai. Dr. Vrabély A.-tól 1 képpel. Az én • naplóm, két képpel. Immaculata. Költ. Hor­tobágyitól. Kongregációi élet művészi szép képpel. Halottaink. Fejtörő. Vegyesek. A »Fakadó Rü­gyek « mellékleten rendkivül érdekes ifjúsági véle­mények. Turul labda játék leírása, uj pályázati hirdetések zárják be a 33 képpel ékes lapot. Az „Egyetemes Kritikai Lapok" imént megjelent 10-ik számának tartalma: Könyvek Bírálata: I. Részlet Acsády történetéből. II. Ulászló. (1490—1516.) Dr. Dudek Jánostól. — II. Gróf Andrássy Gyula: A magyar állam fönnmaradá­sának és alkotmányos szabadságának okai. Dr. Vargha Dezső-től. III. Dr. Bozóky Alajos: Magyar katholikus egyházi jog. Dr. Tauber-tól. — Szem­lék Szemléje: I. Mathematikai és Phisikai Lapok. XII. évf. 5. fűz. Dr. Z.-tól. — II. A »Tudomá­nyos Zsebkönyvtár« 79. sz. Somló Bódog: Szo­ciológia. Dr. Stuckner János-tól. — Különfélék: 1. Az Akadémia könyvtára. — II. Zsoltárfordí­tások a kódexek korában. — Figyelmeztetés. A magyar birodalom története. Acsády Ignác történeti munkájának eddig megjelent füze­tei Mátyás király haláláig beszélik el a magyar­ság történetét. Kath. részről kifogásolták, hogy Acsády irányzatos történelmet irt s különösen a zsidók iránt nagyon elnéző ott is, ahol kemény kritika lett volna helyén; más különben is a szereplő tényezőket idegenszerű világításba helyezi. Ez pedig nagy hiba, nagy még akkor is, ha e történetben nem egyes osztályokat, hanem »az egész nemzetet akarta szemei előtt tartani s azt a gondolatot kidomborítani, hogy ezt a nem­zetet a benne kialakult néposztályok összessége tartotta fenn, hogy a földmivelő jobbágynak, az ipar és kereskedelem úttörőinek épen olyan részük van hazájuk dicsőségében, mint a csatatéren har­colóknak, mint a hadseregek vezetőinek. Manap­ság a történetírás nemcsak a magyarság külső küzdelmeinek rajzolója, hanem belső vívódásainak szószólója is. Nyomon követi szellemi tevékeny­ségének minden megnyilvánulását, kiterjeszkedik az irodalom, a művészet, a közműveltség minden alakulására ; annál inkább megkívánjuk tőle, hogy az osztályok s a népfajok iránt is igazságos legyen, nemcsak mikor beszél, hanem mikor hall­gat is, nehogy elhallgasson. Hogy más-más szem­pontból nézve az életet, más képet is nyerünk róla, azt értjük, de a kritikát sem kerüljük el szemléletünk s fölfogásunk helyességéről. Esztergom vármegye földmivelési és közigazgatási fali térképe a m. kir. államnyomdában elkészült. Arány 1 : 144.000. Ezen hétszinnyomásu térkép tartalmazza a megyének igazságügyi, közigaz­gatási felosztását, a közlekedési adatokat az 1900. évi népszámlálás alapján stb. Ára 1 korona, vászonra vonva összehajtva védbori­tékban 2 korona, lécekkel 4 korona. Megrendelhető Toldi Lajos könyvkereskedő föbizományosnál Budapest, II. ker. Fö-utca 2. szám. Árlejtési hirdetmény. * A Libadon építendő r. kath. iskola épí­tésére az ajánlatok december 3-ig adandók be. Az ajánlatok felbontása után szóbeli ver­senytárgyalás tartatik ugyancsak december 3-án a libádi iskolában. Terv, költségvetés és építési feltételek a kőhidgyarmati plébá­nián tekinthetők meg. Libádi iskolaszék. Szerkesztőségi posta. Sp. Gy. G.-Szőlló's. Köszönjük az érdekes híreket. A. többiben is intézkedünk majd. — Jobb egészséget kívánunk. Tessék gimnasztikáim. Főszerkesztő: Dr. CSAJKA ERNŐ. Felelős szerkesztő: Dvihally Géza. 33/1903. kórh. biz. jkv. szám. Árlejtési hirdetmény. Esztergom sz. kir. város »Kolos« közkórhá­zában 1904. évi január i-től 1904. évi december hó 31-ig szükségelt, alább megnevezendő cikkek és munkákra ezennel árlejtés hirdettetik. • 1. Az élelmezéshez megkívántató húsne­műek, zsír, liszt, tej stb. hüvelyes s egyéb tér­in esztmények, burgonya, gyarmatáruk, kenyér és zsemle. 2. A világításhoz és sterilizáláshoz szüksé­ges petróleum, gazolin, égető olaj, rectifikált és denaturált szesz és gyertya. 3. A mosáshoz szükséges szappan és Phö­nix por. 4. Üvegezési munkák, étkezéshez szükséges edények és szerek, továbbá lámpa üvegek, vizelő üvegek, ágy tálak. 5. Betegek ágy- és ruhaneműje. 6. Kórházi nyomtatványok. 7. Papucs és papucstalpalás. 8. Halottak eltakarítására szolgáló koporsók. 9. Kályhás munkák. A vállalkozók felhivatnak, hogy az aján­lati összegnek, az egyes ajánlati lapokon meg­állapított °/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban november 26-án d. e. 11 óráig a városi iktató hivatalnál nyújtsák be. Későbben érkező, vagy táviratilag és letéti nyugta nélkül beadott ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni. A zárt ajánlatok november 26-án d. u. 4 órakor fognak a városháza nagytermében a kór­ház-bizottság jelenlétében felbontatni. Ajánlattévők figyelmeztetnek, hogy ajánla­taik megszerkesztésénél csakis a kórház gondnoki hivatalában kapható űrlapokat használhatják, továbbá, hogy a beadott ajánlatok a borítékon »Esztergomi Kolos kórház szállítmányaira vonat­kozó ajanlat« jelzéssel és az ajánlattevő nevével látandók el. A szállítmány mennyisége, minősége és a szállítás közelebbi feltételei iránt bővebb felvi­lágosítás f. hó 12-től kezdve a kórházgondnok­ságnál nyerhető. Mig az ajánlattévőknek joguk­ban áll az egyes ajánlati lapokban megjelölt valamennyi vagy csak egyes cikkekre pályázni, a kórház bizottság viszont fenntartja magának a jogot, hogy az Eijánlattevők közül, tekintet nélkül a megajánlott árra, tetszése szerint választhat,, sőt valamennyi ajánlatot mellőzheti, s a szükség­letet másként szerezheti be, továbbá, hogy a vállalkozókkal az egyes anyagnemekre egészben vagy csak részben köthet szerződést. Esztergom, 1903. november 11. Esztergom szab. kir. város kórház-bizottsága. HERCZEGH G. LAJOS az Esztergomi takarékpénztár Lőrinc-utcai bérpalotájában. Bátor vagyok a n. é. helybeli és vidéki közönségnek az őszi és téli idényre dús választékban mindennemű ^E^. férfi divat-cikkeket a legjutányosabb árak mellett ajánlani. Különösen valódi Prf. Jager-féle ruházatokat, legújabb kalapokat, posztó és szőrme sapkákat, szövött, bélelt és angol kutya- vagy szarvas­bőr kesztyűket, meleg harisnyákat és kötött sport tárgyakat, valamint a legjobb minőségű házi- és sárcipőket. Ezenkívül kész férfi fehérneműket, esernyőket, továbbá ajándékok­nak alkalmas díszmű tárgyakat, a melyekben szintén nagy választékot tartok egész éven át. Óriási választék férfi selyem nyakkendőkben 50 fillértől feljebb! CD

Next

/
Oldalképek
Tartalom