Hídlap, 2004. október-december (2. évfolyam, 195-257. szám)

2004-10-29 / 214. szám

6 • HÍDLAP • 2004. október 29., péntek KALEIDOSZKÓP Mindszenty bíboros az 1956-os forradalom idején „Senkivel szemben nincs gyűlölet a szívemben" XII. Pius pápa örömmel értesült Mindszenty bíboros kiszabadulásá­ról és táviratban köszöntötte a her­cegprímást. A magyar és külföldi újságíróknak nyilatkozó bíboros megengedte, hogy lefényképezzék: Legyen ez is bizonyíték az egész vi­lág előtt, korom és hosszú raboskodá- som ellenére is teljes egészségben vál­lalom újra a magyar katolikus hívők nagy táborának lelki vezetését, irányí­tását. Most veszem fel a kapcsolatokat egyházam eddigi vezetőivel - mondot­ta az érsek - és az ő tájékoztatásukból alkotok képet magamnak nemcsak az elmúlt történésekről, hanem az általá­nos helyzetről. Az így kapott tájékoz­tatásból szűröm majd le, hogy a jövő­ben mi lesz a legmegfelelőbb módja, hogy egyházam és a magyar nemzet ügyét és egyszersmind ezzel az egész magyar nép további lelki és fizikai emelkedését szolgáljam. November elsején Mindszenty hercegprímás a Szabad Kossuth Rá­dión keresztül üzenetet intézett a magyar néphez: „Hosszú fogság után szólok a ma­gyar haza valamennyi gyermekéhez. Senkivel szemben nincs gyűlölet a szívemben. Csodálatra méltó hősies­ség szabadítja meg most a hazát. A világtörténelemben páratlan ez a sza­badságharcunk. Minden dicsőséget megérdemelnek fiataljaink. Hála és imádság az áldozatokért, honvédsé­günk, munkásságunk, földműves né­pünk példát mutatott az együttes ha­zaszeretetre. Az ország helyzete rendkívül súlyos. Napok óta hiány­zik az élet folytatásának minden kö­zös feltétele. A legsürgősebben meg kell találni a kibontakozást. Most tá­jékozódom, két napon belül a kibon­takozás útjáról személyes szózatot in­tézek a nemzethez. A bíboros fogadta az emigrációban élő magyarok közül, a Keresztény Népmozgalom hazalátogató tagjait, akik azért jöttek Budapestre, hogy a forradalomban segítsék a harcolókat. A forradalmi magyar kormány a nyugati országok támogatását re­mélte. A nyugati államok karitatív segítséget küldtek. Az Egyesült Ál­lamokból október 31-én indult repü­lőgép rendkívüli segélyszállítmány­nyal. A gép Bécsben szállt le és on­nan küldték a segélyküldeményt Magyarországra. Mácsady István pobedényi plébános, aki 1952-ben menekült ki Ausztriába, 1956 októ­ber- novemberében az osztrák-ma­gyar határon ideiglenes menekülttá­bort állított fel. Orvosságot, köt­szert, vérkonzervet helyezett készen­létbe. Egy alkalommal sikerült Bu­dapestre is eljutnia, ahol találkozott az akkor még szabad bíborossal. • Muzslai Zsitva Ágnes REGENSBURGI SZENT WOLFGANG PÜSPÖK • OKTÓBER 31. Közepes jólétben élő, jómódú szülők gyermekeként született, s hetedik életévétől kezdve egy pap oktatta, majd Reichenau akkoriban igen híres ko­lostori iskolájába került, ahol hamarosan kitűnt tehetségével, jámbor komoly­ságával és szerénységével. Amikor 956-ban 1. Ottó császár barátját, Henriket meghívta Trier érseki székébe, Wolfgang vele ment, s ott a katedrális kanonokja és tanára lett. E helyzetében is aszketikusan élt, fellépésében szerény maradt. Jellemző volt rá, hogy tanítványaitól nem fogadott el tandíjat, pedig megillette volna. Ami­kor 964-ben Henrik érsek meghalt, Wolfgang szerzetes lett Einsiedeln szigo­rú fegyelméről ismert kolostorában, ahová mint tanár sok hallgatót vonzott. 970 körül az augsburgi Szent Ulrik püspök pappá szentelte. Wolfgangban felébredt a vágy a missziós tevékenység iránt: elhagyta a ko­lostort és Csehországon át Magyarországra vándorolt, de lelkében szerze­tes maradt egész életén át. • sem T U D T A ? Ma ünnepelné 81. születésnapját az idén elhunyt Bozóky Éva (Donáth Ferencné) újságíró, tanár, könyvtáros, evangélikus lelkész, Er­dély szülötte. Történelmi személyiség felesége volt, a Nagy Imre-perben elítélt agrárköz­gazdász-jogász Donáth Ferencé. Az ötvenes években nem „alanyi jogon”, ha­nem férje sorsában osztozva, a férjével, való szövetséget el nem árulva járta meg maga is a Rákosi-rendszer börtönét és a snagovi száműzetést. 1956-ban a Nagy Imre-csoporttal Romániába deportálták, ahonnan 1958-ban tért haza. Legalább háromféle életet élt, egyszerre volt feleség, anya és alkotó ember, írásait, igehirdetéseit kiváló stílusérzék, mély humánum, társadalmi érzé­kenység jellemezte. Méltósággal és természetességgel viselte az utolsó hetek szenvedéseit is: olyannyira nagy lelkierővel és szemérmességgel élt együtt a súlyos kórral, hogy halála után sokan kérdezték meglepődve, beteg volt-e. Éle­te számos titkáról fellebbentette a fátylat könyveiben, írásaiban, sokat mégis magával vitt a szörnyűséges, szépséges huszadik századból. • sem I D Ő j Á R Á S Régiónkban eleinte változóan fel­hős lesz az ég, majd nyugat felől erő­sen megnövekszik a felhőzet és el­szórtan eső alakul ki. Élénk, erős lesz a délnyugati szél. Hajnalban 8, 13 fok várható. A hőmérséklet csúcs­értéke 1 A, 19 fok között alakul. Napközben országszerte jellemző­en erősen felhős, többfelé borongós időjárás várható. Szombaton erősen felhős, borult lesz az ég, többfelé várható eső, zá­por. Élénk lesz a délkeleti, déli szél. Hajnalban 8, 13 fok várható. A hő­mérséklet csúcsértéke 13, 18 fok között alakul. Időjárási helyzetkép a Kárpát­medence térségében Időjárásunkat a térségünk felett kialakult délies áramlás alakítja, amellyel enyhe és a következő na­pokban egyre nedvesebb levegő ér­kezik fölénk. Emiatt egyre kevesebb napsütés, egyre több felhő várható, és holnap estétől csapadékosra for­dul időjárásunk. A frontérzékenyek a következő 36 órában melegfronti hatásra számíthatnak. A Z RÉSZLETES MŰSORA Péntek: 07:10 Kupak - kulturális program- ajánlatok (hétfői ism.), a tartalomból: ren­dezvény-ajánlatok: filmajánló: horoszkóp: kiállítás-ajánlatok: interjú Rákász Gergely orgonaművésszel; interjú Tóth Tamással, Fekete István és neje a Féja Géza közössé­gi házban nyílt goblein-kiállitásáról. Mű­sorvezető: Tommy B. 08:10 Kupak (hétfői ism.) 10:10 Kupak (hétfői ism.) 11:10 Remustra (csütörtöki ism.) benne: benne: Szent István Patika szentelése: Magyarok Európában, Magyarok Európáért; Dorogi Magazin 14:10 Remustra (ism.) 17:00 Híradó, a tartalomból: Bauer Edit és Schmitt Pál közös nyilatkozata; az eurorégió portáljának átadása; 56-os vá­rosi ünnepségek; 100 éves az esztergomi villamosenergia; élelmiszerbiztonsági fó­rum. Műsorvezetők: Zahorecz Angéla és Éber Viktor. 17:25 Hírsport műsorveze­tő Varsányi Gergely. 17:30 Kafé - minden ami Közérdekű Aktuális Fontos és Érdekes (élő), vendégek: Baranya István, a Bozsik Program országos megnyitójáról; Nemeskéry Edvin, a felszentelt Szent István patika vezetője; Tőrös Péter sebész, a mell­rák ellenes hónap témájában. Műsorveze­tő: Váczy István. 18:10 Zöld magazin - té­ma: gombák. 18:30 Híradó (ism.) 18:55 Hírsport (ism.) 19:00 Remustra (ism.) Szombat 10:00 Önkormányzati műsor ­a 22-ei képviselő-testületi ülés közvetítése felvételről. 17:00 Híradó (pénteki ism.), a tartalomból: Bauer Edit és Schmitt Pál közös nyilatkozata; az eurorégió portáljá­nak átadása; 56-os városi ünnepségek; 100 éves az esztergomi villamosenergia; élelmiszerbiztonsági fórum. Műsorveze­tők: Zahorecz Angéla és Éber Viktor. 17:25 Hírsport (pénteki ism.). 17:30 Kafé - minden ami Közérdekű Aktuális Fontos és Érdekes (pénteki ism.), vendégek: Ba­lázs Szilárd, a Magyar Elektrotechnikái Egyesület Esztergomi Szervezetének elnö­ke, a 100 éves esztergomi villamosenergia ellátásról; Fakász Tibor történész, az 56- os városi eseményekről; Cséfalvay Pál protonotárius kanonok, a mindenszentek­ről és a halottak napjáról. Műsorvezető: Erdős Ferenc. 18:10 Zöld magazin - té­ma: gombák, (pénteki ism.) 18:30 Híradó (ism.) 18:55 Hírsport (pénteki ism.). 19:00 Holt rejtélyek - magazincsokor. Vasárnap: 10:00 Híradó (pénteki ism.), a tartalomból: Bauer Edit és Schmitt Pál közös nyilatko­zata; az eurorégió portáljának átadása; 56-os városi ünnepségek; 100 éves az esz­tergomi villamosenergia; élelmiszerbizton­sági fórum. Műsorvezetők: Zahorecz Angé­la és Éber Viktor. 10:25 Hírsport 10:30 Kafé - mnden ami Közérdekű Aktuális Fontos és Érdekes (pénteki ism.), vendé­gek: Balázs Szilárd, a Magyar Elektrotech­nikai Egyesület Esztergomi Szervezetének elnöke, a 100 éves esztergomi villamosen­ergia ellátásról; Fakász Tibor történész, az 56-os városi eseményekről; Cséfalvay Pál protonotárius kanonok, a mindenszentek­ről és a halottak napjáról. Műsorvezető: Erdős Ferenc. 11:10 Zöld magazin - téma: gombák, (pénteki ism.) 11:30 Híradó (ism.) 11:55 Hírsport (ism.). 17:00 Holt rejtélyek - magazincsokor (szombati ism.) 19:00 Holt rejtélyek (ism.) Hétfő 08:00 Holt rejtélyek - magazincsokor (szombati ism.) 10:00 Híradó (péneki ism.), a tartalomból: Bauer Edit és Schmitt Pál közös nyilatkozata; az eurorégió por­táljának átadása; 56-os városi ünnepsé­gek; 100 éves az esztergomi villamosener­gia; élelmiszerbiztonsági fórum. Műsorve­zetők: Zahorecz Angéla és Éber Viktor. 10:30 Hírsport (pénteki ism.) 10:35 Kafé - minden ami Közérdekű, Aktuális, Fontos és Érdekes (pénteki ism ), vendégek: Ba­lázs Szilárd, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Esztergomi Szervezetének elnö­ke, a 100 éves esztergomi villamosenergia ellátásról; Fakász Tibor történész, az 56-os városi eseményekről; Cséfalvay Pál proto­notárius kanonok, a mindenszentekről és a halottak napjáról. Műsorvezető: Erdős Fe­renc. 11:10 Zöld magazin - téma: gombák, (pénteki ism.) 11:30 Híradó (ism.) 11:50 Hírsport (ism) 12:00 Önkormányzati mű­sor - a 22-ei képviselő-testületi ülés közve­títése felvételről. 19:00 Visszapillantó - hírek a múltból 19:05 Messzelátó - hírek a jövőből 19:08 Regionális időjárás 19:10 KUPAK - kulturális programajánlatok, a tartalomból: rendezvény-ajánlatok; film­ajánló; horoszkóp; kiállítás-ajánlatok; tár­lat-bemutató. Műsorvezető: Kassai Zoltán. 20:10 KUPAK (ism.) 23:10 KUPAK (ism.). Kedd 07:10 KUPAK - kulturális program- ajánlatok (hétfői ism.), a tartalomból: ren­dezvény-ajánlatok; filmajánló; horoszkóp; kiállítás-ajánlatok; tárlat-bemutató. Mű­sorvezető: Kassai Zoltán 08:10 KUPAK (ism.) 10:10 Híradó (péneki ism.), a tarta­lomból: Bauer Edit és Schmitt Pál közös nyilatkozata; az eurorégió portáljának át­adása; 56-os városi ünnepségek; 100 éves az esztergomi villamosenergia; élelmiszer­biztonsági fórum. Műsorvezetők: Zahorecz Angéla és Éber Viktor. 10:40 Hírsport (pénteki ism.). 10:45 Kafé (pénteki ism.) - minden ami Közérdekű, Aktuális, Fontos és Érdekes, vendégek: vendégek: Baranya István, a Bozsik Program országos meg­nyitójáról; Nemeskéry Edvin, a felszentelt Szent István patika vezetője; Tőrös Péter sebész, a mellrák ellenes hónap témájá­ban. Műsorvezető: Váczy István. 11:20 Zöld magazin - téma: gombák, (pénteki ism.) 11:40 Híradó (pénteki ism.) 12:00 Hírsport (pénteki ism) 16:10 Hírsport 16:15 Sportdélután, benne: EKSE- Dunaferr NB I-es női kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről. 19:00 Visszapil­lantó - hírek a múltból 19:05 Messzelátó - hírek a jövőből 19:10 KUPAK (hétfői ism.) 20:10 KUPAK (hétfői ism.) 23:10 KUPAK (hétfői ism.). Szerda 07:10 KUPAK - kulturális prog­ramajánlatok (hétfői ism.), a tartalomból: rendezvény-ajánlatok; filmajánló; horosz­kóp; kiállítás-ajánlatok; tárlat-bemutató. Műsorvezető: Kassai Zoltán. 08:10 KU­PAK (ism.) 10:10 Hírsport (keddi ism.) 10:15 Sportdélután (keddi ism.), benne: EKSE-Dunaferr NB I-es női kézilabda­mérkőzés közvetítése felvételről. 16:10 Hírsport (keddi ism.) 16:15 Sportdélután (keddi ism.) 18:00 Fogadóóra (élő) ben­ne: Winkfein Csaba, a 12. számú választó- körzet képviselője. Műsorvezető: Bóna Éva. 19:08 Regionális időjárás 19:10 KUPAK (hétfői ism.) 20:10 KUPAK (hét­fői ism.) 23:10 KUPAK (hétfői ism.). Csütörtök 07:10 KUPAK - kulturális programajánlatok (hétfői ism.), a tarta­lomból: rendezvény-ajánlatok; filmaján­ló; horoszkóp; kiállítás-ajánlatok; tárlat­bemutató. Műsorvezető: Kassai Zoltán. 08:10 Kupak (hétfői ism.) 10:10 Kupak (hétfői ism.) 11:10 Remustra - újra-néző, benne: 56-os megemlékezés a sötétkapu­nál. 14:10 KUPAK (hétfői ism.) 16:10 Remustra (ism.) 19:00 Visszapillantó - hírek a múltból 19:05 Messzelátó - hírek a jövőből 19:10 Remustra (ism.). Minden egész órában jelentkezik napi hírösszefoglalónk a Visszapillantó, majd azt követően napi ajánlónk a Messzelátó, miután regionális időjá­rás-jelentést láthatnak. FORGALMI REND VÁLTOZÁS! Esztergom Város Polgármestert Hivatala tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2004. november 1. napjával kezdődően ÚJ FORGALMI REND LÉP ÉLETBE AZ ALÁBBI UTCÁKBAN: Lahner György utca, Besze József utca, Rozália utca, IV. Béla király utca, Deák Ferenc utca, Jókai Mór utca, Mikszáth Kálmán utca. Eszperantó utca. Ezekben az utcákban egyirányú lesz a forgalom. Kérjük, hogy fokozott óvatossággal és figyelemmel közlekedjenek!

Next

/
Oldalképek
Tartalom