ESZTERGOM XXX. évfolyam 1925

1925-05-20 / 39. szám

ESZTERGOM Megjelenik hetenkint kétszer: szerdán ós vasárnap. Előfizetési ára egy hónapra 15.000 K. Névtelen közleményt nem veszünk figyelembe. MMllMl Hil IWIií 1 HHBTTÉfBII WWVSIItlIÍWtVFJ Keresztény politikai és társadalmi lap Főszerkesztő: Homor Imre. Felelős szerkesztő: Gábriel István. Kéziratok ós előfizetések Kossuth Lajos­utca 30. szám alá küldendők. Hirdetések fel­vétetnek a „HUNNIA" könyvnyomdában. A külföldiek bejelentési és jelentkezési kötelezettsége. Fontos rendelet lép életbe június 1.-én, amely igen sok embert érdekel. F. évi június hó 1.-én életbelép a m. kir. belügyminiszter 200.000/ 1925. sz. rendelete, amely a kül­földieknek az ország területén való lakhatásáról szóld 1903. évi V. t.-c. végrehajtását újból szabályozta. Ez a rendelet az ország szomorú szertedarabolása folytán a határ­várossá lett Esztergomban különösen oly sok embert érdekel, — mert hiszen gyakran legközelebbi hozzá­tartozóiról, családjának tagjairól van szó, — hogy jónak látjuk jelen la­punk vezetőhelyén részletesen ismer­tetni. A több részbői álló rendelet első szakasza a rendelet életbeléptetése­kor, tehát f. évi június hó 1.-én már az országban tartózkodó, illetve lakó külföldiekre (honosításukat még meg nem szerzett elszakított területi ma­gyarokra ii) vonatkozik. Átmeneti intézkedések. Az ország minden helyiségében fenn­áll a szállásadók azon kötelezettsége, hogy a náluk megszálló külföldiek érke­zését ós távozását a hatóságnak beje­lentsék. Azok a szállásadók, kik a f. óvi június hó 1-ón náluk megszállva levő külföldieket nem jelentették volna be, pótlólag kötelesek ezt a bejelentést legkésőbb június hó végéig megtenni. Azt a szállásadót, aki az eddig elmulasztott bejelentést az előirt időben megteszi, a hatóság eddigi mulasztása miatt nem fogja megbüntetni. Ha a szállásadó en­nek a felhívásnak sem tenne eledet, a bejelentést a külföldi tartozik megtenni az alább ismertetett módon. Külföldiek számára az 1925. óvi jú­nius hó 1. előtt adott tartózkodási en­gedélyek lejártukig érvényesek. Ha a külföldi az engedélyezett határidőnél tovább akar ideiglenesen itt tartóz­kodni, anélkül azonban, hogy állandóan itt lakni szándékoznék, köteles tartóz­kodási engedélyének meghosszabbítását kellő időben kérelmezni. Ha a külföldi állandóan az ország területén lakni szándékozik, köteles ezt a szándékát tartózkodási engedélyének lejártával sze­mélyesen és élőszóval bejelenteni. Lakást szándékukat 1925. szeptember hó l-ig kötelesek bejelenteni azok a kül­földiek is (bármily hosszú idő óta lak­inak az országban), akik a jelentkezési kötelezettség alól fel voltak mentve, vagy akik az eddig érvényes szabályok­nak megfelelő lakhatási bizonylatot kaptak. Azok a külföldiek, akik a rendelet életbelépése idején bejelentés, tartózko­dási engedély vagy lakhatási bizonylat nélkül vannak az ország területén, kö­telesek tartózkodási engedély, illetőleg lakhatási bizonylat elnyerése végett leg­később folyó óvi szeptember l-ig a ha­tóságnál jelentkezni. Jelentkezésük ese­tén addigi mulasztásuk miatt büntetés alá nem esnek. Ha azonban a megsza­bott időben nem jelentkeznének és mu­lasztásukat 1925. óvi december l-ig sem igazolnák, a hatóság őket nemcsak szi­gorúan megbünteti, hanem az ország területéről ki is utasítja. A rendelet második része az 1925. óvi június hó 1. után érkező külföldi­ekre vonatkozó rendelkezéseket tartal­mazza : Az új szabályzat életbelépése után beutazó ós országba való belépésre jogo­sult külföldi a határ átlépésétől számí­tott 2 (kettő) hónapig külön engedély nélkül tartózkodhatik az ország bár­mely városában vagy községében. Ha a külföldi két hónapnál tovább akar itt tartózkodni, anélkül azonban, hogy ál­landóan itt lakni szándékoznék, köteles kellő időben tartózkodási engedélyért folyamodni; ha pedig állandóan lakni kíván az országban, köteles ezt a szán­dékát megérkezésétől számított 15 nap alatt, vagy pedig életviszonyainak ilyen irányú megváltozása után azonnal beje­lenteni. A külföldiek bejelentése. Minden szállásadó vagy megbízottja köteles a nála bármily rövid időre meg­szálló külföldi érkezését 24 órán belül, távozását pedig még a távozás meg­történte előtt bejelenteni. A bejelentés megtételéért a külföldi is felelős. Ha tehát a szállásadó vagy megbízottja a bejelentést elmulasztaná, ezt a külföldi köteles megtenni. A szállásadó vagy megbízottja ellen ily esetben a rendőr­hatóság kihágási büntető eljárást indit. A bejelentést csakis az előirt mintájú bejelentő-lapokon lehet teljesíteni. A szükséges űrlapok városokban a rendőr­kapitányságnál, községekben pedig a községi (kör) jegyzőnél kaphatók. A külföldiek bejelentésének ellenőrzé­sére fognak szolgálni azok az Igazolási szelvény-ek, melyeket a hatósági köze­gek lebélyegzés után a külföldi és a szillásadó számára visszaadnak. Ezeket a szelvényeket gondosan meg kell őrizni és a hatósági közegek kívánságára bár­mikor felmutatni. A külföldi érkezésé­nek bejelentése alkalmával — (ha nem közvetlenül külföldről jött) — az előző szállásáról való távozásának bejelentését igazoló szelvényt, — a távozás bejelen­tése alkalmával pedig az érkezés beje­lentését igazoló szelvényt be kell szol­gáltatni. Figyelmeztessék a szállásadók a kül­földieket, hogy ha az országból távozni akarnak, a távozásuk bejelentését iga­zoló szelvényt magukkal vinni és a ha­tárellenőrző közegeknek átadni el ne mulasszák, mert ilyen mulasztás miatt ott Őket megbüntetik ós esetleg zavar­talan utazásukat is megakadályozzák. A szállodák, vendéglők ós más nyil­vános megszállóhelyek tulajdonosai vagy felelős üzletvezetői 1925. évi június hó 1-től kezdődően tartoznak a náluk meg­szálló külföldieket szállodai bejelentő­lapokon bejelenteni, azokról „Nyilván­tartási könyv "-et vezetni ós a szüksé­ges nyomtatványokat a rendőrhatóság­tól idejében beszerezni. Tartózkodási engedély. Tartózkodási engedélyt csak azoknak a külföldieknek kell kérniök, akik a határátlépéstől számított két hónapnál hosszabb ideig akarnak megszakítás nél­kül az országban tartózkodni. Egy hó­napnál rövidebb távollót nem számit megszakításnak. Nincs igényök tartóz­kodási engedélyre azoknak a külföldiek­nek, akiknek állandó itt lakási szán­dékuk van, vagy akikről ez a szándók életviszonyaik alapján vélelmezhető. A tartózkodási engedélyért olyan idő­ben kell folyamodni, hogy a külföldi tartózkodási jogosultságában megszakí­tás ne álljon elő. Tartózkodási engedélyért az előirt mintájú űrlapokon városokban a rendőr­kapitányságnál, községekben az illetékes járási főszolgabírónál kell folyamodni. A tartózkodási engedély kérelmezése alkalmával igazolnia kell a külföldinek személyazonosságát, azt hogy szabály­szerűen be van jelentve, továbbá köte­lezően kijelenteni, hogy nincs szándéká­ban állandóan itt lakni s útlevelének és kórelme jogosultságát igazoló okmányai­nak csatolása mellett előadni itt tartóz­kodásának indokait. Ha a másodfokú rendőrhatóság a tartózkodási engedélyt megtagadta, a külföldi a belügyminisz­terhez folyamodhatik. A tartózkodási engedélyek díjtalanok. (Folytatjuk.) HÍREK. tel Fischer-Colbrie Ágoston!] Őszinte rószvót­vettüK tudomásul, hogy a Felvidék magyarságának egyik oszlopa ós az ott üldözött ^katholicizmus erőssége, Fischer­Colbrie Ágoston dr. kassai püspök vasár* nap reggel elhalálozott. A közeli Zse­lizen született 1863-ban, tanulmányainak egy részét városunkban végezte s fel­szenteltetóse után egy ideig Simor pri­más udvari papja volt. Később, mint a Pazmaneum igazgatója, esztergomi kano­nokká neveztetett ki s 1901-ben került Kassára. Temetése pénteken délelőtt 9 órakor lesz a kassai dómból. Nyugod­jék békében! Áldozócsütörtök a főszékesegyházban. F. hó 21.-ón, Áldozócsütörtökön a bazilikában a pontifikális nagymisót dr. Walter Gyula c. püspök, nagypré­post tartja. Utána a szentbeszédet dr. Häuser Ignác karkáplán mondja. Karácsonyi Béla igazgató-tanító ha­lála. Vasárnap este Esztergom város tanítói testületének egy köztiszteletben álló, értékes tagja, Karácsonyi Béla, a szentgyörgymezői elemi fiúiskola volt igazgató-tanítója hunyta le örök álomra szemeit negyven óvi kötelességtudó, eredményes tanítói működés után életé­nek 62-ik, házasságának 30-ik évében. Tipusa volt a hivatásszerető, szociális érzékű, művelt tanítónak, aki az isko­lán kivül is eredményes munkásságot fejtett ki. Különösen az Esztergom­szentgyörgymezői népet tanulmányozta nagy szeretettel s megfigyelésének ered­ményeit a hazai etnográfiai irodalomban üdvösen értékesítette. Fiatalabb korá­ban az „Esztergoménak is értékes munkatársa volt. Bozóky Mihályról, a XVIII. század hírneves egyházi ének­gyüjtőjéről irt tanulmánya annakidején a szakkörökben megérdemelt figyelmet kel­tett. Tanítói működését a komárommegyei Kürtön kezdte, 36 óv óta pedig Esz­tergomban tanított s Szentgyörgymező városrész egész mai nemzedékét ö ne­velte bölcs szavával és buzgó, józan életének ragyogó példájával. Temetése kedden d. u. 5 órakor lesz a szent­györgymezői temető kápolnájából. A főszékesegyházi ének- és zenekar áldozócsütörtöki műsora. Introitus és Communio koraliter. Ortwein : Graduate, 5 szól. a capella. Filke: Offertorium vegyeskar, orgona kísérettel ós zene­karra. "Weirich: Mise B-dur, vegyes­kar, org. kis. ós zenekarra. Délután Vespera falsobordoni. Színielőadás a vízivárosi plébánia­templom orgonája javára. Az Eszter­gom-Szenttamás- ós Vízivárosi Kath. Polgári Kör műkedvelő gárdája a vízi­városi plébániatemplom orgonajavitási költségeinek fedezésére jótókonycólú színielőadást rendez a „Fürdő" szálloda nagytermében f. hó 21.-ón (Áldozó­csütörtökön) este 8 órai kezdettel. Szinre kerül a „Sárga csikó 14 c. 3 felvonásos kitűnő népszínmű. Belépődíj nincsen. Szives Önkéntes adományok a nemes célra köszönetfel fogadtatnak. Orvosi hir. Dr. Urbán István fogor­vos Olaszországból visszaérkezett; ren­delését újból megkezdette Deák Ferenc utca 26. sz. alatt. Az Esztergomi Kath. Kör f. évi május hó 23.-án, szombaton Visegrádra társas kirándulást rendez, melyre a kör mó­lyen tisztelt tagjait és hozzátartozóikat ezúton is tisztelettel meghívja. Az in­dulás a déli fél 1 órai MFTR helyi hajóval. A hósi sirok feldíszítése javára a f. év április 23.-án megtartott ünnepi elő­Elsőrendű konyha. Kitűnő italok. Cukrászat. Négy fogásos prima menü $0 ezer 14» — Fajborok 18 ezer A-tól feljebb. Frissen csapolt kőbányai sörök i4Vi°/o-os i pohár 4L ezer 14. — Kioszk-reggeli: Kávé, tea vagy csoko­ládé, i tojás, vaj, i sütemény 9 ezer K. — Kioszk zóna-reggeli: i kis pörkölt vagy gulyás, i pohár sör, i kenyér lO ezer Ii. — Kioszk-uzsonnák : Kávé habbal, aludttej (yoghurti), körözött liptói, hideg büffé. g|(P* Vacsorák étlap szerint. Minden kedden ós pénteken este szegedi halászlé. — Váci Kiss Károly muzsikál Miskolci Buri Elemér éneklö-prlmás közreműködésével. egnyilt a Duna-Kioszk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom