Esztergom és Vidéke, 1933

1933-05-14 / 38.szám

igen hamis képét rögzítette a fanatikus, lelkes hallgatóság lelkébe. Ez ellen a jelentkező szülőknek, felnőtteknek a leg­erélyesebben kellett volna tiltakozni, de ahelyett nevetés, kacagás jutalmazta az iskolában valószínűleg elhasalt komé­diás-szerző hitvány, üres jelenetét. Tel­jesen nélkülözte a szellemességet egy másik, az ipar köréből vett jeliemkép is, amely szintén tömve volt ostoba, komisz kifejezésekkel. De azért gyakran felzúgott a harsogó kacaj. Hiába a tö­meg csak tömeg marad, mely nem él a jó ízléssel. Nem is tud. Egyik a mási­kat ragadja magával. Még szerencse, hogy akadtak olyanok is, akik meg­botránkozva hagyták ott a „művésze­társaságot. A hangszóró meg csak szórta az elő­adás dicséretét, a tiszta „művészetet", emlegette, melyet a közönségnek nyúj­tanak, és kérte a perselyekbe ezért a szives adományokat. Szerények is vol­tak, mert kijelentették, hogy öt pengő­söket senki se dobjon a perselyekbe, mert esetleg elromlanak. A közönség szót is fogadott. Nem igen szórta az öt pengősöket. A perselyezés alatt a hangszóró mögül jöttek a népdalparó­diák. (Egy olvasónk leírta és beküldte szerkesztőségünkbe.) Ocsmány módon erkölcstelen kiszinezéssel rontotta el a láthatatlan „művész" (vagy talán cir­kusz-inas) sok szép és kedves népda­lunk értékét és adott a fiatalságnak új témát ezek énekléséhez oly módon, ahogy erre eddig senki sem gondolt. A hallgatóság, felnőttek, kicsinyek: szülők és gyermekeik is — az egész tömeg — kacagott, röhögött . . . egy­szerre, mind s talán csak hazamenet kezdtek felocsúdni egyesek. Hát ez igen szomorú. Hiszen elég lett volna, ha egy este ott hagyják az előadást és más­nap se mennek. Majd észretér a tár­saság. Vagy szedi a sátorfáját és megy máshová, vagy kidobja műsorából a kidobni valót. De ha a közönségnek tetszik? Otthagyni az előadást? Ki kezdje meg? A gyerek sír, ő maradna, de, hisz sok közülük még nem is érti, csak akkor nevet, amikor a felnőttek is nevet­nek. Azok pedig szívesen nevetnek és szívesen maradnak. Ha már a nép nem tiltakozik, s nem is tud, de nem is akar, — mi tiltako­zunk a legerélyesebben ilyen ocsmány­ságok kiküszöbölésére. Minek akkor az iskola, a népnevelés, ha kint az élet­ben vásáros komédiások egy óra alatt lerontják a pap, a tanító áldozatos mun­káját, mellyel éveken keresztül ápol­gatta a tiszta gyermekleikeket. A hatóság minden esetben kérje be a müsorszöveget, de még az esetleges ki­kiáltó mondókáját is, a kuplék szövegét, bohócok és augusztok mókáit s csak engedélye alapján adhassák azt elő és akkor nem történhetnek ostoba rögtön­zések, erkölcstelen sületlenségek a jövő­ben, amelyek sehogysem méltók váro­sunk nívójához és polgárságához. A nemzet lelkét érintő értékeket min­denkinek, de legfőképpen a nemzeti jövő hivatalos őreinek, a hatóságoknak kell megvédenie. Felhívás a város közön­ségéhez Néhány év kitartó és áldozatos munkájával Esztergom kiemelkedett előbbi elmaradottságából s ma elis­merten egyike hazánk legkedvessebb városainak. A megkezdett munka — amelynek már eddig is mutatkoz­nak gazdasági téren is a gyümöl csei — további tevékenységre ser­kent. Minden erre a célra fordított fillér és munka nemcsak a magunk gyönyörködtetését szolgálja, hanem szolgálja egyúttal a város gazdasági életének felélénkitését is. A Virágos Esztergom végrehajtó bizottsága, mint minden évben, ezút­tal is szerető biz^lo rimal fordul vá­rosunk szépet kedvelő áldozatkész közönségéhez azzal a kérelemmel, hogy munkánkat minden rendé?ke­kezésére álló eszközzel elősegíteni szíveskedjék. Nem egyesek erőlkö­dése, hanem az összesség együttes munkája vezethet csak igazi ered menyre. Kérjük elsősorban az utcai gaznak a házak környékéről való eltakarítását; az utcai sorfák alján kevés áldozattal és munkával üdítő gyepszélek (tányérok) létesíthetők a háztulajdonosok illetőleg a lakók által. Néhány olcsó faláda, amelybe virágot teszünk és ablakainkat, er­kélyeinket díszítjük vele, szintén nem képez elviselhetetlen költséget. Mindezeken felül nyomatékosan kérjük a szülőket és különösen az iskolák vezetőségeit, hogy a gyer­meksereget az igy létesített csinosí­tások megbecsülésére, sőt az önkén tes őrszolgálatra is oktassák ki. Am. kir. államrendőrség a jövőben a leg erélyesebben fog eljárni minden ki­hágóval szemben. Aki városának sze­retetét nemcsak az ajkán hordja, hanem lelkében is átérzi, áldozatai és tettel velünk van a nemes és szép munkában ! Szives adományokat Vi rágós Esztergom megjelöléssel Hol lósi Mátyás banktisztviselő, Iparbank cimre kérjük küldeni. Esztergom, 1933 május hó 12. Virágos Esztergom végrehajtó bizottsága. Kelemen Krizosztom látoga­tásai. Megirtuk. hogy Kelemen Kri­zosztom dr. pannonhalmi főapát hi­vatalos látogatásra Esztergomba ér­kezett. Megérkezése után tisztelgő látogatást tett Serédi Jusztinián dr. biboros-hercegprimásnál. Őeminen­ciája ebédre hivta meg a főapátot. Másnap Breyer István dr. felszen­telt püspöknél tett látogatást a fő­apát, majd Machovich Gyula dr. ált. nos érseki helynöknél és Fehér Gyula dr. nagyprépostnál. Ugyancsak meg látogatta Lingauer Sándor dr. fő­ispánt, Glatz Gyula polgármestert és Gróh Józsefet az Esztergomi Keres­kedelmi és Iparbank vezérigazgató­ját. A főapát pénteken utazott vissza Pannonhalmára. Felber Gyula dr. kinevezése. A kegyúri bemutatás alapján Őemi­nenciája a Biboros hercegprímás jú­nius 1-én kezdődő hatállyal dr. Fel­ber Gyula teológiai tanárt a belvá­rosi plébániára plébánossá kinevezte. A biboros-hercegprimás a következő­ket irta a kinevezési okiratba Felber Gyula dr.-nak : „Igen fontos munka kört bízok Nagytisztelendőségedre és remélem, hogy eddigi buzgóságához hiven minden erejével azon lesz, hogy főpásztori várakozásaimnak meg­feleljen. A hivek ezrei várják apostoli munkáját, hogy azzal erősítse és ve­zesse őket a mai nehéz időkben, mikor sokkal inkább rászorulnak a buzgó lelkipásztor támogatására, mint valaha. Imádságaimmal kisérem mű­ködésének helyére és kérem a jósá­gos Istent, hogy áldja meg munkáját." Felber Gyula dr. jun. 1-én foglalja el pa­rochiáját. Az installáció később lesz. Megalakult a városok idegen­forgalmi szakosztálya. Hétfőn ala­kult meg Kovácsházy Vilmos fővá rosi tanácsnok elnöklete alatt a Vá­rosok Idegenforgalmi szakosztálya, mely elnökévé Nendvich Andor pécsi polgármestert, társelnökeivé pedig dr. Márkus Jenőt és dr. Kovácsházi Vil­most választotta meg. Előadó dr. Schmidt Lajos, a pécsi idegenforgalmi hivatal vezetője, jegyző pedig dr. Piskor Károly szombathelyi ügyosz­tályvezető lett. Az ügyosztály helyes­léssel fogadta Várhidi Lajosnak, a Városok Kongresszusa igazgatójának az a tervét, hogy a gyümölcs ter­melő központokban ugy a belföldi mint külföldi idegenforgalom fejlesz­tése céljából gyümölcskurák tartását honosítsák meg Kívánatosnak tart­ják, hogy még ez évben Pécsett a városok egy országos idegenforgalmi értekezletet tartsanak az idegenfor galmi kérdések megvitatására. Eljegyzés. Halmos Máriát elje gyezte Mauser Géza vámtiszt Buda­pest. (Minden külön értesítés helyett.) Egyházi hirek. Bodó János hu­gyagi káplán nyugalomba vonult. Helyére Varga Gáspár káplánt ne­vezték ki. — Motesiczky Károlyt a külsőferencvárosba káplánná, Szelényi Istvánt krisztinavárosi káplánná és Pulay Istvánt józsefvárosi káplánná nevezte ki a hercegprímás. Kurucz Mihály budapesti tisztviselő telepre került. Ünnepélyes fogadalomtétel. A 14-es „Holló" cserkészcsapatok pa­rancsnoksága közli, hogy a mai (va­sárnap) délelőtt fél 12 órai ünnepé lyes fogadalomtételt a kedvezőtlen idő miatt nem a gimnáziumi sport­telepen, Jhanem a gimnázium' dísz­termében tartják meg. Halálozás, özv. Muzslay Andrásné f. hó 13-án hajnalban, 71 éves ko­rában elhunyt. Temetése f. hó 15 én (hétfőn) d. e. 10 órakor lesz a bel­városi temető kápolnájából. Az el­hunytban Muzslay Jenő tatai közép­iskolai tanár édesanyját gyászolja. Megválasztották az uj plébá­nosokat. A székesfőváros kegyúri bizottsága kedden délelőtt tartott ülé­sén töltötte be a főváros három újon­nan szervezett plébánosi állását. A kegyúri bizottság a Szent Család plé­báni plébánosi tisztségét Sármány Ferenc eddigi adminisztrátorral töl­tötte be, akire 19 szavazat esett. A külső Váci-uton lévő tripoliszi plé­bániát Mester Jenő adminisztrátor nyerte el, ugyancsak 19 szavazattal, a törökőri plébános pedig dr. Török Zoltán segédlelkész lett 18 szava zattal. A szavazás során 32 szava­zatot adtak le, a két első plébános a hercegprímás által első helyre je­löltek szorából kerül ki, csupán dr. Török Zoltán törökőri p'ébános volt a biboros érsek által második helyen jelölve. Az Öreg Hollók műkedvelőinek versenyelőadása. Lapzártakor ér­tesülünk, hogy a Műkedvelő Egye­sületek Szövetsége az Országos Mű­kedvelői Versenyek esztergomi elő­adását május hó 21-ére tűzte ki. A versenyen Esztergomból az Öreg Hollók gárdája indul, akik már ké­szülnek is az előadásra egyik koráb­ban nagy sikerrel előadott darabjuk­kal az „Édes Ellenség" gel. Az elő­adásra már most felhívjuk városunk műpártoló közönségének figyelmét. A budapesti Radnai Gyorsíró­iskola hajókirándulása Eszter gomba. F. hó 25-én, Áldozócsütör­tökön de. 11 órakor Esztergomba érkeznek a Radnai gyorsíróiskola nö­vendékei. Kíséretében lesz hazánk gyorsiróéletének néhány kiválósága is. Városunkból a növendékek között van : Király Erzsébet és Rosenberg György, akik gyorsirástanitói képesi tést nyernek a Radnai-iskolában. A kirándulás célja városunk nevezetes­ségeinek megtekintése.Ha jó idő ked­vez a kirándulóknak, bizonyára ked­ves emlékekkel fognak távozni Esz­tergomból. Változás az „Esztergom" cimű lapnál. Gábriel István, az „Eszter­gom" felelősszerkesztője ezentúl mint társszerkesztő működik lapjánál. A felelős szerkesztést Marczell Árpád dr. reáliskolai tanár vette át. Magoss Lajos nem igazgató­sági tag. Legutóbbi lapszámunkban közöltük, hogy kik vannak érdekelve a köztisztviselők közül a helybeli pénzintézeteknél, mint igazgatósági vagv felügyelő-bizottsági tagok. Ma­goss Lajos dr. kir. j árásbirósági el nököt is mint a Takarékpénztár igazgatósági tagját említettük, ez azonban tévedés, mert Magoss La­jos dr. már hét évvel ezelőtt lemon­dott igazgatósági tagságáról. Téve­désből azonban kimaradt mint igaz­gatósági tag, Mattyasóvszky László tényleges szolgálatban álló honvéd­mérnökkari alezredes és Etter Jenő dr. városi főügyész, aki az Eszter­gomi Gazdasági Banknál is igazgató­sági tag. A hivatkozott minisztert rendelet a köztisztviselőkre »vonatko­zólag úgy intézkedik, hogy közérdek­ből ha ez kívánatos, a miniszter­tanács engedélyezheti az igazgató­sági vagy felügyelő-bizottsági tagsá­got egy köztisztviselőnek. Alaposan megvizsgálván a kiadott rendeletet, biztosan állíthatjuk, hogy a minisz­tertanács senkinek ezt megengedni nem fogja Színdarabbal egybekötött tánc­vizsga. A mult szombaton este ked­ves műso-os táncvizsgát tartót: Za­hey Ilus táncisko'ája Nívós és jól sikerült színdarabok élénkítették az ünnepélyt. Kár azonban, hogy csak azok látták, akik ott voltak. Először az „Éjjeli látogató" c. darabot mutat­ták be Pollák László és Herpay Fe­renc kitűnő szereplésével. Második számban Strubel Vally szép angol táncot lejtett finom, csiszolt tudás­sal. Ezután a „Zenés kihallgatás" c. egyfelvonásos bohókás darabot mu­tatták be. Külön kiemeljük, hogy ezt a darabot Paszternák László irta. Igen Ötletes. Pompás szereplők vol­tak : Vágó Gyula, Herpay Ferenc, Forgács Gyula, Paszternák László (a szerző) és v. Környey László. Nagy sikert és tetszés aratott a „Vi­rágok hódolata a rózsakirálynő előtt" c. jelenet. A rózsakirálynő táncát Strubel Wally táncolta gyönyörűen. Tulipánok voltak : Demény Irénke, Oszkay Angella, Sprincz Jucika. Gyöngyvirágok vo:tak: Drexler Jolika, Kégli Mária, Kindl Margitka és Rutt­kay Irénke. Végül a „Zsúfolt vonat" c. humoros darab aratott sikert. A szereplők közül elsőrangú volt Paczo­lay Katóka és Mahler György, de ügyesen játszottak Polgár Sándor és Bekény István is. A műsor után tánc volt reggelig. Mulattak is a lányok és fiúk, csak az volt a kár, hogy hamar beköszöntött a reggel. A ren­dezés kitűnő és Ötletes volt, a főis­kolások kitettek magukért. A turista mise egyházi zenéje. Ma vasárnap déli 12 órakor a baziti­kában, a turista misén az érseki ta­nítóképző intézet énekkara énekel: 1. Hassler: Cantate Domino (4 sz.). 2. Boldogasszony Anyánk. Négyszó lamra. Demény Dezső. 3. Ravanello: O salutaris (3 sz.). 4. Régi magyar népénekek: a) Kezdődik az ének. (XVII. sz.). b) Csodákkal tündöklő. (Bozóky. 1897.) c) Isten hazánkért. (Naray, 1695.) Villanyvilágítás és vízvezeték lesz Vaskapun. Vitéz Szivós-Wald­vogel József többszöri utánjárásának köszönhető, hogy végre megvalósul az a régi óhaj, hogy a Vaskapuhoz felvezessék a villamosvilágitást. Szí­vós Waldvogel József közbenjárásai eredményre vezettek. Már megtörtén­tek a műszaki tervek, készen van a terv, most már csak a beépítés van hátra, ami nem késik sokáig, mert a tervek már a Hungária központjá­nál vannak. Általános megelégedésre és örömre irjuk meg, hogy vitéz Szivós-Waldvogel Józs?f ny. tábor­noknak sikerült elérnie, hogy a Hun­gária díjtalanul vezesse fel a vil­lanyt Vaskapuba. A villany beveze­tésével megoldódik a vizkérdés is igy nagy lépéssel jut előre Vaskapu fejlődése. Kettészakadt a személyvonat. F. hó 8-án, hétfőn a Budapestről 5 órakor induló személyvonat Piliscsaba tájékán az összekötő kapocs eltörése következtében kettészakadt s öt sze­mélyszállító vagon elmaradt. A sé­rült vagont gyorsan mellékvágányra tolták s igy az összekapcsolás után mintegy 25 percnyi késéssel ért a vonat Esztergomba. Harisnyák, kesztyűk, nagy vá­lasztékban feltűnő olcsón Illésnél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom