Esztergom és Vidéke, 1996

1996-01-04 / 1. szám

„Az 1996-os millecentenáriumnak jelentőséget ad az a tény, hocjy közeleg a magyar állam megalapításának, Szent István megkoronázásának ezredik évfordulója. Legyen hát a következő néhány év az emlékezés, a felkészülés és az országépités időszaka." Göncz Árpád ESZTERGOM és VIDÉKE 1996. január 4. — 1. szám öt éve immár, hogy az elsó szabad választások után a Bisztró helyén el­takarítottuk a szeméthalmazt és felál­lítottuk a szimbolikus „mindenki ka­rácsonyfáját". Ma ez a fa az 1995-ben átadott elegáns banképület előtt tárja ágait a piacra siető esztergomiak felé. Egy éve, hogy közvetlen választáso­kon városunk lakói arra adták voksukat, hogy polgármesterként ismét én tart­sam a hátamat ügyes-bajos dolgaikban. Azóta együtt dolgozunk: városlakók, képviselők, városháziak. Az esztendő elteltével megköszönöm a bizalmai, az egy üti munkálkodást. Köszönöm a tü­relmet a feltúrt utak miatt Köszönöm a fegyelmezett öntevékeny, segítő hozzá­állást közös nehézségeink megoldásá­ban. Ha most gondolatban körülálljuk a „mindenki karácsonyfáját", mit lá­tunk alatta? Az 1995. esztendő a történelmi em­lékezések éve volt: 100 éve történt a város egyesítése, a hídavatás és az Esztergom-Óbudai vasútvonal megnyitása. 1000 éves évfordulóját ültük Szent István és Gizella házasságának, mely házasságkötés egész hazánk helyét meghatározta Európa történelmében. A város méltón ünnepelte a kiemelke­dő eseményeket nagyszabású ünnep­ségsorozattal és bensőséges, szívet melengető emlékezéssel. De nem csak ünnepeltünk. 600 la­kásban gyúlt idén gázláng az újonnan lefektetett 8 km-es vezeték mentén, és az 1996-ra tervezett gázvezeték-épí­tés előrehozatalával, amely már most épül, 1996 első félévében további 1000 lakás kap gázt. A mindnyájunk türelmét igen-igen igénybevevő gá­zépítés során gondoljunk arra, hogy ezzel a gyorsítással minden városlakó egy évvel hamarabb fog gázt kapni! Megnyílt a Dorogot elkerülő út, * POLGÁRI LAP * felépült a világszínvonalú művese-ál­lomás, beindult az átfogó kórház-re­konstrukció, digitális modern telefon­hálózat épül, amely korlátlan bővítést tesz lehetővé, a patika vagyon is végre a városé. Közel 1000 lakásbérlőből vált la­kástulajdonos. Növeltük a város va­gyonát további ipartelepítésre alkal­mas területekkel. A volt szovjet lakta­nyáknál több mint 153 hektár területet künk munkahely-gondjait is. Megelé­gedéssel nyugtázhatjuk, hogy me­gyénkben nálunk a legalacsonyabb a munkanélküliség. Megalakult az Esztergomi Hegy­község, és az egyre aktívabb Gazda­kör a képviselő-testület döntése alap­ján tulajdonába kapta a valamikori elődeink által épített Simor János ut­cai székházukat, köznyelven az „Ökörkör" épületét. Gondolatok a „Mindenki karácsonyfája" alatt vásároltunk. Nagy gyáraink, a Suzuki és az AMP bővülésével új munkahelyek keletkez­tek, az AMP beruházásával több mint kétszeresére növeli termelőterületét. Sok irányban folytatjuk tárgyalása­inkat további befektetőkkel, hogy az újabb gyárak építésével enyhítsük nem csak Esztergom, de a környé­Végre megszületett a magyar-szlo­vák megegyezés, és így a beígért Pha­re támogatással együtt reális remény nyílik a híd megépítésére. Amíg országszerte iskolákat zártak be, nálunk új iskolái avattak, a Kol­ping iskolát, és állami támogatással újabb iskola építésébe kezdtünk: a Montagh Imre Speciális Altalános Is­LAPUNK ÁRUSÍTÓ HELYEI: Gran Tours utazási iroda Árkád Dohánybolt (Rákóczi tér, Árkádos ház) Béke téri élelmiszerbolt Bánomi lakótelepi totózó Babits Mihály Városi Könyvtár Hírlap bolt (Piac Mai Üzletház) Ara: 29,50 Ft kola, amely jelenleg négy épületben működik, új székhelyet kap. Az elmúlt esztendőben is kaptunk világbajnokot karatéban, és fiatal mű­szaki feltalálóink is nemzetközi elis­merést szerezve öregbítették Eszter­gom hírnevét. De közben országszerte növekedett a szegénység, közel 20 ezer ügyiratot kezelt a Városháza Népjóléti Cso­portja. Több mint 9000 határozattal 106 millió forintot adtunk a rászoru­lóknak, de mindez alig elég. Egyre több gondot jelent korszerűt­len távhőszolgáltatásunk, leromlott, funkció nélküü épületeink és járhatat­lan útjaink sokasága, a kertvárosi ­még mindig állami tulajdonban lévő ­szovjet laktanyai lakások. Ezek átfo­gó megoldásai még sok-sok évre ad­nak feladatokat. Az emberek tovább szegényednek, és a ránk rótt terhek tovább növeked­nek. Ezek a riasztó jelek a csillogó karácsnyfa alatt további erőfeszítésre kell hogy sarkalljanak bennünket. Fokoznunk kell Esztergom népes­ségmegtartó erejétl Fel kell ébreszte­nünk a városunk sorsa iránti felelősé­get azokban is, akik eddig csak külső szemlélői, bírálói voltak az esemé­nyeknek. Különösen fontos ez most, a millecentenárium évében, amikor a szokásosnál is több feladat vár meg­oldásra városunkban. Hiszem, hogy átgondolt fejlesztéseink meghozzák majd az eredményt és Esztergom gya­rapodni fog, mert mindnyájan ezt kí­vánjuk, ezen munkálkodunk. Kedves esztergomiak! Megköszönve az esztendő folyamán tanúsított felelős együttmunkálkodásu­kat, sikerekben gazdag új esztendőt kí­ván Önöknek, a családoknak, kicsiknek és nagyoknak, öregeknek és fiataloknak az Önök polgármestere dr. Könözsy László Képviselők fogadóórái: - Január 5-én, 16-17 óráig a Mind­szenty iskolában Bánhidy László, Beré­nyi Vilmos, Baranya István, dr. Magyar­sóki Ferenc, Németh József, - Január 8-án, 12-16 óráig Pilisz­szentléleken, a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségében Minczér Kálmán, 18 órától a Dobó gimnáziumban Paál Ani­kó, Miavecz Jenő, dr. Varga Győző, 17­18 óráig a Petőfi iskolában Török József. KÖSZÖNET A JÓKÍVÁNSÁGOKÉRT Szerkesztőségünk ezúton köszöni meg az intézményeknek, laptársaknak és a Kedves Olvasóknak azokat a karácsonyi és újévi jókívánságokat, üdvözleteket, melyeket az ünnepek alkalmából lapunk munkatársainak küldtek. A vendég: dr. Kacziba Antal Az Esztergomi Liberális Klub 1996. január 8-án, hétfőn 18 órakor tartja kö­vetkező összejövetelét a Városi Könyv­tárban. A beszélgetés témája: Bűn és bűnül­dözés a '951'96-os Magyarországon. Az est vendége dr. Kacziba Antal vezérőrnagy, az ORFK főkapitály he­lyettese, bűnügyi főigazgató. A klub minden érdeklődőt szeretettel vár!

Next

/
Oldalképek
Tartalom