Esztergom és Vidéke, 1996

1996-06-20 / 25. szám

1996. június 13. Esztergom és Vidéke 3 TAR K A S A G kertbarát kalendárium Elkeseredett szőlősgazdák panaszolják, hiába permetez­tek, nem tudták megvédeni szőlőjüket, kérdezik, mi lehet az oka. Több minden befolyásolhat­ja a permetezés sikertelenségét. A nem megfelelő szer, a túl nagy hígítás, a levelek összfelületéhez képest kevés vagy nem megfele­lő eloszlásban kiszórt permetlé éppúgy okozhatja a kudarcot, mint a nem kellően megválasz­tott időpont. A gomba nagyfokú elterjedésében természetesen az elmúlt hónap időjárása is ludas volt, járványszerű fellépése megnehezítette a védekezést Több olvasónk kérte, ajánl­junk permetezőszereket a külön­TOMBOL A PERONOSZPORA! féle betegségek ellen. Ma már olyan bő a szerek választéka, hogy mindet felsorolni szinte le­hetetlen, főleg ilyen szűk helyen, ami rovatunknak rendelkezésére áll. így csak a legáltalánosabban használt, leghatásosabb szerek­ből írunk le néhányat, feltűntet­ve, milyen hatástartamúak, milyen hígításban használjuk, mennyiért kaphatók s mennyire gazdaságosak (vagyis: mennyi­be kerül 100 liter permetlé). Lisztharmat elleni kontakt szerek: Thiovit (0,4 % - 510 Ft/kg ­240 Ft), Karathane LC (0,05 % ­860 Ft/2 dl - 215 Ft), felszívódó szerek: Rubigan (0,02 % - 2110 Ft/2 dl - 210 Ft), Atemi S (0,15 % -1164 Ft/20 dkg - 873 Ft). Peronoszpóra elleni kon­takt szerek: Miltox Special (0,4 % - 875 Ft/kg - 350 Ft), Zineb (0,3 % ­680 Ft/kg - 204 Ft), felszívódók: Ridomil Plus (0,4 % - 600 Ft/25 dkg - 960 Ft), Mikal C (0,35 % ­1115 Ft/50 dkg - 700 Ft), Curzate R (0,3 % - 1900 Ft/kg - 565 Ft). Atkák ellen: Neoron (0,15 % ­1130 Ft/2 dl - 847 Ft), Nissorun (0,05 % - 1164 Ft/10 dkg - 582 Ft). Szőlőmoly ellen: Decis (0,05 % -197 Ft/25 ml - 394 Ft), Karate 2,5 (0,02 % ­412 Ft/50 ml - 164 Ft), Bancol 500 SC (0,15 - 800 Ft/0,25 1 ­480 Ft). Szürkerothadás ellen: Buvicid (0,3 % - 590 Ft/50 dkg-354 Ft). Javasolt keverék: Rubigan + Curzate R + Nissorun + Karate. Ebben az összeállításban a hosszabb hatástartam mellett a gazdaságossági szempontokat is figyelembe vettük. Termé­szetesen vissza lehet térni az ol­csó és megbízható régi szerhez, a rézgálichoz is, de azzal jóval több a pepecselés, és hatása is csak 10-14 napig tart. S hogy mikor permetez­zünk? A legközelebbi eső után mindenképpen, de ha nagyon fertőzött a szőlőnk, ajánlatos a gyógyító hatású Ridomil Plus­szal alaposan megszórni a szőlő­sorokat, még akkor is, ha ez nem olcsó mulatság. A 6. forduló, amelynek témája Pilismarót volt, sok jó megoldást hozott A kakukk-tojások a követ­kezők voltak: 1. ferences rend - helyett pá­los rend; 2. nem Basaharcon állították az emlékművet - hanem Pilisma­rót főterén; 3. nem az ország címere - ha­nem a pálos rendé díszítette kapu­ját; 4. Móricz Zsigmond nem lehe­tett Heckenast vendége - hiszen ő csak 1879-ben született; 5. nem 1994-ben - hanem 1996. május 18-án vette fel az is­kola Bozóky nevét A helyes megfejtők között a sorsolás ezúttal Herodek György­nének kedvezett Kérjük, hogy könyvjutalmáért fáradjon el a szerkesztőségbe. A mai fordulónkkal befejezzük Kakukk-kvíz sorozatunkat. Utol­jára hagytuk a megyeszékhelyet, Tatabányát Mivel a város vezeté­se igen bőkezűen ajánlott fel jutal­mat, ezúttal három helyes meg­fejtőt díjazunk. Érdemes hát részt venni ebben a fordulóban is! * Tatabánya területén közel há­romszázezer éve jelent meg az emberi élet A kőkorszaki lelete­ket a Szelin-barlang és a felsőgal­lai homokbánya őrizte meg a jelen számára. A honfoglalást megelő­zően Szvatopluk morva fejedelem terjesztette ki hatalmát e területre, akinek hadait a mondák szerint Bánhidán győzték le Árpád sere­gei. Ennek emlékére állították fel 1896-ban a Turulmadarat, Közép­Európa legnagyobb madárszob­rát. Tatabánya elődközségeinek neve már a korai időkben szerepel a magyar történelem írott forrása­iban. Galláról egy 125l-es okle­vél tesz említést, Kisgalla és Nagygalla 1440-ben tűnik fel, Bánhida Kun László 1288-as ok­levelében jelenik meg. A török pusztítás után elnépte­lenedő falvak lakosságát Ester­házy gróf német és szlovák telepesekkel pótolta. Kakukk-kvíz - 8. forduló: Tatabánya ­A századvégi bányafeltárások megváltoztatták a községek arcu­latát 1896 karácsonyán felszínre került az első csille szén. 1903-ig hét aknát nyitottak meg, a bánya­művelés, az ipar háttérbe szorítot­ta az addigi mezőgazdasági tevé­kenységet Tatabánya községet 1902-ben legalizálta a közigazgatás. E tele­pülés Bánhidával, Alsó- és Felső­gallával 1947-ben egyesült, s kapott városi rangot. 1950-ben lett Komárom megye székhelye. Az egyesítéskor a város lakosai­nak létszáma 39 ezer volt, ez mos­tanra csaknem megduplázódott. A rendszerváltás óta a város vezető iparága, a bányászat nagymérték­ben visszafejlődött, a város gazda­sági szerekezete megváltozott. Ennyit dióhéjban a város tör­ténetéről. És most próbálják meg fellelni a kakukk-tojásokat az alábbi felsorolásokból: 1. előember maradványai, bronzkori mészbetétes edények, tüzikutyák, gót fibulapár, kelta ba­bos karperec; 2. Dózsa-kerti ásatás, bánhi­dai erőmű, Esterházy-akna, Ko­márom Megyei Munkásmozgal­mi és Ipartörténeti Múzeum, Vá­rosi Képzőművészeti Szabad­egyetem; 3. óvárosi új ref. templom, bánhidai ref. templom, Gellért-té­ri r.kat. templom, kertvárosi r.kat templom, újvárosi Szent Teréz templom; 4. Gál István ltp., Bárdos László Gimnázium, Kossuth-kert, Műjégpálya, Zsemle Pál mészár­széke, Megyei Kórház: 5. Új Forrás, 24 óra, Itthon, Tatabányai Turul Televízió, Radir Rádió; 6. Aalen, Fairfield, Christ­church, Besztercebánya, Izsevszk. A megfejtéseket - a szokásos módon - a jövő hét végéig kérjük beküldeni. (Forrásanyag: Tatabánya ­ingyenes városi mindenes, Tata­bányai séták) *** Itt hívjuk fel játékosaink fi­gyelmét, hogy a Dömöshöz kap­csolódó megfejtéseket legké­sőbb péntekig adják be iro­dánkba, vagy másnap személye­sen hozzák el a dömösi kirán­dulásra, e forduló eredményhir­detése ugyanis ott lesz! iOWOWWOWWOWWWWOWWWQOOOWOOWWCWOWWWOOeWWWCWQOC^^ Szúnyogcsípés Az összehangolt irtás dacára - valószínűleg a májusi csapa­dékos időjárás hatására - bőven akad szúnyog ezen a nyáron is. Elsősorban a hajnali és az esti órákban rajzanak e vérszívók, és keserítik meg a szabadban töl­tött óráinkat Az ellenük való egyéni védekezésnek több mód­ja van. A kereskedelemben kapható szerek közül a magyar gyártmá­nyú Protect B (225 Ft) egy kel­lemes illatú spray, mely a bőre fújva elriasztja a szúnyogokat Hasonló hatású a Johnson's cég terméke is, csak majdnem dup­lájába kerül. Gyakorlati tapasz­talat, hogy a citromfű is távol tartja a kellemetlen rovarokat Kalapra tűzve vagy nyakba akasztva egy-egy leveles szárat, megspórolhatjuk a drága riasz­tószerek árát A háztartási bol­tokban kaphatók bizonyos füstölő készítmények is, ezek főleg erkélyeken, verandákon használhatók. A szabadban, nagy területen kevésbé hatáso­sak. Ugyanezek a korlátok az elektromos riasztók esetében is fennállnak. Ha elmulasztottuk a megelőző védekezést, s már „összeszedtünk" néhány csípést, ne vakarjuk a viszkető foltokat. A legjobb ilyenkor bekenni a megtámadott bőrfelületet vala­milyen bőrnyugtató krémmel. Dyenek: a Phlogosam, a Lidoca­in vagy a Burow-kenőcs, esetleg a Propur spray.

Next

/
Oldalképek
Tartalom