Esztergom és Vidéke, 2001

2001-12-20 / 50-52. szám

2001. június 14. Esztergom és Vidéke MAGYAR MILLENNIUM: Levéltáros vándorgyűlés Esztergomban (G. I.) A millennium alkalmából Esztergomban tartotta idei háromna­pos vándorgyűlését a Magyar Levél­tárosok Egyesülete. Az ország levél­táraiból mintegy háromszázan, a külföldi egyesületek képviseletében - Németországból, Romániából, Szlovákiából, Lengyelországból, Ukrajnából és Jugoszláviából - tizen vettek részt a tanácskozáson. A május 23-ai ünnepi megnyitón ­a Vármegyeháza barokk termében ­Csombor Erzsébet, a Komárom-Esz­tergom Megyei Levéltár igazgatója, a rendezvény főszervezője köszöntötte a résztvevőket, majd Ruchti Róbert, a Komárom-Esztergom Megyei Ön­kormányzat Közgyűlése Művelődési Bizottságának elnöke, országgyűlési képviselő szólt a vendégekhez. Kö­szöntőjében hangsúlyozta: bízik ab­ban, hogy a vándorgyűlés vidám han­gulatban telik majd, sok hasznos információ, tapasztalat cserél gazdát a rendezvény ideje alatt. A képviselő szerint a három nap alkalmat ad a résztvevőknek arra, hogy megismer­jék a megyét, és a jövőben családjuk­kal idézzék fel a most látottakat. Meggyes Tamás, Esztergom pol­gármestere is üdvözölte az egybe­gyűlteket Szent István városában, az ország első fővárosában; örömét fe­jezte ki, hogy a millenniumi időszak­ban az ország legrégebbi levéltárának otthona, Esztergom ad helyet a 2001. évi vándor- gyűlésnek. A polgármes­ter úgy érezte, szimbolikus jelentős­séggel bír a Bottyán-palota, a régi Vármegyeháza és a két épület közé ékelődött levéltár hármas egysége. A Nemzeti Kulturális Örökség Mi­nisztériuma képviseletében Ecsedy István helyettes államtitkár tájékoz­tatást adott arról, hogyan látja a mi­nisztérium a magyar levéltárügy jele­nét, a levéltári szakterület előtt álló számtalan feladat közül miket tekint a legfontosabbnak és e feladatok vég­rehajtását milyen eszközökkel kíván­ja támogatni. Elmondta, hogy az 1995-ben ki­adott levéltári törvényhez idén készül el a miniszteri rendelet, a feladatok megoldására kidolgozzák a pályázati úton történő állami támogatás szabá­lyait. A minisztériumi programok kö­zül az elektronikus iratok archiválá­sát és a hungarica-kutatást említette. Hatalmas mennyiségű magyar vonat­kozású anyag található Törökország és Oroszország levéltáraiban. Ezek­ben az országokban valószínűleg a Collegium Hungaricum keretében le­véltári delegátusi munkakört létesíte­nek. A helyettes államtitkár szerint a minisztérium a XXI. században is fi­gyel a szakmára, fontosnak tartja a levéltár ügyét, különös hangsúlyt fektetve az állomány-gyarapításra, az állagmegóvásra és annak fejlesztésé­re. * A vándorgyűlések alkalmából ke­rül sor évről-évre a „Levéltárért" díj átadására. Az egyesület által alapított díjat a kuratórium elbírálása alapján idén három levéltárkezelő kapta. Kü­lön öröm, hogy a Komárom-Eszter­gom Megyei Levéltár kiváló dolgo­zója, Havetta Lászlóné az egyik kitüntetett. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk! * A két nap alatt hét szekcióban folyt a munka, ami szinte minden levéltári feladatkör áttekintésére lehetőséget nyújtott. Egy napot a megye és a vá­ros nevezetességeinek megismerésé­vel töltöttek a vendégek. Nagyon tet­szett Tata, a komáromi Monostori erőd, és a csodálat hangján szóltak kedves városunkról, Esztergomról. A vándorgyűlés megrendezése, a résztvevő 310 ember elhelyezésének, ellátásának és a kirándulásnak a meg­szervezése a meghívó, vendéglátó Komárom-Esztergom Megyei Levél­tár feladata volt. Csombor Erzsébet igazgatónő elmondta, hogy ennek a nagy kihívásnak - az egyesület veze­tőinek és a vendégeknek a visszajel­zése szerint-sikerült megfelelni. So­kan mondták, szívesen vennék, ha jövó're is Esztergomban lenne a ván­dorgyűlés! - Bár elfáradtunk, mindannyian szép élményekkel lettünk gazdagab­bak és azzal a jóleső tudattal, hogy egy remek csapattal semmi sem lehe­tetlen. A vándorgyűlés megrendezéséhez nyújtott támogatást köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapprogram­nak, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, Komárom-Esz­tergom Megye Önkormányzatának, az IBC Orbán irodastúdió Kft.-nek, és természetesen Esztergom Város Önkormányzatának - mondta az igazgatónő. Esztergomi Vöröskereszt: múlt és jelen... Ahogy lapunk is hírül adta: a Nem­zetközi Vöröskereszt és Vörösfél­hold Világnapja (május 8.) alkalmá­ból május 4-én a területi szervezet esztergomi irodájában kiállítás nyílt, amelyet a vöröskeresztes önkéntesek saját alkotásaiból és dokumentumok­ból állítottak össze. Már csak ezen a héten látható; de a hímzések, fafara­gások, festmények, grafikák egy ré­sze - mint adomány - ott marad, és megvásárolható. (A bevételt termé­szetesenjótékonysági célokra fordít­ják.) A kiállítás főhelyére került egy 120 éves hivatalos irat bekeretezett na­gyítása, amellyel a szervezet titkára, Horváth Lajosné méltán büszkélke­dik. Megbízatása után nyomban hoz­zálátott a vöröskereszt helyi múltjá­nak feltárásához: így ő találta meg a megyei levéltárban az eredeti levelet. Ez tanúsítja, hogy a vidéki szerveze­tek sorában az esztergomi volt a leg­elsők egyike. (Az 1863-64-ben meg­alkotott Genfi Egyezmény nyomán hazánkban 1879-ben alakult meg a jogelődnek tekinthető Magyar Orszá­gos Segélyző Nőegylet, amely 1881­ben vette fel a Magyar Szent Korona Országainak Vörös-Kereszt Egylete nevet. Ennek volt első választott el­nöke a levél aláírója: gróf Károlyi Gyula. Az Egyezményt parlamen­tünk 90 esztendeje, 191 I-ben iktatta az ország törvényei közé. A szervezet az első világháború után Magyar Vö­rös-Kereszt Egylet néven működött tovább; és 80 éve, 1921-ben jelentette be csatlakozását a Vörös Kereszt Egyletek Ligájához, amelyet észak­amerikai kezdeményezésre 1919-ben hoztak létre.) Hogy Esztergom várospolgárai­ként mindnyájan büszkék lehessünk: íme, „közszemlére" tesszük a neve­zetes iratot, amely egyébként az ott­honosan berendezett irodának állan­dó dísze. A néhány évtizedig üzletként szolgált ház a Kaán u. 5/a. M ft. rO/í ­/..Jr' ÍT . Á .y,/*.'^. .. ^•-••^'..y. — • A . /cj/í^WíÁí^ -mirtíAíffU! A, (íSi-^nítZrt'liimy ItTTti. gM^/ ­alatt található meg. A minél széle­sebb körű pártolásra joggal számító esztergomi szervezet tavaly nyáron költözött ide: önálló épületbe - Hor­váth Lajosné szerint - nagymúltú fennállása óta eló'ször. De ez már a legújabb kori történetéhez tartozik. N.T. Az általános és középiskolások ré­szére ezév áprilisában kezdődött cse­csemőápolási és elsősegély-nyújtási városi versenyek lezajlottak, az első helyezettek továbbjutottak a megyei megmérettetésre. Ezen a szakaszon, a csecsemőápolási versenyben az álta­lános iskolai kategóriában a pilisma­rón Bozóky Mihály Altalános Iskola tanulói 4. helyezést, a középiskolá­soknál az esztergomi Aprád-házi Szent Erzsébet Szakközépiskola diákjai 2. és 3. helyezést értek el. A megyei elsősegélynyújtási versenyen - mely május 17-én volt Tatabányán - az általános iskolásokat szintén a pilismaród iskola képviselte, 5. he­lyezést érve el. Kiemelkedő a Berze­viczy Gergely Közgazdasági Szak­középiskola csapatának helytállása, ami 2. helyet hozott számunkra. Mindezen sikerekért köszönetünket fejezzük ki azoknak a tanároknak és felkészítőknek, akik fáradságot nem kímélve foglalkoztak a gyerekekkel. Megemlíteném rendszeres segítőin­ket e munkában: Barics Lászlóné és Quintz Szilvia tanárnőket, valamint dr. Sinka Zsuzsanna ifjúsági orvost és Katona Ferenc mentőtisztet. Nekik is köszönjük az elért szép eredményeket. A Magyar Vöröskereszt Eszter­gom Területi Szervezete nevében: Horváth Lajosné területi titkár * Idén nyáron is szeretnénk megszer­vezni vöröskeresztes táborunkat ­Tata, Fényes Fürdőjúlius 2-8. -, ahol két turnusban egészségkárosodott, valamint szociálisan hátrányos hely­zetű gyermekeket üdültetnénk. Ezek a táborok a korábbi években is úgy válhattak valóra, hogy aztjószándékú emberek és intézmények támogatták. Csak ezt a gyakorlatot követve gon­dolhatunk idén is a gyermekek üdül­tetésére. A táborban résztvevők az iskolák javaslata alapján és a Vörös­kereszt „látókörében" élők közül ke­rülnek ki. Nagyon sok gyermeknek ez az egyetlen lehetőség a nyári vaká­ciózásra! Kérjük, amennyiben azono­sul törekvéseinkkel és azt anyagi helyzete is lehetővé teszi, támogassa szervezetünket. További információ: Magyar Vö­röskereszt Esztergom Területi Szer­vezete, Kaán u. 5/a. Tel./fax: 33/404-484 Támogatását előre is köszönjük! Esztergomban jártak a nemzetközi út- és hídügyi konferencia résztvevői (G.) A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) szervezésében, a Komárom-Esztergom Megyei Álla­mi Közútkezelő Közhasznú Társaság közreműködésével, Meggyes Tamás esztergomi polgármester meghívásá­ra május 22-én délután a VIII. Nem­zetközi Út- és Hídügyi Konferencia vendégei a királyvárosba látogattak, hogy megismerkedjenek az Eszter­gom és Sturovó (Párkány) között épülő régi-új Mária Valéria híd mun­kálataival. Az „Utak és hidak Euró­pában" tanácskozás résztvevőit az esztergomi királyi vár lovagtermében először Meggyes Tamás köszöntötte. Elmondta, hogy a két Duna-parti te­lepülést a történelem folyamán min­dig is összekötötte valamilyen híd. A híd újjáépülésével tulajdonképpen a természetes, „normális" állapotok állnak helyre. A polgármester hozzá­tette, egy-két esztendővel korábban a híd még számára is inkább egyfajta szimbólum, mintsem kézzel fogható valóság volt, ám ma már napról napra egyre több területen tapasztalható a rövidesen átadásra kerülő kapocs konkrét haszna - mindkét fél és egész Európa számára. Ehhez a gondolathoz csatlakozott Szalai Béla miniszteri biztos, aki a híd nemzetközi voltát emelte ki. A Mária Valéria közös határhíd, amely mind a magyar, mind a szlovák mér­nöktársadalom számára a közös pár­beszéd, a közös nyelv lehetőségét is megteremti. A miniszteri biztos leg­szögezte, az októberi határidőt vállal­ták az építők, és tartani is tudják. Később Horx'áth Béla, a Vármúze­um igazgatója is köszöntötte a vendé­geket. Elmondta, hogy ez a történel­mi hely, Esztergom és a Várhegy, a legfontosabbak között kell, hogy sze­repeljen. Ennek elsőrendű elősegítő­je a híd. A köszöntők után Szántó János, a GANZ-IS Konzorcium - a beruházó vállalat - elnök-vezérigazgatója is­mertette a munkálatokat, majd Má­tyási László, Kolosi Gyula, Karkus János, Domaróvszky Sándor és dr. Trager Herbert mérnökök adtak részletes szakmai tájékoztatást az épülő hídról. Az esztergomi délután végén, öt órakor a Bazilikában hangversenyre került sor. (Részletek a 6. oldalon!) fa Olvasói levél Bérbeadás = iparűzés» Az esztergomi Polgármesteri Hivatal kiskorú gyermekeimet iparűzési adóval sújtotta, sőt még mulasztási bírságot is megállapított. Mindezt az 1990. évi XCI. (Helyi adók) törvényre hivatkoz­va tette. Saját adószámmal rendelkező gyer­mekeimnek ingatlan bérbeadásából származott jövedelme, melyről a bérlő számlát, az APEH adóelőleget és adó­bevallást kapott. A törvény kimondja, hogy a helyi iparűzési adóalany a vállalkozó, márpe­dig vállalkozó csak nagykorú lehet - 18 év felett -, ha vállalkozói igazolványa, illetve engedélye van. Az érvelés nem hatott, ezért a Pénzügyminisztérium Önkormányzati adók és illetékek főosz­tályához fordultam jogszabály értelme­zést kérni. Megjött a válasz: a bérbeadás nem iparűzés. Tehát a felnőtteknek sem kell ezért helyi iparűzési adót fizetni, ha önálló tevékenységként csak bérbea­dással foglalkoznak. Az ügyintézővel folytatott telefonbeszélgetés során megtudtam, hogy ezt a jogszabály-ma­gyarázatot elküldték Esztergom jegy­zőjének. A Polgármesteri Hivatalt téve­désük korrigálására hívtam fel, és köve­teltem az eddig befizetett iparűzési adók visszafizetését - kamatostól. Az már magától értedődik, hogy adóbeval­lást nem adok be. Felvetődhet ajogtalan adókivetésben közreműködők adótitok sértése. Természetesen az lenne a korrekt el­járás, ha egyénenkénti felszólítás nél­kül visszafizetnék, ami nem jár, netán tévedésükért elnézést kérnének az érin­tettektől. Esztergom, 2001. május 21. Kiss György adóalany Szerkesztőség megjegyzése: Fenti levelet eljuttattuk városunk jegyzőjéhez, dr. Takáts Attilához, kér­vén véleményét az olvasói levélben foglaltak kapcsán. Jegyző úr postafor­dultával válaszolt, amit alább közlünk. Tisztelt Főszerkesztő Úr! Hozzán eljuttatott levelére hivatkozva, melyben Kiss György „Bérbeadás = iparűzés?" címen beküldött cikkével kapcsolatos állásfoglalásomat kéri, az alábbiakat közlöm: A hatályos jogszabályok értelmében az iparűzési adóra az önadózás szabá­lyai vonatkoznak, ezért nem a „Polgármesteri Hivatal sújtja az adózókat iparűzési adóval". Az önadózás azt jelenti, hogy az adózó maga köteles az adóját megállapítani és megfizetni. Az adóhatóság a bevallások tartalmát köteles elfogadni mind­addig, amíg egy esetleges ellenőrzés során az abban foglaltaktól eltérő körül­ményeket nem tár fel, vagy az adózó önrevízió útján azt nem módosítja. A helyi adókról szóló 1990. évi XCI. törvény 35. § (2) bekezdése és az 52. § 26. pontja határozza meg az ipaűzési adó alanyát. Jogszabály-értelmezésem szerint - amely megegyezik a felettes szervünk, vagyis a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal álláspontjával is - az ingatlan-bérbeadással foglalkozó, adószámmal rendelkező magánsze­mélyek alanyai az iparűzési adónak. A Pénzügyminisztérium e tárgyban kiadott állásfoglalását, amely ettől eltérő magyarázatot tartalmaz, néhány nappal ezelőtt kaptam kézhez. Az adózó beadványa és a PM állásfoglalása alapján az ügyet ismételten kivizs­gáljuk, és a felettes szervünkkel történő egyeztetést követően - törvényben meghatározott határidőn belül - a szükséges intézkedéseket megtesszük. Itt kívánom azonban megjegyezni, hogy a pénzügyminisztériumi állásfoglalá­sok pusztán tájékoztató jellegűek, az adóhatóságok számára az abban foglal­tak nem bírnak kötelező erővel. Az adótitokra vonatkozó felvetéssel kapcsolatban közlöm, hogy az adózó ügyében az adótitok megsértése sem korábban, sem most nem történt meg, hiszen az adózóra vonatkozóan iratot, tényt, adatot, körülményt illetéktelen személyek részére nem tettünk hozzáférhetővé, nem használtunk fel, nem tettünk közzé. Esztergom, 2001. május 24. Tisztelettel: Dr. Takáts Attila Esztergom Város Jegyzője

Next

/
Oldalképek
Tartalom