Esztergom és Vidéke, 1931

1931-03-01 / 18.szám

HIBEfi A házasélet A péntek esti vizivárosi áj­tatosságon Jíamoas Endre dr. hercegprimási titkár, volt theo­logiai tanár tartott beszédet, örömmel látjuk, hogy ezeken az ájtatosságokon az esztergomi papság kiválóságai szólnak hoz­zánk. Hamvas Endre dr., ami­kor a szószékre lépett, benne nemcsak a prédikátort, hanem az esztergomi papság legszeré­nyebb egyházi férfiúját ismer­tük meg, akinek lelkületében és egyházi életében Prohászka püspök nemes hagyománya él tisztán és méltóságosan. Mi újságírók, amikor meg­jelenünk egy-egy társadalmi vagy egyesületi összejövetelen, megszoktuk, hogy a hallotta­kat első helyen közöljük. Nem kétszeresen érdemes-e, ha első helyen a magábaszál­lás idején Esztergom szellemi és vallási életének legnagyobb­jai és legtiszteletreméltóbb fér­fiai beszédjét irjuk meg ? És nem helyes-e, ha ezek a be­szédek a templom nyilvánossá­gán túl is eljutnak? Amikor most már a második, beszédet halljuk, érezzük, hogy ma nem lehetnek nagyobb hatású sza­vak, mint azok, amelyek a templomban a mi felébreszté­sünkre elhangzanak. Hamvas Endre dr. beszédé­nek lényegét különösképpen nagy örömmel irjuk, mert sza­vaiban Prohászka lelkületét érezzük rezonálni : Az erkölcsi bajok főfészke a családban van. A házasság szent­ségéből egyszerű szerződést csináltak, amit máról-holnapra felbonthatnak az emberek. Ma beteg a család. Ki gyógyíthatja meg ezt a betegséget és ki szól ellene a megmételyezésnek? Nem mond­hatni, hogy nincs senki, aki meggyógyítani nem törekszik a házasság betegségét XI. Pius pápa Oszentségét látjuk a házasélet legfőbb orvo­sául és csak nemrégen irt le­velében olvasunk a tiszta házas­életről az Isten törvénye sze­rint. Ez a gyógyító erő, amit XI. Pius pápa adott. A pápa írásából egy gondolatot emel ki Hamvas Endre dr. — Azt kérdezi Pius pápa: mi a házas­ság célja? Első és legfőbb célja a gyer­mek — és nem a kéj, a sze­relem kitöltése. Sokasodjatok és töltsétek be a föld szinét — így mondotta az Úr. Milyen nagy bűn az, ha a házastársak egyike, vagy másika a házasság megkötése előtt ki­köti, hogy ne legyen gyermek ! Igy mennek az oltár elé és igy kérnek áldást az ő irigyükre. Sokan mindenféle praktiku­mokkal és szerekkel küzdenek a gyermek ellen. Nem kell gyermek — mondják. A házasság célja a gyermek és a házastársak részesei lesz­nek Isten munkájának. A lel­ket Isten lehelte a gyermekbe és azért olyan nagy dolog a szülői hivatás. Az anya meg­osztja a teremtés munkáját és örül a szülés után, mert em­ber jött a világra. A keresz­tény szülőnek még inkább sze­retnie kell a gyermeket, mert annak szive a Szentlélek tem­ploma, a hit, a szeretet és a keresztény erények helye. De nemcsak a gyermek a célja a házassságnak, hanem a nevelés is, a gyermekről való gondoskodás. A gyermekkel a szülők legyenek szélválaszt­hatatlanok. Ha meghal egy szülő, az nem olyan csapás, mintha a házastársak elválnak. Mi tör­ténik az elvált szülők gyerme­kével? Mostoha lesz, szeren­csétlen. Az elvált szülők bűnt követnek el az Isten ellen és a gyermek ellen. Hamvas Endre dr. ezután szavaival élő képet fest a kom­munizmus gyermekeiről, akik százezrével futnak az utcán, a család, a szülők, a hit védelme nélkül. Ezek a gyermekek a züllés és a hitetlenség örvé­nyébe kerülnek. Kié a gyermek ? Az államé, vagy a szülőé? Mi volt előbb: szülő, család vagy állam ? Sen­kinek sincs joga elvenni a gyer­meket, mert az a szülőké. A vegyes házasságokból szár­mazó gyermek nem lehet jó katholikus. Ezek a gyermekek elvesznek a katholikus egyház számára és hitetlenekké vál­nak. . . . Hamvas Endre böjti be­szédét ezekben a rövid, de mély gondolatokban adjuk át a nagy­nyilvánosságnak. Halálozás. Özv. Hübschl Sándorné sz. Lósteiner Erzsébet f. hó 26-án, 87 éves korában elhunyt. Temetése tegnap, szombaton délután 4 órakor volt nagy részvét mellett belvárosi temető kápolnájából. — A meg­boldogult úriasszony néhai Hübschl Sándor esztergomi igazgató-tanítónak volt özvegye. Halálát Rigler és Mül­ler családok gyászolják. Az esztergomi papság konfe­renciája. Az esztergomi központi papság szerdán konferenciát tartott, amelyen dr. Töröli Mihály prelátus­kanonok az esztergomi egyház régi szokásairól, dr. Záborszky István theologíai tanár pedig az orosz szovjet üldözésének görögkeleti áldozatairól tartott előadást. Királyfalvi Kraft Károly mai előadása. Mint jeleztük, ma vasár­nap délután 5 órakor a gimnázium nagytermében Királyfalvi-Kraft Ká­roly festőmővész, mint a Balassa Bálint Társaság levelező tagja szék­foglaló előadást tart a budavári ko­ronázó főtemplom világhírű falfest­ményeinek restaurá'ásáról és kon­zerválásáról. Az előadás keretében a falfestmények különféle nemeiről és azok különféle betegségeiről is szó esik. A gyönyörű falfestmények, amelyek az országnak históriai ér­tékben legnevezetesebb templomát díszítik, nemcsak azért érdemesek minden művelt ember megismerésére, mert hazánk legnagyobb festőinek kompozíciói, hanem azért is, mert rajtuk tanulmányozhatjuk a képző­művészet legmonumentálisabb meg­nyilatkozását. Az előadásra a ren­dezőség a felmerült költségek elő­teremtése céljából kivételesen 1 pen­gős hozzájárulást kér műsormeg­váltás cimén. Az élvezetes és tanul­ságos előadást Büchner Antal zon­goraszámai teszik még vonzóbbá és élvezetesebbé. Kőmivesmesteri vizsga. Ifj. Dóm­ján Gyula képesített kőmives pallér a kereskedelemügyi m. kir. miniszté­rium kőmivesmesteri vizsgálóbizott­sága előtt f. hó 23-án kőmivesmes­teri képesítést nyert. Előadás Jeruzsálemről vetített képekkel. Bozóky Gyula vezérkari ezredes március 5-én, délután 5 óra­kor, a gimnázium dísztermében elő­adást tart Jeruzsálemről s különösen az ottani magyar kápolnáról, melyet épen most állítottak ki Budapesten a Szent Ferencrendiek templomában. Áprilisban indul a zarándoklat, mely a szent oltárt leviszi Jeruzsálembe. Szives megjelenést kér a Bencés Gimn. Kongregáció. A Credo katholikus vallásos egyesület megalakításának mozgal­ma érthető érdeklődést keltett a hivők között. Sokan örömmel vették a hirt, mert a esupán férfiakból álló ilyen­nemű vallásos társulat hiánya tény­leg érezhető, arra nagy szükség van Esztergomban. A vallásos 'egyesület célját bővebben az alakuló ülésen fogják megismertetni. Addig is uta­lunk az „Esztergomi Szent István Naptár" idei évfolyamában dr. Tóth Kálmán pápai kamarás, theologiai tanárnak „Az amerikai katholicziz­mus"-ról irt ismertetésére, mely kellő tájékozást nyújt az ilyféle egyesü­letek mibenlétéről és rendkívüli nagy hasznáról. Előadás a szülők és hozzá­tartozók részére Márc. 3-án, ked­den este 7 órakor a gimn. díszter­mében dr. Koszterszitz József a sop­roni Szent Imre Kollegium igazga­tója, aki a gimn. növendékek szá­mára tartja a lelkigyakorlatokat, a szülők számára is fog előadást tar tani. Ezen értekezletre szeretettel meghívja a szülőket és hozzátarto­zóikat a Gimn. Igazgatósága. Férfi oxford ing 1 gallérral 2 98 rayé és pouplin mellű ing, 2 gallér­ral és dupla kézelővel 3 98 P, női combiné színekben, dúsan csipkézve 1-69 P Klein Gábornál. Nézze meg március hó lén az „Izabella" c. operettet a Legény­egyletben. A Move Esztergomi Sport Club március hó 8-án (vasárnap) délelőtt 11 órakor a városház kis tanácster­mében tartja XI. évi közgyűlését, melyre a tagokat és a sportbarátokat ezúton is meghívja az elnökség. Az Esztergomi Ipartestület f. évi március hó 1-én, vasárnap dél­előtt 10 órakor a Kath. Legényegy­let nagytermében tartja ez évi köz­gyűlését. A tárgysorozatban szerepel az elnök, az elöljáróság és szám­vizsgáló-bizottság választása, továbbá Fritz György örökös elöljárósági tag oklevelének ünnepélyes átadása. Vitézi bajtársi összejövetel lesz ma (vasárnap) március hó 1-én dél­előtt 11 órakor a Fürdő Szálloda ét­termében. Felülfizetések. Az Öregcserkész­bálon a korábban már nyugtázotta­kon kivül mg fölülfizettek : dr. Csá­szár Elemér (Budapest) 5"80, Fuchs Gyula 4, Szenté József 2 P. Az ado mányokért hálás köszönetet mond a Rendezőség. Női hímzett ing 96 fill, férfi rövid gombos alsónadrág 96 fill., férfi gucninadrágtartó 96 fill., gumi­talpú vászoncipő 1'96 P Klein Gá­bornál. Cégtársulás. A negyven éve fenn­álló jóhirű s szolid Deutsch Samu szobafestő és mázoló cég kibővült, amennyiben Deutsch Samu mester, a cég eddigi tulajdonosa társul fogadta maga mellé fiát, Deutsch Vil­most, aki most jött haza Bécsből, ahol szakmájába vágó tanulmányait folytatta. Hisszük, hogy e változás a cég régi jó hírnevét csak öregbíteni fogja. Lúgkövet ivott. Varga Julianna házicseléd helybeli szolgálati helyé­ről váratlanul eltávozott özvegy édes­anyjához Annavölgyre, ahol f. hó 26-án reggel lúgkőoldattal megmér­gezte magát. Segíteni nem lehetett rajta, másnapra iszonyú kinok kö­zött kiszenvedett. Tettének oka is­meretlen. Öngyilkosság Löwy Béla vásá­ros kereskedő pénteken a reggeli órákban, Ferenc József-út 8. sz. alatti lakásán felakaszto/ta magát. Anyagi gondjai kergették a halálba. MESC-clubösszejövetel. A fut­ballsport megindul. Szombatesti klub­összejövetelen (Mayer-féle vendéglő) már csapatösszeállítás és ma, vasár­nap mérkőzés Vácott. Felkérem a Nemzeti munka­védelem tagjait és az aziránt ér­deklődőket, hogy mire. hó 1 én d. u. 6 órakor fontos megbeszélésre a Magyar Király kis éttermében meg­jelenni szíveskedjenek. Rudnay Mik­lós ny. őrnagy. Rálőttek a tokodi vonatra. Teg­nap este a Tokodról Esztergom felé menő vonatra ismeretlen tettes rá­lőtt. A lövés akkor történt, amikor a vonat k 1 futott az állomásról és a golyó egy harmadik osztályú abla­kon ment be. Egy asszony csak a véletlen folytán menekült meg, éppen lehajolt, amikor a golyó felette a deszkába fúródott. Azt mondják, hogy valamelyik elbocsátott munkás követhette el a merényletet. 500 pár tavaszi keztyü pazar kimintázásban párja 96 fill., őves harisnyatartó 96 fill., hibátlan se­lyemflór harisnya ayouros 96 fill., női trikónadrág 96 fill. Klein Gá­bornál. Eltűnt Valcz József 25 éves felső­gallai lakos kovácssegéd, munkás­ruhában folyó hó 3-án szülei laká­sáról eltávozott és azóta semmit sem tudnak róla. Akik utoljára látták, azt állítják róla, hogy szokatlanul bús­komor volt. Valcz 170 cm. magas, kerek, telt arcú, világosbarna szemű, szőke, baloldalt választott hajú. Ba­jusza nyírott. Ruházata: szürke tá­nyérsapka, barna, ho ;szú nagykabát, fekete pantalló és puhaszáru csizma. A csendőrség az eltűnt kovácssegé­det keresi. Alkalmi vétel folytán a legfino­mabb férfi- és női szöveteket, női tavaszi kabátokat csodás, szép ki­vitelben, fehérnemű anyagokat bá­mulatos olcsó árakban kaphatja Vermes divatárúházban, Kossuth L. utca 10. „Csak téged szeretlek ..." (Rió Grande) egy csodaszép spanyol sze­relmi regény és William Haines a legkedveltebb amerikai fiiművésznek legújabb, nagysikerű filmje „Király­tigris" cimmel kerül vasárnap mű­sorra a Kulturban. Szombaton a szezon legjobb vígjátéka „A szőke kisértet" könnyekig kacagtató víg­játék és Rocardó Cortez és Nora Lane izgalmas kalandorfilmje „A csempész" lesznek műsoron. Leg­közelebb szenzációs filmek lesznek bemutatva : Joan Crawford-film „Vad­virág", egy félvér leány szerelmi re­génye, „Elveszett hajók szigete", egy rendkívül izgalmas ha;ósfilm „Ha a császár visszatér" Ramon Novarro világfilmje, a szezon legjobb han­gosfilmje „A legszebb tangó" ma­gyar dalbetéttel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom