Esztergom és Vidéke, 1990

1990. nyár / 12-13. szám

4 ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 3 SZENT IMRE REÁlJSKOLA A 30 éves háborút követő el­vadultság ellenhatásaként egy val­lásos eredetű pedagógiai irányzat született, a .pietizmus. Megalapí­tója Philipp Jákob Spener. Az ő tanítványa, a pietizmus legje­lentősebb képviselője, August Her­mann Francke munkássága Ma­gyarországon is hatott. A minden­napi élethez érvényesülő gyakorla­ti vallásosság megteremtését hir­dette. Frankce azt vallotta, hogy a hibák alapja a tudatlanság, a nevelés hiánya. A világ megvál­toztatásának egyetlen eszköze a nevelés: „Egy szemernyi élő hit többet ér, mint egy mázsa a pusz­ta történeti ismeretből, s egy csepp igpzi szeretet becsesebb, mint a titkok tudományának egész tengere." Az életre kívánt nevelni, és ezért a legfőbb cél a praktikus, tevékeny, a mindennapi életbe jól beilleszkedő ember kialakí­tása. A tevékeny munkáséletre nevelés szempontjából az élettel való szoros kapcsolat jegyében hozták létre az ún. reáliskolá­kat. Hazánkban is a középiskola egyik típusa volt 1849-1934 kö­zött. Az Entwur rendelte el a 3 osztályos alreáliskolák és a 6 oszt. főreáliskolák megszervezését. Trefort Ágoston 1875-ben létre­hozta a nyolcosztályos reáliskolát, megszüntetve az al- és a főreál­iskolákat. A főreáliskola név ettől kezdve nem szerepelt hivatalos el­nevezésként, mégis sok új típusú nyolcosztályos reáliskolát tovább­ra is „főreálnak" neveztek. Eszter­gomban 1857-ben kezdte műkö­dését a város által alapított és fenntartott háromosztályos reál­iskola. 1873-ban indult a IV. osztály. 1907-1910 között nyolc osztá­lyossá fejlesztették, 1922-ben az iskola felvette a Szent Imre Reál­iskola nevet. A reáliskola a gimnáziumhoz és a reálgimnáziumhoz hasonlóan ál­talánosan képző középiskola volt. Jelentős az 1924. évi törvény 16. paragrafusa, amely kimondta az egységes jogosítás elvét, vagyis a középiskola mindegyik típusá­ban letett érettségi valamennyi egyetemi, főiskolai karon való továbbtanulásrajogosít. Eddig reál­iskolából csak „műszaki pályára" készülhetett a diák. Ezzel az intézkedéssel meg­szűnt a hagyományos „humán" gimnázium megkülönböztetetten kiemelt jellege, s lett vele egyen­rangú a reál középiskola. Az 1924—25-ös tanévben, az új oktatási rend életbelépésének kez­detén kezdte tanulmányait a Szent Imre Reáliskolában dr. Bánomy Brenner Antal elsőszü­lött fiúgyermeke Miklós, aki itt is érettségizett 1933-ban. A következő tantárgyakat ta­nulhatta az ott eltöltött nyolc év alatt: hittan, magyar, német, francia, történelem, földrajz, ter­mészetrajz, fizikai, kémia, mate­matika, geometria és ábr. geo­metria, bölcseleti bevezetés, rajz, testgyakorlás. Az 1927-28. tanévig Főreál­iskola szerepel a bizonyítványok fejlécein, ettől kezdve Szent Imre reáliskola olvasható. 1935-ig „élt" ez a középiskola. A Hóman Bá­lint Vallás- és Közoktatásügyi miniszter által beterjesztett 1934. évi 11. törvény megszüntette a különféle középiskolákat, egyet­len középiskola, a gimnázium és a leánygimnázium folytatta a mű­ködését. Ezt az új egységes gim­náziumot 1948-ban összevonták az államosított bencés Szent Ist­ván Gimnáziummal, s mint I. Ist­ván Gimnázium folytatta műkö­dését. Bánomyné Kovács Ildikó ÚJ FORRÁS Szép, esztergorpi témájú írásokkal jelentkezett megyénk irodal­mi folyóirata, az Új Forrás. A júniusi számban elsőként Nagy falusi Tibor míves esszéje olvasható Csoóri Sándorról, szűkebb pátriánk költő-honfoglalójáról, kinek a város határában megbúvó nyaraló­háza ugyanúgy zarándokhellyé vált, mint egy másik, az előhegyi, Babitsé. Az írás a párhuzamos szerkesztés remeke. Másodikként Bánlaky Pál szociológus tanulmánya olvasható Esztergomról. Ő a mostanság oly kívánatos városi autonómiát vizs­gálja. Előbb történeti visszatekintést ad a kisvárosi fejlődés alter­natíváiról, majd az önsors-irányítás gazdasági és kultúrális feltétele­it helyezi górcső alá. A végeredmény lesújtó: városunk nemcsak gazdaságilag, hanem kulturális-művészeti életét tekintve is meglehe­tősen infantilis helyzetben leledzik; a megyei és országos gyámko­dást még mindig el kell tűrnie, noha a nagypolitika az elmúlt évti­zedben már nagykorúsította. Harmadikként Dankó József riportja olvasható Cséfalvay Pál­lal, a Keresztény Múzeum igazgatójával, „Az embernek egy szíve, de annak két kamrája van" címmel. Bizonyítás Bozókv Mihálv •i j » nótárius úr élete iránt A megyénkben élt írók között számon tartják Bozóky Mihályt, aki élete nagyobb részét Pilis­maróton töltötte. Nevével nem csak a legnagyobb irodalmi élet­rajzgyűjteményben és az Eszter­gom vármegyei írók ismertetésé­ben találkozhatunk. A Komá­Kétkedés nélkül kövesd erkölcseimet" Talán másfél évtized telt el azóta, hogy az 1000. év karácso­nyán Istvánt Esztergomban a magyarok királyává koronázták, amikor egy velencei apát, a tudós Gellért úr érkezését jelentették az uralkodónak. Gellért, a velencei Szent­György kolostor apátja, a Szent­földre indult, de az Adrián dü­höngő bóra miatt egy ideig a Szent-András-sziget kolostorában húzódott meg. Itt találkozott a pannonhalmi Szent Márton kolos­tor apátjával, Razinnal, aki váltig biztatta, hogy Jeruzsálem helyett jöjjön inkább Magyarországra. En­nek a véletlen találkozásnak kö­szönhető, hogy István király nem kisebb feladatra kérte őt, mint arra, hogy immár nyolcévesre ser­dült fia nevelését irányítsa. Szent István fia, Imre herceg, — a történetírók egybehangzó ál­lítása szerint - 1007-ben született Székesfehérvárott. Mivel fiútestvé­rei, akik közül névleg csak Ottót ismerjük, még csecsemőkorukban elhaltak, szülei nagyon vigyáztak rá. Szent István szenvedélyesen szerette fiát. Amikor nyiladozni kezdett értelme, maga szegődött mellé tanítónak. Nevelését nem is annyira szóval, mint inkább példa­adással tette. Mivel azonban orszá­gos gondjai nem engedték, hogy fiának szellemi nevelését is egye­dül irányítsa, ezért alkalmas neve­lő után kellett néznie. Bonifert püspök ez idő tájt mutatta be neki a zarándok velencei apátot, Gellértet, aki a királynak nagyon megtetszett, és esztergomi várába hívta. Azt szerette volna, hogy az apát állandóan növendéke közelé­ben legyen, ezért a királyi palota közvetlen szomszédságában ren­delt számára szállást. Gellért nagy lelkesedéssel és alapos felkészültséggel látott mun­kához. Bolognában alapos jártas­ságot szerzett a szabad művésze­tek mindegyikében. Szenvedélye­sen szeretett olvasni. A szentföldi zarándokúthoz is azért ragaszko­dott olyan nagyon, hogy ott el­mélyültebben tanulmányozhassa Szent Jeromos műveit. Imre hercegnek — itt fenn, a várban — valószínűleg nemcsak a hét szabad művészet alsó tagoza­tának, a triviumnak az anyagát tanította meg, hanem a felső ta­gozat, a quadrivium egyik—másik tárgyát is oktatta. A világi tudományoknál még nagyobb előrehaladást tett Imre herceg a szentek tanulmányozásá­ban. Mivel azonban tudták, hogy őt királynak kell nevelni, s élete nem egy kolostor csendjében, ha­nem egy forrongó trónon fog folytatódni, ezért neveltetésének legfontosabb része, az uralkodás­hoz szükséges ismeretek elsajátítá­sa volt. Hogy mennyire a szívén viselte Szent István fia nevelését, azt, hogy méltó utódja váljék belőle, arra a legjobb példa az Erkölcsi Intelmek könyve, (De institutione morum ad Emericum ducem), a­melyet a király utasításai szerint Asztrik Anasztáz esztergomi ér­sek foglalt írásban az ún. király­tükrök mintájára, 1015 körül, megalapozva ezzel a latin nyelvű művel a magyar írásosságot. Mit kér ebben a kis könyvben fiától, s majdani utódjától, az országa jövőjén merengő uralko­dó? Azt, hogy mindenekelőtt őrizze meg katolikus hitét, erősít­se az egyházi rendet, a főpapi méltóságnak rója le a tiszteletét, kedvelje a főembereket, s a vité­zeket, hozzon igaz ítéletet, min­den cselekedetében mutasson tü­relmet, a vendéget jóságosan fogadja, még jóságosabban gyámo­lítsa, a tanács nélkül semmit se tegyen, az elődök példája mindig a szeme előtt legyen, sűrűn telje­sítse az imádkozás kötelmét, s a kegyességet, irgalmasságot, meg a többi erényeket előrehaladása ér­dekében éber gonddal megtartsa. Éljen erkölcsi életet, olyant, ami­lyent tőle, az apjától látott, és megtanult. Máig élők Szent István intel­mei. Ma is úgy kell élnie a magyar társadalomnak, hogy minden apa bátran mondhassa a fiának: „Kétkedés nélkül kövesd er­kölcseimet, a tieid közt kimagas­ló így leszel, s az idegenek di­cséretére szert így teszel." •» Az 1935. március 31-i kép­viselő-választás — A Magyar Nemzeti Szocialista Párt nem képviselt olyan erőt, mely lehetővé tette volna számára képviselőjelölt állítását. A Függet­len Kisgazda Földmunkás és Pol­gári Agrárpárt valódi erejét és szer­vezettségét jól mutatja, hogy dr. Lukács György - korábban Egy­séges Párt-i politikus — személyé­ben képviselőjelöltet tudott állí­tani Esztergomban. Az egyház érdekeinek érvénye­sítése valóságos erején felüü pozí­cióba juttatta a Keresztény Gaz­dasági és Szociális Pártot. Á Nem­zeti Egység Párt — Bethlen kiválá­sát követően már szívesebben használták ezt a nevet - vezére, Gömbös Gyula, Esztergom sajá­tos helyzetét figyelembe véve át­engedte a várost a Keresztény Gazdasági és Szociális Párnak. A Nemzeti Egység tudomásul vet­te „. . . ezt a magasabb szempont­tól vezérelt elhatározást. . ." A Gömbös által tett nagyvonalú gesztusra válaszul a KGSZP nem állított jelöltet Dorogon és Tata­bányán. A KGSZP esztergomi jelöltje Turi Béla prelátuskanonok volt. Gömbös nagyvonalú dönté­sét nem egykönnyen vették tudo­másul a Nemzeti Egység helyi képviselői. A Turi jelölésére ösz­szehívott KGSZP-ülésen például Hermann Lajos ipartestületi elnök megemlítette: „Hangokhallatszot­tak, hogy lehetőleg ne pap kép­viselje újból a várost, a nép han­gulata ezt kívánja. Hangsúlyozták azonban, hogy Esztergom prímási város lévén, a képviselő személye a prímás intencióitól függ." Egy másik felszólaló, Lenkei Emil abbéli véleményét fogalmazta Eszterházy Móricz és Gróh József nevét. A jelölőgyűlés végül a Nemzeti Egység Párt csatlakozását kérve, Turi Béla személyében álla­podott meg. A két rivális Turi Béla és dr. Lukács György kortesbeszédei nyomán 4039, illetőleg 1581 aján­lást birtokolt. Ez a tény már elő­revetítette árnyékát a március 31-i választásokra, melyek ered­ményeként Turi Béla 3572 szava­zattal győzött dr. Lukács György (5.) HARC A SZAVAZATOKÉRT meg, ,,. . . hogy Esztergom mos­tohagyermeke a kormánynak, míg mindenütt fejlődés látszik,egyedül Esztergom az, ahol folytonos visszafejlődés észlelhető. Gyakor­lati embert kíván a város képvise­lőjének, ha már fővárosi jelölést nem kapunk»-mondotta — olyan személyt kell megszereznünk, aki méltón képviseli a város érdeke­it. . ." Obermüller Ferenc KGSZP elnök felvetette még lehetséges jelöltként gr. Zichy János, gr. Kisgazda-párti jelölttel szemben, aki 1917 voksot kapott a nyilvá­nos szavazáson. Az eredmény tudatában némi önteltséggel jegyezte meg a KGSZP vezetése, hogy az ő szer­vezettségük mintaszerű volt, míg a ,Jtisgazda Pártnál a szervezett­ség és a fegyelem hiányzott. Már pénteken érezhető volt bizonyos fokú idegesség a Kisgazdáknál. Egy kőnyomatos röplapot adott ki a párt és juttatott el a szavazók­hoz." A választás előtti napon Lukács mellett agitáló színes röp­lapok ezrei lepték el Esztergomot. Ekkor azonban már érzékelhető volt a meghasonlás a földműve­sek körében, ami törvényszerűen vezetett a kudarchoz. így lett a KGSZP által eredetileg remélt 100-120 fős többségből elsöprő győzelem. A szavazáson résztvevők száma a Mátéffy-féle választáshoz viszo­nyítva emelkedett. Az előző or­szággyűlési választás alkalmával 4810-en, most 5489-en járultak a szavazatszedő bizottságok elé. Figyelemre méltó volt ugyanakkor az, hogy a Nemzeti Szocialisták nagyobbik része távol maradt a szavazástól. Az újságíró ,,Miért?" kérdésére egyik vezetőjük jellem­ző módon reagált: ,,- Bátorság, elnök úr — jelentette ki büszkén, az egyik kezét hitleri módon üd­vözlésre emelve." Turi Béla megválasztását kö­vetően igyekezett gyakorlati tet­tekkel is bizonyítani azt, hogy az évtizedes múlt után ki buktatott Mátéffynál jobb képviselője kíván lenni városának. Ebben azonban betegsége és 1936. április 7-én bekövetkezett halála megakadá­lyozta. Dr. Bárdos István rom-Esztergom Megyei Levéltár gyűjteményében található egy kö­tet: „Tekintetes Nemes Esztergám Vármegyének Kerítő Levelei. Öszve írva Maróthon 1823—". Kötelező gyakorlat volt a vár­megyétől, a főszolgabíróktól ér­kező fontosabb utasítások, rende­letek írásban való rögzítése, majd utána a levélnek a következő községbe való továbbítása. Ilyen kötetbe vezették be az alábbi sorokat, amelyek Bozóky Mihály életével kapcsolatban őriznek ada­tokat . „Alább írt Tekintetes Nemes Esztergám Vármegyében helyhez­tetett Maróth Helységnek Bírái és elöl Járói, ezen Levelünk által bizonyítást teszünk arról, hogy Bozóky Mihály Ur, a mi Helysé­günkben 1776. Esztendőben 12 Martius Napján, elkezdett Szolgá­lattyát, úgy mint Oskola Mester, és Esztendőnként mint egy Száz Nevendék a Catholicus és Refor­mátus Iffiak közül eleibe járt, azokat Jámborul Istenessen nevel­te, a Keresztényi és Felebaráti Szeretetben oktatta. A midőn pe­dig Nótáriust a Kösség szükségé­hez képest nem kaphatott annak a HivataÜyát is viselte. Üdővel pe­dig a Református Atyafiaknak meg engedtetett, hogy különös Oratoriumjok, Prédikátoijok és Oskolájok légyen, akkor a Catho­licus Oskola Ház bizonyos Con­ditiok alatt a Reformátur Prédi­kátornak lakására rendeltetett, és így Bozóky Mihály Ur a maga Költségén Házat szerzett, és a Catholicus Iffjuságot abban taní­totta tizennégy Esztendeig, a Ház bérnek jutalmazása nélkül, a Tané­tásért pedig minden üdőben 12 frt Fizetése járt, melly iránt Fárad­ságához képest többet is érdem­lett volna, de hogy Szegénysé­günket tapasztalta, több fizetéssel bennünket terhelni nem kivánt. 1800. Esztendőben pedig magára Vállalta a Notáriusságot, és e mai napig betsületessen, Jámborul, nem botránkoztató, vagy garázda életében, hanem példássan viseli, ugy hogy senki őtet, tsak egy krajcár károsodásban sem vádol­hattya. Mellynek Valóságára, Ne­veink alá írásával és Hellységünk Pecséttyével meg erősitetett Leve­lünket ki adtuk. Maróthon Mind Szent Havának 20. Napján 1824. Esztendőben. Biró Vérségi Joseph saját kezével, lik András Törvény Biró, Szikorszky István, Nyári Lör Joseph, Petsenka Pál, Uj­laky Mihály, Molnár Mihály, Var­ga András Esküitek bizonyéttyuk.' Minden szentek hava októbert jelentette. Az 1836-ig vezetett kötetbe más, ilyen személyhez kötődő bejegyzés nem található. Bozóky Mihály még tizenöt évet élt. A községi bizonyítvány erede­ti szövegű közlését azért tartottuk érdekesnek, mert egy falusi értel­miségi életpályájával kapcsolatban ad korhű értékelést. Ortutay András

Next

/
Oldalképek
Tartalom