ESZTERGOM VI. évfolyam 1901

1901-01-01 / 1. szám

VI. évfolyam, im/4 Esztergom, íyui. január 1. 1. szán ESZTERGOM POLITIKAI ÉS TÁESADALMI HETILAP. Megjelenik minden vasárnap, előfizetési árak: Egész évre 10 kor. Félévre 5 kor. Egyes szám ára 16 fillér. Laptulajdonos és kiadó : Dr. PROHÁSZKA OTTOKÁR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Papnövelde, hová az előfizetések, kéziratok és hirdetések küldendők. Hirdetési árak: Egy háromhasábos petitsor ára 16 fillér. Többszöri közlésnél árkedvezmény. Az „Esztergom" jelen számmal hatodik évfolyamát kezdi aeg. Iránya, szelleme ugyanaz marad, mint ddig. Az Esztergom keletkezését az általá­ios szükségletnek köszöni, melyet a köZvi­zonyok alakulása teremtett. A két világnézlet harca mindig éleséb­en domborodik ki Magyarországban is. A >ogány eszmék nyiltan kezdik a harcot a :ereszténység ellen főleg a sajtó terén. Szám­alan hirlap lép életbe a »liberalismus« jel­havával és rombolja minden téren a keresz­';ny érzületet, megsemmisíteni igyekszik a álláshoz való ragaszkodást a felekezetnélkü­ség elnevezés alatt. Tehát a vallás iránti ötelesség most a keresztény irányú sajtó kitartása és ápolása. Az Esztergom a katholikus vallás elvei zerint működik és főfeladata az eszméket iszta fényben tartani, azokat a meghamisi­* ástól óvni. Ebből természetesen következik, hogy »olitikai tekintetben is azzal az országggyü­ési párttal rokonszenves, mely a vallás érdé­Leit programmszerüleg védi. Önmagát katholikusnak tartani és azt a )olitikai pártot nem támogatni, mely programm­ába a többi közt a katholikus érdekek védelmét is fölvette: ellenmodás a fogai­nakban. Végül lapunk, mint tágasabb értelemben • r ett helyi lap, minden irányú tájékozást törek­szik nyújtani mindazon ügyekről és esemé­nyekről, melyek Esztergom székvárosához fűződnék. Igen kérjük elvbarátainkat, hogy szíves értesítéseikkel gyakran keressenek fel, hogy a lap minél tökéletesebben mozdítsa elő a kölcsönös érintkezést és felvilágosítást. Az ügy iránti kötelességből elvállalt munkánkat tegye hasznossá és könnyűvé a keresztény érzületű olvasó közönség meleg pártolása! Az ..Esztergom" előfizetési ára: egész évre .... 10 korona, félévre 5 korona. Az előfizetési dijak legcélszerűbben pos­tautalvány utján küldhetők be. Az „Esztergom" szerkesztősége. Űj év és évszázad. Esztergom, december 31. (Dr. P.) Ez új év küszöbén. egy új évszázad távlata nyílik meg előttünk s az ember sejtelmesebben áll meg a kalendáriumi rovatok kikezdésén ma, mint máskor. Vágy, képzelet, remény, félelem, bizalom környé­kezik az embert s varázsoljak ünneppé ez új év napját, ünneppé, mely félig olyan mint a menyegző, félig mint a temetés; átnyilal ereinken mint serkentő meleg, majd meg fázós borzongással fut át rajtunk; nem csoda, hisz oly sok az, amit nyerhetünk s még több, amit veszíthetünk. Mi lesz tehát ez az új év? mennyegzö vagy temetés, bölcső vagy koporsó, élet vagy halál? Mi lesz? fejlődés vagy pangás, vi­rágzás vagy hervadás, haladás vagy hanyat­lás? Mi lesz ebből a tevékenységből, ebből a törtetésböl és küzdésből, melyet az új év vagy éppen az új század* helyez kilátásba ? Új lesz ez az év s még inkább új lesz ez a század, egy föltétel alatt: ha a régiből az, ami tévely, hiba, bűn, ami idejét multa kivész; új nemzedékek állnak bele az élet napszámába azon az áron, ha a régiek kidőlnek; új emberek lépnek töl a szinen a régi embereknek már hűlt nyomaiban; új gondolatok foglalnak tért, a régi gondolatok kivesztével; új nézetek lesznek uralkodók, ha a régiekre a feledés fátyola hull; szóval az új évszázad tavasza a réginek fölforgatott ba­rázdáin virít s új élet lehetetlen ott, hol a vénhedt, korhadt élhetetlenséget el nem te­mették. Látjátok, tehát, mily kinos szó ez az »új év« és »új évszázada; csupa szakítást, válást, lemondást, eröszakot és halált jelent; jelenti, hogy a régi ember s nézetei, érzel­mei és élete lassan-lassan elhalnak, hogy az új ember, új intézményeivel s új gondola­taival foglalja el a tért. így történt ez eddig így fog történni ezentúl s ugyanazon tünetek közt váltakoznak majd az idők fölöttünk mint eddig: egyrészről a szenvedélyes újítás s az erőszakos szakítás zavarja meg a kedé­lyeket, másrészről a görcsös ragaszkodás, a réginek egyoldalú dicsérete s érzelmeink meg­szokottsága nehezíti a méltányos viselkedést, De e kettő közt utat talál magának a fejlődés. AZ „ESZTERGOM" TÁRCÁJA. Jézus sz. Szivéhez. Oh Jézusom tied szivem, Örökre a tied! Mily boldog én, hogy e szavat Kimondanom lehet. Mit adjak én mást e kivid Mit, édes mindenem! Kinek keresve sincs néhány Parányi érdemem. Csak vágya van, szent s lángoló Szeretni, áldozni, S a kitűzött pályacélt Hiven megoldani. Oh! adj eröt nekem, ki oly Gyámoltalan vagyok, S bár mint törekszem, nélküled Hiába fáradok. Itt oly nehéz a küzdelem Az élet tengerén, És üdvöm ellen oly gyakor' A vészthozó merény. Itt a tömérdek baj között, Imám is szárnyszegett, Lankadva szállong ég felé, A földi gond megetl . . . Nyisd fel tehát kegyteljesen Szivednek ajtaját, Hogy benn' kisírja én szivem Keserves bánatát. SujánszUy Antal. Botrány. Oly botrányról lesz itt szó, mely üdvös. Hallottam, hogy a régénytár kiadó-vállalata legelsöbben is Jókaihoz fordult azzal a kihivó fölszólitással: »Kerünk egykötetes regényt. A honoráriu­mot . . . tessék megszabni. Mi csak azt jelezzük, hogy vörös vászonba kötve egy koronáért fog­juk vesztegetni.« Jó-jó — jegyezte meg Jókai — hanem most már mondják meg az urak, hol fedezték föl azo­kat az aranybányákat és miért akarják a renge­teg jövedelmet a maguk vesztére és a magyar irodalom javára fordítani? Szó sem volt, persze, aranybányákról s az üzlet nyélbe lett ütve mégis. Olcsó pirosba kötött könyveket sürü egymásutánban adnak az olvasók kezébe ; hogy aztán mi a tartalmuk, az más kérdés. Ezt a fölfogást, ezt az elszánást modern üzleti szellemnek hívják. Már gyakran megszállt a vágy, hogy bái gyökereznék meg ez a fürge, leleményes szellem a jó irányú könyvkiadó vállalatoknál is. S ugy veszszük észre, hogy vágyaink teljesedni kez­denek. A Szent-István-Társulat ez utóbbi időben oly élelmes, ügyes, üzleti, s a mellett elveinek hiven megfelelő tempót követ a könyvek kiadá­sában és terjesztésében, hogy megüti a mértéket. Pedig ezt a mértéket megütni a mai sokoldalú és fokozott igények mellett ugyancsak nehéz. Kiadásai az iskolakönyvek s a regényirodalom terén kitűnően beváltak. Bár viszonoznák e buz­galmas figyelmét a közönség köréből azzal, hogy ajándék-könyvek vásárlásánál a Szent-István-Tár­sulat kiadásaira gondolnának. De mindez ugy-e nem botrány ? Hát merre van az a botrány. Botránynak nevezem azt a rendkívüli árle­szállítást, melyet most eszközölt a Társulat. Hall­ják urak: Bollanden, Berta királynéja (8 r. 444 1.) 20, zage husz fillér. Cantu Caesar 600, 700, 800 lapos kötetei 60, 40, 30 fillérért veszteget­tetnek. Jeles történeti müvek pl. Holzwarth kilenc kötete 10 koronába; Lázár Gyula, Az orosz biro­dalom története (4 kötet) 2 koronába, Paganell Szkanderbégje 40 fillérbe kerül. Igaz, hogy szinte sértésnek vehetnék azok a nagy emberek, hogy ily olcsón adják az életrajzukat; de igy van az jól, hadd legyen keleté a nagynak és fönséges­nek, hisz nem ennek, hanem a vállalkozónak zsebeiről és üzletének hozandóságáról van itt csak szó. Különben pedig ugy tudom, hogy a ; könyvet olcsón venni kisebb szégyen, mi'

Next

/
Oldalképek
Tartalom