Esztergom és Vidéke, 1931

1931-06-28 / 52.szám

Gyermekvédelem kortesszolgá­latban. A Gróh ellenes párt, mint emiitettük, a szenttamási kortes-ak­cióba még a szenttamási szegény gyermekeket és a napközi gyermek­otthont is bevonta a kortes-invázióba. Ugy állították be a gyermek-akciót, mintha annak fenntartását Mátéffy biztosítaná és az ő tevékenysége biz­tosítja fenntartását, Ezen hamis, sze­mélyes élű kortesfogásra ki kell je­lentenünk, hogy a napközi gyermek­otthont 1920-ban Keményfy Kálmán vizivárosi plébános nyitotta meg. Ke ményfy plébános már a háború előtt s a háború alatt, minta „Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Mű­vé "-nek titkárja s az egyesületi lap szerkesztője, országos agitációs mun­kát végzett a gyermekvédelem érdeké­ben sajátjából az egyesület felkéré­sére s az egyes egyházmegyék meg­hívására. Az elméleti munkát 1920­ban a gyermekotthon létesítésével felváltotta a gyakorlati gyermekvé­delmi munkássággal. A gyermekott­honnak helyet az egykor káptalani aggcselédek házában megértéssel a főkáptalan adott. Az első négy év­ben, egész 1924-ig nagyrészt a „Ke­resztény Szeretet Országos Gyermek­védő Műve" tartotta fenn az ott­hont. Hét éve azonban már tisztán gyűjtésből, segélyezésből Keményfy plébános tartja fenn, amelyet szemé­lyesen eszközöl, járva-kelve a jóte­vőknél. És mert nem elég az ösz­szehozott segély, a többit magáéból pótolta s 11 év alatt, nehéz viszo nyai mellett, önmagától elvonva, 15.000 pengőnél többet áldozott a szenttamási szegény gyermekekért. Ime a választás arra is mételyező, hogy egy országosan ismert papi egyént egyéb, ellene folyó kortes­izgatás mellett, még ezen a téren is meghurcolják. Az ellenpárt jelöltje 5 év előtt 20 pengővel járult az ott­hon segélyezéséhez. Hogy mit jelent Keményfy plébános munkája Szent­tamáson, azt az egész város tudja és méltányolja. Sportünnepély Dorogon. Sport­eseményekben szegény társadalmi éle­tünkben jelentős esemény lesz az I. testnevelési kerületi meghívásos atlé­tikai levente bajnokság és sportünne­pély, mely a vármegyei testnevelési felügyelőség rendezésében a Dorogi Atlétikai Club sporttelepén Dorogon folyó év július 11 és 12-én kerül le­bonyolításra. Julius 11-én d. u. 4 órakor előmérkőzések, július 12-én d. e. 10 órakor a sportünnepély és a döntőmérkőzéseket tartják meg. A versenyen Budapest székesfőváros, Pest-megye- J.-N.-K.-Szolnok-megye, Nógrád-Hont-megye és Esztergom­megye, levente versenyzői vesznek részt. Az atlétikai versenyszámokon kivül még nivós műsorból álló be­mutató : botgyakorlatok, Niels Bukh­féle dán gimnasztika, parterre-torna, gúlák és gyakorlatok „Görgő"-vei egésziti ki a versenyeket. A zenét az esztergomi és a dorogi bányász leventezenekarok szolgáltatják. A ni­vós versenyre felhivjuk a közönség figyelmét. A jubileumi zarándoklat prog­rammja, amely főpásztori engedély­lyel július 5-én (vasárnap) indul Mária­Remetére a következő: gyülekezés reggel a belvárosi plébánia-templom­ban, ahol háromnegyed 6 órakor kis­mise lesz. Indulás a templomból a vasúti állomáshoz, egyházi zászlók­kal és a leventezenekarral, pontosan 6 óra 15 perckor. A zarándoklatot Mátéffy Viktor prépost-plébános, az esztergomi Crédó Egyesület és a Páduai Szent Antal Egyesület elnöke vezeti. A vonat indul reggel 6 óra 48 perckor. Mária-Remete kegyhe­lyen délelőtt 10 órakor nagymise lesz, amelyet szentbeszéd előz meg. A be­szédet P. Sütő Albert Szentdomonkos­rendi szerzetes mondja. Délután fél 3 órakor litánia és rövid szentbeszéd lesz a szabad ég alatt levő oltárnál, Utána dr. Bartmann Miklós primási szertartó beszédet intéz a katholikus férfiakhoz. Visszaindulás a kegyhely­ről délután 4 óra 15 perckor érke­zés Esztergomba este 7 órakor. Egy vidéki megnyilatkozás. Egy vidéki egyházi férfiú, tekintettel a papság politikai szereplésére, követ­kező tanításnak is beillő megállapí­tást tette: „Egyházi érdeknek tar­tom, hogy a politikai küzdelmekben a keresztény elvekért inkább világia­kat állítsunk a küzdőtérre. Nekünk papoknak csendben, bőségesen ren­delkezésre álló eszközökkel, a hit­élet emelése körül kiiejtett buzgó mű­ködéssel, a fundamentumnak a szi­vekbe való lerakásával kell a külső politikai sikereket előmozdítani és lehetővé tenni. Az effektiv keresztény politikát ilyen megalapozás után sok­kal jobban megcsinálják a világiak. A reverenda túlságosan kényes ruha, oly hamar bepiszkolódik még jóaka­ratú keresztény politikusokon is." Hogyan szavazzunk? Vasárnap reggel 8 órakor kezdődik a szava­zás. Mindenki abba a szavazóhelyi­ségbe megy, ahová utcája tartozik. Szavazóhelyiség van: az I. szavazó­kör részére a városházán (nagyterem); A II. szavazókör részére a reálisko­lában (Deák Ferenc-u.); A III. sza­vazókörben a Hősök-téri iskolában; a IV. szavaz körben a szenttamási iskola (Vörösmarty-utca); az V. kör­zetben (Víziváros) a Fürdő-szállodá­ban ; a VI. körzetben (Szentgyörgy mezőn) a Kath. Olvasókörben ; a VII. körzetben (Táborban) a fiúnevelő­otthon. Akinek szavazóigazolványa van, hozza el. Aki azonban nem ka­pott szavazóigazolványt, de szava zati joggal bir, szintén szavazhat. Mindazok, akiknek nincs szavazati igazolványuk, de elmennek szavazni és, ha esetleg akadályok gördülnek szavazásuk elé, legyenek azonnal jelentést a Gróh-párt irodájában: Nagyvároson a Rudnay-iéren, Bel városban az Iparbank emeletén, és Szentgyörgymezőn az Erős-féle ven­déglőben. Előfordulhat, hogy egyik kerületből nem engedik a másik ke­rületbe a szavazókat. Valaki lakhat Szenttamáson, de a Hősök téri isko­lában kell szavazni, mert egy évvé ezelőtt még ebben a városrészben lakott. Akik tehát elköltöztek, régi kerületükben szavaznak. A szavazó helyiségekben mindenütt Gróh párti bizalmi férfiak vannak, akik szíve­sen állnak rendelkezésre és nyújta nak védelmet. Kultur Mozgó műsora: Szom­baton Dina Gralla, a legbájosabb vigjátékszinésznő páratlan sikerű film je „A revű szépe" revűvigjáték és Dita Parló legújabb szenzációja „Höl gyek öröme" cimmel, vasárnap pe­dig Mary Nolan izgalmas drámája „A végzetes pillanat" cimű nagy dráma és „Kaliforniai fenevadak" c. vadnyugati film kerülnek műsorra. Péter és Pál napján mutatjuk be „Gróf Monte Christo" Alexander Dumas halhatatlan nagy regényének remekbe alkototott filmváltozatát rep­rizben. Főszerepeket Lil Dagover és Jean Angeló alakítják. Ha nem kapott szavazó­igazolványt, de benne van a névjegyzékben joga van szavazni. Beleesett a forróvizbe és meg­halt, Izsó Sándor, bajnai lakos 3 és fél éves Sándor nevü kisfia a szülők távollétében beleesett egy 8 literes fazékban levő forró vizbe. A gyermek oly súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy sérülésébe folyó hó 17-én belehalt. Izsó Sándor, nagyanyjának felügyeletére volt bíz­va. A csendőrség gondatlanság mi­au; megtette a feljelentést a pest­vidéki kir. ügyészségnek. Férf ihuilát vetett partra a Duna. Folyó hó 22-én Szőny határában a Duna egy 45—50 év körüli férfihul­láját vetette partra. A teljesen ruha­nélküli hulla 182 cm magas, haja őszes, barna, szeme barna, alsófogai épek, a felsőfogsorában a jobboldali metszőfog arany a többi müfog. Orvosi vélemény szerint a hulla 10­13 napig iohetett a vizben. A halál oka vizaafulladás. Kilétének megálla­pítása végett a csendőrség nyomo­zást indított. Vigyázz! Ne ülj fel csa­logató Mátéffy-plakátoknak és rőpcéduláknak. Vizbefulladtak. Nagy Lajos, 19 éves, szobi lakos, földmives, kedden délután a szobi kőzúzó mellett az Ipoly vizébe ment fürödni. A fiatal ember a viz mélységét nem ismerte, úszni nem tudott és elmerült. Hullá­ját ezideig nem sikerült kifogni. Für­dés alkalmával fekete úszónadrág volt rajta. Anyakönyvi kivonat. Születések: Varga Ilona rk. kőművessegéd leánya. — Jakál Mihály rk. kőművessegéd fia.. — Süttő Mária rk. államrendőr­ségi s. fogalmazó leánya. — Vig István rk. szénbányász fia. — Hor­váth Máté rk. géplakatossegéd fia. — Káposztás Irma rk. háztartásbeli leánya. — Házasságkötések: Nemes Ferenc rk. földmives és Ivan Rozália rk. — Muzsik Gyula rk. mészáros és hentes és Király Erzsébet rk. — Halálozások: Volf Imre rk. szinházi karmester 54 éves (Nyergesujfalu). — Bognár Borbála rk. 70 éves. — Özv. Estéli Andrásné sz. Nagy Anna rk. 81 éves — Özv. Schiffner István­né sz. Czenszik Mária rk. 76 éves. — Majtényi Józsefné sz. Hutschneider Julianna rk. 1 hónapos (Szarkás puszta). — Özv. Eck Józsefné sz. Gálicz Julianna rk. 68 éves. Nem kell Mátéffyra sza­vazni, ha kényszerből irta alá ivét MMHI Csirketolvaj. Hajdú István ny. hercegprimási jószágigazgató zamárd­hegyi villájában hosszabb idő óta úgyszólván napirenden voltak a lo­pások. Figyelni kezdtek és a gyanú Tinák Sándor háziszolgára terelődött. Rajtacsípni azonban az óvatos és ravasz házitolvajt nem tudták. És ez volt a veszte. Sikerein felbuzdulva a napokban 70 darab csirkét lopott el, azokat mostohanővéréhez, Kucz mann Annához vitte, aki levágott és megtisztított állapotban Budapestre szállította értékesítés céljából. A nyo­mozást nem vezette azonban félre az a csel, hogy egy pár csirkét szét­szaggatva, azok testrészeit az ól kö­rül szétszórta, hogy azt a benyo­mást keltse, mintha valamely állat garázdálkodott volna ott. A csendőr­ség a tolvajt lefülelte, akinél meg­motozása alkalmával álkulcsot és revolvert talált, melyeket elkoboztak. A házitolvaj álkulccsal hatolt a pin­cébe, ahol a borokat dézsmálta és észre ne vegyék, vizzel ötötte fel a hordókat. A garázda házitolvajt le­tartóztatták. Szerencsétlenség. Balog László 12 éves pilismaróti fiú hársfavirág­szedés közben hat méter magasság­ból lezuhant és a helyszínen meg­halt. A csendőrség a nyomozást meg­indította. Ellopták a kerékpárját. Völgyi Béla tulajdonát képező csepeli kerék­párját (154—838. sz.) a táborban ismeretlen tettes ellopta. A nyomo­zás folyik. Cipészek, szabók nem fizetnek forgalmi adót. A forgalmi adó ap­ja: Varga államtitkár pécsi program­beszédében közérdeklődésre számot tartó bejelentést tett. Kijelentette, hogy a cipészek forgalmi adóját júli­us elsejével megszüntetik, amelyet a szabók forgalmi adójának eltörlése követ augusztus elsején. A két fon­tos iparág forgalmi adójának meg­szüntetése az iparosságban bizonyára jó hatást fog tenni, mert tudjuk, hogy a fázisos forgalmi behozatalá­val rövid idő alatt a többi iparág forgalmi adójának eltörlése következik. Hogyan lesz valakiből tudós? John Bozoky a Magyar származású amerikai tudós, egy angol újságíró előtt nemrégiben érdekes nyilatko­zatban mondta el élettörténetét. El­mesélte, hogy gyermekkorában há­zukba járt Tolnai Világlapja és a lapban közölt érdekes ismeretterjesztő cikkek annyira felkeltették érdeklődé­sét a tudomány iránt, hogy minden áron tudós akart lenni. Ez a kíván­sága aztán teljesült is és ma már az egyik amerikai egyetem hires és tudós tanára. Szabadtéri szinház Budapes­ten. Ezen a cimen irt Csathó Kál­mán vezércikket a Szinházi Elet uj számába. Krúdy Gyula érdekes cik­ket irt nyíregyházai repüléséről. Lá­bass Juci és Szedő Miklós házassá­gának regényes története. Bársony Rózsi búcsúzik Budapestről, Lea Seidel a White Horse Inn primadon­nája pesti emlékeiről és Korda Mári­áról irt. Week-end a Dunán. Karint­hy Frigyes megírta a week-end tör­ténetét. Riport Elisabeth Bergner budapesti vendégszerepléséről. Felvé­telek a vasárnapi derbyről. A sport­rovat folytatja Lenkey Magda élet­történetét. Rengeteg érdekes cikken, és képen kivül közöl a Szinházi Elet még három egyfelvonásos színdara­bot. Gyermekújság, kotta és kézi­munka-melléklet egésziti ki a Szin­házi Élet uj számát, amelynek ára 1 pengő, negyedévi előfizetési dij 10 pengő. Kiadóhivatal: Budapest VI. Aradi-utca 8 szám. Világhírű filmszinésznők anal fabéták. Nemrégiben kiderült, hogy az egyik világhírű filmszinésznő nem tud írni és olvasni. Ezzel kapcsolat­ban felmerült az a kérdés, hogy a népszerű filmcsillagok milyen iskolát végeztek. Bizony nem egy kiválóság még elemibe sem járt,. Erről közöl nagyon érdekes és pompás képpel illusztrált cikkek a Délibáb szinházi képeslap uj száma. Tüz. Meszes István Árok u. 8. számú ház este 11 órakor ismeret­len módon kigyulladt. A kivonult tűzoltóság munkáját nagyon meg­nehezítette a közönség mindenben való beavatkozása és természetesen a kortesláz is. A kirendelt karhata lom állította csak helyre a rendet. Elengedik a legkisebb gazdák földadóját. A pénzügyminisztéri­umban készülő rendelet szerint a 11 pengő 60 fillérnél kevesebb adót fizető törpebirtokosok földadóját elen­gedik. Az adóelengedés azonban csak a iföldadóra terjed ki, annak járulé­ka (a városi és községi pótadó) továbbra is megmaradnak. Nem kell Mátéffyra sza­vazni ha kényszerből itta alá ivét Idegen gyártmányú rajzlapot sem használhatnak az iskolában. A kultuszminiszter elrendelte, hogy a tanulók csak magyar gyártmányú írószereket, füzeteket használhatnak. Most ez a rendelet a rajzpapirra, továbbá a tintára is szól. és magánemberek ügyeimébe t Kiadó a város közeiébea a Jópasztor-kápolnával szemben fél emeleti két szoba, konyha és éléskamrából álló száraz lakás kerttel, verandával, villanyvilágítással és friss hegyi vizzel ellátva. Érdeklődni lehet bármikor Simor János-utca 49 szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom