ESZTERGOM XXX. évfolyam 1925

1925-01-01 / 1. szám

ÍXX. évfolyam, I. szám.. Ára £000 koron». Csütörtök, 1925. Január 1 ESZTERGOM Megjelenik hetenkint kétszer: szerdán és vasárnap. Előfizetési ára egy hónapra 15.000 K. Névtelen közleményt nem veszünk figyelembe. Keresztény politikai és társadalmi lap Főszerkesztő: Homor Imre. Felelős szerkesztő:Gábriel István. mm A jubiláló Palkovics alispánt impozáns módon ünnepelték a megyegyűlésen. — Karcsay főjegyzőt ós Troykó szolgabírót is melegen üdvözölték. — Esztergom-Komárommegye rendkívüli közgyűlése. Esztergom-Komárom közigazga­tásilag egyelőre egyesitett vár­megyék törvényhatósági bizottsága mult év december hó 29.-én, hétfőn délelőtt 11 órakor rendkívüli köz­gyűlést tartott, amelynek hosszú tárgysorozatában szerepelt Palkovics László alispán, Karcsay Miklós fő­jegyző és Troykó Béla tatai főszolga­bíró üdvözlése abból az alkalomból, hogy 25 esztendeje vannak a vár­megye szolgálatában. Á. tárgysoro­zat ezen számának szólt az a szo­katlan nagy érdeklődés, amely a megyegyűlésen tapasztalható volt. Nemcsak az egyesitett vármegyék törvényhatósági bizottsági tagjai je­lentek meg nagy számmal, de Esz­tergom és Komárom város tiszt­viselői kara és különböző küldött­ségei, a járások jegyzői kara és sokan a községek vezetőférfiai közül is sorakoztak az ünneplő törvény­hatósági bizottsághoz, hogy úgy zsú­folásig megtelt a vármegyeház nagyterme és a karzat is roskado­ott az odaszorult közönség súlya Jatt. Esztergom-Komárom vármegye oly melegséggel és oly impozáns módon ünnepelte három jubiláló tisztviselőjét és különösen Palkovics László alispánt, hogy ez a megye­gyülések történetében a ritkaságok közé tartozik. Olyan egyetértés és Kölcsönös tisztelet és szeretet nyil­vánult meg főispán, alispán és a tisztviselői kar között és a vármegye annyi elismeréssel, megbecsüléssel és szeretettel adózott jubiláns tisztviselőinek, annyi felemelő jele­netnek voltunk tanúi, hogy meg­győződhettünk róla, miszerint a vár­megye vezetése jó kezekben van és minden remény megvan a meg­csonkított vármegyék jobb jövője iránt és minden biztosítékunk meg van arra nézve, hogy a vármegyék integritása és Magyarország "fel­támadása felé vivő úton haladunk. Az ünnepi közgyűlést dr. Huszár Aladár főispán nyitotta meg. Palkovics László alispánt a törvény­hatósági bizottság nevében Thaly Fe­renc bizottsági tag üdvözölte szép be­széddel, amelyben kiemelte, hogy Pal­kovics Lászlónak rövid idő alatt sike­rült megnyernie Komárom vármegye rokonszenvét, tiszteletét és szeretetét is. A 25 fáradságos és küzdelmes óv után boldogabb esztendőket kivan, amikor a két csonka vármegye leghőbb vágya, az integer Magyarország be fog teljesedni. Örömmel ós lelkesedéssel járult hozzá törvényhatósági bizottság Thaly Ferenc azon indítványához, hogy az alispán édesatyjának, az utolsó magyar tábla­bírónak, Esztergom első alispánjának, Palkovics Károlynak arcképét meg­festeti — Palkovics László alispán 25 éves jubileuma emlékére. Palkovics László alispán az alább következő költői lendületű szép beszéd­ben válaszolt az üdvözlésre : Méltóságos Főispán úr! Tekintetes, Törvényhatósági Bizott­ság! Alig volt itt a tavasz, már is jött a nyár, nyomában int már az ősz, hogy átlépjünk a hideg, dermesztő télbe . . . Alig volt itt a május, melynek ró­zsáiból az ifjúnak oly kevés jutott, alig volt itt a nyár, amelyben a férfinak oly kevés virág nyílott, mikor int az ősz ... levelek hullása! S ime, most a minden­napi élet sárguló száraz avarja között kinyilik egy késői virág számára, egy mindennél szebb, színesebb, ragyogóbb : a megbecsülés, a szeretet virága, ós én ezt a virágot, mely ma nekem ki­virágzott, forró szeretettel tűzöm há­lás szivem fölé, hogy megőrizzem, ápol­jam, hogy velem maradjon ... a tél­ben is ! . . . Tünő, muló évek! — Egyenként oly gyorsan peregnek le, csak mikor megállunk egy bizonyos határpontnál, hogy visszapillantsunk a befutott útra, akkor látjuk csak, hogy a tünő muló évek száma, a bennök átélt események újra való átérzósóvel, — mily hosszú időt jelent... A sziv első dobbanása! Apám, Anyám, Testvéreim ! A gyermeki játékok, — mint megannyi poézisai a majdan el­következendő komoly munkának. A naiv képzeleten szárnyaló gyermeki vá­gyak s velők máris apró csalódások. Az iskola, a tulajdonkópeni munka kezdete s vele az első gyermeki gon­dok, — mint csipkerózsa tövisek, — melynek szúrása fájó ugyan, de múló pillanat csupán . . . Még az első 25 évbe hasit bele maga az igazi élet, a mai 25 év! A küzdelem a létért, a nehéz megpró­báltatások nehéz pillanatai annak, ki küzdelemhez szokva nem volt... De ezek nem tartoznak ide! Ide taztozik azonban az első kenyér, melyet magamnak kell keresnem, a­melyet az a vármegye nyújt nekem, hol családom fája élt, küzdött és bol­dogult ... Ez & kenyér, ez az első kenyér örökre feledhetetlen lesz előttem! — Gyökere soha el nem múló hálámnak, hatványozója annak a ragaszko­dásnak és szeretetnek, melyet csalá­dom tradíciói révén úgyszólván az anyatejjel szívtam magamba szülő­vármegyóm iránt! S most, 25 éves szolgálatom évfor­dulóján csak úgy, mint annak kezde­tén, most is elsőnek jelenik meg lelki szemeim előtt 81 éves agg atyám képe, az egykori nagy idők kormánybizto­sáé, a 61-iki I-ső alispáné — mint ő szokta mondnai: — „az utolsó tábla­bíró", aki először tanított Hazát sze­retni s benne a vármegyét . . . Ősz Anyám képe, ki már akkor úgy tu­dott a Haza során aggódni, mint ha a „Má M-nak minden fájdalmát élte volna át! Megjelenik előttem szelidtekintetű képe első főispánomnak, Kruplanicz Kálmánnak, a szeretve tisztelt kiváló alispánomé, Andrássy Jánosé, ki a most is élő atyai barátommal, besse­nyői Szabó Mihály akkori főjegyző­vel valának első tanítómestereim s' mind a többiek, a régiek, a tiszteletre méltók ! ... Kísérje őket az utód soha el nem muló hálája, soha meg nem szűnő ragaszkodása és szeretete ... ... 25 év f. .. Mennyi elmúlás ! Nyomában mennyi új alkotás s az­tán ? Egyszerre összedőlt világ! A gyávaságot leplező diadal orgiák közt, rombadőlt országok, összeomlott trónok, — elhaló vágyak, összetört remények, — s ami nekünk a leg­rettentőbb: Csonka Magyarország, csonka, szárnyaszegett vármegyék­kel!.. . A 25 évből 10 év esik a nagy há­borúra s az azt követő még szomo­rúbb időkre ! . .. A világháború a párkányi járási főszolgabírói székben talál. Az ottani működésem nyomán nyílik meg számomra az alispáni szék. Életem legszebb napja, mikor elfog­lalom. Tele alkotási vággyal, még bizakodóan nézek a jövőbe, mert bár még tart a nagy háború, mi bizunk ós hiszünk, ... s rá nem egészen két évre kitör az őrjöngök forradalma ! ... Egész multam, szivem, lelkem ellent­mond s mégis próbálom kezemben tar­tani a hatalmat s levezetni a tömeg szenvedélyét, az ellentmondás már késő, de legalább mérséklettel, 2—3 napon át sikerül is, mert a katona­ság, — hol először robbant pedig, — mégis hallgat még a szóra! — S az­tán jön az tíj jelszó: köztársaság, vele a katonatanács. Csendes ember leszek s mentem a közigazgatásból ami még menthető. Árulók akarják befészkelni magukat a városházára is. A szocializmus egyre nagyobb erőre kap, de még távol tudom tartani tő­lünk, dacára a nagy nyomásnak. A hadügyminiszter vizsgálatot rendel el ellenem, mint főreakcionárus ellen, ügyem azonban már nem nyer befeje­zést, mert kitör a kommün s nem­sokára rá a vármegye ősi zászlajá­val együtt magam is földönfutóvá leszek! . .. S ime most ujrá itt állok a Tekintetes Törvényhatósági Bizottság előtt s egy vármegye helyett — kettőt adott végzetem! . . . Egy árva megtépett anyának a meg­Kóziratok ós előfizetések Kossuth Lajos­utca 30. szám alá küldendők. Hirdetések fel­vétetnek a „HUNNIA" könyvnyomdában. maradt kevésből — két árva gyer­meke került gondozásom alá! Az egyiket már rég szivemre öleltem, mi­közben rajta a testvéren keresztül megtanultam szeretni és becsülni vala­mennyit. A közös sorsban, a közös fájdalomban, az összefolyt könnyek közt kétszeresen enged föl a sziv,—­csak természetes tehát, hogy annak kétszeres melegével öleltem magam­hoz a legközelebbi testvért — Komá­rom vármegyét! . . . Egy Istent imádunk, egy hazát szeretünk, egy a dicsőséges mult, amelyből származunk, egy az út, amelyen járunk ós egy a cél, amely­ért küzdünk: újra a boldog, büszke Hazában régi megyékben éljen a Nemzet önadta jogán! . .. Mellette el kell törpülnie minden szárnyaló vágynak, mert a rideg való, mely számolni kényszerit a mával csak egy feladatot ismer, egy feladatot jó ránk, ajnegmáradt országra, népére s vele az egész közigazgatásra s ez a szent kötelesség, a nagy feladat: „restitutio in integrum"! .. . A jogfolytonosság visszaállítása minden vonalon, megerősítése a tör­vények és tekintély tiszteletének s velük a közigazgatásnak, mint az or­szág tengelyének olykópen való be­ágyazása, mely befelé nem tűr har­cot, de részrehajlatlan, tehát igazsá­gos szigor mellett a munka becsüle­tét megértést, belátást és szeretetet hirdet. Ezért dolgozni, ha kell küzdeni elsőrendű feladatomnak tartom és val­lom a jövőben is! . .. Ezek után pedig Tekintetes Törvény­hatósági Bizottság, engedtessék meg nekem, hogy a hála és köszönet szavai­val azok felé forduljak, akik a mai napot nekem örökre feledhetetlenné tették. Igaz tisztelettel és ragaszkodással tekintek szeretett Főispánomra, ki annyi hozzáértéssel és megértéssel könnyítette meg eddigi munkámat. Méltóságos Főispán Úr! — Van­nak bizonyos traditiók, melyeknek kölcsönös tudatában szó nélkül is összedobban a sziv és megérti a férfi a férfit, — s ha most mégis olyan jól esik szivemből mondanom Méltóságod­nak, hogy számítson reám a főispáni székben s azon kívül is mindenkor búban, bajban, őrömben, akkor ennek oka, hogy csordultig van szivem oly érzésekkel, melyek utat kérnek azok szivéhez, hol mindenkor megértésre és ártórzósre találtak és találnak, így köszönöm a hála igaz érzetével Thaly Ferenc megyebizottsági tag urnák hozzám a Törvényhatóság nevében érdememen felül intézett gyönyörű szavaiért, minthogy lelkem­ből hálás vagyok az egész Törvény­hatóságnak együtt és minden egyes tagjának egyenként azért a nagylelkű határozatért, mely fiúi szivemnek oly végtelen jól esett. Bízom a Mindenhatóban, hogy amint erőt adott arra, hogy 25 éven át becsü­lettel szolgálhattam a vármegyét, úgy a hátralevő véges időben lesz még erőm, akaratom, szivem hozzá, hogy Hol tfllthetjllk el legkellemesebben a Szilveszter-estét? Aki igazán jól és kellemesen akarja eltölteni IfHynnnti Uáuáhá'wU'i menjen családjával vagy társaságival. amf nűnconi/amohAAÍ a Szilveszter-estét ós bevárni az újévet, az a i\Ufc|fUIIII I\dVüild£Ud z^gra reggel 4 órakor. Kisorsolnak "IJj jJöböCliyGllIdldUU l.

Next

/
Oldalképek
Tartalom