ESZTERGOM XV. évfolyam 1910

1910-06-05 / 23. szám

HIREK. Krónika. Szegényebbek lettünk újra Egy ősrégi hittel, Hogy a Duna felől álló Tábor bukik itt el. Hogy a követválasztáson Azé lesz a pálma, Amely tábor az ő helyét Balfelől találja . . . Bottyán apó palotája Ugyan nagyot nézett, Mióta áll még nem látott Ilyen furcsa képet . . . Ő sem tud mást rámondani, •Ő sem tud mást tenni; Minthogy szól: „Hát kellett egyszer Eképpen is lenni !* (-)• * Személyi hirek. Andor György dr. prelá­tus-kanonok Balatonfüredről s Rott Nándor dr. Nagyperkátáról hazaérkeztek. * A választások a központi választmány­ban. Esztergom vármegye központi választmánya pénteken délután 4 órakor ülést tartott Pongrácz Kázmér főjegyző elnöklete alatt. A választmány a következő igen érdekes és a helyzetet jellemző indítványt fogadta el: „A tudomásvétellel kapcso­latban mély fájdalommal ad kifejezést a központi választmány azon elszomorító jelenség felett érzett megdöbbenésének, hogy a vármegye területén a választások alatt úgy az állami, mint a községi és törvényhatósági tisztviselők és hivatalnokoknak egy részéről nem tapasztalta a törvény által meg­követelt semlegességet és a választások irányítá­sától, valamint a korteskedéstől, befolyástól való tartózkodást. Sajnálattal veszi tudomásul, hogy a vármegye első tisztviselője: dr. Perényi Kálmán alispán nem utasította vissza a vármegye főispán­jának: Meszleny Pálnak az autonom tisztviselők politikai irányításában kifejtett tevékenységét, sőt maga is a nemzeti munkapárti jelöltek érdekében működött." * Főegyházmegyei hirek. Bozóky Géza a budapesti vörös-kereszt-kórház lelkiigazgatója a budapesti szentszék tanácsosává neveztetett ki.— Bliesz Ádám, ki 1907-ben 3 évi időtartamra Amerikába bocsáttatott, Péliföldszentkeresztre kül­detett kurátusnak. * Rott prelátus gyásza. Dr. Rott Nándor prelátus-kanonokot mult hó 28-án súlyos csapás érte, szeretett édes atyja idősb Rott Nándor, a nagyperkátai gróf Győry-féle uradalom főerdésze 64 éves korában hosszas szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után meghalt. A prelátust még 25-én hívták táviratilag haldokló édes atyja betegágyához. A temetés hétfőn d. u. ment végbe Nagyperkátán, igen meleg részvét mellett. A gyászoló családnak, különösen pedig a köztiszteletben álló prelátusnak számosan fejezték ki részvétüket. A család ez alkalommal a követ­kező gyászjelentést adta ki: Alulírottak úgy a maguk, mint az összes rokonság nevében fájda­lomtól megtört szívvel jelentjük, hogy szeretett jó édes apánk, apósunk, illetve nagyapánk Rott Nándor uradalmi erdész úr f. évi május hó 28-án d. e. 11 órakor 64 éves korában, hosszas szenve­dés után és a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Úrban elhunyt. Drága halottunk f. hó 30-án hétfőn délután 4 órakor a róm. kath. egy­ház szertartásai szerint N.-Perkátán a gyászháznál fog beszenteltetni és a N.-Perkátai sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise f. hó 31-én délelőtt 8 órakor lesz a N.-perkátai templomban. Dr. Rott Nándor, Rády Andorné Rott Teréz, Zsitnyánszky Béláné Rott Aranka gyermekei. Zsitnyánszky Béla, Rády Andor vejei. Zsitnyánszky Nándika unokája. N.-Perkáta, 1910. évi május hó 29-én. Az örök világosság fényes­kedjék neki! * Főpásztori körlevél. Ö Eminenciája teg­nap, szombaton bocsátotta ki VIII. sz. főpász­tori körlevelét. A körlevél elején lelkigyakorlatok végzésére buzdítja papjait, majd több római szent­széki határozatot közöl, tudom as ara adja papjai­nak a vallásalapból járó lótartási átalány, földadó megtérítés és illetmény-kiegészítés (kongrua) tár­gyában kiadott miniszteri rendeletet s a kézi meg igás napszámra vonatkozó döntést, végül személyi hírekkel zárja be a körlevelet. * A főtanfelügyelő Nagyszombatban. Az esztergomi főegyházmegye főtanfelügyelője Schif­fer Ferenc prelátus-kanonok, miután heteken ke­resztül elnökölt a budapesti Ranolder-intézetben a tanítónőket képesítő vizsgálatokon, a napokban Nagyszombatba utazott a helybeli kir. tanfelügye­lővei Schweiz Vilmossal, hogy az orsoliták tanítónőképző intézetében jelen lehessen a képe­sítő vizsgálatokon. * Jézus sz. Szive ájtatosság. A belvárosi templomban Jézus sz. Szive tiszteletére 8 napi ájtatosság tartatik. Naponkint Va 7 órakor szent beszéd van, melyet P. Faludi István nagyszom­bati jezsuita-páter tart. Vegyünk részt minél töb­ben e szükséges ájtatosságon. * Kinevezés a fökáptalani urad. tiszti­karban. A főkáptalan f. hó 3-án tartott rendes tanácsülésében Rolkó Gézát, a gróf Wenckheim Frigyes-féle uradalom egyik intézőjét nevezte ki a kiskomáromi kerület rendelkezőjévé Kiskomárom székhellyel. Nevezett gazdatiszt édes bátyja Rolkó Béla karkáplánnak, lapunk szerkesztőjének. * Zsolnai hir. Kálmán Gusztáv államtitkár zsolnai mandátuma ellen a Smialovszky-páxt petíciót ad be azon vesztegetések és erőszakos­ságok miatt, amelyeket az államtitkár érekében a közigazgatási közegek és a főkortesek- hónapokon át kifejtettek. A petíció megszerkesztésével Aigner Adolfot és Fekete Károly dr. budapesti ügyvéde­ket bizta meg. Hasonlóképen a kolozsváriak is meg akarják peticionálni Kálmán mandátumát, mert ott is óriási vesztegetések folytak, akárcsak Esztergomban. * Bérmálás. Kohl Medárd dr. félsz, püspök e hó folyamán a következő helyeken szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Junius 12-én Alsószeme­réd, 13-án Hontvarsány, 14-én Bát, 23-án Béla­háza, 24-én Felsődiós, 25-én Cseszte, 26-án Mo­dor, 27-én Bazin és 28-án Pozsony-Szentgyörgy. * Pályázati határidő. A Selmecbányái és stomfai plebániajavadalmakra a főegyházmegyei hatóság július hó 15-iki határidővel tűzte ki a pályázatokat. * Bartal György elhagyja Pozsonyt. A függetlenségi párt pozsonyi jelöltje Bartal György volt képviselő annyira elkeseredett az ottani kor­mánypárt hallatlan pressziója miatt, hogy egy­szefsmindenkorra eltávozik Pozsonyból, hol évek hosszú során át lakott. Távozási szándékát már be is jelentette Brolly Tivadar polgármesternél oly célból, hogy a városi képviselőtestület lajstro­mából töröljék ki az ő nevét. Mégis vannak tisz­tességtudó, becsületes emberek a világon. Csak az a baj, hogy kevés azoknak a száma. * Kollányi Gabriella f. A pozsonyi sz. Or­solyáról nevezett zárda érdemes főnöknője - Kol­lányi Gabriella csütörtökön életének 67-ik, szer­zetességének 41-ik évében Pozsonyban elhunyt. A derék főnöknő nemrég 40 éves jubileumát tar­totta, amikor nagy ünneplésben volt része. Teme­tése tegnap ment végbe nagy részvét mellett. Kollányi Ferenc prelátus és jaáki apát a meg­boldogultban nagynénjét gyászolja. * Államvasúti kedvezmény a repülőver­senyekre. A június 5-én kezdődő nemzetközi repülőversenyek végrehajtó-bizottsága igen nagy súlyt helyez arra, hogy a maga nemében párat­lan versenyek a vidéki közönség részére minél könnyebben megtekinthetők legyenek. Igy első feladatának tartotta érintkezésbe lépni a keres­kedelmi miniszterrel, abban az irányban, hogy a versenyt látogató közönség épúgy, mint Szent István napkor, az államvasutakon kedvezményes jegyekkel utazhassék. A kereskedelmi miniszter készséggel tett eleget a kérelemnek. Igy hát a vidékről érkező közönség a vasúti jegyért fizetett rendes dij fejében már megtekintheti a repülő­versenyeket is, fenntartott helyekről. Az ilyen kedvezményes jegyek minden vasúti pénztárnál kaphatók lesznek. * Kik szavaztak dr. Fehér Gyulára? Mai számunkban kezdjük közölni azok neveit, akik dr. Fehér Gyulára adták le szavazataikat. Az intel­ligencia, az iparos és kereskedelmi osztály — igen csekély kivétellel •— Fehér táborában volt, mig a Kálmán-párt szavazói a kormány közegeiből, hivatalnokaiból és a zsidóságból verődtek össze, a földmives-osztály pedig ismert okokból szintén ve­lök tartott. Leszavaztak: Adamcsa István gyolcsos, Agatsin Gyula bencéstanár, Babura László dr. theol. tanár, Bagala András földmives, Baják Mihály földmives, Bayer Ágoston magánzó, Bayer Károly magánzó, Barborik Kálmán női szabó, Baress Jó­zsef mészáros, Bargel Mihály magánzó, Bádi And­rás földmives, Bárdos József tanitó, Bellovits Gyula primási tiszt, Berger György banktisztviselő, Bern­walner János mézesbábos, Bernwalner Lajos mé­zesbábos, Bertalan Vince tanár, Bérczy Endre v. adópénzt, ellenőr, Bohátka István cipész, Boro­say Dávid bencéstanár, Borús Adolf karénekes, Borz Ferenc halász, Borz József szatócs, Brand­tenstein József ács, Brenner Antal dr. városi ta­nácsjegyző, Brenner Sándor magánhivatalnok, Bru­kács János borbély, Brutsy János szeszfőző, Brühl József kanonok, Burány Ernő primási főpénztáros, Burány Ferenc tanitó, Búri József csizmadia, Igmáitdi VflCiWiwi? az e ^ rontott gyomot 2—3 óra IÍVBCI.UI'IÍ alatt teljesen rendbe hozza. Reggelizés előtt fél pohár Schmidthauer-féle radio-aetiv Hathatós óvszer a belső betegségek elterjedésének meggátlására, úgyszintén kiváló gyógyhatású gyomor-, bél- és vérbajokban, továbbá eikövéretíés, szivelhájasodás és az azzal járó fulladásnál, sárgaság, máj- és lépdaganat. cukorbetegség, aranyér, csúz és köszvénynél, vér­bőségnél s egyéb belszervezeti bajokban. — Föszétküldés a forrástulajdonos: Schmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban. Kapható minden jobb gyógyszertár és füszerüzletben kis üveg 30 fillér, nagy üveg 50fülér. — Össze nem tévesztendő más fajta keserű­vizekkel. Vásárlásnál figyeljünk Schmidthauer névre! Kik vannak a Sirolin „khe"-ra utalva? L A kik hosszú időn keresztül köhögég bántal­maiban szenvednek. 2. Mindazok, kik üdült gégehurutban szenvednek. 6. Asztmában szenvedők lényeges könnyebbülést éreznek már rövid használat után. 4. Skroíulás, mirigyduzzadásos, szem- és orrkatar­rusos gyermekeknek fontos szere a Sirolin Rocne". Csakis eredeti csomagov lásu Sirolin „Roche*-t kórjen, minden után­zatot V8gy pótkészit­ményt kérünk a legha­tározottabban vissza­utasítani. Sirolin irodalmat E 20 kívánatra ingyen 6B bérmentve küld F. Hoffmann-La Roche & Co. BASEL (Schweiz) Grenzach (B r| en)

Next

/
Oldalképek
Tartalom