Esztergom és Vidéke, 1899

1899-08-13 / 65.szám

a város, az több mint bizonyos, de hogy azzal meg fog-e sikerrel birkózni: majd a jövőben kifejtendő áldozatkészség mér­téke mutatja meg. — Fizetések a postahivatalban. A győri Kereskedelmi és Iparkamara jú­lius 27-iki közgyűlésen foglalkozott a postaigazgatóság amaz intézkedésével, hogy a helybeli postahivatalnál a pénz­utalványi és postatakarékpénztár ki- és befizetések, nem mint azelőtt S 1 /^—6, de csákód, u. 5 óráig lesznek eszközölhetők. A kamara az intézkedést a helyi viszonyok­nak megfelelőnek találta. — Megrongált pályatest. A keddi kri tikus nap az esztergom-óbudai vonalon is okozott kárt. Solymár és Üröm állo­mások között,egy kilométer hosszúságban, a zápor megrongálta a sineket és a töltés­ről minden kavicsot elhordott. Pospesch osztály mérnök azonnal a helyszínére utazott s a javítási munkálatokat elrendelte. A kár 5—600 frt. A vonatok a megron­gált pályarészen ma is csak a leglas­sabban közlekedhetnek. — Baleset a gyakorlaton. A tegnapi ezredgyakorlat alkalmával baleset tör­tént. Az egyik zászlóalj kürtöst ledobta lova oly szerencsétlenül, hogy a szegény ember mozdulatlanul, eszméletlenül te­rült el a földön. Eszméletét még min dég nem nyerte vissza ; állapota nagyon válságos — A bérkocsik apasztása. A tör­vényhatóság a bérkocsik számát váro­sunkban 20-ban állapította meg, amig ma 23 van. A fölös hármat nem szün­tetik be, de ha egynek tulajdonosa meg­hal, vagy üzletét megszünteti, újra nem adományozhatják számát. — Új telep. A tanács Oltóssy Lajos­nak megadta az engedélyt, hogy » Oltóssy Pál és fia* címmel megyfakikészitő telepet nyithasson. ^ — Szőlőinkből. A szőlészeti és borá­szati felügyelőségeket az állam azért szervezte, hogy elpusztult szőlőkulturánk reorganizációját elősegítsék s főleg, hogy a közönséget minden szakkérdésben — és munkában felvilágosítsák és támogas­sák. Városunkban, hol a reorganizáció munkája — a nép indolenciája miatt — oly nehezen megy előre, különösen hasz­nos intézménynek Ígérkezett a felügyelő­ség. Ámde a nagy közönség inkább kísérletezett, babrált, pepecselt, mint hogy ez e célra itt levő szakemberhez forduljon, az alacsonyabb műveltségű emberek meg egyenesen ellenségüket látták benne. Munkája alig akadt s igy nem csodálhatjuk, hogy a kormány fé­lig máris elvette tőlünk a felügyelőséget. Hogy Hegedűs Sándor felügyelő legutóbb itt járt, örömmel tapasztalta, hogy a régi viszonyokban változás látszik beállani, amennyiben az intelligens szőlőbirtokosok megkeresték, hogy vizsgálja meg sző­leiket és észrevételeit, tanácsait közölje velük. A szemle szerdán délután történt meg; résztvettek benne: Bódy Bódog, Az utónyaralók figyel­mébe. A kies fekvésű kovács-pataki nya­raló szállodában már e IlO B5-ÍÖI kezdve néhány és jövő hó szeptember 1-tÖl több­rendbeli kényelmes és tiszta ven­dégszoba lesz kiadó, é. p. a jelen­legi árak szerint 20% engedmény­nyel. A ki tehát még az ősz beál­táig ezen tiszta, pormentes levegőjű és az északi szelektől védett szép helyen üdülni, az árnyas erdőben és a hegyekben messzire terjedő sétákat, páratlan szép éz regényes kilátó helyeket, kellemes testedző dunafürdőket élvezni kívánja és Schleiffer konyhájából jó és Ízletes élelmezésben, figyelmes kiszolgá­lásban részesülni óhajt, az ne mu­lassza el ezen kedvező alkalmat minél előbb felhasználni és lakás miatt az ottani házfelügyelőhöz for­dulni, A kovács-pataki nyaraló szálloda felügyelősége. 1 Brucsy Gyula, Frey Ferenc, dr. Helcz Antal, Kerschbaummayer Károly, Nagy Pál, Schönbeck Imre, dr. Vándor Ödön és Zsiga Zsigmond. Valamennyien nagy érdeklődéssel hallgatták a szakember előadását. Óhajtjuk, minél több szőlős gazda kövesse e példát. — A bátorkeszi vásárról. Lengyel István bátorkeszi lakos az ottani vásá­ron egy takonykóros lovat árult. Rajta­csípték és a beteg állatot nyomban le­bunkózták. A községi lóállomány azonnal felügyelet alá vétetett, az istállók fertő­lenitve lettek. — Norvégiából. Dr. Rényi Józsf kul­tuszminiszteri fogalmazó, városunk fia, hosszabb tanulmányutat tesz Svédország­ban és Norvégiában. Birjuk igéretét, hogy kitűnő tollából olvasóink a vonal alatt megismerkedhetnek uli élményeivel. Sza­badságideje utolsó napjait a Kovácspa­taknál fogja tölteni, ahol édes anyja nyaral. — Színészek játéka, Ma és holnap este Porgesz Béla vendéglőjében egy kis társulat játszik, amely a Népszínház tag­jaiból verődött össze nyárára. Műso­ruk változatos mulattató, s anélkül, hogy obscén volna ; táncokból, énekből, sza­valatokból áll s a Jókai-féle Petőfi-apoteó­zissal kezdődik, amelyet Szirmai Ella, a szegedi színház volt drámai hősnője sza­val. A társaság mindenesetre megérdemli, hogy kissé nagyobb közönsége legyen, mint szokott lenni nálunk a tingl-tangl kóklerainak és trágár kupiéinak. — A sertésvéSZ városunkban tizen­nyolc udvarban közel száz darab serte sen van konstatálva, amig összes sertés­állományunk 659 darab. — A baj Szöl­gyém községben mgszünt s az a zárlat alul felmentetett. — Robbanás a Száván. Az Eggen­hoffer-féle uszályhajókon történt robba­nás következtében támadt tüzet még mindig nem tudták eloltani. Már két hét óta sistereg, durrog a láng a Száván s nincs mód arra, hogy eloltsák. A tüz még hetekig el tarthat, s csak akkor alszik el, ha az utolsó métermázsa cal­cium-carbidot is megemésztette a gáz­fejlesztő viz. A két hajóban 82,000 frt értékű anyag volt, amely a ro.000 frtot érő uszályhajókkal együtt biztosítva van egy bázeli társaságnál. — Válogatott művekből, és pedig fran­cia és német szépirodaimi, valamint tu­dományos munkákból álló mintegy 200 kötetet tartalmazó könyvtár jutányos áron eladó. — A könyvek jegyzékéről a szerkesztőség felvilágosítást ad. . — Időjelzés holnapra. A központi meteorológiai intézet időjelző távirata holnapra, vasárnapra következőképen szól Szeles. Hűvös. Helyenkint csapadék. = Tanuló felvétetik Bartal S. divat áru üzletében, Esztergomban. = Egy jó házból való fiu tanulónak felvétetik Jedlicska Rezső fűszerkeres­kedésében. — A Kovácspataki nyaralótelep mai hirdetésére felhívjuk az érdeklődők figyel­mét. = Tudományos zsebkönyvtár 9-ik kö­tete a Római magánjog II. Pandektákat tartalmazza dr. Bozoky Alajostól. A pan­dekta jog igen nagy fontosságú s min­den müveit államban a jogi képzettség­nek alapját képezi. Ezen 9-ik kötet a következő részekre van felosztva, álta­lános tanok, dologbeli jog, kötelmi jog, családi jog és Örökjog 10 kötet. Magyar katholikus egyházi jog irta dr. Bozóky Alajos. Az egyházi jog azon jogoknak egybefoglalását képezi, melyek az egy­háznak küléletét és külrendjét szabályoz­zák. Ezen kis kötet behatóan tárgyalja a következőket: jogforrások, az egy­ház körüli általános alaptételek, az egy­ház alkotmánya. Az egyházigazgatása, az egyházi élet, az egyházi vagyon. II. kötet. Magyar nyelvtan, irta Gaál Mózes. Fel van osztva három részre u. m. hang­tan, szótan és mondattanra. Foglalkozik továbbá röviden a magyar nyelv erede­tével, a nyelvjárásokkal, a nyelvro­konsággal és a magyar nyelv sajátságai­val. A tudományos zsebkönyvtár mindent fel fog ölelni, a mi az általános művelt­ség körébe tartozik s kapható a kiadó Stampfcl Károlynál Pozsonyban s min­den haza könyvkereskedőnél, ára egy kötetnek 60 fillér. Szerkesztői üzenetek. N, Károlyné úrhölgy Snagys ágának. Kaltenleitgeben.K lapnak már augusztus 3-iki számát, még a levelezSlap vétele előtt, Kaltenleitgebenbe küldöttük; a töb­bit is utána. Csak az ottani postán maradhattak el. — Július. Megkaptuk és a jövő számban hozzuk. H. F. Jpolyságh. Kedves leveledet nagy örömmel vettem. A jövő hét első felében a cikk is, a kép is megy. KÁ YÉ Fiúméból közvetlen a tengeri hajóról szétküldve 1 zsák 4 kgr. Rió ká é jó izű 4.60 1 zsák 4 kgr. Portoriko kávé nagyszemü . . 5.60 1 zsák 4 kgr. Kuba kávé nagy szemű . . . 5.76 I zsák 4 kgr. Portoriko gyöngykávé. . . . 6.12 1 zsák 4 kgr. kék Jáva gyöngykávé . . . 6.80 elvámolva, bérmentve és csomagolva minden más költség nélkül. Árjegyzéket és látképes levelezőlapot kí­vánatra ingyen küld. FRATELLI DEISINGER, FIUME, szabad kikötő 13. A magyarországi kávésok bevásárlási fo>rása. 1899. V. I. 145/2 számhoz. Árverési hirdetmény. Alulírott kir. bírósági végrehajtó ezen­nel közzé teszi, hogy a bpesti kir. keresk.és váltó törvényszék 1899. évi 19532 számú végzéseivel dr. Róth Miksa ügyvéd által képviselt első prosznitzi gép és gőzmotor gyár felperes részére Karaszek Imre alperes ellen 240 frt 20 kr, tőke és járu­lékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől lefoglalt és 390 frtra becsült ingóságokra az eszter­gomi kir. járásbíróság 1899. V. I. 145/2 számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak a felülfoglaltatók kö­vetelései erejéig is, a mennyiben azok végrehajtási zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Mogyoróson leendő meg­tartására határidőül 1899. évi augusz­tus hó 21-ik napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt ökrök, szekér, cséplőgép s egyébb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Egyúttal felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielé­gítéshez tartanak jogot, — amennyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnik — hogy elsőbbségi igényeiket az árverés megkezdéséig alul­irt kiküldöttnél Írásban, vagy pedig szó­val jelentsék be. Kelt Esztergomban, 1899. évi augusz­tus hó 2-ik napján. Havas Imre, kir. bír. végrehajtó. <3-3rőr szab. Irir. -város önálló felső kereskedelmi iskolája kereskedelmi akadémia az l8"/noo iskolai évben nyitja meg felső (harmadik) osztályát és ekkor foglalja el a modern oktatásügy követelményei szerint készült uj épületét. Az intézet, — mely egyenlő rangú és hasonló képesítőt ad, mint bármely hazai vagy külföldi kereskedelmi akadémia, — biztosítja végzett növendékeinek az egy­évi önkéntesség kedvezményét és qualifi­kál a keresk. életpálya minden ágaza­tára, nemkülönben az 1882. évi, a tiszt­viselők minősitéséről szóló I. t.-cz. által a keresk. akadémiát végzett tanulóknak biztosított életpályákra. Bővebb felvilágosítást készséggel ad az intézet igazgatósága. Nem papii* zsaeskoban! Csakis az ü%egekben valódi! (A „Zaclierl" névvel ellátva.) E2E AZ egyedüli és legbiztosabb szer bármilyen féreg ellen. Kapható Esztergomban: Beér Samu tMtw z rpIf Leitgeb János, Stansits Gyufa, Gans F., S' Münzberger Sándor Vörös József, Jedlicska Rezső, lvrausz öamu ' Paulovits Géza, Willi Józsefnél. Párkányban: Pauncz Mórnál. Brenner József, Bruckner Albert.

Next

/
Oldalképek
Tartalom