ESZTERGOM XXXVI. évfolyam 1931

1931-01-01 / 1. szám

ESZTERGOM Keresztény politikai és társadalmi lap. Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton este. — Előfizetési ára 1 hónapra 1 pengő 40 fillér, negyedévre 4 pengő. — Kéziratok és előfizetések Esztergom, Kossuth Lajos utca 30. szám alá küldendők.' — Hirdetések felvétetnek a „Hunnia" könyvnyomdavállalatnál. Főszerkesztő: HOMOR IMRE. Felelős szerkesztő: GÁBRIEL ISTVÁN. Újév. Irta: Dr.§Lepold Antal. 1931. január elsejével új esztendő s egyben a keresz­ténység huszadik századával negyedik évtizede köszönt ránk. Egy év nagy időmérték az egyes ember életében, de kisebb jelentőségű a nemzetek, vagy az egész emberi­ség történetében. Az évtizedek már a történelem időszámí­tásában is figyelemreméltók, s alkalmasok bizonyos ese­mények és eszmeáramlatok kihatásainak tanulmányozá­sára, a fejlődés menetében bizonyos korszakok jellemzé­sére. Az egyes ember meghatódott szívvel lépi át az esz­tendő küszöbét. Megrohanják a múltnak emlékei s ráfúj­ják az elmúlás sápasztó lehelletét. Hideg borzongását e jövő remények napsugarán melegíti. Amit magának re­mél, azt másoknak is kivánjá. Szinte ösztönszerűleg árad­nak lelkéből a jókívánságok mindenki felé. A nemzetek és az egész emberiség élete is korlátolt és mulandó. Nagyobb korszakok fordulóján az emberek lelkiismeretében a nemzet és az emberiség általános gon­dolatai és megérzései is fölszinre törnek. Az elmúlt évtizedben a magyar nemzet folytatta a huszadik század második évtizedének utolsó évében meg­kezdett nagy törekvéseket az ország területének a világ­háború következtében elvesztett épségeért, a háborúban és a forradalmakban megbetegedett nemzeti lélek gyó­gyulásáért, az elvesztett anyagi értékek pótlásáért, a gaz­dasági javulásért és a szociális igazságért. A nagy célo­kért való nehéz küzdelemhez a lelkierőt a folyton hevülő nemzeti érzésből és a kereszténység örök igazságaiból merítette. Nemzeti és keresztény föibuzdulásában a nem­zet közelebbnek hitte a célokat, mint amilyeneknek azo­kat az immár évtizedes küzdelem tapasztalata mutatta. Jogunk az igazságtalanul elszakított területekhez ugyan sok hatalmas népnél elismerésre talált, s szerte a világon hangosan követelik már a trianoni békeszerződés revízió­ját, de elvesztett magyar területeink még mindig idegen uralom alatt állanak. A nemzeti lélek gyógyulása eleinte csodálatosan gyorsnak és általánosnak látszott, de a lap­pangó láz utólagos visszaesést hozott és igen makacsnak bizonyult. Idegenből jövő fertőzés táplálja a betegséget. A gyökeres gyógyulást különösen a gazdasági és a szo­ciális jobblétért folyó törekvés meddősége késlelteti. A mai világgazdasági kölcsönhatások, a gazdasági élet bo­nyolult szervezetében a kiszámíthatatlan együtthatók lehe­tetlenné teszik égy nemzet legbecsületesebb munkájának sikerét, meghiúsítják a legszebb terveket. Sokféle okát emlegetik a nemzetgazdászok a világgazdaság csődjének. Biztos azonban, hogy az okok az igazságtalan és a fizikai törvényszerűségnek merőben ellenmondó békeszerződé­sekre vezethetők vissza. Erkölcsi bűnök sokszor csak későbben hoznak bűnhődést, de a fizikai törvényeken esett sérelem azonnal megbőszülj a magát. A győző hatal­maknak a gyűlöletből fogant döntése megboszulja magát a saját országaikon is, de nyomorba sülyeszti az egész emberiséget. Ez a belátás fogja a magyar nemzet jogos nemzeti törekvéseinek megvalósulását siettetni. Bár az általános gazdasági válság enyhülésére egyelőre kevés a kilátás s még további szenvedésre kell elkészülnünk, de szenvedésünk elviselését épen az a tudat könnyíti meg, hogy az egész emberiség a múltnak bűneiért egy tisztító Újévi meglepetés Vermesnél! Kossuth Lajos-utca 10. szám. szenvedésen megy keresztül, amelynek gyógyulása a mi igazságos igényeink teljesülését föltételezi. A gazdasági pangás okai Magyarország belpolitikáján, sőt külpolitiká­ján is túlesnek, mert a politika megváltoztatása nem vál­toztathatja meg az okokat. Magyarország belpolitikája nem lehet más, mint az egészséges nemzeti és keresztény lelkierőt ellenállóképessé tenni az elháríthatatlan bajokkal szemben, külpolitikájának egyedül helyes iránya pedig a világ nemzeteivel megértetni, hogy a trianoni béke nem­csak Magyarország, hanem az egész világ érdekében revízióra szorul s Magyarország területi épségét helyre kell állítani. Magyarország hazafias népének meg kell ezt az igaz­ságot értenie most, amikor a területi integritásért, a nem­zeti lélek egészségeért, a gazdasági jólétért folyó küzde­lem egy újabb évtizedet kezd. Rendületlenül ki kell tar­tanunk a megkezdett úton. Az ország fővárosa a legnehezebb viszonyok közt lefolyt székesfővárosi törvényhatósági választásokon pél­dát mutatott az országnak. Nagy többségben a keresztény és nemzeti politika híveit választotta meg. A főváros la­kosságának legalább egynegyedrésze nem keresztény. Annál inkább szükség volt a keresztények lelkes össze­tartására és hűségére, hogy ilyen impozáns módon tanú­ságot tegyenek a keresztény és nemzeti politika helyes­sége mellett s így az egész ország keresztény és hazafias lakosságát kitartásra buzdítsák a legfájóbb megpróbálta­tások idején is. Értsük meg a főváros üzenetét, amely annyira meg­felel a mi legbensőbb meggyőződésünknek. 1931. január elsején, egy új évtized hajnalán szeretett hazánk felé az a lelkes újévi köszöntésünk: Éljen a keresztény és nem­zeti Magyarország, mert a kemény nemzeti öntudatban és a keresztény igazságban birja az integritás és minden­nemű gyógyulás Ígéretét. Több mint 500 esztergomi gyermek és felnőtt kapott cipőt és ruhát kará­csonyra az inségakció keretében. Az óesztendő vége a jótékonykodás ideje volt Esztergomban és a rendelkezésünkre álló számszerű adatok bizonyítják, hogy;városunk­ban is gondoskodás történt az Ínségesekről. Az inségalapból, a városi költségvetésből, a Szent ErzsébetJEgylet­ből, a földműves asszonyok Mária-Kongregációjából és a népjóléti mi­nisztérium adományából gyűlt egybe az a pénz és anyag, amelyből a széleskörű jótékonyságot gyakorolni lehetett. A pénz, ruha és cipő összeszerzését, a jótékonyság megszervezését, sőt a szétosztást is Mátéffy Viktor prépost-plébános, országgyűlési képviselő vállalta és intézte. A városi községi elemi iskolák, a Szt Anna-zárdai és a Viziváros­zárdai iskolák szegény gyermekei között 182 pár cipő, a gimnázium, reál és tanítóképző növendékei között 20 pár férficipő, a tanítónőképző­sök között 20 pár női cipő, a leventék között 20 pár bakancs és 15 ruha, továbbá a középiskolások között 12 férfi öltöny, a leányiskolák, főként a zárdaiak között 80 leányruha, az elemi iskolás fiúk 58 gyer­mekruha került szétosztásra. A karácsonyi jótékonykodáshoz tartozik még a különböző asztal­társaságok ruhaosztása, így a polgári egyesület 32 gyermeket, a Mo­naco egylet 20, a Poschpisl-asztaltársaság 12, a szombatosok asztal­társasága 7 gyermeket ruházott fel, amelyekről már egyenkint is meg­emlékeztünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom