Esztergom és Vidéke, 2001

2001-01-05 / 1. szám

A család, és az évezred utolsó estéje Nagy megtiszteltetésben volt része városunknak a Szent Család Ünnepén, az évezred utolsó napján. A televízió által ünnepi fénybe öltöztetett Bazi­lika főbejáratánál szilveszter estéjén a bíboros urat vártuk, hogy az év utolsó napján szent­misén adjunk hálát Istennek. A Bíboros Atya megérkezése után felhívták a figyelmemet, hogy a Bazilika kórusa alatt igen szerényen meghúzódva egy család áll, akik kiemelt megbecsülést érdemelnek a Bazilika és az egyház részéről. Udvariasan felkínáltam, hogy rangjukhoz méltó helyre kísér­jem őket, de elzárkóztak a fel­kínált lehetőség elől. Az Édes­apa egy kisgyermeket tartott a kezében, és szorosan ölelte magához, mint aki igencsak ritkán teheti ezt meg. Elgondolkodtam, biztosan ők is hálát adni jöttek a Szent Család vasárnapján, az év utol­só estéjén Szent István városá­ba, a Szent Király alapította ér­seki templomba, az érseki szentmisére. Lélekemelő volt látni a ragyogó szemű szülő­ket, ahogyan kisgyermekükkel szerényen meghúzódnak a Ba­zilika végében. Nagy szere­tettel küldték üdvözletüket a Bíboros Úrnak, de a gyermek esetleges nyugtalansága miatt aggodalom töltötte el a szülő­ket, nem biztos, mondták, hogy végig várhatják a misét. A mise alatt aztán mégis helyet foglaltak az utolsó padban, majd a gyermek nyugtalansá­gát csitítani az Édesanya visszavonult megetetni a kis­dedet. Megvárták a mise befejezé­sét. Az Édesapa kérte, hogy szeretne a Bíboros Úrnak bol­dog új esztendőt kívánni, ha lehetséges, a szertartás végén. Természetesen az ország első főpapja a Bakócz-kápolnában egy röpke pillanatra fogadta az újszülött gyermekükkel inkog­nitóban városunkban tartózko­dó Orbán Viktort és feleségét. Megtisztelő volt látni ezek után, hogy a hívek milyen nagy szeretettel vették körül a mi­niszterelnököt és szúk család­ját, hogy kifejezzék nekik új­évi jókívánságaikat, melyeket az Elnök Úr sok szeretettel vi­i szonzott. Az évezred első esztergomi újszülöttje: MÁRTON REGINA RAMÓNA (P.-Sz.) Az esztergomi Va­szary Kolos Kórházban az év első újszülöttjét és édesanyját a kórház vezetése kis ünnepség keretében köszöntötte. Január 3-án, szerdán délelőtt a kórház szülészet-nőgyógyászati osz­tályán dr. Sólyom Olimpia fői­gazgató-főorvos és dr Berbik István osztályvezető főorvos adta át a kórház ajándékát az édesanyának, Márton Viktóriá­nak és Márton Regina Ramóna nevű gyermekének, aki január 1 -jén 4 óra 30 perckor látta meg a napvilágot. A házi ünnepség keretében az esztergomi Jó­Dobronya Suzuki Márkakeres­kedés egy autóba szerelhető gyermeküléssel lepte meg a boldog édesanyát. Az ünnepségen azt is meg­tudtuk dr. Berbik Isván főor­vostól, hogy kórházunkban 2000-ben 804 gyermek szüle­tett. Isten éltesse valamennyiü­ket! ÜNNEPI FÉNYÁR Először a város történetében (G.) Kellemes meglepetés ér­te az év végén királyvárosunk polgárait: a városközpont főut­cájának villanyoszlopait és fő­terét karácsonyi fényekbe öl­töztették. Az Esztergom törté­netében példa nélkül álló ünne­pi díszvilágítás ötletgazdája és kivitelezője az önkormányzat. A világítótesteket a város meg­vásárolta, így innentől kezdve minden évben fényruhát ölt magára Szent István városa. A harminc darab, lámpatestre kifüggesztett kisebb díszből, a Városháza homlokzatára és a Széchenyi tér végére kihelye­zett egy-egy nagyobb díszből álló ünnepi fénykollekciót a tervek szerint a következő kará­csonyra tovább bővítik - az évek során mindig hozzáadnak egy keveset -, 2001 kará­csonyán például a körforgalmat is ünnepi fényárba vonják. A mostani díszeket január első hétvégéjén gyűjtik be. Mindettől függetlenül a Lő­ricz utcai vállalkozók hasonló­képpen tetszetős fényfüzérek­kel csinosították ki az utcai fákat, így - hozzá véve a koráb­bi, hagyományos fénydíszeket, a Bazilika ünnepi kivilágítását vagy például a Trafó Café előtti tér fényeit - a második évezred­től igazi fényárral búcsúzott Esztergom! Roma Sportnap (T.R.) Második alkalommal rendezte meg Esztergomban a Cigány Kisebbségi Önkor­mányzat a Roma Sportnapot. A rendezvénynek a városi sport­csarnok adott otthont, a nap programján barátságos labda­rúgó-mérkőzések szerepeltek. A tornát a Roma FC csapata nyerte a Kertvárosi Romák és a Roma Utánpótlás előtt. Mind a szervezőknek, mind a sportolóknak gratulálunk! 2001. január 5.-1. szám * POLGÁRI HETILAP * Ára: 50 Ft BOLDOG ÚJ ÉVEZREDET, ESZTERGOM! Esztergom város polgármesterének újévi üzenete 'Tiszteit 'Esztergomi Eo Igáról(/ íPontosan ezer esztendővel ez­előtt) a Várhegyen állt protomár­tír templom falai (főzött Szent Istvánt királlyá kpronázták, Megszületett a keresztény ma­gyar állam, majd megszületett a magyar egyház. "Egy hittel és re­ménnyel, vérrel és verejtékkel, Büszkeséggel és dicsőséggel, szen­vedéssel és örömmel teli történet vette kezdetét. A. mi történetünk Ezer esztendő' nagy idő', ez alatt számos történet indult el és ért véget. !A 'Kárpát-medence szí­vében és ezeken a dombokon, a Várhegy lankáin is népekijöttek. és tűntekiel:gyökeret verni és ezt a gyökeret kitéphetetlenül e föld­be mélyeszteni csakjni, magyaroki voltunki képesek, Magyarország sorsát irányító, a hazáért felelős­séget vállaló uralkodó ki és politi­kusok, és az ország mindenkori polgárai mindent megtette ki azért, hogy a történetünket a harmadika évezredSen is tovább tudjuki szőni, fejet kell hajta­nunkí eleinki tlőtt, hiszen ne kik, köszönhető, hogy ma az ország békés, reményteli és gyarapodó jö­vő'elé tekint. Megszenvedtük, múltunkat, mint ahogy azt legszentebb és leg Becses eb b nemzeti dalunk, a Ehmnusz is mondja, de megszen­vedett múltunkinapjai mindegyi­kén ott ragyogott egy boldogabb és szebb jövő'ígérete és lehetősége, történetünk, során féltőn óvtuki legbecsesebb nemzeti és emberi ér­tékeinket egy olyan soha el nem apadó kincsestárat hozva létre, amely polgáraink^számára 6iztos alapot jelent az élethez. Ez a kincstár kifogyhatatlan, mert egyre csakgyarapszik, s bármikor hozzá nyúlhatunk^ erő't meríthe­tünkfeló'le, hogy aztán a mi belső' kincsünket is hozzá visszaadva gazdagítsukiés továbbörökítsük, Esztergom is egy a nemzet kin­csei közül. ÍA valamikori főváros és érseki központ lakói örömmel vettéki a szép napokat, és emelt fővel viseltéki a sanyarúság és a megaláztatás idejét. Ezek, a sze­líd esztergomi domboki a Duna lágy és ölelő karéja, az itt felhal­mozott páratlan világi és egyházi kultúra, a dicsőséges történelem, az oktatás és iparosodás hagyo­mánya, a régióban betöltött min­denkori vezetőszerep, a folytonos nyitottság és befogadó-készség — és szerencsére a sor még hosszan folytatható — mind olyan fontos és pótolhatatlan értéke amely mindig isjellemezte Esztergomot. Az ittenieí^büszkékiarra, hogy itt élnekj, és egyre inkább érezhető az a szándék, hogy fél évszáza­don át elnyomott Esztergomunk ból igazi otthont varázsoljanak, JA harmadiki évezred küszöbén a kényszerítés ránkierő'szakóit ku­darcokután egy sikertörténet vet­te kezdetét Esztergomban, amelynek, nem csupán letétemé­nyesei és haszonélvezői az eszter­gomi polgárok^ hanem aktív ré­szesei is. !Az értékeket ó'k, hordozzák/ a köz szereplőineki pedig az az első számú feladata és kötelessége, hogy ezek^az érté­keli érvényre jussanak^ megerő­södjenekiés mindenkihez eljussa­nak, Tisztelt OTölgyeim és Uraim! Efa három szóban kellene jókí­vánságaimat kifejeznem, vagy három szóval kellene elmonda­nom, mit várokiEsztergom szá­mára a következő esztendőben, esztendőkben, azt mondanám, hogy az a három szó az öröm, a hagyomány és a gyarapodás. Tel­jenek^ örömben és jókedvben éve­inkj, ő'rízzükiés gazdagítsukiszép és nemes hagyományainkat, és gyarapodjunk,lélekben és anyagi­akban. Szívből remélem, kívánom és kérem az Istent, hogy 9űmnu­szunk, sorai valóra váljanakv „Előzz reánkivíg esztendőt!" Meggyes Tamás

Next

/
Oldalképek
Tartalom