ESZTERGOM XIII. évfolyam 1908

1908-12-20 / 51. szám

•központnak csak egy levelezőlapot irni, igazán csodálatos, hogy még sokan, nagyon sokan van­nak, kik ezt az egy koronát is sajnálják és inkább 5—io koronát adnak évenkint mindenféle haszon­talan zsidó lapokra és fércmunkákra. Katholikusok ébredjünk! Vége a türelmes időknek, fel a küz­delemre ! Ne szégyeljük, hogy katholikusok va­gyunk. A zsidók összetartanak, a protestánsok görcsösen ragaszkodnak egymáshoz, csak mi legyünk az oldott kévék ? A Népszövetség egy erős táborba akarja hozni Magyarország minden kath. polgárát, minden kath. honleányát. Ne kés­lekedjünk tehát e szövetségbe belépni! * Karácsonyi színjáték a szemináriumban. Az esztergomi érseki papnevelő intézet növendékei f. hó 24-én (csütörtökön) d. u. 5 órakor kará­csonyi szinielőadőst rendeznek. Szinre kerül: Betlehem. Irta: Bartalos Gyula. Szereplők : Szűz Mária: Gamauf Lajos. Szent József: Farkas Ger­gely. Gábor főangyal: Tarek Mihály. A föld angyala: Füzesséry István. Kerub : Holba Róbert. Szeráf; Bábirák József. Angyalok kara. A világok védő szellemei. Hélil, farizeus rabbi: Vasak József. Szádok, szadduceus: Paulik Ferenc. Kornelius, római katona: Polónyi György. Sámuel, az öreg számadó gazda : Nemes András. Pásztorok: Ge­deon : Stampf Rezső. Simon: Helle Ferenc. Béni, bojtár: Károlyi Lajos. Pásztorfiú: Kincses István. Lucifer: Biró Gyula. Démon: Német László. Sá­tán : Benye Ferenc. A kevély angyalok. — I. felvonás: Az ember erkölcsi nyomora Krisztus születése előtt. (Színtér: Betlehem vidéke.) II. fel­vonás : Isten igazsága és irgalma. (Színtér: A bálványok temploma. A mennyországgal határos csillagok köre.) III. felvonás: Az idők tölte és az igéret beteljesedése. * Kérelem. A szent karácsony közeledtével a városi szegényházban elhelyezett elaggottak, rokkantak és testi fogyatkozásban levők érdeké­ben fordulok a jó szivekhez. Juttassunk valamit őnekik is a karácsony örömeiből! Közülök többen talán utoljára nézik könnyes szemekkel a jóltevők kegyes adományait. Gyümölcs, narancs, néhány üveg bor, vagy csomag dohány meghozná szá­mukra is a jó kedvet. Még minden évben talál­koztak humánus lelkek, akik valamit nekik is szántak. A szives adományokat kérem egyenesen a szegényházban levő irgalmas nővérekhez el­juttatni. Sinka Ferenc Pál, közgyám, a szegény­ház gondnoka. * A Népakadémia vasárnapi programmja a következő: 1. Liszt: Repülj fecském. Zongorán játsza: Kuszenda Béla. 2. Férjet keresek. Előadja: Tölgyessy Etelka. — 3. Rózsa Vitái bencés tanár előadása. — 4. Bellus Annuska éneke. * A megsérült vadász állapota. Megírtuk, hogy Adám Ágoston oroszkai cukorgyári tiszt­viselő vadászat közben véletlenségből saját magát lőtte meg. A sörét egész alsó karját úgyszólván szétroncsolta s igen félő volt, hogy a szerencsét­len vadász kezét nagyobb baj elkerülése végett le kell vágni. Most azonban mint értesülünk, a beteg állapota igen javult és semmi komplikáció nem mutatkozik és remélhető, hogy most már az állandó javulás utján marad. * A karmelita nővérek kérelme. A Jézus sz. Szivéről nevezett Karmelita-nővérek, kik mis­siói hivatásuk mellett még a szegény gyermekek megmentésével is foglalkoznak, felhívást intéztek e napokban az irgalmas szivekhez, hogy nehéz helyzetükben segítsenek rajtok kegyes adomá­nyaikkal. A nevezett nővérek egy pár hónap előtt engedélyt nyertek a váci püspöktől arra, hogy az ő egyházmegyéjének területén is letele­pedhessenek. A nemesen érző Csáky Károly gr. püspök a következőkben adja tudtul híveinek a nővérek letelepedését: » Kőrösszegi és Adorjáni Csáky Károly Emmanuel gróf, Isten irgalmából és az apostoli szentszék kegyelméből a váci szentegyháznak püs­pöke. Az olvasónak üdvöt az Urban! Emlékezetül adjuk a keresztény szeretet mű­vei iránt érdeklődő mindennemű és rangú jámbor híveknek, hogy Mi a püspöki kormányzásunk alatt álló váci egyházmegyében a Jézus szentsé­ges Szivéről nevezett Karmelita-nővéreknek, M. Mária Terézia Taucher generális főnöknő kérelmére és P. Soós István karmelita rendi magyarországi tartományfőnök ajánlatára, a letelepedési engedélyt megadtuk. Az említett nővérek egyházmegyénkben, az ország székesfővárosának közvetlen szomszédsá­gában már több helyen, hol különösen a gyári munkások sok ezer számban élnek, gyermek­otthonokat nyitottak, melyekben mig az elhagyott árvák és züllésnek indult utcai gyermekek, vala­mint a munkás szülők gyermekeinek nevelésé­vel és felügyeletével, a munkás leányok tanításá­val és gondozásával a leghasznosabb tevékeny­séget fejtik ki, addig a legszegényebb néposztály családi körébe is behatolva, a vallásos hitélet ter­jesztésével és ápolásával úgy a halhatatlan lelkek­nek, mint a társadalomnak a legüdvösebb szol­gálatot teszik. Tekintettel a Nővéreknek közvetlen tapasz­talásunkból ismert rendkívüli buzgóságára, nagy önmegtagadásokkal összekötött jámbor életére és igazán kiválóan erős és mélységes egyházi szel­lemére, Mi őket mindazoknak jóakaratába a leg­melegebben ajánljuk, a kik a Jézus szentséges Szivéről nevezett Karmelita-nővéreket nemes mun­kájukban erkölcsileg és anyagilag támogatni akar­ják és képesek, vagy a kik maguk az isteni hi­vatás kegyelmétől vezéreltetve közéjük belépni és soraikban Istennek szolgálni kívánnak. Szive­sen megengedem, hogy a Nővérek egyházmegyénk területén az adakozó hivek jótékonyságát igénybe vegyék s egyházmegyénk területén kivül is az ille­tékes egyházmegyei főhatóságok hozzájárulásával maguknak segítséget keressenek. Adatott Váczon, 1908. május hó 7. napján. Gróf Csáky Károly s. k., váci püspök. Kegyel­mes parancsra: Dr. Schwartz Gusztáv s. k. Jelen másolat hiteléül : Váczon, 1908. május hó 7. napján. Hanusz Zoltán, egyházmegyei levéltáros. A nővérek kérelmét t. olvasóink figyelmé­be melegen ajánljuk. Minden adomány a »Szent József és Szűz Mária Otthon«-ának (Budapest, X. Maglódi-ut 125) küldendő. * Csúnya bosszú. Dorogi tudósítónk egy igen csúnya bosszúról ir lapunknak. Az ottani munkástelepen ugyanis közös kútról hordják a vizet, mi bizony igen sok perpatvart idéz elő a munkások feleségei között. Némelyek ugyanis mindenféle tisztátalan edényekkel mennek a kútra és igy a vizet is bemocskolják. Különösen kitűnt ebben a nem dicsérendő tulajdonságban Podmicsák Ferencné, kit ezért a többi asszonyok többször megpirongattak a kútnál. A napokban azután Podmicsáknét megfenyegették, hogy ha még egy­szer a kúthoz jön vizért, leszedik a kontyát! Pod­micsákné erre kijelentette, hogy olyan bosszút fog állni rajtuk, hogy többé ők sem jönnek a kúthoz. Mit tett tehát! Megfogta szomszédjának öt hó­napos kis kutyáját és bele dobta a kútba. A meg­fulladt kutya öt napig volt a kútban anélkül, hogy a többi asszonyok tudták volna, a bosszú­álló asszony pedig — ki azóta nem ment a kútra, — most már kikiabálta : hogy rothadt kutya levét isszák a munkások. Lett erre nagy asszonyháború. A munkásnők Podmicsákné lakása elé mentek meszelővel és seprűkkel a kezükben s ha magára nem zárja az ajtót, bizony nem csak a kontyát szedik le, hanem meg is »lazsnagoljak«. A nagy háborúnak a csendőrség vetett végett, szétzavar­ván a harcias asszonyokat. A csendőrség különben a csúnya és könnyen végzetessé válható bosszút álló asszonyt feljelentette a helybeli főszolgabírói hivatalnál. Szigorú büntetést kérünk a csúnya dolog elkövetőjére és a kútra vonatkozólag a legmesszebb menő fertőtlenítést. * Munkát kér egy önhibáján kivül szegény sorsra jutott intelligens asszony, három kis gyer­mek anyja, a nemes szivű úrnőktől. Szépen horgol congré függönyöket, párna s ingbetéteket, csip­kéket stb. A munkáért házhoz megy, ha erre egy levelező lapon felhivják. Megkeresések a kiadó­hivatalba kéretnek. * Adományok az udvardi Urangyala­kápolnára. Az Urangyala-kápolnára ujabban a következő adományok érkeztek az Urangyala­bizottsághoz: Sebida János gyűjtése Bolcsó 14 kor., Szalay Béla Pusztafarkasd 5 kor., Udvardy László dr. Eger 3 kor., Bozóky Béla gyűjtése Soltvadkert 6 kor., Német Imre Budapest 5 kor., Drevenyák Mátyás Boldogfa 2 kor., Neumann Károly Puchó 1 kor., Varga Teréz Fűr 20 kor., Tiller Béla dr. Besztercebánya 5 kor., Pongrácz Ferenc Tata 7 kor., Maison Method Szentantal 20 kor., Lőrinc Gábor Rózsahegy 3.04 kor. Trak Géza Nyíregyháza 5 kor., Dr. Szabady Józsefné Székesfehérvár 1 kor., Groszek Antónia Hátszeg 3 kor., Rudics Ignác Zenta 5 kor., Rappensberger Vilmos Magyaróvár 4 kor., Flenger-intézet Érsek­újvár 5 kor., Jankovits Sempte 2 kor., Belánszky György gyűjt. Gönc 10.64 kor., Simor intézet Érsekújvár 7.10 kor., Csendőrőrs Alsópodsága 2.32 kor., Csendőrőrs Kövend 2.60 kor., Csendőr­őrs Dénesfa 3 kor., Csendőrőrs Maroslekence 40 fill., Csendőrőrs Oppova 3 kor., Csendőrőrs Hosz­szúrév 1.80 kor., Csendőrőrs Gödemesterháza 2.10 kor., Csendőrőrs Egerhát 1.50 kor., Csendőrőrs Árokalja 1.88 kor., Csendőrőrs Mezősámsond 1.20 kor., Csendőrőrs Magyarbükkös 1 kor., Csendőr­őrs Plugova 1.20 kor., Csendőrőrs Herkulesfürdő 1 kor., Csendőrőrs Szováta 80 fill., Csendőrőrs Gerebenc 6.08 kor., Csendőrőrs Soósd 2 kor., Csendőrőrs Küküllővár 1 kor., Csendőrőrs Pecsét­szeg (Hollómező) 1 kor., Csendőrőrs Felsővidra 1.20 kor., Csendőrőrs Gálya 60 fill., Csendőrőrs Kraszna 20 fill., Csendőrőrs Lekence 3 kor., Csend­őrőrs Nagykomlós 50 fill., ifj. Jaksics Mihályné gyűjtése Érsekújvár 60 kor., Brankovics Iván Révaujfalu 3.80 kor., Horváth Mihály gyűjtése Gyulafehérvár 11.50 kor., N. Rudics Anna Győr­csanak 1 kor., Bremzay Margit Dunaj 1 kor., Adamovich Imre Komáromszemere 10 kor., Tóth Márk Koltha 2.20 kor., Mikolovics József Ujlóth 1 kor., Horánszky István Ujlóth 1 kor., Asztal­társaság Szemere 1.50 kor., Nyáry Béla Arad 1 kor., Herr Ágoston Pécs 1 kor., Tóth Róza posta­mester Ulma 3 kor., Pummerschein János gyűjt. Angyala 32.40 kor., Fischer-Colbrie Emil Magyar­óvár 3 kor., Plébánia-hivatal Bori 24.04 kor., Fogyasztási szövetkezet Gyepes 12.68 kor., Ham­pel János Ungvár 1 kor., Bahol Károly Héhalom 5 kor., Kath. hivek Püski 9 kor., Aranyosy József Nyitra 10 kor., Vadkerty József Amerika 4 dollár, Gyenes Pál Pély 1 kor., Kath. Olvasókör Jákó­halma 3.26 kor., Mihalicska János gyűjt. Pozsony 7 kor., Farkas Mária Hajdúhadház 2 kor., X. Y. 20 fill., Csendőrőrs Gattája 2 kor., Csendőrőrs Albák 90 fill, Temetkezési egylet Adony 5 kor., Csendőrőrs gyüjése Nyárádremete 3.38 kor. Eddigi gyűjtés összege 2599 korona 52 fillér. — További szives adományok kéretnek. * Inzultus. A főkáptalani ügyészi változás­ból kifolyólag dr. Prokopp Gyula ügyvéd az utcán sértő kifejezésekkel illette Mike Lajos dr. uj ügyészt. Az inzultussal lapunk jövő számában foglalkozunk. * A reklamirozás, ha jó, akkor az olvasó közönség azt mondja rá, szellemesen kinálja árú­ját az eladó, ha pedig nem sikerül a közlemény, az olvasó is, meg az eladó is, bosszankodik. De minden ajánló soroknál többet ér a megrendelő levél, amilyeneket, különösen a téli hónapokban tömegesen kap Brutsy Gyula üzlete finom theá­jáért. A legutóbbi napokban is jött Szegedről a leszámoló hivatal részére egy nagyobb számú megrendelés 100 csomagra. A levél teljes megelé­gedést nyilvánít az előző küldeményekért. Hiába beszélnek a fekete kávé-ivók, sokkal jobb és egészségesebb ital a tea, különösen olyan, ami­lyent a lazarista-atyák Kínából küldenek Brutsy Gyula üzletének. * Ügyes lopás. December 13-án, vasárnap estefelé 5 órakor Nagy Lajos kissárói egyedül élő ref. gazdaember elment hazulról és nyolc óra tájban vetődött haza. Ezen időt egy tolvaj ember felhasználta és álkulccsal^behatolt szobájába s állítólag 680 koronát elemelt. A gyanú Kovács János volt uradalmi s elbocsájtott kath. kovácsra esett, aki a szomszédban lakik, mint magánzó és a hóba nyomott lábnyomok helyei e házig vezet­nek. Másnap megjelent 4 csendőr, de eddig a nyomo­zás teljes eredményre nem vezetett. Hiába is a sok külső csendőr, ha nincs a szivekben csendőr, hanem tolvaj őrök, akik lesik a kedvező alkalmat, a sötétséget, mint a szabadkőművesek és főzik terveiket, hogy mig ezek jogokat raboljanak, addig azok anyagiakat. Nem is lesz addig biztonság és a jogok tiszteletben tartása, amig a kereszténység valódi restaurációja meg nem valósul. Azért szük­séges oly nagyon a kath. Népszövetség, mely egészséges erkölcsöket fog produkálni mindenütt, ahol csak szervezik. * Szerencsétlenség egy homokbányában. Köbölkúton f. hó 16-án özv. Bircsák Vilmosnét, továbbá 10 éves Szilveszter fiát és Trencsik Mari 16 éves leányát a homokbánya munkaközben maga alá temette. Az asszonyt és fiát félméter homok borította, miáltal az asszony balkar- és jobblábtörést, a fia pedig súlyos arc- és koponya­zúzódást szenvedett. A leány derékig volt borítva homokkal s csakis a gyorsan jövő segély tartotta életben mindhármukat. * Saját érdekében cselekszik a ft. papság ha meggyőződik egy kis próbatétel által, misze­rint a legjobb minőségű méhviaszgyertya, amely Dokupil Lajos nagylévárdi viaszgyertyagyárosnál kilónként 4 koronáért kapható, a konkurrencia által 4*40—4'8o kor. áru bármelyikével ugy jóság, mint minőség tekintetében teljesen egyenértékű. Árjegyzék többi cikkekről is szivesen küldetik. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom