Esztergom és Vidéke, 1938

1938 / 21. szám

1038 március 13 ESZTERGOM és VIDÉKE 3 9. Ünnepi beszéd. Mondja Szemes József közs. Szent Imre gimn. tanár. 10. Himnusz. Énekli a nagykő zönség a Levente Zenekar kíséreté­vel. Gyülekezés d. e. fél 11 órakor a Széchenyi-téren. Rossz időjárás ese­tén az ünnepséget a Katolikus Le­gényegyletnagytermében tartjuk meg. Március 15 én este 8 órakor a Polgári Egyesület a Magyar Király szálloda nagytermében tartja ünnepi vacsoráját, melyen az ünnepi beszé­det a Kossuth-serleggel dr. Érnszt Sándor v. miniszter, országgyűlési képviselőnk mondja. A nemzeti ünnep jelentőségét kül­sőleg is nyilvánítandó, felkérem a háztulajdonosokat, hogy házaik e napon zászlódíszt öltsenek. Az ünnepség után déli 12 órakor a Levente Egyesület zenés őrség­váltása az Országzászlónál. Esztergom, 1938. március 9-én. Glatz Gyula polgármester Nagy sajtódélután volt Szenlgyörgymezőn Vasárnap délután a Szentgyörgy- mezői Katolikus Olvasókörben nagy sajtódélutánt rendezett a Kör veze­tősége. Az Olvasókör nagytermét zsúfolásig megtöltő közönség sorai­ban a szentgyörgymezői gazdákon kívül sokakat láttunk ott többi város­részünk lakosságából is. A gyűlés első számaként az ifjú sági dalárda a Himnuszt énekelte el, majd dr. Horváth Rezső szentgyörgy­mezői plébános mondott rövid meg­nyitóbeszédet, amelyben üdvözölte a megjelent közönséget s megköszönte az előadóknak a fáradságos közre­működését. Dr. Hamvas Endre primási iroda­igazgató, prelátus-kanonok magas- szinvonalú, mély gondolatokat tar­talmazó előadásában legelőször is a sajtó nagy közvéleménynevelő sze­repéről beszélt. Amilyen hasznos és értékes, szinte nélkülözhetetlen a megfelelő irányú sajtó, épolyan káros az ellenkező. Fejtegetése végén az illusztris elő­adó kijelentette, hogy a közönségnek a sajtóval szemben egy nagy köte­lessége van, támogatni az igazi ha­zafias, nemzeti sajtót és elvetni az ellenkezőt. Dr. Hamvas Endre után Bozóky Gyula ny. ezredes tartott igen szép gondolatokban bővelkedő előadást : „A sajtó és az Eucharisztia* címen. Az előadások után az Ifjúsági Da - lárda adott elő egy szép énekszámot, majd az elemi iskolás leányok Blaskó Az Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank keretében lévő Máv. hivatalos Menet­jegyiroda f. hó 14-étől Brnkács Mária könyvkereskedésébe Kossuth Lajos-utca 30. sz. alá helyeztetett át, hol reggel negyed 8 órától d. u. 6 óráig mindenféle ntazási jegy kapható. Mária kis alkalmi színdarabját adták elő ügyesen és talpraesetten. A záróbeszédet Hegedűs Sándor igazgató, egyházközségi elnök mon­dotta, majd az egybegyűlt közönség a Pápai Himnuszt énekelte el. Nyilatkozat A most tárgyalás alatt álló törvény- javaslattal kapcsolatban, amely a középfokú ipari és gazdasági irányú szakoktatás és a tanítóképzés reform­járól szól, különböző híresztelések keltek szárnyra az esztergomi községi Szent Imre-gimnáziumról. E híresztelésekkel szemben, mint az iskolafenntartó város polgármes­tere, kötelességemnek tartom meg­állapítani, hogy e kérdésben nincs találgatásnak helye, mert a Szent Imre-gimnáziummal kapcsolatosan semmiféle hivatalos eljárás folyamat­ban nincs és a város közönségé már ismételten leszögezte álláspont­ját saját középiskolájának fenntartása mellett. A város vezetősége és közönsége szerető érdeklődéssel kiséri volt reáliskolájának, a város egyetlen világi jellegű középiskolájának gim­náziummá történt átszervezését. Erre vall az intézet emelkedő tanulólét­száma is. Elejtése, máshová helye­zése megfelelő és feltétlenül kívána­tos tanügyi ellenszolgáltatás nélkül nem jelentene anyagi megtakarítást sem a városnak, sem az államnak. Átszervezése, megosztása nemcsak ku turveszteséget, hanem anyagi meg­terhelést is jelent a szóba került híresztelések szerint. Ma annyira meg kell becsülnünk meglevő értékeinket, hogy egy bi­zonytalan új fejében csak akkor mondhatnánk le bármelyikről is, 1. ha tetemes megtakarítást jelentene a városnak, 2. ha az állam teljes hozzá­járulása révén a meglévő helyett jel­legben és értékben teljesen egyen- rangút kínálna kárpótlásul. Erre azonban egyelőre semmi kilátás nin­csen. Minden ellenkező felelőtlen hí­resztelés tehát anyagilag is súlyosan érinti az iskolafenntartó várost. Esztergom, 1938. március 10. Glatz Gyula s. k. polgármester. A Sétahelyszépítő Egyesület kérelme a közönséghez. A múlt év őszén az Esztergomi Setahelyszépítő Egyesület azzal a levélbeli kéréssel fordult kb. 180 esztergomi lakoshoz, hogy varossze retetét azzal juttassa kifejezésre, hogy belép évi 2 P tagdíjfizetési kötélí- zettséggel abba az egyesületbe, amely évtizedek óta fáradozik azon, hogy széppé, kellemessé tegye városunkat. Ezen felszólításnak eddig 48-an tet­tek eleget s a tagdíjakon felül is juttatták el adományaikat a levélhez mellékelt póstacsekken az egyesü­lethez. Igen örvendetes, hogy a kérő szót polgárságunk minden rétege — még kisjövedelmű emberek is — megértették s bár az egyesületi ter­hek kezdenek már-már elviselhetet­lenek lenni néha, szeretettel csatla­koztak egyesültünkhöz. Igaz, nagyon sokan vannak még, kik megerőltetés nélkül meghozhatnák a kért áldozatot, de eddig még nem állottak be a sorokba. Feltesszük, nogy ez legtöbbjénél valószínűleg csak elnézésből vagy feledékenység bői nem történt eddig meg. Megis­mételjük ezúton újra felhívásunkat és kérünk minden városát szerető esztergomit a belépésre. A tagdíjakat Néhány tudós nyilatkozata a sok közül : „ . . . SZÍV,' CUKOR ÉS A LEGKÜLÖNBÖZŐBB SZERVI ÉS IDEGBAJOSOKON végzett gyó­gyító kísérleteim a radíoszcíllá tor segítségével messze felülmúl ták legvérmesebb reményeimet. (G. Puppins, New Medical R wiew) „... Számtalan a legkülönbö­zőbb fajtájú, de közöttük is el sősorban MIOMÁS, PROSTATá, GYOMORFEKELYES és súlyos RÁ KOS betegeket sikerült minden műtéti beavatkozás nélkül az oszcillátor segítségével meggyó gyitanom“. (Kivonat SORDELLO ATTlLIJ-nak a római egyetemi rádiumkórsáz igazgató-tanárának a Kir. Tud. Akadémián tartott előadásából 1937. május 28) „... A legkülönbözőbb stádium­akár Marosi József egyesületi pénz­táros címére, akár póstacsekklapon az Esztergomi Takarékpénztár rt.-nál lévő folyószámlára kérjük befizetni. A Szépítő Egyesületbe legutóbb beléptek: dr. Bäumly József, Pifkó János, Brenner Mária. Sétahelysaépitő Egyesület elnöksége. E héten a Rochiitz-gyógyszer- tár (Rákóczi-tér) tart éjjeli szol­gálatot A Keresztény Szeretet Orszá­gos Gyermekvédő Müve ma, f. hó 13.-án, vasárnap d e. fel 12 órakor tartja a városház tanácstermében évi közgyűlését dr. Meszlényi Zoltán sinopei c. püspök elnökletével, melyre a tagokat és az érdeklődőket tiszte­lettel meghívja a vezetőség. Tárgy­sorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tit­kári jelentés. 3 Pénztáros jelentése. 4. Számvizsgálók jelentése. 5. Indít­ványok. A főszékesegyház mai műsora. Introitus és Communio koraliter. Büchner: Tribulationes cordis mei, graduale, vegyeskar tractus koráliter. Goller: Meditabor, offertórium ve gyeskar. Orlando di Lasso: Missa „Laudate Dominum de coelis“ B-dur, 4 szólamú vegyeskarra a capella. Egy plébános tragikus halála. Torna István ny. muzslai plébános, szentszáki tanácsos, 57 éves korában Érsekújváron meghalt. Torna István a magyar katolikus irodalom úttörői­nek egyike volt, igazgatója az Élet irodalmi és nyomdai részvénytársa­ságnak. Több elbeszélő kötete jelen meg. Az összeomlás előtt nevezték ki Muzsla község plébánosává. A meg­szállt községbe magyarsága miatt sok üldözésben volt része. Ezek az izgalmak megviselték a szivét és emiatt vonult nyuga’omba. Torna Istvánt csütörtökön temették el Érsek­újváron nagy részvét melleit. Az Esztergomi Polgári Egyesü let március hó 15-én este 8 órakor a Magyar Király nagytermében tár­sasvacsorával egybekötött ünnepélyes összejövete t tart, melyen az ünnepi beszédet a Kossu h-serieggel dr. Ernszt Sándor v. miniszter, városunk országgyűlési képviselője mondja. E hagyó nanyos ünnepségre a város hazafias közönségét szeretettel meg hívja az Elnökség. Menü: Vegyes sült körettel, tészta. Ára 1.50 P kenyérrel és kiszolgálási dijjal. A vacsoránál a hely fenntartása és a kiszolgálás zavartalan biztosítása bán levő MÁJ-, EPE és VESE- bajosonkon végzett ellenőrző kí­sérleteim folyamán a teljes gyó­gyultak száma 83 %, változatlan 11 °/o, és csak 6% bán nem si­került javulást észlelnem. És ugyanekkor nem egy már operativ stádiumon túl levő rákos beteget sikerült a lánc segítségével meg­gyógyítanom, vagy legalábbis fajdalmait enyhítenem (Dr. Ch. Perincu, a párisi klinika igazgató tanára). A „RADIÖSZCILLATOR" egy radiumos telítettségű vékony lánc, amelyet állandóan nyakon keli vi­selni. Ára : 18 pengő. Kapható a legtöbb orvosi műszer­tárban. Főlerakat: Vadász Miklós orvosi műszertara, Budapest, Vilmos csaszár-út 28. Telefon : 120—070. érdekében kérjük az étjegyeket okvet­lenül előre megváltani. Kaphatók Giegler Ferenc zenebazár üzletében, Tóth László kiadónál a városházán és a Magyar Királyban. Adományok a Balassa-szobor céljaira. Szabó János 5, dr. vitéz Gombos Géza Tata 1, Kálmán József Dorog 2, Kerschbaummayer Karoly 3 P-t adományozott a Balassa-szobor felállításához. Az adományokat ez­úton is köszöni az esztergommegyei vitézek Társadalmi Bizottsága. A Credo Egyesület f. hó 13.-án, vasárnap d. e. 11 órakor a Belvárosi Kát. Olvasókörben tartja meg rendes havi ülését, melyen Béres István theológiai tanár fog előadást tartani. Böjti kultúrest a Vízivárosi Kör­ben. Ma vasárnap, f. hó 13 án este, t> órai kezdettel tartja az Esztergom- Szenttamás-Vízivárosi Kát. Polgári Kör első nagybőjti kuhurestjét. A műsoron a Szent Margit Leánykor tagjai szerepelnek szavalatokkal és tréfás jelenetekkel. A Harangszó ifjúsági énekes színmű országos sikere. A Ha­rangszó színdarab — melynek szö­vegéi Gorinszky Elvira, zenéjét Büch­ner Antal irta — egy pár év alatt az ország majdnem minden részében kerüit előadásra. Legutóbb Cegléd, Szentendre, Borsónádasd, Szolnok adták elő, most márc. 12, 13, 14-én Gyöngyösön és legközelebb Buda- tétényen kerül előadásra. Az Oltáregylet szokásos szentség - imádásat ma, vasárnap, f. hó 13 án tartja meg a vízivárosi zárda-temp­lomban. D. u. 5 órakor litánia, szent­beszéd és szentségbetétei. Másnap, hétfőn d. u. 4 órakor választmányi ülés. Az érseki Bold. Margit leány- gimnázium kongregációja és Sziv- gardája március hó 12-én délután fél 5 órai kezdettel műsoros délutánt tart, amelyre ezúton is szeretettel és tisztelettel meghívja a kedves szülő­ket és érdeklődőket a Vezetőség. Evangélikus istentisztelet lesz f. hó 15. én d. e. 10 órakor Szá- chenyi-tér 6. szám alatt. Zöldmező gazdasági tanfolyam záróvizsgája. Mint ahogy erről már korábban hirt adtunk, a Dunántúli Zfidmezőszövetség a m. kir. földmű­velésügyi miniszter támogatásával a vármegyénkben közös legelővel ren­delkező közületek kiküldöttjei részére Tokodon 8 napos legelőgazdasági tanfolyamot rendezett, amelyen 41 hallgató vett részt s amelyen az előadói tisztséget dr. Gruber Ferenc t nársegéd, Balogh Pál m. kir. gazd. feiügyelősógi gyakornok és vitéz dr. Zsiga János vm. II. főjegyző töltöt­ték be. A jól sikerült záróvizsgán a helybeli egyházi és világi hatóságo­mi«»! megnyílik az új sportpálya! 4 órakor a Dorogi AC Kombinált csapata — MESE

Next

/
Oldalképek
Tartalom