ESZTERGOM XXXVI. évfolyam 1931

1931-08-23 / 92. szám

még visszatér Esztergomba, de reg­gel 8 órára már ismét Dorogon lesz, s megkezdi a templomszentelés eléggé hosszadalmas szertartását. Az első ünnepi mise fél 12 óra­kor kezdődik, amely alatt — mint lapunk legutóbbi számában meg­írtuk — Büchner ez alkalomra írt bányászmiséje kerül bemutatásra a szerző vezényletével. Az ünnepélyes felszentelés befe­jező aktusáról, az első szentmiséről és a hercegprímás szent beszédéről a rádió helyszíni közvetítést ad, amJyet olvasóink figyelmébe aján­lunk. Mennyire szere­lik a tótokat a csehek? Az évtizedeken keresztül tartó aknamunka végre meghozta gyü­mölcsét 1919-ben. A cseh politikusok elhitették a tudatlan Nyugattal, hogy fajtestvér népük, a tót nép kinos magyar el­nyomatás alatt él a Felvidéken. A Nyugat felült a cseh hazugságoknak és rászabadította a cseheket a Fel­vidékre. Jöttek a „felszabadítók", akik azután nagy darab színtiszta magyar vidéket is felszabadítottak a „magyar elnyomás" alól. Az a mesterségesen szított ellen­tét, melyet Hlinka, Okányik, Jeh­licska, Hodzsa, Srobar és társai tá­masztottak, elkábította a Felvidék derék tót népét s autonómiájuknak örülve, tényleg felszabadítókként üdvözölték a betóduló légionáriuso­kat. Örömmámoruk azonban nem sokáig tartott. A „felszabadítók" csakhamar ráültek a tót őslakók nyakára. Leépítették a Felvidék vi­rágzó iparát. A pittsburgi egyez­mény okiratát közönséges hamisít­ványnak minősítették. A tót vezető politikusoknak meneküluiök kellett, vagy bezárták őket. A nagy „prev­rat" (fordulat) ezeket eredményezte a felvidéki nyomorúságokon kivül. Ezerkilencszáztizenkilencben egyes tót helyeken „uzsidu nasi!" (már jönnek a mieink!) örömkiáltással várták a cseh vitézeket, akik ősi vitézségükkel nyomultak is előre, ahol nem volt ellenség. Ma, 1931­ben a felvidéki tót nép újra öröm­mel várja az új „prevrat"-ot, kiál­taná : — „uzsidu nasi /" ha kakas­tollas magyar csendőrt látna. Ezek nem fantazmagóriák, hanem tények. Hogy a felvidéki tót nép meny­nnyire szereti ma a cseheket, annak fényes tanújelét adták július végén a Zsolnára felvonult trencsénme­gyei és Jehlicska emigrált tót ve­zért Wienb«n felkereső árvamegyei tótok. A tót politikai emigráció Jehlicska Ferenc dr.-ral az élén röpiratokkal árasztotta el a felvidéki tótságot. A röpiratban figyelmeztették a tó­tokat a közelgő „prevrat"-ra és fel­világosították őket. hogy népszava­zás esetén miért és hogyan kell a csehek ellen szavazni. A zsolnai járásban az elégedet­len tót nép azonnal meg is akarta kezdeni a népszavazást. Ezrével vonultak fel Zsolnára szavazni. Tyerchova négyezer lakossága temp­lomi zászlók alatt körmenetszerüen asszonyostul, gyermekestül Zsolnára vonult, hogy a csehek ellen sza­vazzon. Hiába volt a cseh hivatal­nokok minden felvilágosítása, a nép szavazni akart. Amikor pedig szán­dékuktól tágítani nem akartak, a hős cseh hivatalnokok és betelepe­dett cseh lakosság megijedt s ka­tonaság után kiáltozott. Szuronyos katonaság verte szét a népszava­zásra felvonult népet. Ma Zsolnán kesernyésen örülnek a csehek újabb nagy győzelmüknek s a fajtestvérnép barátságának. Árva-vármegyéből egy deputáció kereste fel Jehlicska dr.-t és a nép­szavazás ideje iránt érdeklődött. Kijelentették, hogy együtt éreznek a trencsén-megyeiekkel a cseheket illetőleg. Hálásan gondolnak vissza a magyar világra, mely élelmezte Őket, míg most a csehek csak visz­nek, de nem hoznak semmit. A Felvidék hangulatára legjellem­zőbb a „Slovák" cimű tót lap július 31-ki száma. Leközli ugyanis Demi Jakab cseh papköltő nyilatkozatát, aki az azóta már meghalt, szintén cseh költőről, Brezina Ottokárról azt mondja, hogy gyűlölte a Fel­vidéket, melyet bejárt. Azt tapasz­talta, hogy a tót nép hallani sem akar a csehekről, mert gyűlöli őket. „A tótok ki fognak bennün­ket kergetni" — mondotta Brezina. Demi a maga részéről megállapí­totta, hoj;y a tótokat az új állam ellenségeinek tekinti, sőt kijelen­tette : — „Ha új fordulat jön, a tótok nemcsak kergetni, hanem akasztani is fognak. 1 ' Eddig a „Slovák" július 31-ki száma. Ha Cseh-Szlovákia ilyen erős ala­pokon áll fajtestvéreiknél (?), mire számíthat a ruthéneknél és a magya­roknál? a gazdagok a szegényeket és nyis­sák meg erőforrásaikat, különösen most, az elesettekkel szemben. A pécsi állami tisztviselők nevé­ben Kelemen József táblai tanács­elnök, a pécsi egyetemi tanári kar nevében Bozóky Géza dr. rektor mondott üdvözlő szavakat, mig a papság tiszteletét Szil vek Lajos tol­mácsolta. A délután folyamán Virág Ferenc megyéspüspök társaságában a város nevezetességeit tekintette meg a primás, majd szerdán délelőtt Buda­pestre tért vissza. „...Most a gazdasági háborít korszakát éljük..." — mondta Baranya vármegye alispánja a herceg­primás pécsi fogadtatásakor. „... Már régen figyelmeztettem a nemzetet, hogy a gazdasági veszedelmek el fognak következni../' —válaszolt a hereegprimás. Röviden megírtuk, hogy dr. Se­rédi Jusztinián biboros-hercegprimás kedden Pécsre utazott Virág Ferenc pécsi megyéspüspök látogatására. Baranya vármegye és Pécs város közönsége rendkivül lelkes fogad­tatásban részesítette főpásztorunkat annál is inkább, mert Pécsett már 80 év óta nem járt hercegprímás. A fellobogózott városban a püspöki palotáig terjedő útvonalon végig tízezrekre menő néptömeg üdvö­zölte az egyházfejedelmet. A püspöki palotánál ka'onai disz­őrség állott. Az üdvözlések során elsőül Kozmovszky dandárparancs­nok üdvözölte a prímást, majd Fischer Béla, Baranya vármegye alispánja a vármegye küldöttségét vezette az egyházfejedelem elé. — A vármegye osztatlan lakos­sága nevében köszöntjük Eminen­ciádat — mondotta — mi, a vihar gyermekei, akiket a háború és utána a három éves szerb megszállás tépázott meg. A háború és a meg­szállás elmúlott és most a gazdasági háború kor­szakát éljük. A gazdasági háború az, amely az emberi lelkeket most minden kese­rűségével fojtogatja, amely minden elkeseredés szülőoka. A háborút elvesztettük, és utána megtörtént az összeomlás. Ha ezt a gazdasági háborút elveszítjük és az ország máso­dik összeomlása következik el, ebből aligha tud majd még­egyszer feltámadni a nemzet. — Valamennyiünknek — foly­tatta az alispán — össze kell fogni és az emberi lelkekbe a bizakodás erejét kell önteni. Ennek Főmagas­ságod a legnagyobb apostola. Ennek a gondolatnak jegyében a vármegye minden egyes nemzetisége nevében felekezeti különbség nélkül szívből köszöntjük Főmagasságodat. A biboros hercegprímás a követ­kező szavakkal válaszolt: — Attól a perctől fogva, hogy beléptem a vármegye területére, mindenünnen szerető kezek inte­gettek felém. A szerető kezek inte­getése a szivek szeretetét jelenti. A vármegye közönsége szereteté­nek ezt a megnyilvánulását itt és most köszönöm meg a vármegye küldöttsége előtt. — A szeretetet és összefogást mindenkor hirdettem és már régen figyelmeztettem a nemzetet, hogy ezek a gazdasági veszedel­mek el fognak következni. De nemcsak figyelmeztettem, de ma­gam is odahatottam, hogy a magyarságot átsegítsem ezeken a nehézségeken. Amig befelé az összetartást hangoztattam, addig a külföld felé kapcsolatokat igye­keztem teremteni a nemzet számá­ra. Ha olvasták, hol ide, hol oda utaztam, hol itt, hol ott tűntem fel, ez az utazás nem kéjutazás volt. Legutóbb Párizsban jártam és a francia nemzetet igyekez­tem közelebb hozni a magyar nemzethez. A francia nemzet kiválóságaiban igyekeztem ba­rátokat szerezni és meggyőzni ö^et azokról a bajokról és ne­hézségekről, amelyek a magyar fajt és a katolicizmust sújtották. — Ebben a munkámban azonban legnagyobb bizodalmam az isteni Gondviselésbe vetett hit, amelyet ez a nemzet sohasem fog lelküle­téből kikapcsolni. Pécs város nevében Makay Ist­ván helyettes polgármester köszön­tötte az egyházfőt, aki válaszában a többi között ezeket mondotta: — Pécs városa sok szenvedést élt át, útja a Golgotha-járók útja volt, de a Golgotha-járók élete a dicső­ségbe vezet s odavezethet a vá­ros élete is. Ezt azonban — folytatta emelt han­gon a hercegprímás — nekünk kell előkészíteni kölcsönös szeretettel, a baráti szeretet kimélyitésével. A hatalmasok és nagyok vegyék észre az eltiportakat és gyengéket, Úszóink a győri országos uszó­kongresszuson. Szent István napján sportünnepe volt Győr városának. Augusztus 19— 20-iki országos úszókongresszust Győr városa rendezte, amelynek keretében avatták fel az újonnan épült stranduszodát. Az úszókongresszuson starthoz ál" lott nemcsak az európabajnoksá­gokra induló válogatott magyar úszógárda, hanem az ország vi­déki egyesületeinek minden számot­tevő ifjúsági és szenior úszója is. A július hó 25 én tartott kerületi bajnoki versenyeken a strandidők alapján úszóink közül részt vettek Alberti Sándor, Fritser Ferenc, Hu­ber Jenő, Gábris Ödön, Kis Tibor.Bár az új versenybeosztás alapján a gyer­mekszámokat törölték és fiúversenye­ken indulhattak gyermekkorú úszó­ink, mégis számottevő eredménye­ket értek el az országos számok­ban. Alberti Sándor a 100 m-es fiúmellúszásban 1 perc 30'8 mp-es idejével, Huber Jenő ugyanezen úszásnemben 1 perc 31 mp-es ki­tűnő idejével a jövő kongresszusi versenyek jogos aspiránsai. Fritser Ferenc és Kis Tibor a 100 m-es gyorsúszásban igen ko­moly ellenfelek lesznek. Gábris Ödön a 3X100 m-es vegyesstaféta tagjaként indult s bár a jövőben kevés reményünk van, hogy meg­tarthatjuk, mint főiskolai úszó szép eredményeket érhet el. Esztergom úszógárdájának jövője, fejlődése most a gyermekuszókra van építve. Ha komoly munkával igy fejlődnek, az úszósportunknak éppen úgy hozhatnak sok dicsősé­get, mint az utóbbi évek sok dicső­séget aratott, de élethivatásuk foly­tán körünkből kiválni kényszerült Wassel, Vermes, Kemény országos hírnevű stafétacsapatunk. Szabadalmakat megszerez,értékesit minden államban ÁRON és MOLNÁR szabadalmi iroda, Budapest VIII, Rákóczi-út 15 .sz Felvilágosítás díjtalan. Fontos értesitésl Bármely gyártmányú gramoíónleme­zeket leszállított árban árusítom. 25 cm-es tánclemez 5*50 P, 30 cm-es művész-lemez 8*— P. ~9@ Giegler Ferenc ISKOLA HEGEDŰK ós más hangszerek, valamint ezek alkat­részei a legolcsóbb napi árban: ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom