Esztergom és Vidéke, 1938

1938 / 19. szám

4 ESZTERGOM és VIDÉKE 1938. március 6 Kinevezés. Katona Miklós bánya­mérnököt, aki a Salgótarjáni Kőszén­bánya R.t. szászvári bányájánál telje­sít szolgálatot, a vállalat igazgatósága főmérnökké nevezte ki. Ernszt Sándor mondja az ün­nepi beszédet a március 15 iki vacsorán. A Polgári Egyesület által március 15 én rendezett vacsorán ez évben az ünnepi beszédet dr. Ernszt Sándor v. miniszter, városunk országgyűlési képviselője fogja mon­dani. Kultúrest lesz március 6-án esti 7 órai kezdettel a Belvárosi Katolikus Olvasókörben. A műsoron két elő­adás és egyfelvonásos bohózat sze­repel. Aszentgyögymezői Kát. Olvasó­kör farsangzáró bálja az elmúlt va sárnap a legszebb siker jegyében folyt le. A termet zsúfolásig megtöltő kö zönség szűnni nem akaró tetszés nyilvánítás mellett élvezte végig kitűnő gárdájának előadásában Fol- linus Aurél: „Náni“ c. 3 felvonásos énekes vígjáték át, melynek minden dicséretet megérdemlő szereplői: Bar- tus Juliska, Erős Erzsébet, Erős Ka­talin, Mayer Lajos, Bartus György, Vodicska István, Erős Kálmán, Trex ler Lajos, Langsammer Ignác, Fai­kas Ferenc és Válent János voltak, mig a kiváló rendezés Nyári József kántortanitó érdeme. A sikerült szín­darab után reggelig tartó vidám han gulatban táncolt a fiatalság (no meg az öregek is). Sokáig felejthetetlen lesz ez a bál a jelenvoltaknak. Közgyűlés. A Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Műve f. hó 13.-án, vasárnap d. e. fél 12 órakor tartja a városház tanácstermében évi közgyűlését dr. Meszlényi Zoltán sinopei c. püspök elnökletével, melyre a tagokat és az érdeklődőket tiszte­lettel meghívja a Vezetőség. Az Esztergomi Tanítóképző­ben Végzett Iskolatársak Szö­vetsége havi összejövetelét e hó első szombatján, f. hó 5-én este 6 órakor tartja a Fürdő vendéglőben, melyre ez utón hívja meg a tagokat a Szövetség vezetősége. „Boldog Gizelia“ úrinők kong regációja f. hó 10.-én, csütörtökön este 6 órakor rendes gyűlést tart a Szent István iskolában, melyre a tagokat szeretettel meghívja a veze tőség. A Legényegyesület nagyböjt! kulturestjei keretében szerdán, már­cius 9 -én a helybeli turista-osztály rendezésében vetitettképes turista­előadás lesz, előadója dr. Zsembery Gyula, a Turista Szövetség alelnöke, kit a helybeli turista és cserkész­körökben már jól ismernek és fiap- páns, jóízű, humoros előadásáért, valamint lekötelező modoráért mindé nütt tisztelik. Az érdeklődő közönség szives figyelmét felhívjuk az érdekes előadásra. Az előadás a Legény­egyesület nagytermében lesz 9.-én este fél 9 órakor. Belépődíj nincsen. Sajtóvasárnap Szentgyörgy- mezőn. Ma, vasárnap márc. hó 6.- án d. u. 4 órakor a Szentgyörgy- mezői Olvasókörben a katolikus sajtó érdekében nagy propaganda gyűlés lesz. Beszélnek: dr. Hamvas Endre prelátus-kanonok, hercegprimósi iro­daigazgató, Bozóky Gyula ny. ezredes, iró, dr. Horváth Rudolf plébános és Hegedűs Sándor egyházközségi világi elnök. Az ifjúsági dalárda énekszámai, alkalmi szavalatok s egy látványos, énekes sajtószinielősdás van még a műsorba beállítva. Bsléptidij nincs. A tej árénak emelkedésével kapcsolatban az esztergomi tej­fogyasztóközönség köréből általában olyan figyelmeztetések hangzanak el, hogy az esztergomi gazdaközönség régi szokásához híven most is be­csülje meg régi, jó és biztos vevőit és lehetőieg ne kövesse mindenkor a karíellszerű megállapodásokat. Erre a figyelmeztetésre különben nincs is szükség, mert úgy tudjuk, hogy az esztergomi gazdák nem mindenütt emelték a tejárakat és a régi, biztos vevőknél, tehát ott, ahová állandóan az egész éven át hordják a tejet, ma is megmaradt a 20 vagy legfel­jebb 22 filléres ár. Tűz. F. hó 5-én, szombaton haj­nali fél 4 órakor kigyulladt az Erzsé- bet-utcában vitéz Majthényi Ferenc honvéd tiszthelyettes istállója. A gyorsan kivonult tűzoltóság a tűz továbbterjedését megakadalyozta. Előadás Lábatlanon a beteg­ápolásról. Lábatlan községben Var­ga Erzsébet tanítónő a legutóbbi népművelési előadáson nagy hozzá­értéssel ismertette a betegápoló feladatait. A lábaílani népművelési előadások számára már kicsinek bizonyul az előadóterem. Kellemes hangulatban folyt le a Református Nőt gylet műsoros tea- d lutánja. Egymásután kabaré-zerűen peregnek le az ügyesen elgondolt szellemes mű-orszómok. Mészáros Trudi és Lahucsky István k’-ringő- fantáziákat, S/ ávai Gyu'a paródiákat, Mészáros Jutka és Bözsi tiroli tánco­kat adtak elő. Ezt követte a „Süket levente“ című egyfelvonásos, mely­ben Nábrády Sári, Nagy Ilonka, Szkaika Lajos, Jándy Arthur és Szávai Gyula arattak sikert. Befeje­zésül Mészáros Bözsi és Szávai Gyula gyöngyösbokréta-paródiat énekeltek A gyorsanpergő, változatos műsort tánc követte. Kitünően sikerült a vízivárosi intelligens ifjúság pénteki bá1 ja. Az előkelőségek megérkezése u án vette kezdetét a műsor, melynek eső számaként a leány- és fiú-körből alakult vegyeskar egy népdal! és a Rákóczi-induló: énekelte. Vezényelt Pintér József karnagy. Második szám ként Pintér József Schumann-Heine: A két gránátos című dalát adta elő kellemes hangon. Zongorán kisérte Sebők József. Két egyfelvonásos következett. Eiső : „A nagybácsi“ c. Nóti egyfelvonásos, a második: Agg­legények főzőiskolája. A két vígjáték­ban különösen tetszett Szalai Márta, Angyal Klári, Révfalvy Lajos, Szabó C. Kálmán és Szávai Gyula. De kevésbbé maradnak el a többi sze­replők sem, Sántha Rózsi, Pásztor Gizi, Majorán Anci, Petrik Gizi, Czibik Ferenc, Sárgái József, Jándy Arthur, Kulauzov Márton, Lex Octá- vius. Szávai Gyula konferanszit többször hálás tapssal ju'almazta az előkelő közönség. A műsor utáni tánc a korareggeli órákban ért csak véget. Cigány az iskolánkivüli nép­művelésben. A tárkányi cigány­iskola mindjobban érezteti hatását a cigányok erkölcsi és szellemi, valamint egészségi életében. A felnőtt cigányok valamennyien résztvesznek a népművelési előadásokon és az iskola és tanítójuk iránti ragaszko­dásukat azzal is dokumentálják, hogy a népművelési előadásokon a zenét ők szolgáltatják. Grösst János kántor­tanitó és Jász Dénes a cigányok tanítója népművelési tevékenységének eredménye ez. Idegenvezető tanfolyam. Szom bat délután 4 órakor dr. Lépőid Antal prelátus-kanonok tartotta hely­színi előadását a bazilikában és a kincstárban a hivatásos vezetők részére. A tanuló ifjúság részére külön helyszíni előadás lesz tartva, melynek időpontja a sajtóban lesz közzétéve. Einczinger Ferenc és Dex Ferenc vasárnapi előadásai az állami idegenvezető-tanfolyam tanul­mánykirándulása miatt elmaradnak. — Ezen előadások mihamarább hétköznapokra lesznek beállítva és ugyancsak a sajtó utján meghirdetve. Az „Öreg Hollók“ köszöneté. Az öreg Hollók parancsnoksága ez­úton mond hálás köszönetét mind­azoknak, akik pénzbeli és természet­beni adományaikkal avagy munka­szolgáltatással előmozdították a feb­ruár hó 1. i „Fehér-Fekete-bál“ várakozáson felüli szép sikerét, — kérvén a csapat jóbarátait és támoga­tóit, hogy áldozatos szeretetükben továbbra is tartsák meg őket. Felül- fizetések : Eggenhofer Béla 6, dr. Frey Vilmos, V. G. 5, Dittert Gyula, N. N., Till József 4, dr. Balogh Albin, G atz Gyula, dr. Radocsay László, vitéz Szivós-Waldvogel József 3, Einczinger Ferenc, Fritscher Gyula, Gyarmathy Lajos, Rajner Ernő 2, dt Darvas Géza, dr. Kazatsay Antal, vitéz Dudás László 1 P. Természet­beni adományokat adtak: Ámon Károly, Berényi János, Brutsy Jenő, Domonkos Sándor, Eggenhofer Jenő Tokod, Kerschbaummayer Ödön, Ma- rosi József, Meszes István, Rochlitz Ele mér, Schrank Ödön, Siühmer.cég esztergomi fiókja, Jezierszky Vanda, Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Igaz­gatósága Dorog, Sz tzlauer Gyula Vörös József-cég, Wetz'er Ignác. Munkaszolgáltafással és ill. kölcsön­zéssel vo rak a rendezők segítségére : Bencés gimnázium Igazgatósága, Fazekas Kálmán, Hungária Vili Rt. Üzemfőnöksége, Kerschbammayer Károly. Fogadják valamennyien leg- háiásabb köszönetünket. Parancsnok ság. Hallgassa meg a „Ko- rona“=kávéház szalonzene- karának legújabb slágereit. A hat elemi elvégzése és az új választójog között feltételi kap. csolat van és most az érdekeltek közül sokan gondolnak arra, hogy ez a fetétel nem méltányos, mert * legtöbben nem tehetnek arról, hog' nem végezték el a hatodik osztályt. EíZtergomb-m ez, különösen a föld­műves lakósságra vonatkozik. Ré- gente a hatóságok és a szülők nem vették elég szigorúan a hatodik osz­tály elvégzését. A nehezebb meg élhetési viszonyok között a szülők igyekeztek nagyobb gyermekeiket kifogni az iskolából. Ezért az egy­szerűbb nép fiainál sok esetben csak a negyedik vagy ötödik osztály el­végzéséről van meg az értesítő. Az utóbbi időben azonban mindinkább csökken azoknak a száma, akik nem végzik el a hatodik osztályt. Föld­műveseink gondolkozása is sokat változott ebben a tekintetben. Népművelődés Tokodaltárón. Tokodaltéró bányatelep népművelési előadásai kiválóan nívósak és szak­szerűen vannak összeállítva. Nagy Imre iskolaigazgató és a vezetése alatt álló tanítótestület igen értékes munkát fejt ki. Szerémi Sándor tanító a legutóbbi előadás keretében a kommunizmus elleni védekezés szükségességéről értekezett. Nagy Imréné Holly Gabriella a népies iro­dalomból ismertetett. Mihalovits Ilon­ka és Magaslaki Ferenc idevágó költeményeket szavaltak a közönség zajos elismerése mellett. Helyreigazítás. Egyes lapok azt közölték, hogy a kultuszmininiszter úr 10.000 pengőre emelte volna fel a Balassa-szobor előállítási költségeit. Félreértések elkerülése végett közli az esztergommegyei vitézek Társa­dalmi Bizottsága, hogy a miniszter úr eddig nem engedélyezett semmit a szoborra, kilátásba helyezte azonban, hogy a rendelkezésére álló fedezethez képest támogatni fogja a komárom- esztergommegyei vitézek ama törek­vését, hogy a szobor felállittassék. Egyébként a szobor elkészítésére az újabb pályázat-hirdetés március hó 28-i határidővel megtörtént. Gere- wich Tibor egyetemi tanár ajánlatára Dózsa-Farkas András, Csúcs Ferenc és Buzi Barnabás szobrász-művészek kaptak felszólitást a pályázatban való részvételre. Előadás Budapestről Nagysá­pon. Nagysáp községben Gábor Ágoston ref. kántortanitó igen értékes előadás keretében ismertette Buda­pestet a szabadságharc idején. Mla- doniczky Antónia ugyancsak a magyar főváros életéből és ezzel kapcsolatos elbeszéléseket ismertetett, a közönség pedig a magyar Hiszekegyet és a Himnuszt énekelte el. Eucharisztikus triduum Szent- györgymezőn. Március hó 10 , 11 és 12. én háromnapos eucharisztikus ájtatossággal készülnek a szent- györgymezei hivek a közeledő szent­évi husvótra. A szentbeszédeket mind­három napon P. Horváth Péter ferences házfónök tartja. Szentbeszé­dek végeztével, valamint reggelenként gyóntatás, vasárnap reggel 8 órakor közös szentáldozás. Ismeretterjesztő előadás Toko­don. A tokodi Népművelési Bizottság legutóbbi ismeretterjesztő előadásán Üankó Mihály tanitó és Bellus Mag­dolna tanítónő adtak elő a nagyszámú Közönségnek és az értékes műsort egy kedves vigjá’ék fejez'e be. Oktató­film alakjában az állatkerti állatok lettek bemutatva. Leszámolható mintákat, rajzo­kat közöl a lakberendezési és kézi­munka cikkekről szinte páratlan oőkezűséggel a Tündérujjak Magyar Kézimunka Újság. Idei ajánkéka egy 133x133 cm. es ráesőstül! diszteritő, megkezdve és a hozzávaló gyapjú- fonallal együtt. Ezt az értékes aján- lékot megkapja mindenki, aki 14.40 P vei e'őfizet egy évre a Tűndér- ujjak ra. Ez az összeg 6 havi 2.40- es részlettel is fizethető. Fizessen elő Kemény Lajos cégnél Esztergomban. Magánnyomozó iroda. Szabó Albert nyugalmazott detektivfelügyelő m. kir. államrendőrség által engedé­lyezett magánnyomozó irodája Esz­tergomban, Deák Ferenc-u. 15. sz. alatt. Megfigyel, informál, kényes természetű ügyekben nyomoz, okmá­nyokat beszerez, ismeretlen helyen tartózkodó vagy eltűnt egyéneket feU kutat, úgy bel- mint külföldön

Next

/
Oldalképek
Tartalom