Esztergom és Vidéke, 1936

1936-04-19 / 32.szám

1936. április 19. ESZTERGOM és VIDÉKE 3 nak lassúbbításával, mert a társa­dalmi rend veszélye nélkül nem en­gedhetjük máról-holnapra 160.000 önálló kisexisztenciát elpusztulni! A kisiparnak meg vannak és meg­lesznek a jövő gazdasági rendben is a jogos munkaterületei, nekünk csak az a kötelességünk, hogy meg­teremtsük törvényes és közigazga­tási alapját annak, hogy a kisipa­rostársadalom megfelelő felkészült­séggel ezeket a jövő munkaterüle­teket birtokába is vehesse. Ezt a célt szolgálja az ipari közigazgatás egyes kérdéseinek szabályozásáról a felsőházban legutóbb elfogadott tör­vényjavaslat is. Vármegyénk felirata az egyke elleni küzdelem eredményessége érdekében Gróf Esterházy Móric nyug. mi­niszterelnök, törvényhatósági bizott­sági tag kezdeményezésére kiküldött egyke elleni albizottság javaslatára a vármegyei közigazgatási bizottság f. hó 14-én megtartott ülésében egy­hangú helyesléssel elhatározta, hogy feliratilag kérik a belügyminisztertől az alább részletesen ismertetett alap­elvek figyelembe vételét az egyke veszedelem leküzdésére irányuló rendszabályok alkotásánál: 1. mindazon családoknak, ame­lyekben háromnál kevesebb gyermek van, továbbá tekintet nélkül a fog­lalkozásra, hivatásra és állásra a nőtleneknek jövedelmi, kereseti és vagyonadója fokozatosan emeltessék, esetleg külön céladóval sújtassanak , 2. az örökösödési illetékre vonat­kozó jogszabályok az egy alattiak szerint megváltóztatandók fokozódó illeték kirovásával, a közvetlen egye­nes leszármazó nélkül elhaltak va­gyonának fele pedig az alábbi alap céljára az államra szálljon, ha a tör­vényes örökösök gyermektelenek; 3. az 1878. évi V. tc. nek a mag­zatűzésre vonatkozó büntető rendel­kezései, amelyeknek a mai joggya­korlat szerint való alkalmazásban ritkán van kellő hatályuk, megfelelő módon megváltóztatandók, esetleg az azokba ütköző bűntettek külön e célra összeállított bíróságuk hatás­körébe utalandók. A magzatűzésben vétkesnek talált orvosok, bábák és más személyek a legszigorúbban büntetendők és minden esetben el­tiltandók hivatásuk gyakorlásától. Azoknál, kik cselekményüket anyagi indokokból követték el, kimondan­dó a vagyoni felelősség is, magas pénzbüntetéssel, esetleg vagyonel­kobzással sújtani ; 4. a fogamzást gátló óvszerek gyártyása és árusítása szigorú ellen­őrzés alá veendő, megszigorítandó, esetleg eltiltandó. Az el nem tiltot­takra a legmagasabb adót kell ki­vetni. A vonatkozó rendelkezés el­len vétőket magas pénzbüntetéssel kell sújtani; 5. eltiltandó oly hirdetés közzété­tele, mely a gyermektelen csalá­doknak, nőtleneknek, bármely vo­natkozásban előnyöket biztosít. Azt a személyt vagy vállalatot, aki, illetve amely több gyermekes családot bármely viszonyban hátrá­nyos helyzetbe kényszerít, vagy épen üldöz, szigorúan felelősségre keli vonni és magas pénzbüntetés­sel sújtani. A fenti pontok alatt felsorolt adó­emelésekből (céladó) örökösödési il­letékekből, pénzbüntetésekből és va­gyonelkobzásokból eredő összes jö­vedelem egy külön alapba folyjon, mely felett a belügyminiszter disz­ponál. Az alapból a többgyermekes családok, házasulandók és minden népszaporodást okozó mozgalom és tevékenység megfelelő segélyezés­ben, támogatásban részesüljön az alábbi alapelvek szerint : 1. mindazok a családok, apa és anya, vagy a törvényes gondozó, kiknek három vagy ennél több gyer­mekük van, ezek nagykorúságáig, illetve önálló keresetet biztosító fo­kozott segélyezésben, adóked vez­ményben, jutalmazásokban részesí­tendők és előnyben részesítendők a közalkalmazásnál, előmenetelnél, is­koláztatásnál, telepítésnél stb.; 2. minden új házaspár részére, kinek arra jogos igénye van, akár pénz, akár berendezés alakjában megfelelő segély biztosítandó; 3. a tisztviselőknek a fenntieken kivül külön, de a jelenleginél lé­nyegesen magasabb és a gyermekek neveltetését érezhetően elősegítő, a gyermekek száma szerint fokozato­san emelkedő pótlék állapítandó meg. 4. a katonaságnál, csendőrségnél, rendőrségnél a házasságkötési tilal­mat meg kell szüntetni, illetve eny­híteni; 5. minél szélesebb körben ki kell építeni az egészségvédelmi, főleg anya- és csecsemővédő intézetek há­lózatát. Az egykés vidékekeken az erkölcsi és biológiai szempontból kifogástalan vidékekről és egyének­kel való telepítés mutatkozik célra­vezetőnek. Végül szükséges minden propa­ganda eszköz (sajtó, rádió, könyvek, színház, mozgóképek, előadások stb.) legteljesebb mértékben való igény­bevétele és az akció szolgálatába való állítása. E javaslat elfogadásá­tól reméli a közigazgatási bizottság a születések számának emelkedését, hogy hazánk az erősebben szapo­rodó szomszéd államok fojtogató gyűrűjében megállhassa helyét és a j magyarra szebb jövő viruljon. Programmbeszédek A városban megindult a választási mozgalom, aláírás, korteskedés, de ennek dacára csendes lefolyásúnak ígérkezik. A mai vasárnap programm­beszédekkel telik el. A két jelölt több programmbeszédet tart a következő sorrendben: A kereszténypárt hivatalos jelölt­je : dr. Ernszt Sándor prelátus-kano­nok, ny. miniszter ma, vasárnap a következő helyeken és időben tart programmbeszédet. D. e. 11 órakor a Szent István Fürdő Szálló nagytermében. D. ti. 3 órakor Esztergom-Tábor ban a Csere féle nagyvendéglőben. D. u. 5 órakor Szentgyörgymezőn a Mitter-féle vendéglőben. A gyűléseken a központi pártve­zetőség részéről megjelennek: gróf Zichy János pártelnök, Czettler Jenő dr., a képviselőház volt alelnöke, gróf Eszterh zy Móric volt minisz terelnök, Woljff Károly orszgy. kép­viselő, a fővárosi kereszténypárt el­nöke, Kacsán Károly orszgy. képvi­selő, Ötvös Lajos a párt központi igazgatója és a párt több tagja Bu­dapestről. A nemzeti szocialista párt hivata­los jelöltje: Vargha Károly már pén­teken megkezdte programmbeszédeit, ami este 8 órakor volt a „Duna Kioszk"-féle vendéglőben. A további programmbeszédeit az alábbi helye­ken és időben tartja. Szombaton este 6 árakor a »Ma­gyar Király" vendéglőben, 8 órakor pedig a szentgyörgymezei Mitter féle vendéglőben. Ma, vasárnap d. u. 3 órakor a szentgyörgymezei Mitter-féle vendég­EMERGE védjegy = EMERGE minőség! GYÁRTJA A MAGY AR RUGGYANTAÁRUGYÁR lőben, 6 órakor pedig a „Magyar Király" vendéglőben. A gyűléseken felszólalnak még: gróf Festetics Sándor orszgy. képvi­selő, a párt országos vezére, Meskó Zoltán ny. államtitkár, ifj. Balogh István orszgy. képv., ifj. dr. Meskó Zoltán lapszerkesztő, dr. Szemere Béla igazgató főorvos, dr. Bozóky Lajos ny. főszolgabíró, Hlétky Gyula főkerületvezető, dr. Dücső Jánosné, a női tábor vezetője, Berényi Györfy­né tanítónő, Massányi J. Árpád fő kerületi főtitkár, Polacsek István városi képviselő. A „Virágos Esztergomé­mozgalom felhívása a város közönségéhez! A „Virágos Esztergom"-mozgalom — mint minden évben — most is kibontja zászlóját a téli pihenés után és friss, tavaszi lendülettel szólítja munkába a város szépet szerető polgárait. Büszke örömmel mutat rá arra a szép eredményre, amelyet kitartó, céltudatos munkájával elért: meg­teremtette a növénykultuszt Eszter­gomban és belevitte a polgárság lelkébe a virágok szeretetét. Meg­mutatta, hogy mennyi mosoly van egy virágos ablakban és milyen léleküdítő egy vidám, virágos útvo­nal. Megmutatta, hogy a növény a legdekorativabb városdiszitő elem és rávezette a lakosságot, hogy a virágban a szépség lelkét és a leg­nemesebb örömök forrását tanulja ápolni és megbecsülni. Esztergomban ma már alig van ember, aki szívvel-lélekkel ne lenne hive a nemescélú mozgalomnak. És a virágszeretetnek a legszegényebb néprétegek körében is megható pél­dáival találkozunk. A tavasz küszöbén felkérünk min­denkit, hogy kapcsolódjék bele ebbe a lelkes, gyönyörű munkába s az ablakok és erkélyek, a házak előtti virágágyak és az utcai sorfák aljá­nak virágositásával és gondozásá­val járuljon hozzá a városkép mi­nélkedvesebb kialakításához. Sze­retettel kérünk mindenkit, hogy az eddigi szép példákat követve, vegye ki részét a kevés áldozattal és sok örömmel járó munkából. Tegyük vá­rosunkat még szebbé, mint eddig volt és készüljünk ilyen módon is az 1938-as Szent István-emlékévre ! A Virágos Esztergom-mozgalom vezetője. Tavaszi ének Hordjatok ma mindent egy halomba, gyújtsatok máglyát, örömlüzet, had fesse lángkoszorúja bíborrá, mint kelő napsugár a keleti eget. Olvadjon ma szét a gőg, az Önkény csodavarázsú Isten-himnuszba, hisz' a Tél deres hajával régen messze jdr; szivünk rejtekéből felbuzog a vágy, s nagy titokban épül ezer álomvár. Hiába zúgott halált az őszontó avar, a fagyos szél velőnkig hiába hatott • győzött az élet, minden élni akar, s a föld barna testébe elszórták már a magot. Téged dalollak Nap, Isten kezének legnagyobb áldása. A koldússeb begyógyul, ha sugarad ragyog, szórd rám pazarul élet-csókjaidat, hiszen én szomjas napimádó vagyok. Ifj. Baláss yános. A Nemzeti Egység városi szervezetének részvéte Néhai Túri Béla prelátus-kanonok, városunk országgyűlési képviselőjé­nek elhunyta alkalmából a Nemzeti Egység esztergomi pártszervezete az alábbi levelet intézte a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt helybeli pártelnökségéhez: Nagyságos Elnök Úr: Méltóztassék megengedni, hogy Túri Béla prael.-kanonok úr, Eszter­gom város országgyűlési képviselője váratlan elhunyta alkalmából a Nem­zeti Egység Pártjának helybeli szer­vezete nevében őszinte és mély rész­vétünket kifejezzem. A Megboldogultat kiváló képessé­gei, sokoldalú tevékenysége és nagy munkabírása országos értékünkké avatták, elvesztése mindnyájunkat egyaránt mélyen sújt és koporsójá­nál gyászban áll az egész magyar katholikus társadalom. Osztozánk ebben a fájdalomban mi is, a Nemzeti Egység helybeli szervezetének tagjai, akik ismertük az Elhunyt nemes egyéniségét és akik megtanultuk értékelni kiváló közéleti munkásságát. Fogadja nagyságos Elnök Úr mély fájdalmunk és együttérzésünk ismé­telt nyilvánítását. Esztergom, 1936. április 10-én őszinte tisztelettel DR. MARCZELL ÁRPÁD a vároai szervezet elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom