Hídlap, 2004. október-december (2. évfolyam, 195-257. szám)

2004-10-01 / 195. szám

LSTER-GRANUM EURORÉGIÓ ,11. évfolyam, 195. szám Felállt a Gyurcsány-kormány A miniszterelnök a parlamentben ismertette kormánya névsorát ...........................................................3. OLDAL Na pi hírújság a régió életéről ára: 78 Ft / 9,5 Sk, előfizetőknek: 62 Ft / 8,5 Sk Díj a kapcsolatok ápolásáért A testvérvárosi kapcsolatok terén kifejtett munkája elismeréseként Boldog Gizella-díjat kapott Manfred Haidl professzor ............................................................5. OLDAL Nyolc dobogós helyezés Budapesten rendezték meg a felnőtt dzsúdósok másodosztályú Magyar Bajnokságát, ahol a leány vári versenyzők remekül szerepeltek ...........................................................8; OLDAL A gazdasági fejlődés kulcsa az interakció o u '< oc t— rsi cn Lemondott Nagy Sándor és Keller László Nagy Sándor Keller László MAGYARORSZÁG A politikust korábban a területfej­lesztésért felelős tárca nélküli mi­niszteri poszt esélyesének tartották. Gyurcsány Ferenc azonban Kolber Istvánnak adta a posztot. Sajtóinfor­mációk szerint az államtitkár is tá­mogatta a kormányfői székért indu­ló Gyurcsány Ferencet az MSZP- ben. Nagy Sándor megerősítette, hogy döntése összefüggésben van az új kormánynévsor kihirdetésével. • (hirtv) Újságírói kérdésre válaszolva Gyurcsány Ferenc miniszterelnök nem kívánt nyilatkozni Keller László politikai jövőjéről. Ezért a közpénz­ügyi államtitkár megfelelőnek tartot­ta az időpontot, hogy bejelentse: le­mond a Miniszterelnöki Hivatalban betöltött tisztségéről. ISTER-GRÁNUM EURORÉGIÓ Technológiailag elkészült az Ister- Granum Eurorégió gazdasági portál­ja. A portál feladata, hogy interaktív módon, napra kész információkkal segítse elő a térség fejlődését, a kapcsolatok kialakítását, vagyis a régió valódi régióvá válását. A gazdasági portál koncepciója a Lánc-híd nevű háromdimenziós mo­dellprogramba illeszkedik. Ennek lé­nyege, hogy az eurorégióban lánc­szemeket hozzanak létre, vagyis mi­nél több ember kapcsolódjon egy­máshoz minél több formában, mert ettől válik élővé a régió. Ehhez azt kell elérni, hogy az emberek találkoz­zanak egymással, legyenek intézmé­nyek, fórumok, amelyek lehetőséget biztosítanak a közigazgatási, a gazda­sági és a nonprofit szférának a kap­csolatok kialakítására. A napi szinten történő kapcsolattartáshoz az Internet elengedhetetlen. A koncep­cióban három portál kialakítását tűz­ték ki célul: egyik a közszolgáltatás és közigazgatás, másik a gazdasági élet, harmadik pedig a civil élet szereplőit köti össze. Emellett három médium létrehozásával szeretnék biztosítani, hogy a résztvevők ismerjék egymást, informálódjanak az egyes települése­ken folyó életről. Ennek részeként el­indult a Flídlap című regionális na­pilap, és tervezik egy regionális rádió és egy televízió működtetését is. 2002 végén a Széchenyi Terv egyik kiírására a KFKI 1SYS Kft. adta be, és nyerte meg a pályázatot a gazdasági portál projekttel. A por­tál, amelyik 42 millió forintból való­sul meg, három feladatot hivatott el­látni. Egyik célja a gazdaság fejlesz­tése, a régióban működő gazdálkodó szervezetek, cégek közötti kapcsola­tok kialakítása, valamint beszállítói hálózatok fejlődésének elősegítése. A portál célja, hogy összefogja a ha­tár két oldalán működő cégeket, úgy, hogy minél több átmenő kap­csolat alakuljon ki. A másik feladata, hogy kezelje a munkaerő-problémá­kat. Szlovákiában munkaerő-felesleg van, Magyarországon pedig annyi már a cég, hogy nem tudnak elég embert felvenni. A portál harmadik célja a képzések, átképzések publici­tásának biztosítása, ugyanis a mun­kaerő és a piac összekötése érdeké­ben megfelelő képzésekkel kell biz­tosítani a humán erőforrást. (folytatás a 4. oldalon) Kalapos kérdések Terítéken a gomba Sértegetik a magyarokat SZLOVÁKIA ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Itt van az ősz, itt van a gomba­szezon. Bár a gombáknak, kivéve a téli hónapokat, egész évben sze­zonjuk van, mégis az októberi idő­szak, amikor nagyobb mennyiség­ben előfordulnak erdeinkben egyes gombafajok. Esztergom piacán végigsétálva alig találkozunk egy-két olyan standdal, ahol árulnak gombát. A legtöbb he­lyen így is a közismert, közkedvelt csiperkegomba üti fel a fejét a zöld­ségek között.- Nem is találkozhatunk most egyébbel, bár most megint megélén­kült a gombák iránti igény, a kereslet és az idő is kedvez nekik - mondta Hertlik András gombaszakértő. - Vizsgáltatni a legtöbb gombát a Mátrából hozzák, de Esztergom térsége sem szűkölködik a lelőhelyekben. A Pilisbe, a Klastrom pusztára, a Fekete-hegyre sokan járnak most is, de kevés a gomba. Ma, talán, 30-40 százalékkal kevesebb gomba te­rem, mint tíz évvel ezelőtt. De azért vannak, és lesznek még, hiszen jelentős szerepük van a szerves anyagok lebon­tásában - ismertette. Ebben az időszakban a leggyakrab­ban előforduló ehető gombák között van az ízletes rizike, melynek kalapja narancssárga, körkörösen zónázott és csupasz. A húsa megvágva sárgarépa színű tejnedvet ereszt, ami néhány óra múlva megzöldül; gyengén gyümölcs­illatú, kissé csípős ízű. Aztán szintén az ehető gombákhoz tartozik a lila pe- reszke, amelynek kalapja, lemezei, tönkje is ibolyaszínű. Hozzá hasonló, és gyakori faj a kékhátú galambgom­ba, amelynek kalapja változatos színű, gyakran foltos, zöld, ibolyakék, ólíva- zöld, rózsáslila színekben pompázik, a húsa a kalapbőr alatt lilásbíbor színű. - A galambgombák gyűjtésénél egyébként általános szabály - magya­rázta Hertlik András -, hogy kóstoljuk meg a gombát, ugyanis a csípős ízűek nem ehetők, esetleg mérgezők, csak a nem csípősek fogyaszthatok. Most van termőidőszaka a tinóruféléknek, aho­vá sorolható a mindenki által ismert ízletes vargánya is. A tinóruk ismerte­tői gyakran megegyeznek a vargányá­éval, jellemző rájuk a barnás félgömb­szerű kalap, a lemezek helyetti tömör hús és a vastag tönk. Köztük érdemes elkerülni a vöröses száriakat. Ugyan­csak ehető és ízletes a sárga rókagom­bára hasonlító sárga gerebengomba, amelyet legkönnyebb felismerni a sű­rű, tömött, törékeny, fehéressárga tüs­kékből álló termőrétegéről. A gyűjtés közben gyakori, hogy ösz- szetévesztjük a jó, ehető gombát a mérgező gombával. A legtöbb problé­mát még ma is a gyilkos galóca okozza. (folytatás a 4. oldalon) A Sme napilapban szerdán leközölt hirdetés után, amely Ján Slota „Szlovákiában szlovákul” idézetét tartalmazza, azonnal beszüntették an­nak további megjelenését. Ezt Bugár Béla pártelnökön kívül egyes MKP- s polgármesterek is szégyenletesnek tartják. Mások szerint a szlovákiai magyarok már megszokhatták az ilyen kijelentéseket. A Magyar Koalíció Pártja a hirdetés megjelenését követően felháborodásá­nak adott hangot, és követelte, hogy ál­lítsák le annak közlését, különben jogi lépésekhez fognak folyamodni. Bugár Béla, az MKP elnöke szerint az ilyen és hasonló kijelentések terjesztése csak ronthat Szlovákia nemzetközi megíté­lésén. Hasonló véleményen van né’ hány település magyar polgármestere is, akik viszont csak hallomásból érte­sültek az esetről. Kisölved polgármes­tere, Bacsa Zoltán szerint sincs helye az ilyen kijelentéseknek Európában.- Aki ilyen stílusban próbálja magát népszerűsíteni, annak Európában nem tudom, hol van a helye. A nemzetiségi kérdés feszegetésének semmi értelme. Ennél még az egyszerű ember is jobb reklámot tud összehozni. Sajnálatos, hogy ilyen még előfordulhat nálunk - nyilatkozta lapunknak Bacsa Zoltán. Oroszka polgármestere, Nagy Lajos szerint meghökkentő, hogy ilyen elő­fordulhat manapság, ez a régi időket idézi. Érthetetlen számára, hogyan le­het ilyet megengedni, de valószínűnek tartja, hogy ez is kampánycélt szolgál. Gasparik Kálmán, (Ipolyszakállos) úgy véli: ezek a dolgok Szlovákiában megszokottak, régóta használatos Slota fenti kijelentése. Szerinte a szlovákiai magyarok ezt már nem veszik komo­lyan. Mindenki magát minősíti az ilyen kijelentésekkel - jegyezte meg Gasparik. i • CzM Boszniába érkezett a vizsgálóbizottság A magyar katona szerda délutáni halálos balesetét vizsgáló bizottság megérkezett tegnap Boszniába. A bi­zottságot Hajnal István dandártábor- j nők, a Magyar Honvédség Osszhad- j erőnemi Logisztikai és Támogató Pa­rancsnokságának törzsfőnöke vezeti, a testületben pedig orvos, jogász és közlekedési szakember is van — mondta Kiss Dezső, a Honvédelmi .Minisztérium (HM) sajtótisztje. Az elhunyt családja nem járult hozzá a katona nevének és rendfoko­zatának nyilvánosságra hozatalához. Megdobálták Szerbia-Monte- negró budapesti követségét Ismereden tettesek az éjjeli órákban kővel dobálták meg a szerbia-montene- grói nagykövetséget. Belgrád az elkö­vetők felkutatását sürgeti a magyar ha- ; tóságoktól. A támadók kockaköveket használtak és Szerbia-Montenegró bu­dapesti nagykövetségének több ablakát betörték szerda éjjel. A belgrádi kül­ügyminisztérium közleményében a leghatározottabban elítélte az inci­denst, a magyar hatóságokat pedig fel­szólította az elkövetők felkutatására és a hasonló támadások megakadályozá­sára. A szerb-montenegrói külügyi tár­ca egyben ismét azt hangoztatta, hogy a vajdasági magyarellenes atrocitások egyedi kilengések és eltúlzásuk kedve­zőtlen hatással lehet a magyar-szerb- montenegrói kapcsolatokra. • (MR) I Olcsóbb lett I a négynapos matrica (H) Október 1-jétől ismét 970 forintot kell fizetni a személygépkocsisoknak a négynapos-matricáért. A négyna­pos autópálya matrica csak a sze­mélygépkocsikra érvényes. Az autó­buszok és a 7,5 tonna összes tömeget el nem érő tehergépkocsiknak, illetve í a 7,5 tonna összes tömeg feletti jár­műveknek a legrövidebb idejű autó­pálya-matrica a 10 napos, ezek ára változatlanul 5 500 forint és 8 500 fo­rint. Az Állami Autópálya Kezelő Rt. közleménye szerint év végéig az au­tópálya-díjak már nem változnak. • (lugosi) Uniós segítség (SK) Az Európai Bizottság több mint egymilliárd euró elkülönítését javasol­ta Litvániának és Szlovákiának, mű­ködő atomerőműveik megszüntetésé­hez. A testület ajánlása szerint az unió 815 millió euró, illetve 237 millió euró pénzügyi segítséget nyújt a litvániai és szlovákiai atomerőművek működé­sének leállításához. Az említett orszá­gok a csatlakozási szerződésben vállal­tak kötelezettséget a leállításra. Az unió már folyósította a 2004-2006 évekre ígért összeget, most a 2007- 2013 közötti időszakra kívánják bizto­sítani a további pénzügyi forrást. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom