ESZTERGOM XVIII. évfolyam 1913

1913-12-07 / 49. szám

tapsot. Végül Dangelmajer Lipót dr. theol. tanár tartott érdekes előadást a Szentföldről vetített képek kíséretében a közönség tetszése mellett. — A mai műsor a következő: 1. Batthyány induló. Müller Józseflöl. Játsza a kör zenekara. 2. Ezüst fátyol legendája, Várady Antaltól. Szavalja Psenák Mariska. 3. Keringő a legújabb operettekből. Játsza a kör zenekara. 4. Mit tud az asszony. Dezső Józseftől. Elmondja Viola József. 5. Polka. Eitler Józseftől. Játsza a kör zenekara. 6. Monológ. Elő­adja * * , 7. Mozi-előadás, a) Osztriga halászat (ismeretterjesztő), b) Gomori tó (ismeretterjesztő), c) Kacsatenyésztés (ismeretterjesztő), d) Baba menyasszony (humoros), c) Polidor megvan babo­názva (komikus). Kezdete 6 órakor. Belépődíj : I. hely 40 fill., II. hely 20 fillér. Állóhely nincs. * A „Korona" mozgófényképszinházban december hó 9., 10. és 11-én bemutatásra kerül: In hoc signo vinces ! E jelben győzni fogsz ! Klasz­szikus filmtragédia 5 felvonásban. Budapesti be­mutatója a nagy közönség és a sajtó legteljesebb elismerése mellett folyt le, most pedig az ország minden részeben folytatta diadalutját. Az előadások kezdete délután V26 és este V29 órakor. A 2300 méter hosszú 5 felvonásos műfilm bemutatása leg­kevesebb 2 óra hosszáig tart, kéretik tehát a nagy­érdemű közönség a pontos megjelenésre. * Adományok. Peterdy Kálmán rendőr­kapitány és Tiefenthal Gyula városi főmérnök 20—20 kor., Seyler Vilmos fökáptalani főszám­vevő pedig 10 kor. adományoztak a szentgyörgy­mezői kath. kör mozigépére. Mely kegyes adomá­nyokért ez uton mond hálás köszönetet a kör nevében az elnökség. * Kinek fütyül a madár ? I Egy esztergomi előkelő házaspár jóizüen reggelizett tegnap reggel. Az asszony és az ember megelégedetten pislogtak ki a ködös, nyirkos utcára, miközben meg-meg­csörrent a párolgó csészékben az ezüst kanál. A kanálcsörgés hozta meg a veszedelmet, mert a kanári madár annak hallatára rázendített a nótájára. A férj hunyorgatva jegyezte meg: — Milyen nagy úr vagyok! Még ez is nekem fütyül. — Neked ám! — tromfolja le az asszony. Neked a rekedt kakas fütyül. Az stílszerű ! Pör­lekedés közben á férfi hevesen kiürítette csészéje tartalmát, mire hirtelen megnyugvást érzett, mert a csészében finom kínai tea volt, amelynek kilója Brutsy Gyulánál 16 korona, félkiló 8 korona, 1 deka 20 fillér. * Délutáni mozielőadás a szentgyörgy­mezői kath. körben. A szentgyörgymezői kath. kör elhatározta, hogy a vasárnapi esti 6 órai népakadémiai estélyen kivül délután 4 órakor is tart egy külön mozielőadást a gyermekek részére. Az első előadást ma délután 4 órakor tartják meg. Belépő dijak: I. hely 20 fill., II. hely 10 fillér. Állóhely nincs. A kör elnöksége arra kéri a szülőket, hogy gyermekeiket minél nagyobb számmal küldjék el ezen előadásra. Részt vehetnek rajta a felnőttek is, kik este 6 órakor rá nem érnek a második előadásra. * Mennyire felsülhet az ember, azt ta­pasztalhatta nemrég egy londoni képkereskedő, ki egy régi festő híres müvéért kerek egy millió koronát fizetett. Elképzelhető a vevő meglepetése, midőn otthon közelebbről vizsgálván a képet, meg­állapította, hogy a látszólag valódj festmény — hamisítvány, mely csak igen csekély értéket kép­visel. Ez a tévedés azonban mindenesetre ment­hető, mivel igen nehéz dolog, régi műtárgyaknál a valódit a hamisítványtól megkülönböztetni. De az aztán megbocsáthatatlan, ha a háziasszony a legfontosabb élelmi cikkek bevásárlása alkalmával a valódi áru helyett hamisítványt fogad el. Igy p. o. ki van zárva, hogy valódi Kathreiner-féle Kneipp malátakávé helyett értéktelen utánzatot kapjunk, ha arra ügyelünk, hogy a csomag Kneipp plébános arcképével legyen ellátva. Ezen törvé­nyileg védett eredeti csomagok tisztán megóvják tartalmukat s egyúttal a Kathreiner-féle Kneipp malátakávé valódiságáról is kezeskednek, mely készítmény különleges eljárás utján nyert kávé­izénél fogva ma a legkedveltebb és legkiadóbb kávéhelyettesitő cikk. * Népmozgalmi statisztika. Esztergomban 1913. nov. 30-tól dec. 7-ig. Születtek: Horváth Szeder Gyula rk. földm. fia, — Bognár Julianna rk. mozdonyfütő leánya, — Kajner Ferenc rk. földm. fia, — Tóth Ferenc rk. földm. fia, — Szabó Borbála rk. földm. leánya, — Volkszammer Julianna rk. gyári munkás leánya, — Langszammer András rk. földm. fia, — Szent­miklóssy Ilona rk. ács-segéd leánya, — Szatmári Mária rk. vasúti pályamunkás leánya, — Rostás Klára rk. csizmadia leánya. Házasságot kötöttek: Schnűrmacher Ignác kereskedösegéd és Frommer Mária varrónő Esz­tergom. Meghaltak: Kovanda Erzsébet rk. 4 éves (torokgyik), — Tregel Margit rk. 11 éves (szervi szívbaj). Irodalom és művészet. Katholikus Szemle. (1913. december, X. füzet.) Szerkeszti: Mihályfí Mkos dr. egyetemi tanár. Előfizetési ára 10 korona, a Szent István Társulat rendes tagjai azonban tagilletményül kapjak. Mindig eseménye katholikus közéletünk­nek ez az immár negyedszázadát meghaladott folyóirat, melyet annyi tudással, annyi szeretettel és oly józan értékeléssel szerkeszt Mihályű Ákos egyetemi tanár, a katholikus nyilvános élet nagy­jainak egyik lega<>ilisabb alakja. Az a gond, az a lelkiismeretes tanulmányozása minden aktuális do­lognak a katholikus intelligencia szempontjából, az élvezetes változatosság, amellyel általános ér­tékűvé válik e páratlanul álló folyóirat, csak elis­merésre tarthat számot. Decemberi száma vezető­cikkében Bozóky Alajos dr. befejezi intuitiv tanul­mányát az uj polgári törvénykönyvről. E má­sodik részben a dologi joggal foglalkozik. Szól a birtokról és birtokvédelemről, s ennek keretében óhajtandónak tartotta volna a holt kéz elleni alaptalan izgága felszólalásoknak a jogi személyek jogképességének a törvénykönyvbe történt beálli­tásával való megszüntetését. Tárgyalja a kötelmi jogot, s ezzel a tőke és munkásviszonyt. Ismerteti az örökösödési jogot s ezzel befejezi nagyértékü tanulmányát. Szentiványi Ferenc dr. korunk szomorú nyavalyájáról, illetőleg e nyavalya kóro­sairól, az öngyilkosokról ad mélyen járó érte­kezést, értékes statisztikai táblázatokkal, s meg­állapítja, hogy igaz következtetéseket csak a külső életre vonatkozólag származtathatunk, a belső motívumokat teljes félhomály takarja. Karácsonyi János dr. felel Balogh Albin dr.-nak a Kath. Szemle VIII. füzetében Koppány lázadásáról szóló cikkére. Török Kovách Hermin befejezi A csoda c. bájos elbeszélését, Czobel Minka három élvezetes lendületes verset nyújt. bj. szín­házi kritikája teljes bepillantást enged színházaink és színházi íróink hibáiba. Sikerült a külföldi folyóiratok szemléje és gd. ezúttal is mélységesen boncoló tollal és híggá dt kritikája igazi értékükben Aki a Kathreiner-féle Kneipp malátakávét még nem ismeri, vegyen most rögtőn egy csomaggal és pró­bálja meg. Ezen már 23 év óta általánosan kedvelt és a legjobbnak elismert Ital előállítására új nagy gyér épült. A legmodernebb gépek és műszaki berendezések segítségével a .valódi Kathrelner' előállítására szolgáló híres Kathreiner-féle eljárás még tökéletesbedett. A Kathrelner mindig a legjobb ital volt, most azon­ban a babkávéhoz teljesen hasonló izénél fogva önmagát is felülmúlja. Fűszeres, kiadós, tápláló s emellett egész­séges és olcsó: ez a valódi Kathrelner.

Next

/
Oldalképek
Tartalom