ESZTERGOM VI. évfolyam 1901

1901-11-24 / 48. szám

Mert a városokat leszámítva a választók legna­gyobb tömege személyesen nem foglalkozik a politikával, hanem vezető után indul. Falukon pedig többnyire más alkalmas vezető nincs, mint a lelkész ; vagy a zsidó. Vagy az egyik, vagy a másik aszerint, amint az egyiknek, vagy a má­siknak nagyobb a szellemi fölénye és erkölcsi befolyása. — Hogy a jegyzőt és általában a közigazgatási hivatalokat a törvény letiltotta a választás irányításától, ez igazságos azért, mert a közigazgatási közegnek külső hatalma is van, melylyel minden véleményt megsemmisíthet. Láttuk a Bánffy-rendszerben, hogy mit ér a meggyőződés a csendörök szuronyával és a katonai kordonnal szemben. — A képviselő­választás a politikai vélemény nyilvánítása. E vélemény csak akkor lesz szabad, ha azt nem befolyásolja az anyagi erö. De erkölcsi eszközökkel, felvilágosítással, meggyőzéssel hatni: kifogástalan dolog. Hiszen ugy alakul az Ítélet, hogy az ész mérlegeli a felhozott bizonyítékokat. Ha tehát a magyar szabadelvüség a lelké­szeknek megtiltani óhajtja a politikai működést, ezzel csak azt árulja el, hogy a magyar politi­kát is teljesen zsidókézbe akarja adni. — Igaz­ságtalanság volt Széli Kálmántól azt mondani, hogy tudomása van a néppárti lelkészek ki­hágásairól. Hát más párti lelkészek nem mű­ködtek hasonló erővel? Vagy a kormány mel­lett korteskedni már nem képez kihágást ? És a protestáns lelkészek nem korteskedtek ? Azután végre nincs ott a kancellparagrafus, melylyel megtorolhatja a kihágásokat, ha vannak ? Világos az irány, hogy a katholikus és pedig csak a valódi katholikus lelkész a gyűlölet tárgya, mert a többitől nincs oka félteni a zsidóliberalizmust. — Vannak azonban még elfogulatlan szellemek, kiknek szemét a gyűlölet el nem vakította; van­nak még független férfiak, kiknek torkán nem tartja kezét a zsidó; és ezek véleményét fejezte ki a parlamentben Hellebronth Géza, midön nyíl­tan kimondta, hogy a haza jóléte szempontjából kívánatos, hogy »inkabb a pap vezesse a népet mint a korcsmáros.« Tisztességtelen pénzkeresés. (Dr. P.) Nem akarunk rekriminációkba esni. Végre is ránk fognák, hogy stenkerek vagyunk s nem tudjuk méltányolni a világot. Azért tehát vártunk s olvastuk a magyar közvélemény meg­nyilatkozását az aradi, veszprémi, kis-celli s végre szivböl jövő köszönetünket fejezzük ki a költő­nek, kinek gyönyörű müveiből oly sokszor me­rített lelkesedést a vallásos érzület : egyszersmind buzgón óhajtjuk, hogy az Isten öt a magyar irodalom díszére, a magyar katholicizmus föl­magasztalására sokáig éltesse ! Bozóky Mihály emlékezete. Az >Esztergom-járási róm. kath. Tanitoegyesulet« f. évi októ. ber hó 29 én tartott közgyűlésén felolvasta: Karácsonyi Béla tanitó. II. Egykorú tanügytörténeti adatok bizonyítják, hogy Esztergommegye népiskolai viszonyai a XVIII. század végén, valamint a XIX. század elején is kielégítők voltak s a kántortanítók kép­zettségi foka, — kevés kivétellel — a kor szel­lemi nívójának megfelelő volt. E kielégítő ered­mény annál megnyugtatóbb s annál szebb vilá­gításban tűnik elénk, ha tudjuk, hogy a kor felfogása a népiskola ügyét nagyon is alsórangu kérdésnek tekintette, s nem lehet csodálni, ha az- iskola-ügy egyengetését, fejlesztését a társa­dalom alsó néposztálya még inkább nem szorgal­mazta. E felfogást tükrözi vissza a kántor­tanítóknak az elnevezés kérdésében követett azon általános gyakorlata, mely szerint az élet­ben következetesen a község nótáriusának val­lották magukat. Bozóky életének körülményeit, a sopronyi eset s nevezetesen Schladerer úr és elszánt neje fölött. S nem olvastunk semmi ujat; mindaz meg volt írva régen, hogy rosz a világ, s hogy a társadalom maga neveli romlott légköré­ben az erkölcstelenségnek s alávalóságnak szo­morú alakjait. Olvastunk és épültünk azon az őszinte szörnyüködésen, melylyel a sajtó kifeje­zést adott felebaráti és honfiúi bánatának ily er­kölcsi romlottság fölött; épültünk azon a filozo­fáláson, melylyel mindenkit pörbe fogtak : a tár­sadalmat, mely a strébert, a nagyzás bolondját elősegítette bűnös törekvéseiben, — a közszelle­met, melynek imponál a vakmerőség s az urhat­námság s mely nem tudja megválasztani a közélet vezető egyéniségeit, — a hitvest, ki a végső igazságokat kergette s az élet forrásait kutatta, mialatt férjét a pokolba kergette, — az intézet vezetőségét, mely laza ellenőrzést gyakorolt, — s végre magát a sikkasztót, ki az arany nimbu­sával s gavallér-életével tudta magának megsze­rezni a közbizalmat. Tehát ezek mind bűnösök, ugy-e ? igen, mindnyájan azok s el is veszik büntetésüket; de van egy nagy bűnös, ha aem a legnagyobb, s ez az, aki vezércikkez tiszta erkölcsről, aki ször­nyűködik a társadalom romlottsága fölött, mialatt napszámba rontja a tiszta erkölcsöknek alapját, a hitet, hirdeti a bűnt hirdetési rovataiban s csik­landozza a »bestianak« — pardon a kifejezésért, ezt is a modern kor legnépszerűbb filozófusától, Nietzsché-töl kölcsönöztem, — a bestiának ala­csony szenvedélyeit. Tessék megnézni, hogy miről hoznak tárcá­kat azok a lapok, melyek ily nagy katasztrófák alkalmával az Isten itélöszékére is hivatkoznak, mint kiengesztelő momentumra ; tessék megnézni, hogy ugyanabban a számban, melynek első lap­ján erkölcspredikátori pózban tartanak prelekciót a köztisztességröl, mit hirdetnek pénzért a hir­detési rovatokban s tisztába jövünk azonnal, hogy az ilyen társadalomban, melynek szócsövei az erkölcsöt nem veszik komolyba, a közéletnek gyökerei rothadtak. Az ilyen sajtó-vállalatok pénzkereső rész­vénytársulatok; az ilyen irók irnak, mert fizetik őket, s azt irják, amit fizetnek ; soproni bankbu­kás alkalmából erkölcsi paedikációt, holnap buz­dítást a házasságtörésre, holnapután szöveget a »Szüz imájához« s azután ha nem lesz mit irni, fejbe lövik magukat. Mindebben az erőtlen mo­ralizálásban, ebben, a sok léha beszédben, ebben az öntudatos vagy öntudatlan komédiázásban nincs társadalmi szereplésének nyomait kutatva, a rokonsága körében kegyeletesen őrzött adatok az iskolamestereinkről megalkotott dicséretes véleményt csak megerősítik és igazolják. Bozóky nagyon kiterjedt rokonsággal bírt s e rokonság kötelékébe tartozott a megyei kántortanítóknak java része, a kik — már a szoros rokonságika­pocs következtében is — élénk szellemi össze­köttetésben állottak egymással, amely gyakori érintkezésük jótékony hatása enyhítő és üditö eszközül szolgált a falusi élet elszigeteltségéből könnyen eredhető szellemi elmaradottság elle­nében. Bozókynak e rokoni- és ismeretségi köré­hez tartozó méltó kortársai voltak a többek között: Kovács József párkányi kántortanító, ki maga is ügyes verselő lévén, az esztergomi vár egykorú leírását tartalmazó hosszabb költeményt — sok más kézirattal együtt — hagyott hátra; Endrödy János muzslai kántortanító, korának egyik kiváló munkás tanitója, ki a közélet s az iskolaügy terén szerzett érdemeiért királyi kitün­tetésben is részesült; továbbá Csongrády István szölgyémi kántortanító, kinek komoly tudásvá­gyát, hátrahagyott érdekes etnográfiai jegyzetei dicsérik stb. Azonban e régmúlt időkből megőrzött s elsárgult érdekes kéziratok nem mindenike beszél régi elődeink komolyságáról. Vannak e kéziratok között versben megirt levelek, amelyek az arány­lag kevés jövedelemmel biró s többszörös deval­vátiót megért kartársak derűs gondolkodásmód­egy mákszemnyi igazság, nincs annyi erkölcsi erő, amennyivel föl kellene szerelni akárcsak egy tisztességes kondást. De hogyha ennyi erkölcsi nihilizmus szorult már a sajtó részvényes uraiba s fizetett napszá­mosaiba, még sem értjük, hogy a társadalom hogyan tűrheti meg ezt a drága komédiát s ho­gyan fizethet lapokért, melyek az erkölcstelenség mételyét hozzák be a családba. Mert hiszen nem hunyhat szemet az előtt, hogy e lapok a mezí­telenség s a szemtelenség kultúrájának béresei s hogy maguk az irók egy és négykrajcáros rik­kancsai azoknak a vállalatoknak, melyek haldokló népeknek olcsón szolgálnak festett arcú romlott­sággal. A pénzkereső napi sajtó révén árad szét a vidékre a romlás, egy és négy krajcáros la­pokkal tesznek tönkre erkölcsöt, melyet kincsen sem lehet venni. Igy lesznek hervadtak a szivek s fáradtak a fejek; igy vesznek el rothadásban a nemzetek s kifordulnak a Babylon és Ninive falai a pogány költő szavai szerint: Cernimus mirantes, oppida posse mori. E métely ellen egyetlen egy orvosszernek van biztos gyógyító ereje: ne fizesd a komédiást s nem fog játszani, illetőleg irni; ne fizess elö s a tisztelt részvényesek sietve kiadják majd a jelszót a szerkesztőségnek, hogy necsak vezér­cikkekben, de tárcákban, színházi rovatokban s hírekben is hirdesse a tízparancsolatot. De mivel tényleg úgy vagyunk, hogy az egyetlen » Alkotmanyt«, s az ösi »M. Allamot« kivéve, nincs modern igényeknek megfelelő erkölcsös budapesti lapunk, — ismétlem, egyet­len egy sincs, — legalább azt tegyük, hogy lapjáratási kényszerben lévén, sűrűn küldjük föl az intő levelező-lapokat a szerkesztőségek­hez, melyeken protestálunk az irodalmi kút­mérgezés s erkölcstelen hirdetések ellen. Talán akkor a profit veszedelme magába­térésre birja a kultúra apostolait, mert hiszen nálunk is ugy lesz mint más közönséges halan­dóknál, hogy a zseben s a gyomron keresztül juthatunk el a szívhez. Ezzel útját állnók a tisz­tességtelen üzletek legveszedelmesebb nemének. Nem kell jelleg, szellem nélkül! Érsekújvár, 1901. nov. 20. Van Nyitramegyében egy város, Érsekújvár­nak, vagy ha tetszik » Neuhäusel«-nek hívják. A rossz nyelvek azt fogják e jámbor városra ; hogy »rendezett tanacsa« ís volna. Van-e, nincs-e az nagyon mellékes, mivel bizonyos dolog, hogy járói s eredeti humoráról tesznek tanúságot. A Csokonai korát, Ízlését és humorát jellemző verses levelekből álljon itt mutatóul néhány sor, melyet Kováts József párkányi kántor irt sógo­rának, Kiss József héreghi kántornak (a ki magát leveleiben állandóan »lelki bögös«-nek titulálja) 1812. évben, szt. József napján : Sógor! nagy selma vagy, látom már valóban. Mert mérges tolladdal azt ugy megcsipkedted. Goromba tréfáddal nagyon megsértetted. Hogy a vak is azt itt könnyen sajdéthatja, Mi vala célodnak egész foglalatja Csak csúfságot űzni akartál belőlem, Még olyakat irni mertél én felőlem: Hogy mint a fa-sulyok, olyan nagy a fejem, Széles vállaim közt helyét alig lelem. Nem nézem én másnak, hogy milyen a feje, Mint a tied, mert már kopott az eleje ; Hogy malomba jártál, én azt nem vizsgálom, Bár lisztes a hajad, én még sem csudálom. De megbocsáss Sógor! ha talán vastagon Tréfáltam, s a kölcsönt meg*adtam gazdagon. Mert a mint te mérted, én is visszamértem Et sic verseimnek a végére értem. E vázlatos kortörténeti kitérés után, mely a Bozóky-korabeli tanügyi viszonyokra s előde­ink társadalmi életére vet érdekes világot, —• térjünk át Bozóky irod. érdemeinek további mél­tatásához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom