186 találat (0,095 másodperc)

Találatok

1. 1915-09-29 / 266. szám
[...] Miklós Bujkus László Kozma János Szaniszló Tegzes György Dengeleg Jakab György [...] László O omaköz Magyar György Szaniszló Kosztin Demeter Portelek Tegzes Sándor Érdengeleg Kösztin György Portelek Blagy [...] Lassan György Érdengsleg Pali János Sza­niszló Sura György Vez md Baksán [...] Csomaköz Barota Demeter Portelek Szilágyi Sándor Szaniszló Jakab Mihály Csomaköz Erdey János [...]
2. 1911-04-04 / 77. szám
[...] közkórház halottas házába Betörés Szeőko Sándor udvarii nagy birtokos udvarára e [...] a pálin­kájára Kilencvenöt baromfi A szaniszlói csendőrség hivatalos statisztikája szerint ennyi [...] el az elmúlt télen a szaniszlói cigányok a falubeliek ma­jorságából Vegyesen [...] Shik Elemér Felelős szerkesztő Dénes Sándor Megkezdődött a tavaszi vásár az [...]
3. 1912-08-04 / 175. szám
[...] Papp Vik­tor és Juhász Mária Szaniszló Baumgart­ner György Budó Rémusz és [...] Réztelekra Haluván János krasz nahorváti Szaniszlóba Vörös Juliánná szat­márujvári Vámfalura Lohán [...] yo 3 Andor és neje szaniszlói Szatmárudvarira Petruska Berta szamoskóródi tanítókat [...] talál­ták a hatóság közegei Róth Sándor dr er dődi és Nádai [...]
4. 1912-04-18 / 88. szám
[...] november 10 ón a Pap Sándor Dálos helyett fizetett 56 koronából [...] után kinyomozta a tolvajt Hebe Sándor napszámos személyében Hebe eleinte ta­gadta [...] izgalomban tartja a szatmár megyei Szaniszló községet Szaniszlóban mindössze 4 5 vezeték­névre hallgatnak [...] annak rendje módja szerint megérkezett Szaniszlóba de Papné nem kapta meg [...]
5. 1914-06-24 / 141. szám
[...] fogház Juhász Mihály hatvanöt éves szaniszlói napszámos aki tyúklopásért már több [...] elmúlt hónapban Háger György ugyancsak szaniszlói gazdától két tyúkot lo­pott Tettéért [...] tények Ragályinál Felelős szerkesztő DÉNES SÁNDOR Uj ernyőüzlet Szütmáron Deák tér [...]
6. 1917-04-20 / 95. szám
[...] bizt társ Unger Ul mann Sándor Gindl Antal és neje Kaufmann [...] özv Tedeschinó Petheő Anna Regéczy Sándor Szabó Sándor Horváth Istvár Láng Miki jfj [...] K 70 f Vasúti összeütközés Szaniszlón Az elmúlt éjjel egy Debrecen [...] felé haladó tehervonat beleszaladt a szaniszlói állomáson veszteglő másik tehervonatba amely [...]
7. 1912-12-29 / 296. szám
[...] törtéül a Karácsony első napján Szaniszló községben Kiss Györgynó szaniszlói iakos másfél éves Erzsi B [...] kor Törvényesen védve Készítő Brünn Sándor gyógyszerész Szatmár MEGVÁLTÓ gyógyszertár A [...]
8. 1900-09-16 / 75. szám
[...] és bérlet pénz kezelésével Krátner Sándor titkár ran megbízva Közönségünk pártfogásától [...] Deák tér Must Aki hordóját szaniszlói állomásra elküldi azt alulírott megtölti és szaniszlói állomásra kiszállítva fel­adja és pedig [...]
9. 1911-04-20 / 90. szám
[...] hajtják az éittbeft így Nagy Sándor ököri tói napszámost is aki [...] kezeltek fel a segélypénZből Nagy Sándort Kiss Józsefnél kapták tetten s [...] állapota válságos Közkereseti társaság tolvajalapon Szaniszlón még a múlt év őszén [...] baromfiak száma melyeket a társaság Szaniszló és vidékén rövid két hónap [...]
10. 1911-02-10 / 33. szám
[...] százaléknak felel meg Férfiruhás cselédleány Szaniszlóról Írja tudósítónk Mészáros Mari nyiracsádi [...] nevet Lacira hamisította A napokban Szaniszlón volt dolga ahol betérve egy [...] Seress Imre Felelős szerkesztő Dénes Sándor mmgmamKK W UJ VÁLLALAT srs [...]
11. 1912-04-04 / 77. szám
[...] ti megírtuk hogy Székely Dani szaniszlói csordás fiút egy megvadult bika [...] sem lehetett már rajta segiteni Szaniszlói tudósítónk most még egy szomorúbb [...] Pálma Tusi Fehér Gyula Szőke Sándor Roos Jenő P Szepessy Sz [...]
12. 1913-02-03 / 28. szám
[...] a le­gényt letartóztatta Garázda legény Szaniszló községben a csendőrség múlt hó [...] Simonka László 27 éves cipész szaniszlói iakos többszöri felszólli tás dacára [...] legolcsóbb napi árakban eszközöltetnek Wertheimer Sándornál Szatmáron Raktár telefon­száma 272 iroda [...]
13. 1910-10-30 / 242. szám
[...] mélyhegedű Markos Imre gordonka és Sándor Vence gordon 2 Liszt Es [...] most alighanem befütnek Marólúg véletlenségböl Szaniszlóról táviratozzak lapunknak Krérner Károly szaniszlói lakos hosonnevü 2 éves fiacskája [...]
14. 1903-08-30 / 70. szám
[...] r k és Magyar Pál szaniszlói g k tanítóknak nyugdíjazásuk alkalmából [...] részére 540 kor Magyar Pál szaniszlói g k tanító részére 520 [...] és Reiter czég és Fogarasi Sán­dor németii birtokosoknak kérelme melyben birtokaikat [...] csonkítani nem lehet Színészet Krémer Sándor színtársulata Írja a Nagykároly és [...]
15. 1910-04-17 / 88. szám
[...] tanulmányútra Olaszországba utazik Halálozás Somossy Sándor keres­kedő segéd aki városunkban Kioál [...] Bereczki Ferenc 16 éves suhancok Szaniszlón tolvajbandát alakítottak és hosszú időn át fosztogatták a szaniszlóiakat Különböző emberektől dohányt tengerit bort [...]
16. 1907-05-19 / 40. szám
[...] Olcsó árak Hol Budapest Főherceg Sándor utca 30 páratlan hashajtó szer [...] gödörbe esett és ott megfulladt Szaniszló Pórul járt jós E hó 6 án tör­tént Szaniszló községben hogy Ke­lemen Sándor ottani lakos nagy han­gon figyelmeztette [...] szándékos emberölés miatt vádolt Vajda Sándor és társa elleni bünügy Május [...]
17. 1912-06-13 / 131. szám
[...] ismeretlen tolvaj ellen a csendőrsógen Szaniszlói csendélet Szaniszló köz­ségben egy kedélyesen eltöltött este [...] műso­ron szerepelnek Hermann Ella Róth Sán­dor Szaiukán Kálmán Netter Endre és [...]
18. 1904-07-28 / 60. szám
[...] SZAMOS 3 ik oldal Krémer Sándor színtársulata múlt hó 21 ón [...] István dr Fekete Gyula Fogarassy Sándor dr Hrehus Viktor Illy Gusztáv [...] Tunyog Alsófernezely Kisbáuya Oláhkékes Mérk Szaniszló Batizvas vári Egri Kiskolcs Krassó [...] Száj és körömfájás Szatmár Madarász Szaniszló Veresmart VIDÉK Főispáni látogatás Nagy [...]
19. 1903-03-08 / 20. szám
[...] Nagy László alispán Erdődön Böszörményi Sándor N Somkuton gr Teleki János M Szál­kán Nagy Sándor tb főjegyző Csengerben Szuhányi Ferencz [...] napokban Nagy Károlybó 5 munkás Szaniszlóról 16 család kért útlevelet sőt hal­lomás szerint Szaniszlóról 24 család Gencs röl is [...]
20. 1905-05-28 / 43. szám
[...] bűnügyi főtárgyalást mely alkalommal Jákó Sándor al ügyész hatásos beszédben fejtegette [...] és Kis Gábor 14 éves szaniszlói suhanezok nagyon megé­heztek egy kis [...] ler Ferencz majd Czier Péter szanisz­lói gazdáknak záros kamaráját feltör­ték és [...]
21. 1914-07-15 / 159. szám
[...] Béla Lázári Helyettes el­nök Maróthy Sándor Gacsály Póttag Ka nizsay Jenő [...] Krasznabélteki szavazókörre Elnök Dr Nagy Sándor Erdőd He­lyettes elnök Standeiszky Osztváld [...] Zsarolyáni szavazókörre Elnök Dr Szőke Sándor ügyvéd Fe­hérgyarmat Helyettes elnök Veres [...] Mezőpetrii szavazókörre Elnök Garzó Imre Szaniszló Helyet­tes elnök Zahoránszky István Mezőpetri [...]
22. Gazdák Lapja, 1902-01-09 / 2. szám
[...] Szentkirályi utcza 28 sz Cserháti Sándor a homoki szőlők trágyá­zása felöl [...] kénkovand ipar részvénytársaság rendes Csighy Sándor ev ref lelkész Veres Antal [...] 2 4 5 Gruber Márton Szaniszló 6 6 6 18 6 [...]
23. 1906-07-01 / 52. szám
[...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Beer Miklós Beer Mór Horváth Sándor Kanfmann Dávid Kinél Géza Ullmann [...] gyapjúszövet gyárosnak egyedüli raktára Joó Sándor elismert elsőrendű inű ruhafestő vegyészeti [...]
24. 1901-11-17 / 92. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] SZATMÁRNÉMETIBEN Bossin József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Uuger Qllmann Sándor gyógyszertárakban CSENGrERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...]
25. 1911-09-26 / 219. szám
[...] szép a gróf Dé genfeld Sándor által kiállított 12 méter hosszú [...] toldott foldott fegyverek függnek Makkay Sándor rendőr alkapitány kobozta el őket [...] a gyűjtemény diszei Komáromy Istvánná Szaniszlóról toll diszeket egy tilalmi időben [...] használni az éles eszközöket Gábor Sándor m kir erdőtanácsos gyümölcs és [...]
26. 1906-03-18 / 22. szám
[...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor és Bartók László drog Mátészalka [...] Ember Elek Vass Lajos Bajnáczy Sándor Csenger Katona Ágoston Éljen Egger [...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Eesed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlic hSá muel Unger Ullman [...]
27. 1912-05-29 / 119. szám
Bál után A szaniszlói legények pün­kösd első nspján bált [...] Ízlésesen és olcsón eszközöltetnek Hercz Sándor füzőkészitó Párisból visszaérkezett ahol a [...] táncmüvésznő a Steinhardt mulató tagja Sándor ffy Lenke diseuse Gróf Marry [...] egyedül csak a specialistánál Hercz Sándornál Szatmár Deák tér 2 sz [...]
28. 1906-03-08 / 19. szám
[...] Szónatér Tessék árjegyzéket kérni FÖLDES SÁNDOR termény és magkereskedése Szatmár Deák [...] lebonyolítsam Kiváló tisztelettel w Földes Sándor Deák tér 25 0 0 [...] lackcipőkhöz Bécs XII 1 Joó Sándor elismert elsőrendű mű ruhafestő vegyészeti [...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
29. 1904-12-04 / 97. szám
[...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágoston Mátészalka Ál [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
30. 1906-06-03 / 44. szám
[...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Beer Miklós Beer Mór Horváth Sándor Kanfmann Dávid Kínál Géza Ullmann [...] Ó utcza 12 sz Joó Sándor elismert elsőrendű mű ruhafestő vegyészeti [...]
31. 1914-04-29 / 97. szám
[...] főhadnagy gazdászati tisztté és Kovács Sándor hadapród zász­lóssá a cs és [...] áll isk igazg tót a szaniszlói körzetbe Luko vies Endre nngykárolyi [...] igazgatót a szinérváraljai körzetbe Irinyi Sándor szinérváraljai áll isk igazgatót és [...] tiszti­karból Szalay Lajos felügyelőt Gara Sán­dor főmérnököt Steiger Béla ellenőrt s [...]
32. 1906-04-15 / 30. szám
[...] Somlyó Ér Mibályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor és Bartók László drog Mátészalka [...]
33. 1918-03-27 / 74. szám
[...] Andréka László Bükszál dobágy Bakó Sándor Tyúkod Bagó Albert Nagypalád Boros [...] Csegöld Kóródi István Mátészalka Kádár Sándor Nagybánya Kriezte Dávid I Kapnikbánya [...] Dobrácsapáti Lengyel András Naszákfalva Lakatos Sándor Felsőbánya Luczás György Zsadány Lucz [...] Seibli János Vállaj Szim Já­nos Szaniszló Szabó László Felsőboldád Szűcs János [...]
34. 1913-06-01 / 124. szám
[...] rendőrségtől A roDgyos embert Tóth Sándornak hívják Felsőmagyarországból való foglalko­zására nézve [...] hátha boldo­gulok A rendőrség Tóth Sándort illetőségi helyére toloncoltatja Aki mindennap [...] nevezte ki Brandt Dezsőt a szaniszlói anyakönyvi kerületben viselt anyakönyvvezető helyettesi [...]
35. 1913-10-26 / 247. szám
[...] dr Biró Elemér dr Jordán Sándor dr Rácz Endre H ke­rület [...] Bottyán István Osomay Győző Dénes Sándor Horváth Gyula Kó­tay Pál Kulcsár [...] ki olvasás végett könyveket Károlyi Sándor isk igazgató könyvtárkezelő Fölösszámu újoncok [...] állásra Pályázati határidő 30 nap Szaniszló községben 1000 kor évi javadalmazással [...]
36. 1904-11-13 / 91. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mibályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágoston Mátészalka Al­mer [...]
37. 1912-11-28 / 271. szám
[...] károlyierdődi lakost tagokul d Róth Sándor köiorvos károlyiéidődi Nagy Mik­lós szőlész [...] birtokos nagydobosi lakost tagokul Je­szenszky Sándor földbirtokos mátészalkai és dr Csathó Sándor járási orvos máté­szalkai lakosok 1 [...] bizottságba e nőkul gróf Teieki Sándor nagybirtokos nagysomku i lakost tagokul [...] elnökül Garzó János uradalmi tiszttartó szaniszlói lakost tagokul dr Gzukos Lajos [...]
38. 1903-01-11 / 4. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mikályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Horváth József Irgal masok Rajzinger Sándor Rohrlieh Sámuel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágoston Mátészalka Álmer [...]
39. 1902-10-26 / 86. szám
[...] K hektoliterenként A mustot a szaniszlói vasúti állomásra én szállíttatom Halmi [...] Katóm József Bánk bánját Kisfaludy Sándor Himfy szerelmét remek albumba foglalva [...]
40. 1901-12-01 / 96. szám
[...] SZATMÁRNÉMETIBEN Bogaiu József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban CSENGERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
41. 1906-08-02 / 61. szám
[...] szándékozók értekezhet­nek 5 t Z Sándor ügyvéd szinér váraljai lakossal Felvétetnek [...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Horváth József Rohrlich Sámuel Rajzinger Sándor Unger Ullmann Sándor gyógyszertárában a Szatmár hegyen Bodnár [...]
42. 1914-01-03 / 2. szám
[...] Lauritz József Középaomoród dr Nagy Sándor és Klintók Ágoston Felsőboldád Csóké [...] Nagyká­roly I kerület dr Vetzák Sándor Lu kácsovics Janos II kerület [...] majtény Bodoky István Schnck Márton Szaniszló Becsky Gy örgy dr Ling [...] Mátészalkai járásban Mátészalka dr Csató Sándor Allner Béla Nagyecsed Glatter Bda [...]
43. 1918-05-31 / 129. szám
[...] Bécsben Bécsből jelentik hogy Wekerle Sándor miniszterelnök dél­után Bécsbe érkezett és [...] papirossal a ma­gyarországi Papirközpont Dénes Sándor A Szamos áldozata Alig kezdődött [...] áldozatot követeli Tegnap dél­után Nyisztor Sándor a Leszámítoló Bank szolgája fürödni [...] 1238 Reszege 1141 Sárköz 1228 Szaniszló 1141 Szatmárnémeti 1191 Szatmárhegyi piac [...]
44. 1901-11-03 / 88. szám
[...] NÉMETIBEN Bossiu József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban CSENGERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
45. 1911-11-11 / 258. szám
[...] következő helyeken engedélyeztettek állami iskolák Szaniszló Résztelek Sza mosborhid Kányaháza Kismajtény [...] Fehér Gyula é 3 Szőke Sándorral a vezető főszerepekben Ügyes riportert [...] birtokos Zajta 683 15 Kálmán Sándor ref lelkész Hirip 682 32 [...] löldbirtokos Botpalád 645 54 Kulin Sándor földbirtokos Jármi 641 16 Roóz
46. 1910-01-06 / 4. szám
[...] jeles háromlevelü rablóhere ellen Jákó Sándor kir ügyész A vádirat szerint [...] tb főszolgabiróvá dr Láng József szaniszlói és dr Kovács József érendrédi [...] Feohtel János főtitkár dr Szűcs Sándor főjegyző Biki Károly pénztáros és [...] Grosz Izsák Ignát Eiek Juhász Sándor Kábái Sándor Keresztesi Sándor Kertész Elomórnó Kiriila Mihály Kodra [...]
47. 1913-12-23 / 294. szám
[...] Kismajtényi Domahid István domahidai 10 Szaniszlói Zahoránszky István mezőpetrii 11 Érendrédi [...] Ká­roly nagykárolyi 13 Mátészalkai Szalkay Sándor mátészalkai 14 Nagyecsedi Be rey [...] ai 20 Szamosszegi Bud házy Sándor mátészalkai 21 Olcs vai Dienes [...] falusi 30 Fe­hérgyarmati Dr Torday Sándor fehér gyarmati 31 Szatmárcsekei Papp [...]
48. 1912-04-17 / 87. szám
[...] vég ződik Megvert esküdt Pataki Sándor atyai gazdá kodó esküdt felszólította [...] a főkapitánynak Vakmerő tolvaj Hebe Sándor szat márudvarii napszámos az éjjel [...] minden olvasója meggyőződ­hetik hogy Polgár Sándor orvosi műszer kötszer és sérvkötőgyárában [...] Mikulás György és Parisán János szaniszlói legényeket akik Poszot Vendelt megtámadták [...]
49. 1906-10-04 / 79. szám
[...] Somlyó Ér Mibályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] vi­dékére Melchner Testv Szatmar Joó Sándor elismert elsőrendű mű ruhafestő vegyészeti [...]
50. 1906-04-01 / 26. szám
[...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlic hSá­muel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágos­ton Mátészalka Almer [...]
51. 1916-11-30 / 306. szám
[...] a nagykárolyi járás fő­szolgabírója Jékey Sándor a fehérgyar­mati járás főszolgabírója Jeszenszky [...] Fény község jegy­zője Gruber Márton Szaniszló község jegy­zője és Hadady József [...] 1916 junius 13 án Barazsa Sándor 1897 évi szüle­tésű a 12 [...] segé­lyezésere adományozta Felelős saarfeaafefö Dénes Sándor SzepkffiKztő Dr Stern Mór U [...]
52. 1918-01-30 / 26. szám
[...] 50 16 Szakaszi 50 17 Szaniszlói 160 18 Szatmári 36 19 [...] jegyzői hivatal 40 15 Szontiványi Sándor Aranyosmegyes 20 16 Stranzl Imréné [...] K f Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Zsürger [...]
53. 1913-05-07 / 104. szám
[...] biztositó társaság budapesti igazga­tója Lenk Sándor öngyilkos lett A 70 éves [...] óta a hátgerincsor­Május 7 SZERDA Szaniszló angyválasztéku cipőraktárát ajánljuk a t [...]
54. 1912-04-20 / 90. szám
[...] Irta Kadelurg G Fordította Tímár Szaniszló Rendezi Heltai Hugó Karnagy Hajsinek [...] Sz Z Hahnol Aranka Szőke Sándor ifj Lenkoy Gy Fehőr Gyula [...] Egy polgármester jubileuma Vág ner Sándor Losonc város polgármestere tegnap ünnepelte [...] kir adóhivatali föellenör gyermekeivel József Sándor Benő Ilona Juliska és Mariskával [...]
55. 1911-11-09 / 256. szám
[...] Szelestyehuta 1138 12 Jé key Sándor főszolgabíró Fehérgyarmat 1137 35 Császy [...] ügyvédi oklevél Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 110010 Lövi József földbirtokos Szamoslippó [...] A koporsó fölött dr Jordán Sándor főrabbi mondott megható beszédet utána [...] szavazatot kapott jelöli dr Torday Sándor fehérgyar­mati és dr Kereäzisz ghy Sándor szatmári ügyvéd között dec 15 [...]
56. 1904-12-15 / 100. szám
[...] Somlyó Ér Mibályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szaíka [...] Központi vámhi­vatal Továbbá Unger Ulmann Sándor és Bossin József urak gyógy­szertárában [...]
57. 1913-04-12 / 84. szám
[...] Kéményseprő Ács Felelős szerk Dénes Sándor TELEFON SZÁDOK a Szerkesztőség és [...] ha kedves az élete 1 Szaniszló községben hetek óta gyűjtötték a [...]
58. 1899-06-11 / 47. szám
[...] Róth Gyula Reviczky álmán ostás Sándor Reich Adolf dr Reizer György Saja Sándor Sárkány Dániel Seres István Suszter [...] Ferencz Dr Schöber nil Soffer Sándor Sándor Lajos Sáfrány Károly Somogyi ihálv [...] Tóth József Tóth Lajos Udvardi Szaniszló Uzoni Lajos Url Gyula Uray [...]
59. 1901-07-07 / 54. szám
[...] BossinJózsef Roehlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógy­szertárában Gyomorbajban szenvedők figyelmébe Mindazoknak [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
60. Gazdák Lapja, 1903-05-28 / 22. szám
[...] földmunkás aratásra 40 60 pár Szaniszlóról aratásra 40 pár Úgy a [...] Jánk 2 2 205 Nagy Sándor N Károly 4 Összesen 300 [...] Szatmár 1903 május 26 Domaindy Sándor egyl elnök Üzérkedés a kivándorlással [...]
61. 1918-08-31 / 207. szám
[...] NÉMETI 1918 Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór jCiS [...] között sűrűén emlegetik gróf Szeptycky Szaniszló tábornokot is aki mint katonai [...]
62. 1914-06-27 / 144. szám
[...] B osztályban jelesen érettek Grossmann Sándor Láng Lajos Papp Tiva­dar Schlagetter [...] Dunka László Frits Zoltán Papp Sándor Starnberger Elemér Egyszerűen érettek Braun [...] Buday Mihály Fogarasi József Jékey Sándor Ivo zányi Pál Martinovich Árpád [...] János Szemerédi Béla Szentbrá tovits Szaniszló Szurdukán Traján Tima Lipót Négy [...]
63. 1911-12-28 / 295. szám
[...] kiadóban Tűz a tanyán A szaniszlói határban levő gróf Károlyi József [...] János Meghaltak Esztrán János Vajda Sándor Dominus Imre özv Papp Lajosnó [...] Shik Eiemér etető szerkesztő Dénes Sándor özgazdaság 5 sí aiüxiet í [...] kiadóhiva­talba MIQRIN gallért kézeltő Joó Sándor iÄ m í ru Si [...]
64. 1914-05-14 / 109. szám
[...] a nagysomkutiba Veress Józsefet a szaniszlói korba Luko vics Endrét a [...] Lajost a szinérváraljai körbe Irinyi Sándort a vállaji körbe Jankovits János [...] Ilona Fehér Janka Elhunytak Dobos Sándor Freund Lenke Szilágyi Lőrincz Csófalvy [...] utca kaphatók Felelős szerkesztő DÉNES SÁNDOR UszMi jtyínWarde 0 Megnyitás május [...]
65. 1916-05-28 / 147. szám
[...] egyhangú lelkesedéssel elfogadta Breb n Sándor nagybányai g k esperes indítványát [...] szül Kányahá­zán 1881 Itasdolnojeban Obis Sándor szül Börvelyben 1889 Tjumenben Osán [...] Miklós szül Felsőbányán 1889 Peíruska Sándor szül Mikolában 1893 Pintye János [...] Kisvárdán 1886 Popomajer Antal szül Szaniszlón 1888 3 oldal Popomajer Elemér [...]
66. 1903-08-30 / 70. szám
[...] Joanovits Ernő aljegyző dr Orosz Sándor kir alügyész és Korányi Já­nos [...] sorsoltattak ki Rendes esküdtek Asz­talos Sándor bankügyvezetö Aszalai József ház tulajdonos [...] esküdtek Nemes Lajos gazdál­kodó Kovács Sándor földműves Megyeri Sán­dor szabó Laki Sándor gazdálkodói Kocsis Gyula háztulajdonos Kindriss [...] vallás és közoktatási mi­niszter a szaniszlói állami Óvodához Andriska Teréz oki [...]
67. 1910-05-28 / 119. szám
[...] József i 6 éves oigányok Szaniszlón Varga Lőrinc 80 éves világtalan [...] Ifj Litteczky Endre Szerkesztő Dénes Sándor Munkatárs Dr Nagy Vincze KKSSSKKK [...]
68. 1904-03-31 / 25. szám
[...] vagy utánvéttel küldi Scheffer D Sándor Budapest Vili Bézeréd utc a [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
69. 1910-07-09 / 148. szám
[...] Biró Lajos Mónus Lajos Borgida Sándor Rosenfeld Mór és Boros Adolf [...] állami is­kolák is A nagykárolyi szaniszlói áll is­kolák építése az ex [...] az adó­behajtás kedvezőtlen Dr Jákó Sándor kir ügyész jelenti hogy az [...] Mór Bacsó Jenő dr Visky Sándor Lükő Sándor Tóth Mór Horváth József T [...]
70. 1913-10-28 / 248. szám
[...] esküvőjét Kálmán Auróliáva néhai Kál­mán Sándor törzsőrmester leányával Bu dapesten Dr [...] lapunk felelős szerkesz tőjét Dénes Sándort is felléptettük a harmadik kerület [...] Jó­zsef Unger István dr Jordán Sándor főrabbi és Szabó Balázs személyében [...] ököritó mátészalkai Nyirparasznya nagy károlyi Szaniszló szatmárnémetii Nagype leske Nagybánya Takonykór [...]
71. 1916-06-09 / 156. szám
[...] Farkasaszó 1883 Botár Zsigmond szül Szaniszlón 1889 Cseleszky József szül Csegöldön [...] János szül Nagykáilóban 1893 Kovács Sándor szül Nyirbogáton 1889 Kovács Fe­renc [...] Jan kovich Béla Ghillány Imre Sándor János és Harkányi minisztereknek az [...]
72. 1914-01-17 / 13. szám
[...] art Menuett Hegedűn elő­adja Halász Sándor zongorán kiséri Krassó Edith 3 Felolvasás Tartja Dénes Sándor 4 Staas visit Szatíra egy feivo násban Irta Halász Sándor rendezi Vár nay László Személyek [...] törvényszék tegnapi tárgyalásán Longyel János szaniszlói illetőségű gazdálkodót aki a múlt [...]
73. 1914-05-20 / 114. szám
[...] Berényi Antal és dr Visky Sándor voltak A vádat dr Domby [...] Erkörtvólyes Mezőterem Nagy majtóny Portelek Szaniszló Vállaj II Csoport Időszakos hitelesítés [...]
74. 1903-03-15 / 22. szám
[...] Főraktárak Szatmáron Bossin Jószef Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel és Unger Ulmann Sándor gyógy­szertárakban es Bartók László droeue [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
75. 1909-07-15 / 158. szám
[...] a felügyelő bizottság elnöke Dunay Sándor tagjai pedig Zsolnai Ármin és [...] Dr Vajay Imre Andrejkovics József Szaniszló Llwy Miksa 5 5 K [...] Olcsó árak Hol Budapest Főherceg Sándor utca 30 Üvegáruk vásárlására leg­melegebben [...] fj Litteczky Endre Segédszerkesztő Dénes Sándor Munkatárs Dr Nagy Vincze Takarítónőt [...]
76. 1909-08-20 / 189. szám
[...] iskola gondnok­ságának kiküldöttjei jelenlétében Szieber Sándor állami iskoiai igazgató adott lelkes [...] Macák Érdemes tisztessé­gesen élni Betörés Szaniszlón Szauisulón 16 ára virradóra ismeretlen [...] Olcsó árak Hol Budapest Főherceg Sándor utoa 30 Air állást keres [...] Ifj Litteczky Endre Segédszerkesztő Dénes Sándor Munkatárs Dr Nagy VinCZB­Gabona piacról [...]
77. 1900-11-01 / 88. szám
[...] választm üléséről Jelen voltak Domahidy Sándor Szerda­helyi Ágoston alelnökök Böszörményi Károly [...] és Poszvék Nándor titkár Domahidy Sándor elfoglalja az elnöki szé­ket üdvözli [...] ur rendelete mely szerint a szaniszlói gaz­dasági iskola részére kért gazd [...] József elnök ur és Domahidj Sándor alelnök ur lévén jogosítva megjelenni [...]
78. 1913-12-07 / 282. szám
[...] 1913 iksz Körözés Balogh Dezső szaniszlói születésű 13 éves rom kath [...] 26 án itteni gondozó­jától Márton Sándor Vajay utca 7 sz alatti [...]
79. 1912-11-19 / 263. szám
[...] Ópályi 1155 G 8 Jfkey Sándor főszolgabíró Fehérgyarmat 1154 85 Feld­man [...] 1028 92 Szilágyi György birtokos Szaniszló 1020 70 Gerber Béla gyógy­szerész [...]
80. 1913-07-01 / 149. szám
[...] múlik az egyesület igazgatóján Demkő Sándor uron a titkárán Zoltán Imre [...] megjelentek névsora a kö­vetkező Tóth Sándor igazgatófőmérnök Királyhelmecz Zahoray Pál plébános [...] Láng Pál s lel kész Szaniszló Kürthy Kálmán bizt intézeti tisztviselő [...] Lehóczky József Fásztus Élek Kőszegy Sándor Bagossy Bertalan Erdélyi Imre Itten [...]
81. 1908-10-04 / 80. szám
[...] 8110 Sámson 63472 Sámuel 21361 Sándor 91317 Sarolta 102173 Sebestyén 29448 Simon 68742 Stefánia 54414 Szaniszló 93396 Szeréna 17020 Adél 7477 [...]
82. 1916-08-01 / 201. szám
[...] hogy egészségesen fogságba került Bornemissza Sándor huszárfőhadnagy szintén sürgönyileg tudatta édes [...] István Szabó János és Agos Sándor Szaniszló Szatmár m A tiszaujlaki vásár [...]
83. 1918-12-22 / 304. szám
[...] Róth Simon borkereskedő és Szekeres Sándor gyógyszerész aki most jött haza [...] az elhalt lelkész testvéröcscsét Mogyorós Sándor szalmán segéd elkészt hivta meg [...] lalja Segédlelkész kinevezés A Mogyo­rós Sándor távozásával megüresedő szat­mári segédlelkészi ál [...] Fridát Szat­máron eljegytzte Schwarcz Samu Szaniszló ról Minden külön értesítés helyett [...]
84. 1903-11-29 / 96. szám
[...] Rusz Mária Orosz Mihály Morgen Sándor Mayer Károly Gacsályi Irma Szilágyi [...] izraelita 6 éves vörheny Braun Sán­dor izraelita 2 éves vörheny Neufeld [...] 1 tanyán a nagy károlyiban Szaniszlón 1 Vállajon 2 ta­nyán Magyarország [...] Losonczy Giziké Un­ger Ibolyka Fogarasy Sándor es József Fejes János Radlinszky [...]
85. 1916-02-25 / 56. szám
[...] Tőtős János Nagy Zsigmond Papucza Sándor Bócsi Ferencz és Szilágyi Röméné [...] Kovács Miklós és berencei Kovács Sándor vállalkoztak a nagykárolyi nőegylet által [...] a hadikölcsönre történt jegyzések összege Szaniszló 2000 K Vállaj 30 000 [...]
86. 1911-03-22 / 67. szám
[...] hely a városháza nagyterme Demkö Sándor egyleti titkár A Szatmórmegyei Gazdasági [...] törvény Betegség elől a halálba Szaniszlóról írják lapunknak hogy Zsukán Jánosné [...] Mátészalkán Névestót ültek pénteken Balázs Sándor mátészalkai lakos házánál Volt ital [...]
87. 1900-05-31 / 44. szám
[...] 1900 május 29 én Domahidy Sándor s k biz elnöke Meghívó [...] 1900 május 29 én Domahidy Sándor s k egyl elnök Az [...] Kir tiinfelü 0 Hőség átirata Szaniszlón felállítandó mintagazdasággal összekötött gazdasági ismétlő [...]
88. 1905-05-07 / 37. szám
[...] 90736 Leó 91911 Nándor 8346 Sándor 23115 Dünn 91939 Gábriel 59435 [...] 106193 Lorene 34093 Norbert 3359 Szaniszló 600 S 1 I y [...]
89. 1910-09-24 / 211. szám
[...] nyák Noóh 30 K Fekete Sándor 29 40 K Schön Mérné [...] 2 óv múltán Poszet Antal szaniszlói tekintélyes gazdálkodó Vendel nevű fiát [...] Ifj Litteczky Endre Szerkesztő Dénes Sándor Katzender Testvérek úri és női [...]
90. 1912-12-18 / 288. szám
[...] gazdálkodó feljelentést tett Guttmann Izsák szaniszlói és Weisz Dávid ve endi [...] Shik Elemér Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Vidor Gyula C ak [...]
91. 1908-04-19 / 32. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 Auguszta 20063 Döme 6464 [...] 8159 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161 Szalvator Szerafin Szeréna Szidónia [...]
92. 1918-04-04 / 81. szám
[...] dr Láng György körorvos a Szaniszlói Hitel szövetkezet elnöke Papp József [...] a kis diák társuk Schwartz Sándor halála alkalmából írott hangulatos meleg [...] Márián Lőrinc Juhász István Balku Sándor Kuky István Markó István és [...] Horváth József Perényi Kálmán Sáfár Sándor és Sugár József szin­tén teljes [...]
93. 1918-04-23 / 97. szám
[...] láposhidegkuti körjegyzőknek Gruber Már ton szaniszlói községi jegyzőnek Gnándt Antal csomaközi [...] nagymaj j tényi és Becski Sándor vállaji körjegyzőknek j dr Szauermann [...] jegyzőnek Rédey István apai Szentiványi Sándor ara j nyosmegyesi és Becsky [...]
94. 1908-05-17 / 40. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 Döme 6464 Gábriel 105977 [...] 8159 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161 Szalvator Szerafin Szeréna Szidónia [...]
95. 1906-11-01 / 87. szám
[...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] és egyenruha szabók Jo ó Sándor elismert elsőrendű mű ruhafestő vegyészeti [...]
96. 1908-04-05 / 28. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 Woltrarn 46915 Auguszta 20063 [...] 8159 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161 Xaver 105979 Szives megrendeléseket [...]
97. 1916-12-19 / 322. szám
[...] Szamosdara 34 K 28 f Szaniszló 30 K Szatmárcseke 9 K [...] Jenő játssza slelös szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Fogászat [...]
98. 1912-03-16 / 62. szám
[...] Lenkey Gy Forray Tibor Bállá Sándor Heltai Hugó Radócz Feri Szántó [...] nem gördit akadályt Uj iskola Szaniszló község lakosága már régóta érzi [...]
99. 1903-11-12 / 91. szám
[...] elsőrendű magyar művészek sorakoznak Bihari Sándor Fényes Adolf Ferenczy Károly Ké [...] V Magyar Mannheimer Gusztáv Nagy Sándor Radoné Hirsch Nelli Ezenkívül számos [...] Somlyó Ér Mihályfa va Piskolt Szaniszló Fábiánbáza N Ecsed M Szalka [...]
100. 1908-04-12 / 30. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 20063 Döme 6464 Gábriel [...] 1 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161 Szerafin Szeréna Szidónia Szigfried [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind