Szamos, 1912. június (44. évfolyam, 122-145. szám)

1912-06-13 / 131. szám

(1912. junius 13.) 131. szám. SZAMOS 3. oldal. támadtak s egymásután 4-szer lőnek ka­punkra, de kapusunk minden lövésüket ki­védte. A 14 ik percben ismét Váradyhoz kerül a labda s viszi be egészen a kapuba. Ez a gól volt az első félidőben uz utolsó. Mikor a biró sipja a félidőt jelezte, a kö­zönség egetverő tapssal és óljennel hono­rálta a N. F. C. derék munkáját. A második félidőben a játékot nyir- egyházaiak kezdik, de a fedezet mindjárt lekapcsolja a nyiregyházaiak csatársorát és a labdát előre adták, alig érnek a hát­védekig, a biró lefütyöli a játékot és a leg- igazságtalanabbu! szabadrúgást ítél. Ezután igy ment mindvégig. Táma­dásainkat lefújta a biró s ez arra késztette a N. F. C. csapatát, hogy bejöjjenek a pá­lyáról, csak a kintlóvő kísérők rábeszélé­sére folytatták a mérkőzést. A második félidőben egyetlen egy gólhoz sem jutott a N. F. C., de igy van ez azokon a mérkőzéseken, amelyeket Blayer Andor vezet szabályszerűen és rósz- rehajlatlanul. Igazán ritka eset az, amit va­sárnap láttunk Nyíregyházán. A játékosok szabályszerűen játszottak, de a biró igaz­ságtalan és részrehajló volt ugyannyira, hogy még a Ny. T. V. E. tagjai is meg- botránkoztak viselkedésén. A mérkőzés után a gól külömbséget a „Kis Korona“ éttermében egyenlítették ki. Hol igen jól sikerült társasvacsora volt kevés nyíregyházai jelenlétében, ami rosszul esett a szatmáriaknak. A vacsorán zs. Zsem- ley Oszkár club-titkár köszöntötte fel sasi Szabó László dr.-t, a Ny. T. V. E. elnökét. A két csapat a legmelegebb baráti hangu­latban vált el az őszi viszontlátásra. N. L. Rablótámadás a kömörői országúton — Saját tudósítónktól. — Szatmár, 1912. junius 12. Rőmregénybe illő, a letűnt romantikus időkre emlékeztető vakmerő, kegyetlen rablótámadás történt tegnap este a Kömörő és Penyige közötti országúton. Szabályosan úgy, amint azt a betyár korszakból ismerik és hallották, akart pénzhez jutni két el­vetemült gazember és tisztán a véletlen­nek tulajdonítható, hogy Szabó Endre, akit megtámadtak, nem az életével fizette meg ezt az aljas kalóz kirándulást. Szomorú állapot, amikor két életerős csirkefogó arra vetemedik, hogy egy sze­gény, verejtékező munkával kenyerét meg­kereső munkásembertől akarja elrabolni néhány korona pénzét, egész heti keres­ményét. A legszigorúbb büntetést érdemelné meg ez a, két gazember, aki ahelyett, hogy hogy maga is két keze munkájával keresné meg a mindennapiját, a más becsületes és tisztességesen megszerzett pár koronájára vágyik. A rablótámadás részleteiről tudósítónk a következőkben számol be. Szabó Endre kömörői lakos Fehér- gyarmaton dolgozott. Mindennap gyalog tette meg kétszer az utat lakóhelyétől Fe­hérgyarmatig. Tegnap Szabó munkaadójától tiz korona negyven fillért kapott külön honoráriumként és zsebében ezzel a pénz­zel megindult hazafelé. Fütyörészve ment az utón és már előre örült és terveket ko­vácsolt agyában, hogy mikot fog ezen a nagy összegen vásárolni. Amikor az ugynezett sárhidhoz ért, a hid mögül hirtelen két alak ugrott elő. A kezükben revolvert tartottak és Szabó mel­lének szegezték. Majd sztenori hangon kiabálni kezdtek : — Pénzt, vagy életeti Szabó, aki hatalmas, atléta termetű ember, nem ijedt meg 8z erélyes felszólí­tástól, hanem feleselni kezdett a támadók­kal. A két gazember azonban nem sokat teketóriázott és közrefogták Szabót, akit a földre tepertők. Rettenetes dulakodás tá­madt a három ember között. A két rabló rátámadt a védtelen emberre, fojtogaták és agyba főbe verték. Szabó egy hirtelen szökései fölugrott, kirántotta bicskáját és az egyik támadót fejen szúrta. A másik haramia, amikor látta, hogy társa veszély­ben van, közvetlen közelből kétszer Szabó felé lőtt, a golyók azonban mindkét eset­ben célt tévesztettek. Élethalál harc fejlődött ki a banditák és a szegény munkás ember között. A ha­talmas testi erejű Szabó végre is olyan nagyszerű védelmi állásba került, hogy a két ember, akiknek összesen csak két töl­tés volt a fegyverükben, nem tudták meg­közelíteni. Szabó fölhaszálta a kedvező al­kalmat ős most már a másik támadóját is megsebesítette. Kését a mellébe döete és a fejón is megsebesítette. Ebben a pillanatban az országúton emberek tűntek föl, mire a két útonálló a közeli bokros erdőbe menekült. Szabó az arra járó emberekkel együtt átkutatta az erdőt, de a betyárokat nem találták sehol. Szabó Endre, amikor haza­ért, nyomban jelentést tett a támadásról a csendőrsógnek, amely széles körű nyomo­zást indított, de az utonállókat eddig nem sikerült elfogni. Szatmárnémeti, 1912. Junius 13. Pád, Antal. Milyen idő várható 7 A meteorológiai int. jelentése Egyelőre lényegtelen hő­változás várható, helyen- kint zivataros esőkkel. Később hősülyedés valószínű. — Sürgönyprognózis: Elvétve csapadék, zivatarok, később hűvösebb. Déli hőmérséklet: 24‘4 C. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Rákóczi-utcza 9. szám. m Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K. Vs évre 6 K.V4 évre 3 K.lhóra 1 K. Vidékre :.. 16 ., „ 8 .......... 4........ 150 Eg yes szám ára 4 fillér- Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjutányosabb árban közöl tetnek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. Nyilttér sora 20 fillér. Szerkesztőségi telefon 373. Kitüntetés. Őfelsége Korányi János drt., a szatmári ügyvédi kamara elnökét a Ferencz József rend tisztikere3ztjével tün­tette ki. A báró Vécsey-ház, mely a múlt év­ben, komoly oladás tárgyát képezte, meg­bízható forrásból nyert értesülésünk szerint továbbra is a köztiszteletben álló báró Vócsey család birtokában marad és igy őzen jelleg­zetes s történelmi nevezetességű ház min­denki őszinte örömére nem cserél gazdát. Halálozás. Fülöp Juliska f. hó 12-én 21 éves korában, hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 13 án d. u. lesz a Pázsit u. 54. sz. házból. Pályázat. Szatmárvármegyénél a ki­adói állás megüresededett és arra a pályá­zatot kiírták A pályázathoz szükséges négy középiskola és két évi vármegyei hivatali gyakorlat. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik évek óta sokat szenvedett Béla fiunk temetésén megjelentek, továbbá úgy szemé­lyesen, mint levélben és sürgönyileg igye­keztek nagy bánatunkra gyógyirt adni, de különösen a szatmári Jótékony Nőegylet érdemdús alelnöknőjőnek, nagyságos Jekei Károlynő úrnőnek, ki magasabb pártfogás igénybevételével járult hozzá a temetés költségeihez, ezen utón mond köszönetét Majdik Mátyás és neje Nagy Róza. Lókötés. Izsák Ignác sárközi lakos két lovát kihajtotta a legelőre. Az állatokat egymáshoz kötötte és ő maga pedig bement a tanyára. Amig távol volt egy élelmes ló­kötő elhajtotta »»lovakat. Izsák feljelentést tett az ismeretlen tolvaj ellen a csendőrsógen. Szaniszlói csendélet. Szaniszló köz­ségben egy kedélyesen eltöltött este után Merker István, Tisz János, Háger Ferenc, Borbély György és Pint Lajos ottani legé­nyek vasvillákkal és dorongokkal felfegy­verkezve Tordai József gazdálkodó háza elé vonultak és a kaput döngetni kezdték. A kapu engedett és a diszes társaság bevonult a lakásba. A bútorokat összetörték, mindent fölborítottak és Torday feleségét úgy meg­verték, hogy a nagykárolyi közkórházija kellett szállítani. Az érettségizett diákok táncmulat­sága. A szatmárnémoti-i református főgim­názium ez évben végzett, illetve érettségit tett növendékei junius hó 29-ón a Pannónia nagytermében táncmulatságot rendeznek. Öngyilkos matróna. Molnár Jánosnó egy zsarolyáni gazdálkodó özvegye, aki nyolcvannégy éves, tegnap délután fölment házának padlására és egy gerendára föl­akasztotta magát. Mire észrevették és le vágták már nem volt benne élet. Az élet­unt matróna valamikor jobb napokat látott és lettét valószinüleg azért követte el, mert mindenét elárverezték. Zsebmetszés. Kovács István nyirpa- posi gazdálkodó Mátészalkára ment a vá­sárra. Amint sürgőit forgott a sokaságban Szőke József mellé dörzsölődzött és a zse béből kilopta kilencven korona pénzét. Szőke ellen a csendőrsőg az eljárást folya­matba tette. Esküvő, özv. Bánfi Lőrincaé leányát, Boriskát tegnap vezette oltárhoz S^akálass Aladár állomásfölvigyázó Bodrogszerdahelyről A ma esti zeneiskolai hangverseny. A zeneiskola második nyilvános vizsgálati hangversenye ma, csütörtökön este 8 órakor lesz megtartva a városháza közgyűlési tér mében. A hangversenyen meghívó nélkül is meg lehet jelenni, az első három sor szé­keit azonban csak a „fenntartott helyre“ szóló meghívóval lehet elfoglalni. A műso­ron szerepelnek: Hermann Ella, Róth Sán­dor, Szaiukán Kálmán, Netter Endre és Mandel István, kik a hegedű tanszak leg­felsőbb osztályának növendékei. A képző és ipar művészeti tanfolyam a városháza nagytermében kiállítást rendez a hallgatók ez évi rajzaiból és iparművészeti munkáiból. A kiállítást Vajay Károly dr. kir. tanácsos, polgármester nyitja meg ünne­pélyesen e hó lö-án d. e. 11 órakor. A kiállítás nyitva marad junius 23 ig bezáró­lag s megtekinthető nanonta délelőtt 9—12, délután 3— 6 ig. Belépő-dij nincs. 1 pár cipőt ingyen nem, de már 850 K-tól vásárolhat a Moskovits anatómiai-cipőgyár (Deák-tér 7. szám) cipőüzletóben. Talpba vésett szabott ár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom