Szamos, 1912. november (44. évfolyam, 249-273. szám)

1912-11-28 / 271. szám

2. #i-áa,. 8 Z A£ 0 8 (1912. november 28.) 271. szám. gát és ámbátor ahhoz évek kellenek, amíg végkép elmosódnak az utóbbi idők­ben ellenünk elkövetett bűnöknek az utolsó nyomai is, már most is konstatál­ható az osztrák-német politikusok és a bécsi sajtó magatartásában beállott ör­vendetes fordulat. Mindenki észhez kap, mindenki jóvá iparkodik tenni a hibáit és mulasztásait, éppen csak a magyar ellenzék nem tucE vagy nem akar letérni a non possumus álláspontjáról. De hát szabad e akár szubjektív, akár tárgyi okokból a magyar képviselőház egy har­madának teljes egy évet teknikai obstruk- cióval ós azután megint több hónapot amerikázással ós sztrájkkal eltölteni ? Az ország gazdasági helyzete, a nyo­morúságos pónzviszonyok, a külpolitikai nehézségek és a választójognak már leg- közelebbre várható beterjesztése teljesen hidegen hagyják a parlamenti ellenzékit. Ez tálán nem helyes dolog. A magyar társadalom komoly elemeinek és a ha­zafias sajtónak teljes nyomatókkal kell most már követelni az ellenzéktől, hogy telj• sitse azt a kötelességét, amire vá lasztások idején meghatározott funkciók teljesítésére megbízást kapott. É? ámbá­tor helytelenítjük azokat a kisszerű csip­kedéseket, melyekkel bizonyos kormány- párti lapok az ellenzéket kikezdik azért, amiért a honatyai kötelességek teljes neg­ligálása mellett is ettől az elnökségtől kellő időben elfoga ja az esedékes illet­ményeket, mi magunk is azt mondjuk, hogy ennek a félszeg állapotnak véget kell vetni Ila az ellenzék tényleg annyira intranszigens és békülni egyáltalában nem hajlandó ám vonja le eme magatartásá­nak végső konzekvenc:áit is. Tessék le­mondani — még pedig minél előbb a mandátumoki ól. S jöjjenek azok, akik dolgozni akarnak. Az Iskolalátogatók. — Saját tudósítónktól. — Szatmár, nov. 27. A m. kir. belügyminiszter tanfelügyelő- ségi iskolalátogatók működésének támogatása tárgyában valamennyi vármegyei törvény­hatósághoz a következő körrendeletét in­tézte : A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1876. XXVIII. t.-c 3. § ában nyert fel hatalmazás alapján az 1912. évi szeptember hó 1-íöl kezdve éietbeléptoite a tanfelügye­lői iskolalátogatói intézményt. Az állami tanfelügyelőt ezen újjászer­vezése által a nevezett miniszter az iskolák beléletének ellenőrzését ós eredményeinek fokozását a királyi tanfelügyelői székhelyen kívül eső közegeknek a szó szoros értei méhen vett iskolalátogatóknak kivánja fel­adatává tenni olykép, hogy a tanítói pályán jártasságot szerzett kiválóbb egyének az iskolák kisebb csoportjának felügyeletére alkalmaztassanak s a királyi tanfelügyelő csakis az ő jelentéseik alapján mutatkozó szükséghez képest s egyébként előforduló helyszíni tárgyalások alkalmából teljesítsen kiszállást. Minthogy fontos nemzeti és közmüve lődési érdekek fűződnek ahhoz, hogy ezen uj intézmény működése eredményes legyen és minthogy ezen intézmény hatályos-ágát a járási íőszolgabirák is hivatva vannak biztosítani, mint akik gyakran megfordul­nak s községekben s igy a nemzeti nép­nevelés ügyét a nemzet jogosult érdeke, az iskolái? külső rendje, a közegészségügy ós iskolamuiosztások szempontjából éber figyelemmel kísérhetik s tapasztalataikról a tanfelügyelőt értesíthetik, — ennélfogva mi­dőn ezúttal a törvény hatóság figyelmét ezen intézményre a magam részéről h felhívom, egyúttal áron várakozásomnak is kifejezést kiv nők adui, hogy a vármegye közönsége áthotra ezen intézmény jelentőségétől a járáú fő-zo’gobirákit egyrészt a? iskola lá­togatóknak odaadó támogatása, másrészt az 1876. évi VI. t.-c. 30. §-ában reájuk bízo l feladatuknak lelkiismeretes teíje-iiésóro saját hatáskörében is buzdítani fogja. Szatmármegye boreSlenőrzői. — Sajat tudósitónktól. — Szatrnár, november 27. A m. kir. földművelésügyi miniszter a vármegye területére megalakított borelltn- őrzo bizottságokba a következőket ne­vezte ki: 1. A csengeri járás borebenőrző bi­zottságába elnökül Posigrácz Imre fold birtokost, csöiigoíi lakost, tagokul Németh Ignác fóídbirtokos, csenged lakost, dr. Ká- po'nay Ká'mán járási orvos, cjengeri lakost. 2. Az erdődi járás borellenőrző bi­zottságába elnökül Rébay Dezső uradalmi tiszt, károlyierdődi lakost, tagokul d". Róth Sándor köiorvos, károlyiéidődi, Nagy Mik­lós szőlész, krasznabélteki Pkosokat. 3. A fehérgyarmati járás boredsnörzö bizottságba elnökül Siegedy 'Antal föld­birtokost, daraói 1 kost, tagokul dr. Ascber Kálmán járási orvos, fehérgyarmati ó? Bő- ni3 József főldbirU kos, kölesei lakosokat. 4. A mátészalkai járás borellenő zö bizottságába e'nökiit J.irmy András föld birtokos, nagydobosi lakost, tagokul Je­szenszky Sándor földbirtokos, mátészalkai és dr Csathó Sándor járási orvos, máté­szalkai lakosok-1 5. A nagybányai járás borellenőrző bizottságába elnökül dr. Stell Béla ügyvéd, nagybányai lakost, tagokul beranczei Ko­vács Géza bányamérnök és Jég János sző lőbirtokos, nagybányai lakosokat. 6. A nigysomkuíi j-rás bore’.lenőrző bizottságba e nőkul gróf Teieki Sándor nagybirtokos, nagysomku i lakost, tagokul Brunner Károly urad ilmi főtiszt, pribókfnl- vai ós dr. Olsavszky Viktor járási orvos, nagysomkuti lakosokat. 7. A szatmári járás b u-ellenőrző bi­zottságba elnökül Ková?znay Zsigmond földbirtokos, batizi lakost, tagoku dr. Lrcheta Brúnó járás orvos Szatmár ós Vi- iágossy Gáspár gar.d. egyieíi titkár, szat­mári lakosokat. 8. A srinórváral jai járás borellenőrző bizottságába elnökül Mándy Zoltán nagy­birtokos, Süinórváraljui lakost, tagokul Ger­ber Géza gyógyszerész, szinérváraljai és Herskovits Soma földbirtokos, nagysikárlói lakosokat. 9. A nagykárolyi járás borellenőrző bizottságába elnökül Garzó János uradalmi tiszttartó, szaniszlói lakost, tagokul dr. Gzukos Lajos járási orvos nagykárolyi ós Szintay Kálmán földbirtokos, érendrédi lak03okaí. 10. Az av:.u»i járá3 borellenőrző bizott­ságába elnökül Nagy Bálint utbizto1, avas újvárosi lakost, tagokul Gsiltéry Ferencz körjegyző, avasdjvárosi és B. ,Nzgy Sándor körjegyző, bíkszadi lakosokat. 11. Nagykároly r. t. város borellenőrző bizottságába elnökül dr. Schönpflug Béla vármegyei főorvo*, nagykároyi lakost, ta­gokul Nonn Gyula építész és Róth Károly földbirtokos nagykárolyi lakom kft 12 Nagybánya sz-.b. ke. : bányaváros borellenőrző bizottságiba elnökül Mórágyi István nyug. szőlő és borfelügvelő, nagy­bányai lakos, tagokul Bajuóczy Sándor gyógyszerás: es dr. Hereziagsr Ferencz vá rosi főorvos, uagyblny lakosokat. 13 Felsőbánya kir. bánya?'ros borellonőrző bizoi'sii; -> hül dr. Csa­usz Károly városi főorvost' tagokul dr. Róth Gábor ra. kir. bloyaorv >s és Mün- nich Sándor gazdasági tanácsos, felsőbe nyal lakosokat. Leugrott a robogó vonatról. — Saját tudósítónktól.1—' Szalmái', i ov. 27. Többé-kevésbé rejtélyes ügy foglalkoz- ta'ju most a debreceni rendőr; éget. Egy ide gén embert ápolnak a közkórbázb n, aki álii ó!ag leugrott a robogó vonatról, d ; az is meglehet, hogy véletlenül esett le. Séiüléssi következtében elvesztette beszélőképességót s ezért nem sikerülhetett sz es.etel eddig még teljesen tisztázni. Az ügy ismert körül­ményei a következők : A kecskeméti rendőrség eltoloncoítalta onmm Vanasai Károly, álii ólag oláhb ksai il etőségü egyént, mert hely es foglalkozás nélkül csávarrott a városban. A tolonc mell ó Szolnokon Papp Bálint rendőrt adlak ki sóröül. Ez utazott tehát együtt Vámsai Ku- rolylyal, aki egész nyugodtan v selkedett. Mikor azonban a vonat Kaba állomást el­hagyta, a tolonc kiment a kupéból u folvo sóra s még mielőtt a Hajdúszoboszlói állo­máshoz értek volna,’a n> ilt pályán lezuhant, vagy leugrott a robogó vonatról. A pálya­test mellett terült cl véresen, összezúzott testtel. Beszállító ták Hajdúszoboszlóra, ahol orvosi segélyben része ltették. Majd innen tegnap délben a gyorsvonattal behozták a debreceni közkórházba. Délu án kísérelte meg a kihallgatását dr. Batia Bertalan ügyeletes rendőrfogalmazó, ami azonban nem sikerülhetUt, mert a sze­rencsétlen ember egyetlen érthető szót sem ludotl kiejteni. A kérdésekro Írásban pró­bált válaszolni, csakhogy igy sem lehetett tőle pontos fői világosi tásokat nyerni, mert a betűvetés is nehezen ment neki. Valami olyasfélét igyekezett magyarázni, hogy epi leptikus roham fogta ol s leszédüit a kocsi ból. Miu'án azonban kevés ahhoz, hogy az esetről tiszta képet Ehessen alkotni, a deb­receni rendőrség táviratilag fordult a kecs­keméti bűnügyi osztályhoz, hogy az eset előzményei;ől információkat kaphasson. anatómiai cipőgy« cipőüslstáben (Deák-tér 7.\ a hagy dí6gs»á£ dacira 1 az eddigi szolid ám koá lupÁntók az ! össze« cipők, v&d&s« vkehatlan «sizmák. Talpba vésett szabott ar. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom