Szamos, 1907. május (39. évfolyam, 35-43. szám)

1907-05-19 / 40. szám

4-ik oldal SZAMOS 40. szám. * Belépések az önkéntes tűzoltó egyletbe. Mint már lapunkban jelez­tük, az önkéntes tűzoltó egylet tagjai napról-uapra szaporodnak. Tankóczi Gyű a tűzoltó parancsnok felhívására nap-nap után jelentkeznek az őrta- nyáu, rövid idő alatt 35 uj tag irat­kozott be, ezen humánus intézmény tagjaiul, kiknek a tűzoltásról minden vasárnap reggel 7 órától ad oktatást maga a főparancsnok. * Romániai zsidó menekültek városunkban. E hó 17-én délelőtt négy szekér állott meg az Istvántéren, melyeknek lakói félénken néztek ki a szekér ekhójából. Az illetők Románi­ából kiüldözött zsidók voltak, kik különös ruha viseletűk és beszédük által a járó-kelők figyelmét csakha­mar magukra vonták. Délben jelen­tést is tett az őrszem a laktanyában, mire intézkedés történt, hogy a me­nekült zsidókat további intézkedés céljából kisérjék be a városházára, ez idő alatt azonban a menekülő zsi­dók megneszelve a dolgot, tovább vándoroltak az Udvariba vezető utón. * A Villand Testvérek cirkusza május 24. 25. és 26-án tart elöadáso kát városunkban. * Ideális szer a fugák és a száj tisztántartására és azok egészségének megóvására a Brázay-féle Kalogén- sósborszesz fogkrém Rendes haszná­lat mellett még a legelhanyagoltabb, megsárgult, vagy barna fogaknak is szép fehér szint és csillogó zománcot kölcsönöz A Kalogén szerencsés ösz- szetételénél, de különösön sósborszesz tartalmánál fogva fertőtleníti a foga­kat és a szájüreget. Az otthon maradást soha sem bánjuk meg! Vegyünk helyben Lówiuger József üzletében (Deák-’ér 17. sz.) osztálysorsjegyet ! Mind a hat osztályra ott kapható. — A nyereményt levonás nélkül azon­nal kifizeti. — Húzás már május 28. és 25-én. * Szegedi kötéláru. Legjobb minőségű szegedi kötéláruk, zsineg­hevederek, zsinegek stb , — kátrány, karbolineum, gépoiaj, meszelő, kefe­áru nagyban és kicsinyben kapható Dráyos Béla kereskedőnél Szatmá- ron, Kossuth Lajos-utca (Hid-u.) 23 — Értesítés. Néh. Joó László óra- és ékszerüzletét a Gillyén Józseí ur házába (Szlávik Zsigmond ur üz­lete melléj helyeztem át. Tisztelettel Joó László utóda. * A Szatmári Központi Takarék- pénztár mai számunkban megjelent hirdetésére felhívjuk a nagyközönség figyelmét. Barna sör I van minden szom­baton és vasárnap az „Európádban. Mindnyájunknak el kell menni Szatmáron a piacra, dr. Lengyel Már­ton ur házába, Deák-tér 9. (Pannónia szálloda és Vajda üzlete mellé,) mert oda lett áthelyezve a Néhma kévé-, tea- és rum- kizárólagos üzlete. * Schwartz Miksa korhely­levese (káposztás) ei van ismerve a legjobbnak az egész városban. Minden nap az említett levesen kívül több­féle frissen készült zóna reggeli és kitűnő sör kerül asztalra éttermében. * Magyar Otthon! Elsőrangú penzió. Családok, házaspárok és ma­gános urak részére. Elegánsan beren­dezett különbejáratu szobák. Réz­ágyak, fürdők, lift. Olcsó árak. Hol ? Budapest, Főherceg Sándor-utca 30. páratlan hashajtó-szer. Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Fereucz József keserü- viz valamennyi hasonló vizet tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adag­ban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferencz József keserű- vizet. * Varrógép eladó Rákóczi-u. 9. sz. aiatt. VIDÉK. Bikszád. * Fényes esküvő volt e hó 14-én a Bikszád-fürdőn, Markovits József kisgérczei földbirtokos bájos leányá­nak Ilonkának és Roze Dezső debre- czeni ékszerésznek frigykötése. Erdőd. * Emléktábla Bartók Lajosnak. Az „Erdődi Társaskör“ f. hó 16-áu tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy Bartók Lajos, a Petöfi-társaság korán elhunyt másod elnökének és városa szülöttének, születési házát márvány emléktáblával jelöli meg, melynek kivitelére a Petőfi-társaság- gal is érintkezésbe fog lépni. Az em­léktábla leleplezése előre láthatólag még a nyár folyamán megtörténik, melyen a Petőfi társ. is képviselteti magát. Huszt. * Felfedezett sírbolt. Huszton a ref. templom mellett építkeznek és ebből kifolyólag az útban levő domb egy részét levágták. Hagy meglepe­tés érte a munkásokat, amennyiben a földhányás közben a csákány egy­szerre semmi akadályra sem talált s tovább kutatva egy 3 méter hosszú sírbolt-helyiség tárult szemük eié. A földön elporladt koporsók és csont­maradványok hevertek Hosszasabb kutatás után érdekes régiségekre buk­kantak, mint például csattok, bog­lárok, arany zsinórzat, nyakék, hosz- szu püspöki aranylánc stb., melyek eredete bizonyára 4—500 esztendőre vezethető vissza. A kripta mellett még van egy befalazott helyiség, mely azonban még nem került ki­bontás alá. Fehérgyarmat. * Tűz. E hó 16-án reggel 7 óra­kor, Fehérgyarmaton, mindeddig ki nem derített okból tűz támadt. Haj­nal-utca végén a Koipouay Zsigmond háza meggyuiadt s már-már attól le­hetett félni, hogy a nádfedeles házak­kal tömött Hajnal-utca végigég, mi­kor szerencsére a szél iránya meg­változott s igy azután csak az égő ház közvetlen szomszédságában levő 3 lakóház égett le a melléképületek­kel együtt. Nagymennyiségű széna s egyéb takarmány lett a tűz marta­léka, a bútorok legnagyobb részét azonban még idejekorán sikerült ki­menteni. A kár jelentékeny, melynek egy része a biztosítás folytán meg­térül. Vetés. * (Ismeretlen hulla a Szamosban F. hó 15-én Szatmár és Vetés között a Szamosban ösmereüen hullára akad­tak. — A hulla hátsó része teljesen meztelen, oszlásnak indulva, az első része a partnak fordítva tengeri kó­róval és gályákkal volt betakarva. A hir vételénél dr. Képessy László csen­ged főszolgabíró és dr. Dióssy Adolf csengeri járás orvos azonnal kiszál­lottak a helyszínre a vizsgálat meg- ejtése végett. — A gyanús fekvésben talált hulla kilétét megállapítani nem sikerült. Erős a gyanú, hogy a hulla büncselekedet áldozata miről az ügyész­ség értesítve lett. — Morvay Károly vizsgálóbíró, dr. Vajay Imre és dr. Gobi Alajos tszéki orvosokkal tegnap előtt kiszállt a helyszínére, mikor is a hullát felboncolták és megállapítot­ták a szakértők, hogy bűntettről szó sincs, itt csakis öngyilkosság, vagy véletlen baleset forog fenn. — A női hulla valószínűleg azonos a f. év már­cius elején a Vágóhidnál vizbeesett asszonyéval. Oláhmeddes. * Gondatlanság áldozata. Folyó hó 12-én d.u. Szilágyi Lika oláhmeddeai lakosnak egy 2 éves leány gyermeke, a szülők gondatlansága következtében, a ház udvarán levő vizes gödörbe esett és ott megfulladt. Szaniszló. * Pórul járt jós. E hó 6-án tör­tént Szaniszló községben, hogy Ke­lemen Sándor ottani lakos nagy han­gon figyelmeztette a község lakóit, hogy vigyázzanak mert az éjjel tűz lesz a faluban. A jóslat tényleg be­teljesedett, amennyiben azon éjjel három ház s több melléképület égett le. A falubeliek most Kelemen augur ellen fordultak s őt gyanúsították a gyújtogatással, mert azt sehogysem akarták elhinni, hogy Kelement jós- lási tehetséggel áldotta meg a Te­remtő. A csendőrség előtt is gyanús lett a dolog, letartóztatták s bevitték a szatmári kir. törvényszékhez, hol Morvay Károly vizsgáló bíró kihall­gatta s minthogy a g5'ujtogatást reá bizonyítani nem lehetett, Kelement szabadon bocsátották s a kir. ügyész a további eljárás beszüntetését indít­ványozta. Börvely. * A börvelyi kendergyár meg­nyitása. A Mezőgazdasági Ipar r.-t. által Börvelyben létesített kender­gyár ünnepélyes megnyitása múlt héten ment végbe. Az üj vállalat különösen szociális és gazdasági vi­szonyokra fog jótékonyan hatni, mit már eddigi működése által is beiga­zolt. A mintegy 100 kát. holdon elterülő gyártelep a legmodernebbül van berendezve, 300—400 munkást foglalkoztat épen akkor, midőn a me­zei munka szünetel. Gondoskodva van egészséges munkás lakásokról, melyek idővel a munkások tulajdonába men­nek át, tisztességes bérről, gyógyke­zelésről. — Vajha megyénkben, több ilyen gyár működne, ami bizonuyára megkevesbitenó az Amerikába kiván­dorlók számát. Avasfelsőfalu. * Megtámadott és kirabolt erdő- véd. Tatár Dimitru és testvére régi idő óta haragosai voltak Miklósicza István vármegyei erdövódnek. Folyó hó 15-én midőn Miklósicza szolgála­tot teljesítendő, a bikszádi határ er­dejébe iudult, egy félreeső helyen a két testvér megtámadta, Miklósicza védekezése hiába való volt, mert Di- mitruék karókkal agyba-föbe verték. Ezzel azonban nem elégedtek meg, hanem áldozatukat kirabolták. Kivet­tek zsebéből 42 korona készpénzt és sietve odább állottak, ott hagyván az erdöyédet vérbe fagyva, ki csak nagy- nehezen tudott bevánszorogni a faluba. A csendőrség a tetteseket hamar kézre kerítette és beszállította a szatmári ügyészséghez, TÖRVÉNYKEZÉS. § Esküdtszéki tárgyalások. A helybeli kir. törvényszék, mint es­küdtszéken e hó 21-ón veszik jjkezde- tüket a következő tárgyalások : Ha­lált okozott súlyos testisértés bün­tette miatt vádolt Torz György Juonnó elleni bünügy. Május 22-én, szándékos emberölés miatt vádolt Hamzsa János elleni bünügy. Május 23 án, szándékos emberölés miatt vádolt Vajda Sándor és társa elleni bünügy. Május 24-én, szándékos em­berölés büntette miatt vádolt Jakab Károly elleni bünügy. Szerkesztői üzenet. — Sz. B. Fehérgyarmat, A hirt a tenger kéziratból nehéz volna előke- riteni, meg azután nem szoktuk a beküldő nevét elárulni. Főszerkesztő: Osváth Elemér. Főmunkatárs: Dr. Veréczy Ernő. Felelős szerkesztő: Ifj. Litteczky Endre. Szatmár-Németi sz. kir. város hivatalos közleményei. 735 -907. gtsz. Hirdetmény. A m. kir. állami méntelep osztály is­tállóiból kikerült s az ottani rakodón el­helyezett trágya mennyiség 1907. évi junius hó 1-től kezdődő 6 év tartamára, tehát 1913. évi május jhó 31-ig terjedő időre, a városi gazdasági tanácsosi hiva­talban 1907. évi junius hó 4-én d. e. 10 órakor megtartandó zárt ajánlati ár­verésen el fog adatni. Ezen árverésre a résztvenni kívánók azon értesítéssel hivatnak meg, hogy a zárt ajánlatokhoz 100 korona bánatpénz t csatolandó s hogy a feltételek alantirot hivatalában a hivatalos órák alatt meg­tekinthetők. Szatmár-Németi, 1907. május 15. Bartha Kálmán gazd. tanácsos. 24—1907. tsz. Hirdetmény' Folyó évi május hó 8-án egy két éves barna szőrű koca sertés találtatott, mely ha igazolt tulajdonosa folyó hó 20-ig hi­vatalomnál nem jelentkezik, mint gaz­dátlan el fog adatni. Szatmári, 1907. évi május hó 11. Tankóczi főkapitány. Terményárak. Termény neme. K f. K f. Tiszta búza . . . 16 20 17 Kétszeres . . . . 13 40 14 ___ Ro zs...................... 12 8 0 13 — Árpa...................... 12 80 13 40 Zab........................... 15 4 0 16 •-­I­ső rendű tengeri 12 40 13 — Il-od rendű tengeri 10 40 11 — Kása...................... 18 4 0 19 — Paszuly fehér . . 15 40 16 — Paszuly tarka . . 13 20 14 — Szilva 36 — 38 — Krumpli . . . . 2 80 3 40 Szalonna . 1 60 1 60 Marhahús I. r. . . 1 56 1 60 * U. r. . . 1 52 1 48 Sertéshús . . . . 1 52 1 52 Kiadta 1907. május hó 15 Tankóczi Gyula főkapitány. Nyilttór. E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk. Brázay sósborszesz fogkrém a legjobb I Eladó fűszer- es csemegeüzlet. Duuántuli nagyobb városban (33.000 lakos, megyei székhely) 180.000 ko­rona forgalmú országos hirü cse­mege- és füszerüzlet haláleset miatt azonnal eladó. — Szükséges tőke 40 000 korona. Ajánlatok „Sz. J.‘ jelige alatt Leopold Gyula hir­dető irodájába (Budapest, Erzsébet körút 41.) küldendők. (Szatmármegye.) Megnyitás május 15 én. Meleg ásványvíz-fürdők, szénsavas fürdők, hideg gyógyvíz-intézet, Inha- latió, 160 kényelmesen berendezett szoba, vízvezeték, acetelin világítás, vasúti állomás, posta, távirda hely­ben. Prospektust, bővebb felvilágosí­tást küld kívánatra készséggel a fürdöigazgatóság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom