Szamos, 1903. december (35. évfolyam, 97-104. szám)

1903-12-24 / 103. szám

indokolásában ez intézkedésre az is vezérelte, hogy a rossz osztályzatok ne rontsák el kará­csonykor a szülők és tanulók örömét. Á dolog pedig valóságban úgy áll, hogy ezúttal a jó osztályzatok nem okozhatnak a szülőknek ka rácsonyi örömet, mert a szülök szintén az uta­sítások szerint mégis megkapták a rossz tanu­lókra vonatkozó intő czédulákat s igy meg van adva az alkalom arra, hogy a rossz tanulók a bevett háziszokások szerint megkapják a meg­illető járandóságukat. * A vörheny az utóbbi hét alatt a hely­beli jezsuiták konviktusában fellépett és6gimn. tanuló betegedett meg. E körülménynél fogva a kir, kaih. főgymnasium ifjúságát a rendes időnél egy nappal előbb szétbocsátották. A kon- viktus összes helyiségei a törvény által előirt módon két Ízben fertőtlenítettek. Tekintve, hogy- a karácsonyi szünidő előtt lépett fel az intézet­ben a járványos betegség, s a tanulók javarésze a szülei házhoz utazik el, a járvány tovaterje­dése kizártnak tekinthető, különösen, ha a fér tőtlenités a legnagyobb pontossággal hajtatik végre. * Vasúti kinevezés. A magyar államvasu tak debreczeni üzletvezetősége ifj. Fülöp Fe- renczet, lapunk főszedőjét, Kemecsére állomás felvigyázó díjas gyakornokká nevezte ki. Benne a „Szabadsajtó'‘ egy derék s az utóbbi sztrájk alatt is hü munkását veszti el. * A póttartalékosok, nehány urnák obstruk cziós privát passziója következtében, januárban be fognak hivatni. Pár napig azonban még az országban levő 90 ezer póttartalékosunk remény- kedhetik, hogy az a nehány ur jobb meggyő­ződésre tér s a hadügyi kormány nem lesz kénytelen őket házi tűzhelyüktől, munkájuktól eltávolítani és sok családot a végro niásba kergetni. * Gyászlxir. Dr Dengi János Krassó-Szü- rényvármegye ny. kir. tanfelügyelője, a hely­beli kir. kath. főgimnázium egykori növendéke, e hó 20 án, életének 51 ik évében, Lúgoson elhunyt. * Kinevezés. A pénzügyminiszter a nagy­károlyi pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám vevőséghez Szépe László vármegyei írnok, tb. alszámvevőt pénzügyi számtisztté nevezte ki. * Ingatlan forgalom. Csaba Adorján fő­szolgabírónak Bercsényi-utczai házát Kinszler József bérkocsi tulajdonos megvette 10,000 koronáért. * Az idei karácsonyi vásár az elmúlt napokban meglehetősen élénk volt. Hogy azon­ban a forgalom még sem érte el a szokott mér­téket, annak oka abban keresendő, hogy a vi­dék egy jelentékeny része a rossz idők miatt nem jöhetett be, de ha felfagy, reménykedhet­nek kereskedőink, hogy az elmaradt vásárlók ezután fogják újévre ünnepi vásárolnivalójukat beszerezni. * Aszfalt gyalogjáró készítés. A városi közgyűlés által 1903. évben elrendelt aszfalt gyalogjárókat a magyar aszfalt részvénytársa ság teljesen elkészítette és azok a mérnöki hi­vatal által eszközölt felmérés alapján az egyes háztulajdonosokkal szemben részletesen kimu- tattattak. Gyalogjáró készíttetett Hunyadi köz északi oldalán, Hunyadi és Árpád-utczák közt tervezett gyalogjáró kivételével, a Kossuth- kertnél, Majláth-utczán, a városháza udvarán. Ezen munkálatok összes költsége 10274 kor. 75 fillérre rúg, amelyből 1816 kor. 73 fillér a városi pénztárt, 8457 kor. 52 fillér pedig az egyes telektulajdonosokat terheli, akiknek jo­gukban áll a reájok eső részletet öt éven át féléves részletekben 5 százalékos kamattal fi­zetni. * Árverési felesleg. A népbank hétfőn 1900. évről 208 K. 86 fillér árverési felesleget terjesztett be a városi hatósághoz, mely szo­kás szorint a szegényalap javára lesz fordítva. * Nagykárolyban arra az esetre, ha Do- mahidy Elemért Hajduvármegye főispánjává kinevezik, szabadelvüpárti jelöltül gróf Káro­lyi Györgyöt léptetik fel. A függetlenségi párt jelöltjéül dr. Adler Adolfot és dr. Falussy Ár pádot emlegetik. * Felsőbánya város közgyűlése az ürese­désben volt állatorvosi állást közfelkiáltás ut- rán Thurzó József komáromvármegyei, gutái állatorvossal töltötte be. * A negyedik évüket törvénytelenül szol­gáló katouákat, amennyiben azt a viszonyok, megengedték, vasárnaptól kezdve városunkból szabadságolták. * Vármegyénkben a ragadós állati be­tegségek jelenleg Győrr.elek, Fülpös, Homok, Szinyórváralja, Józsefháza, Sárközujlak, Udvari, fliese, Nagybánya, Hirip, Majtis, Füipösdarócz, Nyirmedgyes, Szaniszló és Vállaj község terü­letén uralkodnak. ° Cyászhir. Deményfalvi Boczkó Sámuel, Dabreczenváros rendőrfőkapitánya, közelebb hosszas szenvedés után 55 éves korában elhunyt. * Husellenőrzö bélyegzők használatát rendelte el a városi tanács, melyek ismerése a közönségre nézve igen fontos. A bélyegzők alakja ez: Felnőtt marha húsának bélyegzője köralaku ; a növendék marháé négyszögletes ; a borjúé háromszögalaku: a bivalyé ferde négy- szögű ; a sertésé kerekded ; a juhé pedig fél­kör alakú. Ezeket a bélyegzőket a vágóhídon már a hús feldarabolásnál fogják alkalmazni. * Külföldi utazás, mint újévi ajándék Az utazás nemes szórakozása mindvégig a gaz­dag emberek kiváltsága maradt volna, ha az Idegenforgalmi vállalat meg nem csinálja „Uta­zási sorsjáték“ tervezetét Ez intézet módot akarván uj’ujtani arra, hogy az utazás gyö- nyörűségében mindenki részesülhessen, száz ezer, egyenként 2 koronás sorsjegyet bocsátott forgalomba A főnyeremény ingyenes utazás a föld körül, a mely mellett számos egyéb ér­tékes nyeremények is vaunak, mint hosszabb, teljes ellátással kapcsolatos külföldi utazások, előkelő fürdőkön való nyaralás teljes költségei és hasonlók Az utazási sorsjegy, a mely vá­rosunkban is a nagyobb dohánytőzsdékben kap­ató, különösen alkalmas újévi ajándékoknak, mert az ajándékomnak igen kevésbe kerül, de a megajándékozottnak az előnyös tervezetnél fogva nagy örömet és boldogságot hozhat. Részletes tervezetet bárkinek készséggel küld a központi menetjegyiroda (Budapest, Viga­dó-tér 1 ) * A kath. legényegylet január 6-án, viz- kereszt napján, saját helyiségében szinielöadás- sal egybekötött házias tánczmulatságot rendez. A tagok Erdösy Károly ^,Ami föntart minket“ czimü 3 felvonásos színmüvét adják elő. * Házvétel Bakó Jőzsef volt gazdatiszt megvásárolta özv. Jakabfalvy Kálmánnénak Vörösmarty-uteza, 27-ik számú házát, 13,000 ko rónáért. * Mézes tolvaj. A múlt héten Ilyés-Ist­ván vasúti állomás elöljárót méztolvajok látó gatták meg. Épen egy fagyos éjszaka volt, midőn az éjjeli méhészek a méhesbe betekintet­tek. Négy súlyos méhkast kiczipeltek és az éj setét leple alatt eltűntek, még csak jó éjszakát sem mondtak az elöljáró urnák. Ilyés bámulva tapasztalta reggel, hogy négy kas méh kassal együtt elröpült. A tolvajok egy hete, hogy a mézeshetet élvezik. * Mikor a házi ur be van nyalva, akkor jaj a lakóknak, különösen annak, aki a házbért nem pontosan fizeti. K, J. Várdomb-utczai ház- tulajdonos szombaton, nagyszabású disznótort rendezett. A sok áldomás ivással berúgott és nagy fejjel a lakóját kirúgta. A szegény lakó épen pongyolában volt és úgy kellett a gyepes udvaron téli Kneipp-kurát venni, de a gyógy­mód nemhogy használt volna, sőt ágyba dön­tötte. Most a háziúr melegített borral gyógyítja a meghűlt lakót. * Fiúméból Amerikába. Mint fiumei tu dósitónk jelenti, a „Kárpátia“ hajó deczember 18-án háromszáz magyarországi kivándorlóval indult amerikai útjára. Ez alkalommal a kiván­dorlási bizottság, a kormány képviselői és a központi menetjegyiroda igazgatósága vizsgál­ták meg az óriási hajót, a melynek szép beren­dezését csodálkozással szemlélték. A Fiúméból induló hajókon a III. osztályú utasokat is né­gyenként helyezik el egy-egy tágas hajószobá­ban és külön étkezőtermekben pinezérek szol­gálják ki, minden étkezéshez gyümölcsöt és bort is kapnak. A Kárpátia utasai épen ebé­deltek, mikor a bizottság megjelent és hálás szavakkal köszönték meg azt a gondoskodást, a mely lehetővé teszi, hogy hatóságuk védelme alatt ilyen kitűnő ellátással és szokatlanul nagy kényelemmel tehetik meg utjokat. Az utazás Fiúméból 180 koronába — tehát jóval kevesebbe kerül, mint a német hajókon, a melyek pedig drága pénzért ehetetlen ételt és a hajófenékben egészségtelen, túlzsúfolt vaczkokat adnak. A fiumei utón nincsen vámvizsgálat és az utasok két nappal már a hajó elindulása előtt ingyen kapnak Fiumében lakást és ellátást. A fiumei hajójáratra vonatkozó felvilágosítás a Központi Menetjegyirodában, Budapesten (IV., Vigadó tér 1. sz. alatt) ingyen kapható. * Eltűnt vitriolos leány. Még emlékez­hetnek olvasóink, hogy a folyó évi október 14 én Bakos Sándor kőmüveslegényt Lázin Eszti cselédleány vitriollal szemközt öntötte. .A szegény fiatal embert teljesen csúffá tette a dühös leány. Bakos tegnapelőtt került ki a köz­kórházból. Bal szemét egészen elvesztette és ezen kívül jobb karján és kezén súlyos sebhely maradt. A hős leány az esemény után való na­pon a városból megugrott és azóta úgy eltűnt hogy sehol sincsen, * Legközelebbi-országos vásárok a vidé­ken: Técsön decz 28. és 29-én, Tiszaujlakon 1904 évi január 13 és 14 ón, Szinyórváralj án január 11. és 12 ón, Debreczenben január 11-től 19 ig, Nagykárolyban január 18-án. * A szabadságolt katona, mikor leveti a mundurt, azt hiszi, hogy az övé a világ és neki minden szabad. Madarász Gyurka lénárd- falvi fiú e hó 19-én, miután már kiszolgálta a császárt, haza akart menni Az indulás előtt Babán Laczi oevü lovászszal, a ki még egy évig köteles enni a prófontot, egész nap bor mellett búcsúztak. Esfo kimentek a vasúti pá­lyaházhoz. Ez előtt Babán beleütődött T. vasúti ellenőrbe, ki egyszerűen félrelökte Erre a két vitéz neki esett T-nek és el akarták verni. No de T. sem hagyta magát, azonban dulakodás közben a járdán megcsúszott és arczczal a sze- kérutra esett. T. arczán alaposan megsérült. A két vitézt a rendőrök bekísérték. * Késelés. Marosán Pál és László egri illetőségű pásztoremberek nem azért testvérek, hogy szeressék egymást. így hétfőn reggel a Kölcsey-utczán ö«szekülöuböztek, majd kése­lésre került köztük a sor. A rendőrség nagy ügygj-el-bajjal tudta csak őket behozni s egy napi fogság után illetőségi helyükre, Egribe tolonczolta. * Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés, a mely a többi nagy gazdasági ér­dekképviseletekkel párhuzamosan a hazai keres­kedő osztásnak egy nagyarányú szövetségben való összefoglalását czólozza, a Sándor Pál el­nöklete alatt álló végrehajtó bizottság megala- kulási munkálatainak befejező stádiumában nemsokára a nyilvánosság elé fog lépni. * Mindenki tudja, hogy a legbiztosabb szer különféle gyermekbetegségek elhárítására az, ha a gyermeknek erős és ellenálló k pes- sóge van s e czél elérésére kitűnő a Zoltán-fóle Csukamájolaj, mert tápereje nagy, ,-ossz szaga, ize nincs és könnyen emészthető. Üvegje 2 K a gyógyszertárakban. * Hírek az anyakönyvi hivatalból. A szatmárnémetii I-ső kér. anyakönyvi hivatalnál e hó 12 ik napjától, a kővetkező bejegyzések történtek. Születtek : Módis László, Beke Erzsébet, ifj. Gulya Erzsébet, Szűcs Juliánná, Kranczer Herman, Moskovics Blanka, Puskás Juliánná, Blága Juliánná, Székely Irén, Asprits Aera, Boros János. Meghaltak: Arany Karolin, róm. kath. 5 hónapos, hörggyuladás, Czigler Vilmos izraelita 2 éves, vörheny. Jaczkovics Lébi izraelita, 42 éves, tüdőgyuladás. Sipos József, ev. ref. 6 éves, agyhártya lob. Rusz Mária gör. kath. 24 napos, veleszületett gyengeség. Özv Fleckenstein Fe. renezné Kowron Anna, 75 éves, róm. kath. ■ addig, mig meg nem tekinti dúsan felszerelt úri- női- gyermekdivat és diszmü áru raktáromat, mely a Deák-tér 7-ik szám alatt, a Halmi-féle házban van. Ugyanis itt I I szerezhető be: a karácsonyi és újévi ajándéknak alkalmas diszmütárgyak, művészi iparczikkek u. m. dohánykészlet, velenczei tükrök, vázák, jou-jou tárgyak pénz- tárczák, parfümök és sok még itt fel nem sorolható karácsonyi és újévi ajándéknak alkalmas tárgyak. Kalapok, nyakkendők, ingek, zsebkendők a legutolsó divat szerint, téli alsó ruhák (trikók) swahlok, legyezők, főkötők óriási választékban feltűnő olcsó árak mellett. Schwartz Testvérek divatáruháza Szatmár, (Deáktér volt ezukrázda helyiség.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom