Szamos, 1904. július (36. évfolyam, 53-61. szám)

1904-07-28 / 60. szám

60. szám SZAMOS 3-ik oldal * Krémer Sándor színtársulata múlt hó 21-ón erkölcsileg és anya­gilag is szép sikerrel fejezte be elő adásait Beregszászban. Egy havi szünet után Kisvárdán ismét meg­kezdi működését. * Elfogott gyújtogatok. A leg­utóbbi sűrűn előfordult tüzesetek mind azt mutatták, hogy a tüzek nem gondatlanság folytán keletkeztek, ha nem lelketlen gyújtogatok gonoszságai folytán. A vasárnap éjjel is tűz volt kitörőben Mezei Béla csizmadia mes­ter Szivárvány-u. 1 sz. házánál, itt azután egy gyujtogatót fogtak el. Balogh Endre 17 éves csizmadia le­gény személyében, kit épen a tett elkövetésénél csíptek nyakon. A fiatal suhanczot Övári rendőr tizedes fogta el s bekísérte a rendőri tisztekhez, hol Kiss József rendőrtiszt fogta val- latóra s bár mindent konokul tagad, minden j 1 bűnössége mellett bizonyít. Társára a bűnösséget nem sikerült rábizonyítani, s ezért szabadlábra eresztették. Baloghot azonban fogva tartja a rendőrség. * Felülvizsgálat. A magyar keramit gyár részv. társaság által Kazinczy- és Árpád-utczákon eszkö- költ keramit-kocsiut burkolási mun­kálatokat a tanács által kiküldött bizottság f évi julius 14-én felülvizs­gálta és megállapította, hogy a czég által végrehajtott útépítési munkák általában és részleteikben úgy az anyag, mint, a kivitel tekintetében a szerződés feltételeinek megfelelnek. A részletes utánmérés alapján a két utczában végzett burkolat mennyisé­gét 2598.23 négyzet méterben álla­pította meg, amelynek vállalati értéke 15 koronával számítva, 38973 kor. 45 fill. tesz. Ezen összeg a szerző­dés értelmében f. évi julius 14-töl számítandó 6 hó múlva kezdődő 12 egyenlő félévi részletben fizetendő a czég részére. A törlesztési részletek 3814 kor. 17 fill, tesznek ki. *Jíagy váltó hamisítás. Fried­mann Jószef ér-mihályfalvai lakos is úgy gondolkozott, mint a hozzá ha­sonló ipar-lovagok, kikben nincs ki tartás, nincs erő a nehéz munkára s elhatározta, hogy egy csekély váltó hamisítással, egy kis csalással becsü­letes összeget fog szerezni s aztán megelégedetten veszi útját a gazem­berek menedékhelyére Amerikába. A gondolatot, az elhatározást követte a tett is. Friedmann József, Benedek Mátyás ér-mihályfalvai jónevü czég- nek volt a főkönyvelője ; főnöke bi­zalma folytán vezette az egész nagy­üzletet. Nem régiben a nagykárolyi ipar és kereskedelmi bankhoz beér­kezett Benedek Mátyásnak két váltó elfogadványa 10.000 korona értékről, azon értesítés mellett, hogy a bank utalja át a pénzt a debreczeni keres­kedelmi banknak. A nagykárolyi pénz­intézet mi gyanúsat sem talált a váltón, mert a Benedek Mátyás elfo- gadványát elegendő garancziának ta­lálta, átküldte a megszavazott össze­get a debreczeni kereskedelmi bank­nak. A debreczeni kereskedelmi bank Benedek Mátyástól azt az értesítést nyerte, hogy a hozzá utalt 10.000 borona átvétele végett Friedmann József üzletvezetője személyesen fog jelenkezni' A debreczeni kereskedel­mi bank a jelenkező Friedmann Jó­zsefnek tényleg ki is fizette a 10.000 koronát. Friedmann mint ki jól vé gezte dolgát, mielőtt tengerre szállt volna búcsúzóul levelet irt főnökének, melyben tudtára hozza, hogy nevére váltót hamisított, a megszavazott váltó- összeget ugyancsak hamis levél alapján felvette Debreczenben s most a 10.000 koronával, a mint Írja „9gy jobb hazába vitorlázom, a hol bizto­san megfogok gazdagodni szépen, s visszafizetem ezt az összeget, melyet én csak kölcsönnek tekintek“. A helybeli ügyészség megtette az intézkedéseket, hogy ha még lehetsé ges az Ígéret földjének érintése előtt megcsípje a vakmerő „ kölcsön-vevőt“. * Jóváhagyott szerződés. A szatmár—erdődi h. é vasút üzlet­vezetősége Szatmár szab. kiv. város közönségével szerződést kötött a Sza- mos-hidon átvezető közúti vashid használata és a Szatmárhegyig ter­jedő kisajátott földterületek átone- dé8e végett. A megkötött szerződést a kereskedelemügyi miniszter a na­pokban hagyta jóvá és küldötte le a város közönségének. * Harmincz éves találkozó. A helybeli kir. kath. fögymnásiumnak azon növendékei, a kik 1874-ben tet­ték az éretségit, f. hó 31-én, az az vasárnap fognak városunkban talál­kozásra összejönni. Névsoruk a követ­kező : Becsky Árpád, dr. Bukovszky Endre, Buzinkay Gyula, Dunka Gede­on, Erdössy Ervin, dr. Fejes István, dr. Fekete Gyula. Fogarassy Sándor, dr. Hrehus Viktor, Illy Gusztáv, Jekeli Károly, Jókel Antal, Kassay Gyula, Kádár Gusztáv, Klusovszki Eadre, dr. Küzmös György, Kunczli Lajos, Láday Kálmán, Luervald János, Mel­les Emil, Moldován Endre, Molcsányi Béla, Novák Lajos, Osvátk Mihály, Petry József, Sirokay Albert, Stein- kogler János, dr. Schweiger Ede, Szemák Antal, Strósz István, Tegze Sándor, dr. Tóth Jenő és dr. Ungár Imre. összesen 33, e kik közül elhal- tak 6 an, uévszerint: Becsky Árpád, Illy Gusztáv, Kunczly Lajos, dr. Küz mos György, Molcsányi Béla, és Sze­mák Antal, egy pedig: Klusovszky Endre ismeretlen tartózkodásu. Taná­raik közül életben vannak : Hehelein Károly, dr. Lncz Ignácz és dr. Zafféry Károly. * Áthelyezések. A földmivelós- ügyi miniszter Krizsán Miklós folyam, felvigyázót a helybeli kir. folyam, mérnöki hivataltól a vásáros-namónyi folyam felvigyázói szakaszhoz, a vallás s közokt. ügyi miniszter Pintér Lujza nagykárolyi állami polgári iskolai segédtanitónőt a nagytapolcsányi ál­lami polgári iskolához, Mercs Mária draskoveczi állami óvónőt a kapnik- bányai állami óvodához hasonló minőségben áthelyezte. * A szatmári gór. kath. hívek nagygyűlése. A mindjobban közeledő gör. kath. lelkész-választás alkalmából immár maguk a hívek is megmozdul­tak, hogy kifejezést adjanak azon véleményüknek, kit szeretnének lelké­szül. Vasárnap, e hó 24-ón tartottak a bivek értekezletet, melyen egy han- gulag s nagy lelkesedéssel az első helyen jelölt Papp Endre lápos-bányai lelkész mellett foglaltak állást s egy 10 tagú deputátió által memorandumot is nyújtottak be a polgármesterhez jelöltjük megválasztása érdekében. Midőn e hirt regisztráljuk, ismételten hangsúlyozzuk, hogy a híveknek ezen állásfoglalását kiváló jelentőséggel bírónak tartjuk, mert a törvényható­ság közgyűlése nem zárkózhatik el a híveknek kívánalma elől, kik vég­tére is leghivatottabb bírálói lehetnek annak, hogy ki a jelöltek közül a legérdemesebb. A törvényhatósági bizottság tagjainak hangulatából is ítélve, Papp Endre és Hubán Gyula között erős küzdelemre van kilátás. * Adóvisszatérités. A Szamos- jobbparti és Tiszabalparti érdekeltség még 1889. év végén mozgalmat indít­ván, hogy az általa ármentesitett te­rületek az adóvisszatérités kedvezmé­nyében rószesittessenek, az erre vonat­kozó előmunkálatok már annyira haladtak, hogy a pénzügyminiszter megengedte, hogy nevezett érdekelt­ség régi vódmüveinek létesítésére fordirott alapbefektetósi költségek és az ezen régi vódmüvek szoros ér­telemben vett fennttartási költségei liquidáltassanak : megengedte továbbá, hogy az érdekeltségek által végzett ojabb munkálatok költségei közül azok az alapbefektetési költségek, melyek az ármentesitett területeknek a régi védmüvek által elért s az adóztatás­nál már figyelembe vett termőképes­ségben való tartása czóljából szüksé­gessé vált munkálatokra fordittatta, szintén liquidáltassanak. A liquidálás a nagykárolyi pénzügyigazgatóság hivatalos helyiségében f. évi október 24-ón délelőtt 9 órakor a Benkő Gyula miniszteri osztálytanácsos pézügymi- niszteri kiküldött elnöklete alatt ala­kítandó bizottság által fog megejttetni Az érdekeltség által két tag lesz a bizottságba kiküldendő. * Az ipari hitel-szövetkezet ké­relme. A szatmári ipari hitelszövet­kezet áru csoportja, a városi hatóság­hoz egy szépen megindokolt kérvény­ben egyszer és mindenkorra 2000 korona segélyt kór. Remélhetőleg ezen nagyfontosságu vállalat kérvényéi illetékes helyen figyelemre méltatják. * Pusztító villám. Nagy sze raucsétlenséget okozott e hó 26-án este Kisnamóny község határa felett elvonuló vihar, amennyiben a villám lecsapott egy asztagba, az tüzet fogott sárról a telepen elhelyezett összes búza termés megsemmisült. A kár óriási összegre rúg. * Miniszteri határozat a hegyi gyógyszertár építkezése ügyében. A városi közgyűlés legutóbb elhatá­rozta, hogy a Szatmárhegyen levő gyógyszertár épületét a kivánalmak­nak megfelelőleg kibővíti, s ennek költségét a törzsvagyouból fedezi — Tekintettel arra, hogy a törzsvagyon- nak bármiféle czólra való használása rendkívüli közgyűlés tárgyát képezi, a belügyminiszter úgy határozott, hogy a kívánt építkezési költségek fedezésére, mely a törzsvagyont je­löli ki, egy rendkívüli közgyűlésen hozzon a törvényhatóság határozatot. Az építkezés folytatására eaen leirat azonban semmiféle hátránnyal nem jár, mivel a belügyminiszter ezen ügyben semmiféle gátló akadályt nem lát, csupán a törvényes formaságok betartása iránt intézkedett. * A t. közönség figyelmébe ajánl­juk az óvári gyógyfürdőre vonatkozó hirdetésünket és ezzel kapcsolatosan tu­datjuk, hogy azon rosszakaratú híresz­telés, mintha az óvári fürdő bezáratott volna, alaptalan koholmány, amennyiben az állandóan zavartalanul áll a közönség rendelkezésére, s a tulajdonos mindent elkövet, hogy ezen kitűnőnek bizonyult vasas fürdőt a látogatókkal megked- veltesse. * Elveszett f. hó 7-ón, a Kos- suth-kertben egy sárgaszinü bőrtárcza, melyben egy téli kabátról szóló zá- logjegy és 40—46 fillér aprópénz volt. Felhivatik a megtaláló, hogy azzal a rendörfőkapitáuyi hivatalnál jelent­kezzék. * A sertésvész a vármegyében a kővetkező községekben lépett fel : Osengerbagos, Nagygécz, ErdM, Hi- rip, Királydarócz, Krasznabéltek, Ma­darász, Nagyszokond, Oláhgyürűs, Tőketerebes, Zsarolyán, Nagyecsnd, Tunyog, Alsófernezely, Kisbáuya. Oláhkékes, Mérk, Szaniszló, Batizvas vári, Egri, Kiskolcs, Krassó, Mikola, Nagypeleske, Pálfalva, Sárköz, Szat- márzsadány, Avasujfalu, Iloba, Mó- zesfalu, Ráksa, Remetemező. — Száj és körömfájás Szatmár, Madarász, Szaniszló, Veresmart. VIDÉK. Főispáni látogatás Nagy-bá nyán. Krisztóffy József városunk s Szatmármegye főispánja mostanában utazza be a vármegye területét. E hó 24-én érkezet kőrútjában Nagy­bányára, a hol igazi szeretettel, nagy lelkesedéssel fogadták a népszrü fő ispánt. A fogadás már a sikárlói ál lomásnál kezdődött, a hol a járás szolgabirája, a sikárlói gör. kath, lelkész üdvözölték nagy közönség ólén a főispánt, ki nagybányai láto­gatását felesége társaságban tette meg. Maga Nagybánya város igazán kitett magáért a fogadásnál. Az egész város lobogó-diszt öltött s két hatal­mas s művészi kivitelű diadalkapu is volt felállítva a bevonulás mentén. Az érkező főispáni párt megszámlál hatatlan tömeg fogadta az állomásnál, hol a polgármester lelkes szavakban üdvözölte a főispánt, 25-én fényes tár­sas ebédet rendezett a város, melyen a város s a környék előkelő népsége, valamint a megjelent küldöttségek is hivatalosak voltak. Az elhangzott toasztok közül kiemeljük a főispánét, a királyra, Gellert Endre polgármes­terét a főispánra. 25-ón este fáklyás zenét rendezett a város lakossága, a mikor is a főispánt Révész János üd­vözölte. Nagybányáról a főispán Kol- tóra utazott, megnézni a nagy tűzvész pusztítását; innét pedig szerdán foly­tatta útját Felső-hányára. Tűzvész Bikszádou Folyó hó 20-án Bikszádon tűz ütött ki, mi rö­vid egy óra alatt 8 lakóházat és 4 melléképületet elhamvasztott. A sze­gény emberek minden nélkül ma­radtak. Felfüggesztett körorvos. Dr. Láng Lajos remetemezői körorvos állásától a múlt hóteu felfüggesztetett és ellene a fegyelmi vizsgálat megin­dult. A nevezett körorvos ellen több rendbeli panasz merült fel az első segély megtagadása miatt. TANÜGY. A zene-iskola értesítője. A Szatmár-Nómeti dalegyesület zene­iskolájának értesítőjében, 26 oldalon számol be Pataki Lajos igazgató az intézet első évi működéséről. Az ér­tesítő bevezető czikkóben meg vau Írva az intézet keletkezésének törté­nete s gyönyörűen jellemezve általá­nosságban a zene-iskolák hivatása. Az 1903—1904-ik tanévben volt az intézetnek 159 növendéke, kikből 101 növendék a zongora tanszakon, 38 a hegedű, 15 a czimbalo 5 az ének tanszakon működött. Az intézet igaz­gató tanácsa 5, tanári kara szintén 5 tagból állott. A dalegyesület fölöt­tébb érdemes munkát végzett akkor, mikor a zene-iskolát felállította s az első évnek ez a fényes sikere meg­győzhette az igazgató tanácsot arról, hogy az intézetnek városunkban nagy jövője van. KÖZGAZDASÁG. Az O. M. G. E. úgy is, mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szö­vetségének Központja, a Borsodmegyei Gazdasági Egyesület, a miskolcsí Kereskedelmi és Ipaikamara és a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Miskolczon Országos sörárpavásárt rendez. A vásár 1904. évi augusztus hó 17-én (szerdán) a vármegyeháza nagy tanácstermében fog megtartatni. MULATSÁGOK. Meghívó­A szatmár—nagykárolyi könyv­nyomdászok helyi csoportja a felállítandó Nyomdász Szanató­rium és könyvtáralap javára, Szat- máron, 1904. aug. 6-án, szomba­ton, a „ Kossuth-kort “ -i kioszkban jótékonyczélu zártkörű nyári Tánczmulatságot __________ rendez. --------------­Be lépti-dij: személyenként 1 ko­rona 40 fillér. Család-jegy 4 kor. Kezdete este 8 órakor. Jegyek előre válthatók Reizer Já­nos, Lővy Miksa urak üzletében. Felülfizetéseket — tekintettel a ne­mes czélra, — köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz a rendezőség. Meghívó kívánatra előmutatandó. Felelős szerkesztő: Dr. HantZ Jenő. Társszerkesztö: Dr, Komáromy Zoltán. Lap kiadótulajdonos: Litteczky Endre. Egy jó házból való tanuló felvétetik Megyesi Ferencz üzletébe. Kazinczi-u. * Ingük József elsőrangú polgári, papi és egyenruházati üzlete Szatmár, Városház-épület. E megbíz­ható czéget ajánljuk a nagyérdemű közönség becses pártfogásába, hol mindennemű polgári Öltönyök, papi reverendák s teljes ka­tonai felszerelések a legelegán­sabb kivitelben beszerezhetők, bár­mely csapattesthez tartozó egy­éves Önkéntesek jutányos árban fölszereltetnek. Beer Sámuel aszphalt- és czá- mentéru gyáros hirdetésére felhívjuk a közönség szives figyelmét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom