Szamos, 1918. március (50. évfolyam, 52-75. szám)

1918-03-27 / 74. szám

2. oldal SZAMOS (1918. március 27., 74 szám.) Genf, márc. 26. jellemző Páris rémületére, hogy a kor­mány falragaszokat ragasztatott ki, melyben inti a közönséget, hogy ne üljön föl a hí­reknek, melyek az egész arcvonal áttörésé­ről és a németeknek Páris felé való előre­nyomulásáról szólanak. A kormány általá­ban elvesztette a fejét, egyik rendeletet a másik után bocsátja ki. Tegnap a riadó alatt megszűnt minden forgalom. A gyárak hazaküldötték munkásaikat. A nemzeti vé­delem hivatalnokainak munkája megszűnt. A földalatti vasút állomásai e<*ész nap zsú­foltak voltak. A rendőrségnek erőszakkal kellett kiüríteni ezen állomásokat. A román békeszerződést Írásban fogSaSiák. Budapest, márc. 26. Bukarestből jelentik a Távirati Iro­dának : A Romániával kötendő békeszerződés legfontosabb politikai, területi és katonai rendelkezéseit ma reggel 4 órákkor előzetes jegyzőkönyvbe foglalták. Azonkívül előzetes jegyzőkönyvbe foglalták a jogpolitikai pót­szerződést és a petróleum kérdésében kötendő egyezmény alapvonalait. A többi gazdasági kérdés tárgyalását folytatják a bizottságok. A román delegátusokkal való tárgya­lás alapján az egész békeszerződést, annak elkészítése után egyszere fogják aláírni és közzé tenni. kalmas 1900. évi születésűek csak hat heti kiképzés után, a többi évfolyamba tartozó ugyanígy osztályozottak közül az önálló mezőgazdák, bérlők és ezek hozzátartozói azonban tekintet nélkül a kiképzési időre, szabadságolhatok. Kivételt képeznek a 2000—elnöki 4—1918. sz. rendelet értelmé­ben a felmentés hatálytalanítása folytán be­vonult összes felmentettek, tekintet nélkül alkalmatossági fokukra, kiknek szabadsá­golására a következők a mérvadók : A már­cius 11-én, illetve április 8-án bevonuló katonailag ki nem képezettek, vagyis azok, akik eddigi összes katonai szolgálatuk alatt 12 hétnél rövidebb ideig szolgáltak, mező- gazdasági szabadságban nem részesülhet­nek, hanem katonai kiképzés alá vonandók. A katonailag kiképzetteket mezőgazdasági szabadságban részesíteni kell, még pedig az 1899., 1898. és 1897. születésű évfo­lyamokba tartozókat május 6-tól május 26-ig, az 1896., 1895. és 1894. évfolyamokba tar­tozókat pádig junius 5-től junius 25-ig be­zárólag. (150.678. Mg. A—1918.) A mezőgazdasági érdekkel kapcsola­tos a következő értesülésünk is: A közös hadügyminisztérium osztályai igen fontos és egész államéletünkre kiható osztállyal szaporodtak: megalakították a hadügyminisztérium „aratási csoportját“. Az uj csoport eddig a pótlásügyi főnök fen­hatósága alá tartozik, de a mai naptól kezdve áthelyezik a hadügyminisztériumba, ahol a 10. osztály „aratási csoportja“ el­nevezést kapja. A csoportvezető Szuppich János ve­zérkari alezredes, helyettese pedig Schott őrnagy. Az uj csoportnak az a feladata, hogy aratáskor az egész monarchia terüle­tén a közös hadseregből elegendő számú arató munkaerőt bocsásson rendelkezésre. A sorkatonaságon kivül a csoport megfe­lelő számú hadifoglyokról és hadimunká­sokról is gondoskodni tartozik, nehogy az aratási és betakarítási munkálatokban fenn­akadás álljon be. Az uj csoport feladatai közé tartozik továbbá a közös hadseregre és az osztrák honvédségre [természetesen az utóbbinál az osztrák honvédelmi minis­ter hozzájárulásával] vonatkozá minden­nemű mezőgazdasági szabadságolás is. A honvédelmi miniszter intézkedett az iránt, hogy az általános békekötést követő tömeges leszerelést megelőzően a hadra- kelt erőnek körülbelül nyolc százalékát az az érdekelt szakminisztériumok kijelölése alapján elbocsássák. E tekintetben főleg az elsőrendű iparok és a kereskedelem érdekei fognak számbajönni. A leszerelés egész folyamata alatt a honvédelmi minisz­térium a felmentések terén kevésbé szigorú mértéket fog alkalmazni. Akik HasaidtteSc LEdUJASi V. Orosz fogságból visszatéri ötösök — A Szamos eredeti tudósítása. — Újabb siM npgafoi. A német seregek Albert előtt ál­lanak, Lihont, Royet, Ney&nt el­foglalták. A zsákmány egyre nö­vekszik. Berlin, márc. 26. A Wolff-ügynökség jelenti este : Uj fejezete kezdődik a hatalmas csatának. A Somme mindkét oldalán az ellenség széles fronton visszavonu­lóban van. Az üldözés folyamán az 1916. évi Somme-csaía vonalát sok he­lyen átléptük. Albert előtt állunk. Li- hon-t, Roye-t és Noyon-t elfoglaltuk. Berlin, márc. 26. A nyugati csata 5-ik napja a Scarpe és Aisne között a németek számára győzel­mesen folytatódik. A zsákmány anyaga nap- ról-napra növekedik. A zsákmányolt ágyuk száma mintegy 1000-re emelkedett. Lugano, márc. 26. Az olasz határ újabb elzárása arra vezethető vissza, hogy a francia és olasz front között a nyugati események miatt újabb csapateltolások mennek végbe. Szabadságolják a mezőgazda tótotókat. Aratási csoportokat küld ki a mi­nisztérium. — Nyolc százalékát leszerelik a hadseregnek. Budapest, márc. 26. A honvédelmi miniszter a tavaszi mezőgazdasági szabadságolásokra vonat­kozó rendelkezéseit a következő nyílt ren­delkezéssel egészítette ki: A szabadságra igénynyel biró arcvonalbeli szolgálatra al­Szatmár, márc. 26. A szatmári cs. és kir. 5. gyalogezred katonái közül legutóbbi közlésünk óta a következők érkeztek vissza orosz fogságból: Argyelán Ilia Csőit, Andréka János Bükszáldobágy, Andréka László Bükszál- dobágy. Bakó Sándor Tyúkod. Bagó Albert Nagypalád, Boros Lajos Óvári, Berende Demeter Avasfelsőfalu. Balkó István Kölese, I Buttyán Simon Nagysomkut, Bányász György j Szinérváralja, Bihari Bálint Nagyar, Borhi- j dán Péter Bükszáldobágy, Busekán János ! Tománya, Blága Miklós Nagynyires, Bodi Pál Esztró, Bálán László Portelek, Borota János Érdengeleg, Bozgó Gergely Tartolcz, Balyig László Fehérgyarmat. Császár István Ibrony, Csurka Károly Gyügye. Dále Ilia Törökfalu, Dorogi Mihály Nyiracsád, Donka Kosztár K.-Fentős. Eidlitz Móritz Gacsály, Ember Romu- lusz Kismajtény. Filipás János Szinérváralja. Galajda János Kenézlő, Győrfí Bálint Rápolt. Horzsa Károly Szatmár, Hauler János Nagymajtény. Jóul Gergely Esztró, Ilona László Por­telek, Jakab István Kocsord. Kis Miklós Nagyecsed, Kéger Rezső \ Keresztete, Kálnoki Lajos Kölese. Kovács ■ József Csegöld, Kóródi István Mátészalka, « Kádár Sándor Nagybánya, Kriezte Dávid I Kapnikbánya, Körnek György Vezend, Klein I Márton Kántor-Jánosi, Katona Ferenc Nyir­acsád, Kis András Felsőboldád, Krisztián ; János Szamoslukács, Kölesei Mihály Sárköz- újlak, Kis György Gyügye, Kormos Ferenc I Gyügye, Kajdi László Fehérgyarmat, Kocsis ’ Gyula Dobrácsapáti. Lengyel András Naszákfalva, Lakatos Sándor Felsőbánya, Luczás György Zsadány, Lucz Károly Csanálos, Lakatos János Szatmár. Márián Miklós Tökésbánya, Mészáros László Láposhidegkut, Mátyás Dezső Nagy- somkui Mihályi Demeter Felsőujfalu, Mak­szím András Szamosdob, Marosán János Remetemező, Makszim János Kővárremete, Mocsirán János K.-Fentős, Márton Ezsa Fehérgyarmat. Nyisztor Jakab Rózsapallag, Német László Pátyod, Nagy Sándor Szakoly, Nagy Gyula Pátyod, Nagy László Tyúkod, Nagy József Encsencs, Nyegru János Remetemező, Nagy László Bucsonfalu, Oláh Mihály Szatmár. Pável Ábrahám Láposhidegkut, Pongó László Ököritó, Papp Antal Ftilesd, Pretri György Magosfalu, Petrik György Papbíkó, Pap Károly Hodász, Pomján László Pis- kárkos, Puskás Illés Érendréd, Pálinkás András Kántor-Jánosi, Pomján Péter Pató- háza, Püspöki István Nyirmegyes. Styop Miklós Dióshalom, Siket Zsig- mond Tiszabecs, Sztán János Bükszáldo­bágy, Sztán Gergely Turcz, Szabó Mihály Béltekhodos, Seibli János Vállaj, Szim Já­nos Szaniszló, Szabó László Felsőboldád, Szűcs János Lénárdfalu, Scheffler József Nagykároly, Szirb János K.-Fentős. Tamás Gábor Résztelek, Tomján illés Szinérváralja, Tyartyis György Nyegrefalu, Tóth József Sályi, Tivadar L. László Alsó- apsa, Tankóczi Sándor Fehérgyarmat. Weisz Jenő Tisztaberek, Valász János K. Apsa, Vincze Sándor Szatmár, Varga Bálint Nagyecsed. Zsurzse György Nagysikárló. IsaÉ o férjeit a fogságtól — hála Istennek — sürjen hazafelé. Aki ember tudja, mi az a családi melegség, aki már érezte, hogy mi az: feleségtől, gyermektől csak napokig vagy hetekig is távol lenni, aki látott már magyar gyer­mek láttán könnyező orosz foglyot, — annak lehet, de annak is csak halvány sejtelme arról, hogy mit érezhet hazatér­tekor az a testében, lelkében meggyötört férj, családapa, aki esztendőkön át el volt

Next

/
Oldalképek
Tartalom