Szamos, 1899. június (31. évfolyam, 44-52. szám)

1899-06-11 / 47. szám

izsef Rácz István, Rácz Károly, Rádi Lajos, Rädö Bertalan, ikovszky József, Rácz István, Radlinszky József, Redl árolv, Rezutsek Antal, Róth Gyula, Reviczky álmán, ostás' Sándor, Reich Adolf, dr. Reizer György. Saja Sándor, Sárkány Dániel, Seres István, Suszter Já- L sikolya József, Síkor József, Simon István, Sepsi Sándor, ap’si Károly, Seriing Antal, Scheiber Ferencz, Dr. Schöber nil Soffer "Sándor, Sándor Lajos, Sáfrány Károly, Somogyi ihálv Schlosszer Márton, Savanyú János, Sáfrány János, in'dor János, Dr. Steinberger Ferencz, Sáfár Sámuel, ífár János, Schattelesz Mihály, Sarkay Adolf, Ság Alajos, armaság Géza, Salamon János, Simon János, Schwarcz; imon Schwimmer Ernő, Schwarz Benjámin, Sultz János, trunc'z Kristóf, Steier Ábrahám, Struncz János, Stark ihálv Steinberger Ábrahám, Schwarcz Emánuel, Steinhardt [ihálv. Steiger Mór, Steinberger Eliár, Stidy Károly, Sulyok ntál Steinberger József, Schwarz Albert, Süveg Sándor, ternberg Sámuel, Steiger Béla, Schvarez Dávid, Soltész lemér Schöber Ignácz, Stark József, Dr. Schönflug Jenő, orbán’Lajos, Spitzer Mór, Sidjamin, János, Spiegel Adolf, tnncz János, Sneller Károly, Spitz Gyula, Sinai Lajos, piri Endre, Steine] Jenő, Stern Jakab, Schwarz Salamon, heifer Zoltán, Somlyai Mózes Somlyai Kálmán, id. Sipos ános. Soós János, Schwarz Sámuel, Shwarz Miksa, Sen­orkor Jakab, Stark Sándor. r Szegedi István, Szalontai István, Szerdahelyi István, .ztojka István, Sztárai István, Szmolén István, Szeles Mi- álv, Szentiványi Károly, Szerdahelyi László, Székely.József, izabó Sámuel, Szilágyi Sándor, Szlávy Desző, Szentpéteri lóza, id. Szegedi Ferencz, Szilágyi Péíer, ifj. Szabó Lajos, Izékelv Ferencz, Szabó Sándor, Székely Gyula, Szabó Sán- or, S. Szilágyi József, Szabó Mihály, Szántó Árpád, Z. Szilágyi János, Székelyhidy Bálint, Szabó László, Szűcs tárton Szűcs Lajos, Szűcs József, Szűcs Béla, Szűcs And- ás. Szűcs Béla, Szőllősy Lajos, Szombathy Ödön, Szilvássy rózsef, Bikszai Imre, Szilágyi András, Szilágyi Ferencz, Dr. Izász Antal, Szilágyi Ferencz, Szimonisz Albert, Szabó rózsef, legfj. Szabó Lajos, V. Szabó Lajos, Szabó Norbert, Izékelv Sándor, Szatmári Ferencz, Szatmári Károly, Szabó jajos, F. Szabó József, Szabó József, Szabó Károly, H. Izabó Lajos, Szabó József, Szakáll László, Szakáll András, ilzentgvörgyi Béla, Szabó Tamás, Szakáll Mihály, Szabó fózseC Szabó István, Szakáll János, Szatmári Lajos, Szat- nári Károly, Szakái Ferencz, Szakáll József, Szalontai István, Szatmári Zsigmond, Szabó Gyula, Szatmári György, •Jzabó Gábor, id. ^zabó Gusztáv, Szabó Balázs, Szabadok Ede, Szaladják Mihály, Szalai Lajos, Szabó István, Szakáll íános, Szatmári Imre", Szatmári Ádolf, Szabó György, ^zo- hoszlay Sándor, Szondi István, Szombati Ferencz, Szabó István. Tóth Sándor, Takácsi Károly, Taraczközi Ferencz, Tasi Lajos Tóth János, Tótfalusi Dániel, Tereh József, Tóth János. Tóth Ferencz, Dr. Teörseök Károly, Topelczer Kál­mán, Tombori Virgil, Turner Albert, Tereh Mihály, Tatár József, Tarsinszky Antal, Tóth lózsef, Tar Károly, Tóth Elek, 'Teitelbaum Hermán Tankóczi Sándor, Tankóczi Károly, Tankóczi József, Tűnődi Márton, Tóth Ferencz, Tankóczi Gyula, Törzsök István, Török János, Tyifor László, Tóth Kálmán, Tóth Samu, Tóth István, Dr. Török István, Tóth József, Tóth Lajos. Udvardi Szaniszló, Uzoni Lajos, Url Gyula, Uray Ká­roly, Urav János, Ur József, Uray Géza, Uray Gáspár, Uray Árpád, Ungvári Antal, Unger Ullmarin Sándor, Unger István, Unger Lajos, Unger Géza, Ullmann Zsigmond, Újházi György, Udvarhelyi Pál. Vadav Károly, Virág Mihály, Vinternicz Mór, Viski Ist­ván, dr. Yityi József, Vodicska János, Visky Sámuel, Vitéz iFerencz, Vodicska Imre, Madár Ferencz, Vagner József, Vad jFerencz, Vásárhelyi Barna, Verner Oszkár, Vass Bertalan, Váczy Imre, Vásárhelyi Kálmán, Vári Ede, Aida Ferencz, Virág András, Vertári János, Vetter Ambrus, Vári Antal, Vereczkv István, Váraljai Károly, S. Vaszil János, Veréczi Antal, Veres Lajos, Vaszil Ferencz, Vas Károly, Vas András, Varga Lajos, Varga István, Varga György, Varga Ferencz, Varga Benő, Varga András, Valent Mihály, Valka Sándor, Valkovics Sámuel, Vajda Mihály, dr. Vajay Károly, dr. Vajay Imre, Vajay Károly. Wallon Gyula dr., Weisz Márton, Weisz Móricz, Wein­berger Benő, Weisz Lébi, Weisz Gyula, Weisz Izsák, dr. Weisz Károly, Weisz Márton, dr. Volkenberg Alajos, Waílton Róbert, Weisz Albert, Wolner Márton, Wallon Ede, Wal­lon Lajos. Zabari Ferencz, dr. Zakariás Adolf, Zsákmán József, Zsófér János, Zagyva István, Zsiga Miklós, Zarubai Isván, Zinderstein Frigyes, Zemler Sámuel, Zeke Vincze. Az 'összeíró küldöttség munkálatának eredmé­nyit azon megjegyzéssel közöljük, hogy a névjegy­zéknek rövid utón való s igazolt helyesbítése iránt kedden egész nap az összeíró küldöttség előtt bárki is jelentkeshetik. Nyersselyem básztruíia 14 frt 65 krig méterünkéin, — valamint fekete, fehér és színes Henneberg-selyem 45 krtől 14 fit 65 kiig méteren­ként, — a Lgdivatos inb szövés, szin és mintázatban Privát foiyazztóknak postabér és vámmentesen, valamint házhoz szállítva. — mintákat pedig postafordultával küldenek. Henneberg G. selyemgyárai (cs. kír. udvari szállító. ZÜRICHBEN. Magyar levelezés. Svájczna kétszeresfevélbélyeg ragasztandó. A Kőbányai Király-Sörfőző r. társaság Góliát­' MALÁTASÖRE a legegészségesebb, legtáplálóbb és legkellemesebb üditő-ital. Dr. Korányi és dr. Kétly egyet. tan. urak gyógyczélokra is ajánlják és idegbajokban, vérszegénység­nél, emésztési zavaroknál gyen­geségnél stb. kiváló sikerrel használ tátik. Kapható minden jobb füszerkereske- désben és vendéglőben W Óvakodjunk utánzatoktól. Neuleugbachi FÉNYMÁZ- és FESTÉK-GYÁR Kolb Alajos utóda Dr. ENGLÄNDER PÁL készíti a legtartósabb .^/Leijobb Ny / szer és legjobb padló, bútor, üzlet és konyha V berendezések mázolására. / Egyedüli főraktár NT/ Mertz Istvá n-nál Szatmár, Deák-tér. aaDDDaÖDDDÖDDÖÖDDD 239—1899. végreh. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt bírósági végrehajtó az 188i. év LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszék 1899. évi 7575 sz. végzése következtében Markovits Benő szat­mári lakos ügyvéd által képviselt Schwarcz Albert javára Kepecs Sámuel ellen 899 frt 56 kr. s jár. erejéig 1899. évi május hó 12 én foganatosított kielégítési végrehajtás utján alperes­nél lefoglalt és 483 frt 62 krra becsült bolti I fűszer, rövidáru czikkek és bolt berendezés s egye- ] bekből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a (. gyarmati kir. jbiróság 1 1899. évi V. 125/2. számú végzése folytán 899 trt 56 kr. tőkeköv., és pedig 449 Irt 50 kr ennek 1898 ! nov. 14 napjától, 450 írtnak pedig 1898 évi decz. hó 14 napjától járó 6°/0 kamatai és eddig összesen ! 57 M. 32 krban biróilag már megállapított költségek erejéig F Gyarmaton alperes üzlethely­iségében leendő eszközlésére 1899. évi Junius 15-ik napjának d. előtti 8 órája határidőül J kitüzetik s ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. t. ez. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígé­rőnek szükség eseién becsáron alul is elfognak adatni. A mennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégí­tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 évi j LX. t.-cz. 102 §. értelmében ezek javára is elren­deltetik. Kelt F.-gyarmaton 1899. május 24 Papp Antal kir. bírósági végrehajtó. | 27890/99. Árverési hirdetményi kivonat. A mszalkai kir jbiróság, minttkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a magy kir. kincstár végrehajtatnak Seres István végrehajtást szen­vedő elleni 69 frt. 73^2 kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyeben a szatmári kir. tör­vényszék (a mszalkai kir. jbiróság) területén levő ilki 48 sz. tjkvben A 1 alatt felvett birtokból Seres István illetőségére 455 frt ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 1899. évi julius hó 31-ik napjának d. e. 10 órakor Ilk község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla­nok becsárának 10. %-át vagyis 45 frt 50 krt készpénzben vagy az 1881. LX. tcz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított óvadékképes érték­papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. tcz. 170 §- értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza­bályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt M.-Szálkán 1899. febr. 21. napján Az mszalkai kir. járásbíróság mint telek- I könyvi hatóság. Horváth, kir. jbiró. 449—1899 szám. Árverési hirdetmény, Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi LX. t.- cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Szatmárnémeti kir. törvényszék 1898, évi 5872. sz. végzése következtében dr. Biró Elemér ügyvéd I által képviselt Braun Sámuel javára Grósz Her­man ellen 134 írt 38 kr. s járulékai erejéig ! 1898. évi október 27-én íoganatositott kielégítési végrehajtás utján le- és íelülfoglalt és 1886 frt kra becsült köv. ingóságok: lábas jószágok, krumpli I stb nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a halmii kir. járásbíróság V. 489. 1898 számú végzése folytán 134 frt 38 kr. tőkekölvetelés, és eddig összesen 9 frt 24 krban biróilag már megállapított költségek ere­jéig F-Ardőban az adós lakásán leendő eszközlésére 1899. évi június lió 14-ik napjának délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Kelt Halmiban 1899. máj. 23 napján. Markovié», kir. bírósági végrehajtó Értesítés. Lakhelj'emet Érmihályfalváról Szat- marra tevén át, mély tisztelettel értesí­tem a n. é. közönséget, hogy ügyvédi irodámat a (Kapusy-féie) Petőfl-uteza 1. sz. alatti házban nyitottam meg-. Szatmáron, 1899. junius 9. Tisztelettel Dr. Fon Antal, ügyvéd, Felelő^ szerkesztő D r. H a n 1 z Jenő. Fóinunkatárs Tankóczi Gyula Fritze 0. 3T» |S~i elismert B Padlózatra! Feiaimuihatun M B tartósságra | | és fényre ! használható mindenki által. Szárad felelősség mellett 6 óra a. Raktáron Szatmárion : LŐ V INGER JÓZSEFNÉL. Deák-tér, „Zöldfa“-szálloda. Mintakártyák ugyanott ingyen A t. vevők kívánságára rendelkezésre áll egy szak­képzett festő, ki a pad ők befestését |“( méterenkónt 3 krajczárjával elkészíti Alulírottak az általunk légibb idő használt Frit­ze O.-féle borostyán olaj fényfeslékkel igen meg vagyunk elégedve s azt mint páratlan jó padlózat-fény- mázat mindenkinek bátran ajánlhatjuk különösen fénye és tartósságára nézve. Szatmár I897. április hó. Tabajdi Lajosné Hauschka Jánosné

Next

/
Oldalképek
Tartalom