Szamos, 1902. január (34. évfolyam, 1-9. szám)

Gazdák Lapja, 1902-01-09 / 2. szám

mánytöredékek és az Agrárizmus születéséről kiadott szellemes törzskönyvi kivonat. Az agrár sajtó ismertetése ismét, rendkivül érdekes fejezet az Agrár-Album gazdag tartal­mában. A Köztelek, a Magyar Gazdák Szem­léje, a Független Újság és Budapesti Leve­lező czimlapján kívül ott találjuk a Hazánk teljes miniatűr példányát, amelyben az egyes rovatok rendeltetését mondják el a munkatársak. Az Agrár-Album tartalmának utolsó sza­kasza a szépirodalmi rész, amelynek közlemé­nyei egytól-egyig a nemzeti irodalom hivatott mivelőinek tollából származnak. Az Agrár-Al­bum, amelyet a Hazánk újonnan belftpő előfize tői is ing}ren kapnak, négy koronáért megsze­rezhető a Hazánk kiadóhivatalában (Budapest, Szentkirályi-utcza 28. sz. Cserháti Sándor, a homoki szőlők trágyá­zása felöl tájékoztató füzete számos kísérlettel mutatja ki, hogy a soványabb talajú homoki szőlőknél, a hol a minőségre kevésbbé lehet számítani s igy a tömeg termelésben találhatja csak meg a gazda befektetésének hasznát, rendszerint nagyobb mennyiségű istálló trágya hiányában mily eredménynyel alkalmazhatók a műtrágyák. Az idézett kísérletek, melyek rész­ben a magyaróvári gazdasági akadémián, rész­ben vidékenként szerző felügyelete alatt haj tattak végre, kimutatják, hogy megfelelő mű­trágyák alkalmazása nemcsak, hogy kifizeti a felhasznált trágya értékét, de sőt jelentékeny jövedelmet hoz. E füzetből a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület titkári hivatala utján ingyen példá­nyok is szerezhetők. KÜLÖNFÉLÉK. Állategészségügy. A január 1-ei hivata­los jelentés szerint előfordult: Lépfene: Mátészalkán 1 udvaron. Veszettség: Dióshalmon 1 udvaron, Genesen 1 udvaron, Szinérváralján 1 udvaron. Rühkór: Gacsályban 1 udvar, Oköritón 1 ud­var, Erdőd 1 udvar Madarászon 1 udvar, Zsadányban 1 udvar, Avasujvárosban 5 udvar, Felsőbányán 1 udvar. Bivalyvész: Szinérváralján 1 tanyán, Puszta- Fentösön 1 udvaron. Sertésvósz : Hiripen 1 udvar, Király-Daróczon 1 udvar, Rézteleken 1 udvar, Sonkádon 3 udvar, Mátészalkán 1 udvar és 1 tanyán, Nyir-Megyes 1 udvar, O-Pályiban 1 tanyán, Erdőszádán 1 tanyán, Fericsón 3 udvar, Nagy-Bányán 1 udvaron Praktikus gondolkozását árulta el Szent- miklós község egyik cséplőgép tulajdonosának az az érdekes eljárása, hogy a kis gazdák hasz­nálatára konkolyozót szerzett be s ezt a vető­mag rostálása végett ingyen bocsátja rendelkezésre. Eljárását azzal indokolta meg, hogy úgy is ő csépeli el a község termését, igy saját ké­nyelme és haszna, ha konkolyos helyett tiszta bu- zát csépelhet. Uj tagokul jelentkeztek : Kanizsay Imre fbirtokos Kir.-Larócz, Zalanthnay kénkovand ipar részvénytársaság rendes, Csighy Sándor ev. ref. lelkész, Veres Antal gazdálkodó Szent- Miklós és Székely Gyula gazd. Tatárfalva, évi díjas tagok. Tagdíj nyugtázás. Előbbi 900 901 öni érekr«. alapító korona Múlt szám összege 600 272 192 1268 2332 380 Székely József Szárazberek 2 2 381 Horváth Bertalan Szatmár 6 6 382 Székelyhidy Béla Darnó 10 2 12 383 Grósz Emánuel Mikola 2 2 Összeg 600 282 194 1278 2354 1902. évre: 1 Kanizsay Jmre Kir,-Darócz 6 6 2 Zalathnai kénkovand ipar részvény társaság 20 20 3 Makóvá György Vetc's 2 2 4 Weisz Elemér Gacsály 2 2 4 5 Gruber Márton Szaniszló 6 6 6 18 6 ifj. Király István Mikola 2 2 2 6 7 Csighy István Kr.-Szt.-Miklós 2 2 8 Veres Antal Kr.-Szt.-Miklós 2 2 9 Domahidy Elemér N.-Károly 6 6 10 Székely Gyula Tatárfalva 2 2 11 Horváth Bertalan Szatmár 6 6 12 Ifj. Princzinger József 2 2 13 Császy Bálint Mikola 6 6 Összesen 8 10 16 48 82 Allatvásár kimutatás. F. hó 8 án tartott heti vásár alkalmá­val a következő lábas jószágok hajtattak fel: Ló ...............................................317 db. Sz arvasmarha .... 804 db. Sertés..................................... 406 db. Te rményárak. TERMÉNY Szatmáron Bpesten frt. krjfrt kr. f"í|kr.|frt|kr Tiszta búza .................‘ 7 80 7 90 8 ‘85 8 85 Kétszeres........................• 610 6 20­— — — Rozs.................................• 5 60 6 15 7 10 7,15 Árpa..............................• 5 60 5 30 6 10 6:20 Zab.................................• 5 90 6 00 7 25 7 60 Tengeri....................... 4 75 4 90 5 40 5 55 Kása.................................... 8 50 9 00 4 50 5 — Fehér paszuly................. 5 70 4 50 — — — — Tarka „ ....................--I__---j--­Szilva................................. 16 ­18­— — —-­„ füstölt .................... — — — Repcze .......................... — — — — — Krumpli zsákja ... uj 1 20 125 — — —­Szalonna ................... 65 — 66 — — — — —| HASZNOS TUDNIVALÓK. Romlott burgonya föltakarmányozása. Fagyott, rothadt vagy máskép romlott burgo­nyát kár nélkül takarmányozhatunk föl, ha az

Next

/
Oldalképek
Tartalom