Szamos, 1912. augusztus (44. évfolyam, 172-196. szám)

1912-08-04 / 175. szám

mmr. —r—- P : v" 6. oldal. SZAMOS (1912. augusztus 4.) 175. szám. Szatmárnémeti, 1912. Augusztus 4. Domonkos. Milyen idő vérható 7 A meteorológiai int. jelentése Meleg idő várható, el­vétve csapadék. Sürgöny­prognózis : meleg idő várható, elvétve csa­padék és zivatarok. Déli hőmérséklet: 28'6 Celcius. SzerKesztöség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza S. szám. cn Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjutányosabb árban közöl­téinek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér Nyilttér sora 20 fillér. Szerkesztőségi telefon 373„ P f" 0* ír ' * P P P ' ' A negyedév végével azon kérelem­mel fordulunk lapunk mélyen tisztelt elő­fizetőihez, hogy a dijakat utalványozni kegyeskedjenek, nehogy a késedelem miatt a lap küldésében fennakadás áll­jon elő. Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K, ‘/j évre 6 K,l/« évre 3 K, 1 hóra 1 K. Vidékre:16 „ „ 8 ........... 4......... 1-50 Eg ^es szám ára 4 fillér. A „SZAMOS“ kiadóhivatala Szatmár. ÉLETKÉPEK Egy főnők ur. A nagy szobában vért izzadva Körmöl sok sápadt bus alak, A kis szobában ásitozva Pihen a főnök ezalatt. A főnök, aki valamikor Maga is egy nagy nulla volt, Elmondom, hogy e diszes polcra, Csak nem régen hogyan jutott. Volt egy nagy ur kicsinyt öreg már, De szive, az még fiatal. Ez megszeretett egy leánykát És szerzett néki hivatalt, Dolgozni nem kellett a lánynak, Hisz igavonó volt elég. Az öreg úrral járt mulatni S ezért kapta a fizetést, A fizetést és toalettet, Elegáns, puha kis lakást. A vén szamár tenyerén hordta A hamisszemü kis leányt, Egy bus napon a kis leányka Azt vette észre, hogy mama, Megijedt szörnyen. Mit csináljon, Ha eljön majd a kis baba. Az öreg ur egy jót mosolygot, Haza küldte a kis mamát, A „szamárlétrát“* elővette És keresett egy műpapát. Egy műpapát a kis babának, A kis mamának férjurat, Olyant, kinek a koponyája Elbir sokágú szarvakat. A „szamárlétra“ legaljában Guggolt egy sápadt, bus alak, Ki évek óta körmölgetett, De fölfelé még nem haladt. Ez lett a kis mamának férje S adott a babának nevet, Egy csöppet sem zsenirozta, hogy Mindenki őrajta nevet. Mert egy csapásra mindent kapott — Babát, mamát és hivatalt, Az öreg ur kegyességéből Főnök lett néhány óv alatt. Vén krónikás. • Szamárlétrának nevezik a tisztviselők a rang­fokozatot. Esküvők. Bőhm Ignác helybeli rézmü- vesmester ma tartja esküvőjét Lefkovits Bertával, Lefkovits Leopold leányával. — Ragályi Kálmán helybeli kereskedő tegnap tartotta esküvőjét albisi Bakcsy Gizikével, Bakcsy Domokos fogorvos leányával. Tanítói kinevezések és áthelyezéi sek. A hivatalas lap a következő tanító- kinevezéseket és áthelyezéseket közli: Mó zesfalu : Erdélyi Gábor; Jeder: Koródán Tivadar; Nagybánya-Feketepataktelep : Pet- neházy Erzsébet; Szamosborhid : Papp Vik­tor és Juhász Mária; Szaniszló : Baumgart­ner György, Budó Rémusz és György Te­rézia Piroska ; Tartóié : Getie Kornélia ; Törökfalu: Jaczina Anna; Kismajtény :• Ot- mayer Gyula; Tyúkod : Miké Mátyás és Almássy Sáraj Szamoskóród : özvegy lile Bertalanná; Érendréd: Berki Julia: Gyö­keres: Bacsilla Viktor; Kapnikbánya : Em­ber Lásziónó Bene Jolán; Nagynyires: Schönflug Béla. A következőket pedig át­helyezte: Szatmár-Nómetibe Jankovich Zol­tán dombvári, Nagysomkutra Szabó Géza és neje mezőpaniti, Avasujfalura lile Péter mózesfalui, Réztelekra Haluván János krasz- nahorváti, Szaniszlóba Vörös Juliánná szat­márujvári, Vámfalura Lohán János gyöke- resi, Tyúkodra Karabé!yo3 Andor és neje, szaniszlói, Szatmárudvarira Petruska Berta szamoskóródi tanítókat, illetve tanítónőket. Egyházi közgyűlés. A szatmári részi gör. kath. egyház ma délelőtt fél 11 órakor tartja évi rendes közgyűlését a városháza nagytermében. Miiyen magas legyen a katona? Az újoncok kiválasztására és beosztására vonatkozólag szintén adott ki rendoletet a hadügyminiszter, amelynek legérdekesebb része az: milyen magasnak kell lennie a különböző fegyvernemekhez beosztott kato­nának. A gyalogságnál és vadászcsapatok­nál. A legkisabb baka, aki 152 cm. magas. Suszter és szabó lehet 150 cm. is. Ennél alacsonyabb embert be nem soroznak. A lovaskatona legalább 156cm.és legfeljebb 172 cm. magas lehet, ugyanez a Követelmény a tüzérségnél is, ahol a hegyi ütegekhez csak legalább 165 cm.-rés ember osztható be. Utász, távirász és vasúti szolgálatra legalább 162 cm,, léghajó, trén és egészségügyi szol­gálatra legalább 165 cm. magas újoncok alkalmasak. A haditengerészethez már 155 cm. magas ember is beosztható. A fertőtlenitőtelep gépésze. Tegnapi számunkban megírtuk, hogy a fertőtlenítő intézet gépészét a tanács kinevezte A hírbe azonban sajtóhiba csúszott be. A fertőtle­nítő gépésze: Harkay Károly gépész lett. Gyilkosság Bujánházán. Bujánháza községben tegnap reggelre virradóra meg­gyilkolva találták a község legvagyonosabb gazdáját, Salamon Grigor gazdálkodót. A csendőrség szigorú nyomozást indított a yilkosok után. A vizsgálóbíró és törvény- széki orvosok kiszállottak boncolás végett a helyszínére. • Holttest az árokban. Dobra község­ben tegnap a temetőben egy sirdombon egy feloszlott leánygyermek holttestét talál­ták a hatóság közegei. Róth Sándor dr. er- dődi és Nádai Lipót dr. a. hullát felboncol­ták és megállapították, hogy a gyermeket megfojtották. A csendőrség erélyes nyomo­zást inditott a gyilkos kézrekeritésére. Kifogott hulla Szamosmonosíor köz­ségben tegnap délután a halászok egy hót évesnek látszó gyermekleány hulláját fogták ki a Szamosból. Az elöljáróság megállapí­totta, hogy a hulla Papp Klára 7 éves gar- dánházai ieánynyal azonos, aki a múlt hé­ten fulladt fürdés közben a Szamosba. A gyermekhulláját a leány anyja is felismerte. Temetésére az engedélyt megadták. Garázda’ legények. Lengyel János nagybányai lakós tegnap egyik nagybányai vendéglőben összeverekedett Kupsa György zazari lakóssal, akivel már régebb idő óta ellenséges viszonyban volt. Miután Petru- szán György városi randőr a két legényt a bálból kiutasította. Az utcán tovább folytat ták a verekedést s Lengyel egy követ fel áH kiváló bor- és # litbiumco gyógyforrás vő se- éz hóiyagbajcknái, köszvénynéi, ezukerbetegségnéi, vörhenynéi, emész­tési és lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. Természetes vasmentes savas jwriz ^ Kopbotd QrWni ÁP09T Siinyc-Lipócsi Salvatoríorrás-vtilaia* is ä^gvsiärtdrokbfln. OUnUUUŰ üvwo* Budapest, V. Rudoif-rakpart & KaVics hotnoktiátiya az ét? minden szagában üzem Megrendelések: Bikfalvy Albert ben. Gőzüzemű berendezés. Minden- tulajdonoshoz cimzendők: Berend, posta, féle t?asbeíon és beíonmunl^álioz táviró és vasutállomás Szatmár-Udvari. fynálóan alkalmas Szamos-folyam l*at?ics. Vasúti állomás Szatmár-Udvari. Ren- Maye^Józser 'Tntfeőhöz'' ^Szatmár- delmények bármikor és bármily mennyiségben a legrövidebb idő alatt elintóztetnek. y Németi, Zrínyi-utca 48. szám. Kizárólagos képviselet: Hajdú- és Szabolcs vármegyék területére JPollák Zsigmond-néX, Debrecen, Deák Ferenc-utca 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom