Szamos, 1901. január (33. évfolyam, 1-9. szám)

1901-01-31 / 9. szám

Melléklet a „Szamos“ 1901. évi 9. számához. I 2 éves gyökeres zöld oltás: már mind lefoglaltatott. II. 1 éves gyökeres fás oltás: ára ezerenkónt 240 kor., Ripária Portalis alanyon: Bakator 800 drb. Járdovány 223 dr >., Farmint 1350 drb., Olasz Rizling 2700 drb., Madeleine 1557 drb., piros Chasselas 1293 drb., fehér Chasselas 495 drb., Muscat Alexander 17 drb. Ugyt.nez oltásokból csekély hiba miatt kiselej­tezett minőségben nem mint „szokvány“ oltás eladásr ; bocsájtatik ezerenkinti L40 kor. árban. 4700 drb. III. Sima zöld oltás ára ezerenkónt 140 kor., Riparia Portalis alanyon Bakator 236, Járdovány 550., N.-Burgundi 1020, vegyes borfaj 1120. Solonis alanyon vegyes borfaj 1520. IV. Gyökeres amerikai vessző: Riparia Portalis 2 éves 50 kor., 1 éves váloga­tott 50 kor., I. o. 40 kor., II. oszt. 30 korona. Rupestris Mouticola I. o 40 kor., II. oszt. 30 kor. York-Madeira 2 éves 30 kor. V. Sima amerikai vessző: Riparia Portalis, Solonis és Rupestris Monticola I. oszt. 16 kor, II. o. 8 kor. York-Madeira 6 kor. A Szatmárm. G. E. tagjai részére 20 szá­zalék árengedmény. Előjegyzések az átvétel ide­jének megjelölése és az ár 2o°\0-ának előleges be­küldése mellett az egyesületi titkárnál (Szatmár, Rákóczy-utcza 33. sz.) eszközölhetök. Esetleg csomagolás és vasútra szállításért a szokvány dijak számíttatnak, vagyis oltvány és gyökeres vesszőért ezrenként 2 kor., sima vesszőért 1 kor. 20 fill. Tagdij nyugtázás. Előbbi 900 901 össz óvekre. alapító kor O 11 a Múlt szám összege 32 56 60 148 36 Nvikora Péter Réztelek 6 6 37 Szuhányi Ferencz Csenger 6 6 38 Osváth Ferencz Csenger 2 2 39 Hadady Gábor Mikola __________2_____ 2 Ös szeg 32 70 62 164 Kozma Zsigmond, e. pénztárnok. Bérbe adó május 1-töl Rákóczy-utcza 33. sz. a. ház, 7 szoba, konyha istálló és kerttel. HÍRROVAT. * Személyi hir. Gróf Hugonnai Béla főis­pán tegnap este Budapestről Nagy-Károlyba érkezett. * Áthelyezések. A p. ü. miniszter Brunner Károly kataszteri mérnököt a szatmári felmé­rési felügyelőségtől a szegedihez, Horváth Béla mérnöksegédet a pozsonyi felügyelőségtől a szatmárihoz, Szántó Árpád kataszteri mérnököt hasonminősógben a pécsihez, Mutiu Sándor szatmári s Csömör Elemér kassai felmérési nö­vendékeket hasonminősógben a temesvári illetve a szatmári felmérési felügyelőséghez helyezte át. * Sályi község 12 tagú küldöttségének, melyet Domahidy Viktor országgyűlési képvi­selő vezetett Darányi Ignácz miniszter elé, meg Ígérte, hogy a sályiak méltányos kérelmét a Szamos folyón át emelendő hid fölépítésénél tőle telhetöleg teljesíteni fogja. * Ezüst menyegző. Südy Károly városi számtiszt és neje Tóth Róza kedden ünnepel­ték házasságuk 25-ik évfordulóját. Az eltöltött 25 évhez még boldogabb 25 évet kívánunk. * Az igazságügyminiszter dr. Vityi Jó zsef ügyvédet az erdődi kír. járásbírósághoz ügyészségi megbízottul rendelte ki. * Esküvő. Bolms László kis-ráthi tanító ma tartotta esküvőjét Juhász Mariska kisasz- szonynyal özv. Juhász Józseftié úrnő leányával. * Eljegyzés. Részi er János helybeli te­kintélyes kereskedő eljegyezte Somogyi Mar­git kisasszonyt, özv. Munkácsi Mihálynó úrnő kedves és müveit nevelt leáuyát. * Bagossy Bertalan, tanitónőképző inté­zeti tanár, a latin és történelemből a szakvizs­gálatot a budapesti tudomány egyetemen kitűnő eredménynyel tette le. * A katli. kaszinó február 10-én felolvasó estélyt rendez. A kaszinó vezetőségének sike­rült Ékkel Elemérné, beregszászi főszolgabíró nejét Olgyay Berta úrnőt zongorajátékra meg­nyerni. Mint felolvasó Melles Emil főesperes fog szerepelni, Haller Jenő fögimu. tanár orgo­nán fog játszani, Ékkel Lajos és Mondik Endre énekelni fognak. * Károly napján a németi ev. ref. egy­ház elnöksége küldöttségileg fejezte ki jó kívá­natét dr. Korbai Károly főgondnok előtt. A küldöttség szónoka Pótor Dániel lelkész volt. * Vadászat Kende Zsigmond istvándi, kö- mörői és czégóny-dányádi birtokain f. hó 17-től 21-ig nagy hajtóvadászatot tartott. A házigaz­dái! és kedves nején kívül igen illusztris társa­ság vett részt a vadászaton. Nyúl és f'áczán 632 drb. került terítékre. Vadászat után kedélyes estéket töltött a társaság a vendégszerető házigazda és bájos neje társaságában. * Köszönetek. A Nemzeti Zenede igazgató­választmánya dalegyesületünknek jegyzőkönyvi­leg szavazott köszönetét azért, hogy a gr. Zichy Géza 25 éves elnöki jubileumán részt vett. — A Hajdu-Szoboszlói Dalegylet szintén köszöne­tét mondott dalegyesületünknek, azon szives barátságért, amelylyel elhalmozták őket a da­lárda 25 éves jubileuma alkalmából. * Dalegyesületünk a rendes szokástól el- téröleg ezen a héten az összpróbát nem szombaton, hanem holnap pénteken tartja, mely körülményre a tagok figyelmét ez utón is felhívjuk. * Fillóregyleti tánczmulatság A szatmári izr. nők filléregylete saját alapja javára f. évi február 9-ón a „Vigadó“ összes termeiben hang- versenyuyel egybekötött tánczmulatságot rendez. Belépti dijak: személy-jegy 8 kor., család-jegy 6 kor., karzat-jegy 2 kor. Jegyek előre váltha­tók Lővy Miksa, Vajda Mihály, Sternberg Test­vérek üzletében és este a pénztárnál. Kezdete fél 9 órakor. Feiülfizetóseker, az egylet köszö­nettel fogad és hirlapilag nyugtáz. Ä hangver­seny műsora: 1. Felolvasás. Tartja: dr. Fejes István. 2. Mendelssohn nyitány. (Ruy Bias.) Zon­gorán 4 kézre előadják : Wodiáner Olga k. a., Kovács Leó. 8. „Mózeshetak után“ — vígjáték 1 felv. Előadják: MarkovitsMargit k. a. és He- tényi Elemér. * A Szatmárnémeti Népbank r. társaság e hó 27 én tartotta saját helyiségében 28-ik évi rendes közgyűlését, melyen az igazgatóság jelentését és a 42108 K. 82 fillér felosztása tárgyában tett javaslatot, valamint az alapsza­bályok módosítását egyhangúlag elfogadták s a felmentvényt megadták. Az igazgatóságból kilépett négy tag titkos szavazat utján újból megválasztatott. Az osztalék részvényenkiiit 24 K. a kifizetés február 15-ón kezdődik. * Vörösmarty ünnepély. A helybeli kir. kath. tanítóképző intézetnek hazafias szellemben nevelt növendékei, méltó ünnepséget szenteltek vasárnap Vörösmarty emlékének. A Czeczil- egylet díszterme nagy és előkelő közönséggel telt meg erre az alkalomra. A sz ípen sikerült ünnepélyt az ifjúsági énekkar által előadott Szózat nyitotta meg. Ezután Szerdahelyi K. és Baranjú J. zongora és hegedű játéka következett, mely után Markseid Nándor, „Vörösmarty élete és jellemrajza“ czimmel tartott előadást. Polgáry J. a „Vénczigányt“ énekelte. Az ünnepély egyik kiválóan sikerült száma volt Schorn Károly ön képzőkön elnöknek szép emlékbeszéde. Duchnovszky Károly Vörösmarty „ Vénczigányát“ szavalta hatással. Az ünnepélyt az ifjúsági énekkar által előadott „Hymnus“ rekesztette be. * Uj esküdtek. A helybeli kir. törvény­széknek Galba Lajos elnökből, dr. Matolay Gá bor és Szarukáu Zoltán bírókból és Egri István jegyzőből alakult tanácsa Dénes Lajos kir. ügyész jelenlétében f. hó 28-án d. e 9 órakor sorsolta ki a február havi ülésszakokra az esküdteket. Ezek a következők : rendes esküdtek: Je nei Lajos pók Szatmár, Boleman Antal földmi- ves Csanálos, Medveczky Jenő ny. vasúti hiva­talnok Szatmár, Mayer Károly földbirtokos Szat­már, Madarassy András földbirtokos C-ászló, Bay Lajos földbirtokos Nagy-Bánya, Szabó Gusztáv keresk. Szatmár, Mándy Géza bérlő Váll aj, Félegyházi Pál gazdálkodó Szatmár, Ká- vási Sándor földbirtokos Sziuérváralja, Németh Ignácz földbirt. Csenger, Bányai Ernő keres kedő Szatmár, Rökk Gyula földbirtokos Kap- lony, Szántai István földbirtokos Ér-Endréd, Thoma Viktor földbirt. Veresmart, Staud inger József földbirt. Vámos-Oroszi, ifj. Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén, Hunyadi Kálmán földbirt. Vitka, Ember Ignácz keresk. Szinér- Váralja, Jékey Zsigmond földbirt. Géberjón, Szilágyi György földbirtokos Szaniszló, Székely János földbirt. S.-Magyar Berkesz, Glózer János czipész Szatmár, Zoltán László földbirt. Sályi, Galeczky István malom-tulajdonos Szatmár, gr. Teleky László Gyula földbiriokos Hosszufalu, Poszvék Nándor gazd. e. titkár Szatmár, Dió­szegi Károly ács Szatmár, Szigeti Lajos ven­déglős Szatmár, Jaczkó Lajos mészáros Szatmár. Helyettes esküdtek: Váczi Imre városi írnok, Scheiber Ferencz kereskedő, Fehér Endre kir s. mérnök, Székely Sándor kovács, Hirsch Miklós vállalkozó, R. Nagy Endre biztositó társ. hivatalnok, Bodonyi Aurél kir. mérnök, Nagy János városi számvizsgáló, Rostás Sándor bádogos és Győri József füszerkereskedő szat­mári lakosok. * Uj doktor. Kubovich Gézát — la- p .aknák 1894—1899-ig volt munkatársát, kinek- bb versét és elbeszélését olvasták olvasóink —- a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudo­mány-egyetem tauácsa január 26 án az összes j jogtudományok doktorává avatta. Országos dalverseny lesz Kassán f. évi 'augusztus hó közepén. Az ünnepségek előmun­kálatain már nagyban buzgólkodnak. Három ezernél több dalárdistát várnak. A védnökséget dr. Bubics Zsigmond püspök és Péchy Zsigmond főispáu vállalták el. * A gazdasági és iparbank r. társaság f. hó 27-én tarrott közgyűlése úgy az igazgató­ság, mint a felügyelő bizottság jelentését tudó másul vette, részükre a felmentvényt megadta. A 26301 K. 74 f. nyeremény felosztási terve­zetét elfogadta s e szerint a részvénjmk egy 40 koronás részvény után 3 kor. osztalékot kap­nak 71 j20/0 a 6Z évben 5000 koronával nevel­ték a tartalék tőkét, mi együtt 10 százalék vagjmn szaporodást jelent a részvényeseknél. 31539 koronát a jövő év számlájára vittek át. Ezután az igazgatóság és felügyelő bizottság választása következett. Vaday Károly volt a'el- nök, már előzőleg kijelentette, hogy egészségi szempontokból alelnöki tisztétől múlhatat­lanul megválik. A közgyűlés a lemondás felett sajnálatának ad kifejezést s munkásságáért köszönetét jegyzőkönyvileg is kifejezte. A vá­lasztás eredménye a következő. Elnök : Galgó- czy Zsigmond. Alelnök : Ináncsy Károly. Igaz­gatósági tagok : Csaba Adorján, Csomay Imre, Dr. Erdélyi Károly (uj), Frankó János, Hein­rich Viktor, Horváth János (uj), Markus Már­ton, Megyesi Ferencz, Mertz József (uj), Mol­nár Mihály, Dr. Nagy Barna (uj), Szenti vány i Károly. Felügyelőbizottsági rendes tagok : Deák Kálmán, Tar Károly, Vári Antal (uj). Póttagok : Lévay József, Nagy József számtiszt. * Népszámlálás. A városi hatóság az 1901 : évi népszámlálási munkálatát befejezte és ennek eredménye szerint találtatott Szatmáron 14.625, Németiben 6259, a külterületen 3413, Szatmár- j hegyen 2358, összesen 26.655 lélek, mely ered- I mény az 1890 eszközölt népszámlálás eredmé­nyével vagyis 20.736-tal egybe vetve 5919 lélek szaporodást mutat, a mi körülbelül 30 százalék növekedésnek felel meg. Megjegyezzük még, hogy a katonaság a kimutatott létszámba befog­lalva nincsen. * Levél a „Szamosának Szudánból. Pol­gártársaink közül bizonyára egy sem tölti oly i excentrikus helyen a farsangot, mint S z. Török j J á nos, ki jelenleg, egy január 3-án elindított 1 levele szerint Afrika Sudán tartományának Omdurináu városában időzik, hogy innen ismét j még távolabbi útra keljen, a mi tudvalevőleg j nála már régebbi időbán is gyakorolt világjáró- ' passió. Leveléből ezennel tudtára adjuk min­denkinek, kiket érdekel, hogy Omdurmán 15 ! kilométer hosszú s aránylag ugyanolyan széles „sárfészek“, mert ott minden sárból van építve, s ezért könnyű volt pár évvel ezelőtt az ango- I lóknak az egész várost rostává lőni. Ugyanez [időben tették át a székhelyet a fehér és kék I Nílus összefolyásánál levő Karthumba, melyről, ! azt hisszük, mindnyájunk megelégedésére jegyzi meg Sz. Török János, hogy ujabbi időben erő j sen épül és szépül. Futólag említést tesz a Luxor, a Katuaxi hires templomromokról, Abu Symbol 74 láb magas szobrairól, egészen kivé sett sziklahegyekről stb. stb., mikről majd tár- I czaczikkbeu fog lapunkban megemlékezni. Mi addig is szerencsés utat kívánunk Sz. Török János urnák, s ez a kívánság egyátalán nem is sablonos, midőn most a Karthumból többfelé ágazó utakon a feketebőrüek vad államaiba ké­szül indulni, ha ugyan eddig már is el nem indult. Azt hiszszük, egyjárást a búrokhoz is ellátogat, hogy Szatmár szerencseki vánatait tolmácsolj a. * öngyilkosság. Fischer Mór a Központi szállodás felesége e hó 30-án d. u. 3/44 órakor a kamarában egy zsineggel felakasztotta magát, de gyermekei észrevették és idejekorán meg­mentették. Tettét magasfoku idegességének tu­lajdonítják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom